Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo vnitra
Skupina oborů: Právo, právní a veřejnosprávní činnost
Povolání: Detektiv pro prošetřování událostí
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 6

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Aplikování právních norem s důrazem na bezpečnostně právní problematiku a ochranu osobních údajů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Aplikovat ústavní právo s důrazem na soukromou detektivní činnost Písemné i ústní ověření
b Aplikovat občanské a obchodní právo s důrazem na typické smluvní vztahy v soukromé detektivní činnosti Písemné i ústní ověření
c Aplikovat živnostenského právo, pracovní právo a daňové předpisy Písemné i ústní ověření
d Aplikovat trestní právo a trestní řád, správní právo a správní řád s důrazem na přestupkový zákon a zákon o zbraních a střelivu Písemné i ústní ověření
e Orientovat se v zákoně o svobodném přístupu k informacím a v zákoně o ochraně osobních údajů Písemné i ústní ověření
f Orientace v zákoně o Polici České republiky a obecní policii Písemně i ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Orientace ve formách, metodách a prostředcích soukromé detektivní činnosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se ve formách detektivní činnosti - detektivní dohled a ochrana, detektivní pátrání, detektivní prověrka, detektivní rozkrývání a detektivní zpravodajství Písemné i ústní ověření
b Charakterizovat metody soukromé detektivní činnosti včetně kriminalistických postupů Písemné i ústní ověření
c Charakterizovat kriminologické, kriminalistické, psychologické aspekty v soukromé detektivní činnosti Písemné i ústní ověření
d Vysvětlit význam komunikace a psychologii osobnosti v rámci uplatňování metod soukromé detektivní činnosti Písemné i ústní ověření
e Vysvětlit zdroje informací (otevřené, speciální) s důrazem na možnou důkazní hodnotu Písemné i ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Ovládání prostředků a pomůcek pro prošetřování událostí v rámci soukromé detektivní činnosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat jednotlivé kriminalistické technické metody a jejich zajišťování (fotodokumentace, daktyloskopie, písmoznalectví, mechanoskopie, trasologie, DNA) Písemné i ústní ověření
b Pořídit fotografické, filmové a zvukové záznamy s ohledem na legálnost a nelegálnost takovýchto postupů Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat metody vyhledávání skrytých odposlechových zařízení Ústní ověření
d Vysvětlit jednotlivé kriminalistické taktiky a metodologie při zajišťování informací o důkazech Písemné i ústní ověření
e Vysvětlit použití obranných prostředků při výkonu detektivní činnosti s důrazem na znalost okolností vylučujících protiprávnost Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Dokumentování a vyhodnocování informací, jejich evidence a příprava k předání klientovi (prošetřování událostí)

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit postupu při analýze a třídění informací v rámci detektivního vyšetřování a dokumentování Ústní ověření
b Vysvětlit analýzu informací o důkazech v činnosti osob, průběhu událostí, situací a jevů Ústní ověření
c Vysvětlit oprávněnost a povinnost evidování výsledků detektivního dokumentování s ohledem na zákon o ochranně osobních údajů a zákon o utajovaných informacích Ústní ověření
d Vysvětlit postup ukládání dat a ostatních podkladů a dokladů v souladu s platnou legislativou, včetně ukládání nezbytné dokumentace o případu s ohledem na legislativu v oblasti daní, účetnictví a živnostenských předpisů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Zpracování a analyzování informací při prošetřování událostí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit analýzu klíčové informace a určit prioritu informací o důkazech, příčiny, podmínky a následky a neschopnost takové informace být důkazem Ústní ověření
b Vysvětlit způsoby a možnosti předvídání jednání svého protějšku s ohledem na cílené dotazy a odpovědi a minimalizace vzniku konfliktu Ústní ověření
c Vysvětlit možnosti využití základních veřejných informačních registrů a databází, jejich využití a přístupy k nim Ústní ověření
d Vysvětlit proces tvorby a prověřování detektivních verzí Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Zkouška má formu písemné zkoušky a kombinace praktické a ústní zkoušky. Zkouška se skládá v českém jazyce.

Kritéria, u kterých je stanoven způsob prověření písemné, se prověřují formou testu.

Kritéria, u kterých je stanoven způsob prověření praktické předvedení nebo ústní ověření, se prověřují formou řešení typových situací.

Autorizovaná osoba sestaví test náhodným výběrem ze souboru testových otázek a při přípravě testu zabezpečí vždy různé kombinace pořadí možných odpovědí pod písmeny a), b), c) u jednotlivých otázek.

Soubor testových otázek obsahuje tyto kompetence: Orientace v právních normách s důrazem na bezpečnostně právní problematiku a ochranu osobních údajů; Uplatňování forem, metod a prostředků soukromé detektivní činnosti a jejich praktické naplňování; Ovládání prostředků a pomůcek pro prošetřování událostí v rámci soukromé detektivní činnosti. Každá kompetence je zastoupena v jedné nebo několika skupinách otázek. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. Celkový počet otázek v testu musí být 30. Každé písemně ověřované kritérium musí být zastoupeno alespoň 2x. Celková velikost souboru testových otázek musí být minimálně 70 s tím, že každé písemně ověřované kritérium musí být zastoupeno alespoň 5
otázkami. Určený člen komise poučí uchazeče o způsobu práce s testem před zahájením časového limitu.

K úspěšnému vykonání písemné části zkoušky je nutné odpovědět nejméně 80 %, to je 24 otázek testu správně.

Praktická a ústní část zkoušky je založena na řešení konkrétních typových bezpečnostních nebo preventivně bezpečnostních situací. Uchazeč musí vyřešit dvě náhodně vybrané typové situace, vždy jednu ze skupiny A a jednu ze skupiny B souboru typových situací. Skupina A ověřuje kompetence Aplikování právních norem s důrazem na bezpečnostně právní problematiku a ochranu osobních údajů. Skupina B ověřuje kompetence: Ovládání prostředků a pomůcek pro prošetřování událostí v rámci soukromé detektivní činnosti; Dokumentování a vyhodnocování informací, jejich evidence a příprava k předání klientovi (prošetřování událostí); Zpracování a analyzování informací při prošetřování událostí. Autorizovaná osoba musí mít minimálně 10 typových situací skupiny A a 10 skupiny B.

V praktické a ústní části zkoušky musí být úspěšně vyřešeny obě typové situace. V každé typové situaci musí být splněny všechny úkoly (otázky) požadované k jejímu řešení. Při řešení typové situace se připouští dvě odchýlení. Za odchýlení se považuje použití nesprávného výrazu nebo záměna pořadí činností, které nemají vliv na celkově správné řešení situace (odpovědi).

V průběhu zkoušky mohou členové komise klást doplňující otázky.

Zadání testu včetně odpovědí uchazeče je součástí záznamu o průběhu a výsledku zkoušky a autorizovaná osoba jej musí archivovat v souladu s § 8 vyhlášky č. 208/2007 Sb., o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro bezpečnost, ochranu osob a majetku a bezpečnost práce, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

CENSUS SECURITAS, s. r. o.

UNIVERZAL CZ, o. p. s.

Fakulta aplikované informatiky, Zlín

ZVservice, s. r. o.