Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Kamnář
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách, systémech a v technických podkladech pro stavbu, přestavbu a opravy topidel s teplovodními systémy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst prováděcí výkresy pro individuálně stavěná topidla s teplovodními systémy, znát vodoinstalační terminologii Praktické předvedení a ústní ověření
b Používat normy a technické podklady pro individuálně stavěná topidla s teplovodními systémy Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat bezpečnostní prvky teplovodního systému s vysvětlením jejich použití s ohledem na vysoké teploty uvnitř topidla Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Navrhování výkonu topidla a součinnost s topenářskou firmou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypočítat tepelnou ztrátu místností pro vytápění sálavým teplem Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout výkon akumulační části topidla s ohledem na tepelnou ztrátu vytápěné místnosti Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout výkon topidla dle požadavků topenářské firmy Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat komponenty teplovodního systému a jejich význam Písemné a ústní ověření
e Vysvětlit používání topidla s teplovodním systémem Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce, nářadí, pomůcek a materiálů pro stavbu, přestavbu a opravy topidel s teplovodními systémy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout postup práce pro stavbu, přestavbu a opravu vždy jednoho topidla s teplovodním systémem dle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Ustavit kamnovou nebo krbovou vložku s teplovodním systémem a vysvětlit pravomoci kamnáře a topenáře pro její zapojení Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat nářadí a pomůcky pro montáž topidla s vysvětlením jejich použití Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat izolační materiály a jejich použití Písemné a ústní ověření
e Posoudit kvalitu konkrétního kamnářského materiálu, prostředky, které má pracovník běžně k dispozici (smyslovými vjemy, jednoduchými měřidly apod.), posudek odůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
f Vypočítat spotřebu kamnářského a ostatního materiálu na montáž topidla dle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ruční a strojní opracovávání kamnářských keramických a kovových materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit způsoby opracovávání kamnářských keramických materiálů Ústní ověření
b Vysvětlit způsoby opracovávání kamnářských kovových materiálů Ústní ověření
c Popsat stroje a zařízení, nářadí a pracovní pomůcky pro ruční a strojní opracovávání kamnářských keramických a kovových materiálů Písemné a ústní ověření
d Upravit tvar a rozměr kamnářských keramických materiálů ručním mechanizovaným nářadím, osekáváním, vrtáním a broušením Praktické předvedení
e Upravit tvar a rozměr kamnářských kovových materiálů ručním a strojním řezáním, vrtáním a broušením Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Instalace topeniště s osazením teplovodní vložky dle technické dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat alespoň čtyři druhy topenišť s teplovodní vložkou Písemné ověření
b Instalovat teplovodní vložku dle zadání a propojit spalinové hrdlo vložky se sopouchem komína Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout řešení přívodu spalovacího vzduchu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování čistícího otvoru v kachlích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout pracovní postup zhotovení čistícího otvoru v kachlích Praktické předvedení
b Popsat nářadí a pomůcky pro zhotovování čistícího otvoru v kachlích, vysvětlit jejich použití Ústní ověření
c Zhotovit otvor v kachli ručním mechanizovaným nářadím Praktické předvedení
d Instalovat čistící víčko do kachlů a do tahového systému Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Přestavba, opravy a rekonstrukce topidel s teplovodními systémy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout pracovní postup rozebírání topidla s ohledem na topné médium a návrh odůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat systém výměny komponentů teplovodního systému Písemné a ústní ověření
c Popsat možné závady teplovodního systému a jejich odstranění Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stavba topidel s teplovodními systémy dle technické dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst prováděcí výkresy pro individuálně stavěná topidla s teplovodními systémy Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat kamnářské stavební materiály, jejich vlastnosti a použití Písemné a ústní ověření
c Připravit kamnářské stavební materiály k použití dle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat postupy přípravy teplovodního systému topidla pro montáž dle zadání Písemné a ústní ověření
e Kontrolovat vizuálně kvalitu stavby topidla Praktické předvedení a ústní ověření
f Osadit bezpečnostní prvky teplovodního systému v součinnosti s topenářskou firmou a ohledem na vysoké teploty v topidle Praktické předvedení a ústní ověření
g Kontrolovat rovinnosti a kolmosti konstrukčních materiálů Praktické předvedení
h Popsat způsoby spojování kamnářských materiálů Písemné a ústní ověření
i Připravit spojovací materiály (malty a lepidla) Praktické předvedení a ústní ověření
j Stavět kamna z kachlů dle pokynů k realizaci zkoušky v části B standardu Praktické předvedení a ústní ověření
k Osadit přikládací dvířka do kachlů (zařezání kachlů s potřebnou dilatací směrem ke kovu) Praktické předvedení a ústní ověření
l Připojit topidlo na teplovodní otopnou soustavu v součinnosti s topenářskou firmou Praktické předvedení a ústní ověření
m Popsat způsoby připojení topidla na sopouch komína Písemné a ústní ověření
n Připojit topidlo na sopouch komína kovovým kouřovodem Praktické předvedení a ústní ověření
o Zaústit dodatečně topidlo do třísložkového, systémového komína Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění revizního otvoru pro kontrolu napojení na otopnou soustavu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout pracovní postup zhotovení revizního otvoru s ohledem na otopnou soustavu Praktické předvedení
b Popsat význam revizního otvoru Písemné a ústní ověření
c Popsat způsob čistění teplovodního výměníku Písemné a ústní ověření
d Popsat možnost výměny komponentů (těsnění atd.) a bezpečnostních prvků (pojišťovací ventil atd.) Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Používání, ošetřování a údržba ručního nářadí pro stavbu topidel s teplovodními systémy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat ruční nářadí pro stavbu topidel s teplovodními systémy Písemné a ústní ověření
b Popsat podmínky BOZ při práci s ručním nářadím pro stavbu topidel s teplovodními systémy Písemné a ústní ověření
c Používat ruční nářadí při stavbě topidel s teplovodními systémy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha strojů a zařízení na opracování stavebních materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat stroje a zařízení na opracování stavebních materiálů využívané při kamnářských pracích Písemné a ústní ověření
b Popsat podmínky BOZ při práci se stroji a zařízeními na opracování stavebních materiálů Písemné a ústní ověření
c Obsluhovat stroje a zařízení na opracování stavebních materiálů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Instalace automatických regulací přívodu vzduchu do topidla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat alespoň jeden způsob automatické regulace přívodu vzduchu do topidel Písemné a ústní ověření
b Popsat význam automatické regulace topidel s teplovodními systémy Písemné a ústní ověření
c Instalovat automatickou regulaci pro topidlo s teplovodním systémem Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Regulace teplovodního systému

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní typy regulací teplovodního systému Písemné a ústní ověření
b Popsat jednotlivé regulační komponenty teplovodních systémů Písemné a ústní ověření
c Zregulovat teplovodní systém Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=146&kod_sm1=41).

Uchazeč musí být vybaven vlastním pracovním oděvem, obuví a osobními ochrannými pracovními prostředky, odpovídajícími prováděným pracím.

 

Při ověřování odborných kompetencí je třeba respektovat ustanovení platných technických norem:

ČSN EN 12 828 „Tepelné soustavy v budovách – navrhování teplovodních tepelných soustav“

ČSN 06 0830 „Tepelné soustavy v budovách – zabezpečovací zařízení“

ČSN 73 4230 „Krby s otevřeným a uzavíratelným ohništěm“

ČSN 73 4231 „Individuálně stavěná kachlová kamna“

ČSN 73 4232 „Individuálně stavěné kachlové sporáky“

 

Pokyny k plnění kompetence:

Stavba topidel s teplovodními systémy dle technické dokumentace

kritérim j) Stavět kamna z kachlů dle pokynů k realizaci zkoušky v části B standardu:

 

- Vystavět podezdívku

- Usadit lemovací kachle

- Vystavět bezroštové topeniště ze šamotových desek

- Vystavět 3 vrstvy kachlů

- Osadit část záklopové kachlové římsy

- Zaspárovat kachloví

- Omítnout podezdívku

 

Při praktickém ověřování zvládnutí kritérií hodnocení je třeba v odpovídajících případech hodnotit organizaci práce, dodržování předepsaných technologických postupů, volbu a dodržování pracovních postupů, volbu a používání nářadí, zařízení a pracovních pomůcek. Dále je hodnoceno dodržování předpisů BOZP a používání osobních ochranných pracovních prostředků, dodržování předpisů PO a hygieny práce.

Nedílnou součástí hodnocení je hodnocení pracovního výkonu a kvality provedení prací.

 

Vzhledem k charakteru některých činností při ověřování kritérií hodnocení je nezbytné uchazeči zajistit pomoc dalších osob nebo mechanizační prostředky.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, sekce řemeslná, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině kamnář:

Cech kamnářů ČR

KOKK Otrokovice

Kamnářství Pešek, Český Krumlov

K-PLUS, Hanušovice

TIMPEX s.r.o.,Hanušovice