Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Doprava a spoje
Povolání: Logistik disponent
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v úlohách a úkolech mezinárodního zasílatelství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat právní postavení zasílatele a jeho vztah k zákazníkům Ústní ověření
b Prokázat orientaci v národních a mezinárodních organizacích pro zasílatelství a obchod Ústní ověření
c Prokázat obecnou znalost dopravní geografie, světových dopravních toků včetně geopolitických aspektů Praktické předvedení a ústní ověření
d Charakterizovat jednotlivé druhy dopravy s ohledem na typ komodity, čas, místo a spolehlivost doručení Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v odpovědnostním pojištění

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat politiku pojištění odpovědnosti a odpovědnost jednotlivých stran včetně pokrytí rizika tímto druhem pojištění Ústní ověření
b Popsat vztah odpovědnostního pojištění ve vztahu k Nákladnímu listu FIATA Ústní ověření
c Prokázat orientaci v národních a mezinárodních právních normách vztahujících se k pojištění a reklamačnímu řízení Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v dopravním pojištění

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat obecné zásady pojišťovací politiky a jejich dopad na dopravní pojištění a typy krytí Písemné a ústní ověření
b Popsat povinnosti zasílatele v případě poškození zboží Ústní ověření
c Popsat povinnosti dopravce, přepravce a zasílatele při poškození, částečné ztrátě a úplné ztrátě, při nehodách a jiných událostech Písemné a ústní ověření
d Prokázat znalost základních produktů pojišťoven v kontextu činnosti zasílatele Ústní ověření
e Vysvětlit princip pojistky a pojistného certifikátu v přepravě Ústní ověření
f Navrhnout vhodný typ dodací/dodacích doložek (INCOTERMS) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v kvalitativních ukazatelích a parametrech zasílatelské činnosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby budování a hodnocení systémů kvality v podmínkách zasílatelské činnosti Ústní ověření
b Prokázat znalost stanovení a hodnocení kvalitativních ukazatelů v zasílatelské činnosti Písemné a ústní ověření
c Popsat řešení rozporů v naplňování kvalitativních parametrů a řešení vzniklých reklamací Ústní ověření
d Vysvětlit postup v případě řešení pojistné události a reklamace v kontextu činnosti zasílatele Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zpracování podkladů pro uzavření pojistky související s přepravou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat podklady pro uzavření pojistky podle zadání Praktické předvedení
b Popsat náležitosti pojistného certifikátu Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Vyřizování reklamaci souvisejících s přepravou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat vyřízení reklamace vůči přepravci a vůči dopravci, případně k třetím stranám Písemné a ústní ověření
b Vyřídit reklamace podle zadání Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Ověřování kompetencí:

Při ústním ověřování znalostí zodpovídá uchazeč otázky zkoušejících z daných kritérií hodnocení.

Autorizovaná osoba připraví minimálně 10 sad zadání pro praktické a písemné ověřování kompetencí podle kritérií hodnocení: Orientace v úlohách a úkolech mezinárodního zasílatelství – body c), d), Orientace v dopravním pojištění – body a), c), f), Orientace v kvalitativních ukazatelích a parametrech zasílatelské činnosti – body b), d), Zpracování podkladů pro uzavření pojistky související s přepravou – body a), b) a Vyřizování reklamací souvisejících s přepravou a), b). Každé zadání bude obsahovat tři úkoly/otázky pro každé z uvedených kritérií hodnocení. Každé zadání bude koncipováno tak, aby tvořilo ucelenou úlohu z oblasti pojištění a reklamace v přepravě. Uchazeč v rámci zadání bude řešit případovou studii, která bude simulovat realizaci obchodního případu z dané oblasti.

Uchazeč o zkoušku si před zahájením zkoušky vylosuje jednu sadu z minimálně 10 připravených sad.

Ověřování stanovených kompetencí spočívá v prověřování znalostí uchazeče podle jednotlivých kritérií hodnocení a způsobilosti uchazeče správně provést zadané úkoly.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dopravu, logistiku, poštovní a doručovací služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Katedra dopravy a logistiky

Svaz spedice a logistiky České republiky

Institut Jana Pernera, o. p. s.

Česká logistická asociace o. s.