Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Obsluha strojů a zařízení při povrchové a hlubinné těžbě
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve strojírenských normách a v technické dokumentaci strojů, přístrojů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Získat ze servisní dokumentace nebo technologického předpisu strojů a zařízení údaje potřebné pro údržbu, opravy a seřizování zařízení hydrauliky a hydraulického rozvodu Praktické předvedení
b Určit podle pokynů pro údržbu postup a způsob provádění kontroly hydraulického zařízení a hydraulického rozvodu Ústní ověření
c Naskicovat jednoduché schéma zařízení hydrauliky a hydraulického rozvodu a zdůvodnit umístění a rozmístění zařízení a rozvodu hydrauliky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ošetřování a údržba strojů a zařízení v dole

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a zdůvodnit vhodný způsob ověření funkcí přístrojů, strojů a zařízení hydrauliky Ústní ověření
b Provést zkoušku funkcí hydraulického zařízení a hydraulického rozvodu (pevnosti a těsnosti) Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést kontrolu parametrů hydraulických olejů a kapalin u daného zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyhodnotit výsledky zkoušky funkcí přístrojů, strojů a zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat způsoby nakládání s oleji a emulzemi Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Opravy a seřizování hydraulických a pneumatických mechanismů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat hydraulický systém (hydraulické komponenty, prvky, agregát, rozvod) u zařízení v dole, lomu nebo úpravně Ústní ověření
b Zdůvodnit použití hydraulických systémů (hydraulické komponenty, prvky, agregáty, rozvody) u zařízení v dole, lomu nebo úpravně Ústní ověření
c Smontovat a demontovat hydraulický rozvod Praktické předvedení
d Provést kontrolu hydraulického systému a na základě kontroly stanovit rozsah oprav hydraulického systému Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení provozních záznamů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaznamenat předepsaným způsobem údaje o stavu hydrauliky (kontrola těsnosti, složení emulze apod.) Praktické předvedení
b Zaznamenat předepsaným způsobem údaje o provedených úkonech denní údržby hydrauliky a hydraulického rozvodu Praktické předvedení
c Popsat způsob vedení provozních záznamů a uložení provozní dokumentace Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=12). Podmínky stanoví vyhláška Českého báňského úřadu č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 51/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů, ve znění pozdějších předpisů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro těžbu a úpravu nerostných surovin, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Český báňský úřad

OKD, a. s.

Diamo, s. p.

Těžební unie