Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo vnitra
Skupina oborů: Právo, právní a veřejnosprávní činnost
Povolání: Detektiv pro prošetřování událostí
Platnost standardu: Od 28.5.2024 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 6

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Aplikování právních norem s důrazem na bezpečnostně právní problematiku a ochranu osobních údajů (prošetřování událostí)

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Aplikovat ústavní právo s důrazem na soukromou detektivní činnost Písemné a ústní ověření
b Aplikovat občanské a obchodní právo s důrazem na typické smluvní vztahy v soukromé detektivní činnosti Písemné a ústní ověření
c Aplikovat živnostenského právo, pracovní právo a daňové předpisy Písemné a ústní ověření
d Aplikovat trestní právo a trestní řád, správní právo a správní řád s důrazem na přestupkový zákon a zákon o zbraních a střelivu Písemné a ústní ověření
e Orientovat se v zákoně o svobodném přístupu k informacím a v zákoně o ochraně osobních údajů Písemné a ústní ověření
f Orientace v zákoně o Polici České republiky a obecní policii Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Orientace ve formách, metodách a prostředcích soukromé detektivní činnosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se ve formách detektivní činnosti – detektivní dohled a ochrana, detektivní pátrání, detektivní prověrka, detektivní rozkrývání a detektivní zpravodajství Písemné a ústní ověření
b Charakterizovat metody soukromé detektivní činnosti včetně kriminalistických postupů Písemné a ústní ověření
c Charakterizovat kriminologické, kriminalistické, psychologické aspekty v soukromé detektivní činnosti Písemné a ústní ověření
d Vysvětlit význam komunikace a psychologii osobnosti v rámci uplatňování metod soukromé detektivní činnosti Písemné a ústní ověření
e Vysvětlit zdroje informací (otevřené, speciální) s důrazem na možnou důkazní hodnotu Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Ovládání prostředků a pomůcek pro prošetřování událostí v rámci soukromé detektivní činnosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat jednotlivé kriminalistické technické metody a jejich zajišťování (fotodokumentace, daktyloskopie, písmoznalectví, mechanoskopie, trasologie, DNA) Písemné a ústní ověření
b Pořídit fotografické, filmové a zvukové záznamy s ohledem na legálnost a nelegálnost takovýchto postupů Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat metody vyhledávání skrytých odposlechových zařízení Ústní ověření
d Vysvětlit jednotlivé kriminalistické taktiky a metodologie při zajišťování informací o důkazech Písemné a ústní ověření
e Vysvětlit použití obranných prostředků při výkonu soukromé detektivní činnosti s důrazem na znalost okolností vylučujících protiprávnost Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Dokumentování a vyhodnocování informací, jejich evidence a příprava k předání klientovi soukromého detektiva (prošetřování událostí)

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit postup při analýze a třídění informací v rámci detektivního vyšetřování a dokumentování Ústní ověření
b Vysvětlit analýzu informací o důkazech v činnosti osob, průběhu událostí, situací a jevů Ústní ověření
c Vysvětlit oprávněnost a povinnost evidování výsledků detektivního dokumentování s ohledem na zákon o ochranně osobních údajů a zákon o utajovaných informacích Ústní ověření
d Vysvětlit postup ukládání dat a ostatních podkladů a dokladů v souladu s platnou legislativou, včetně ukládání nezbytné dokumentace o případu s ohledem na legislativu v oblasti daní, účetnictví a živnostenských předpisů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Zpracování a analyzování informací při prošetřování událostí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit analýzu klíčové informace a určit prioritu informací o důkazech; vysvětlit příčiny, podmínky a následky a neschopnost takové informace být důkazem Ústní ověření
b Vysvětlit způsoby a možnosti předvídání jednání svého protějšku s ohledem na cílené dotazy a odpovědi a minimalizaci vzniku konfliktu Ústní ověření
c Vysvětlit možnosti využití základních veřejných informačních registrů a databází, jejich využití a přístupy k nim Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit proces tvorby a prověřování detektivních verzí Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Pokyny k realizaci zkoušky

1. Vstupní předpoklady pro účast na zkoušce

Uchazečem o zkoušku může být každá fyzická osoba starší 18 let, která získala alespoň základy vzdělání, nebo účastník rekvalifikace podle zákona č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti.

Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Autorizovaná osoba zároveň s odesláním pozvánky ke zkoušce písemnou formou sdělí, kde a jakým způsobem se uchazeč může informovat o svých povinnostech a průběhu zkoušky a které doklady/dokumenty musí uchazeč předložit bezprostředně před započetím zkoušky.

2. Průběh zkoušky

Před zahájením zkoušky uchazeč předloží zkoušejícímu průkaz totožnosti a případně další dokumenty opravňující k připuštění ke zkoušce uvedené v části 1. Vstupní předpoklady pro účast na zkoušce.

Bezprostředně před zahájením zkoušky autorizovaná osoba seznámí uchazeče s pracovištěm, s organizací zkoušky, s jeho právy a povinnostmi v rámci zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb. a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zkoušející uzná, a tedy nemusí ověřovat, ty odborné způsobilosti, které byly již dříve u uchazeče ověřeny v rámci zkoušky z jiné profesní kvalifikace (nutno doložit osvědčením o získání profesní kvalifikace), a které jsou shodné svým rozsahem i obsahem. Rozsah a obsah odborné způsobilosti určují její jednotlivá kritéria a pokyny k realizaci zkoušky popsané v hodnoticím standardu. Zkoušející tyto odborné způsobilosti neuzná jako již ověřené, pokud by tím nebylo zajištěno řádné ověření ostatních požadavků stanovených tímto hodnotícím standardem (například při nutnosti dodržení technologických postupů a časové souslednosti různých činností).

Zkouška se koná v českém jazyce.

Zkouška je veřejná. Praktická část zkoušky a praktická zkouška není veřejná v případech, kdy to je nutné z hygienických důvodů nebo z důvodu ochrany zdraví a bezpečnosti práce.

Zkouška má formu písemné zkoušky a kombinace praktické a ústní zkoušky.

Kritéria, u kterých je stanoven způsob ověření písemné, se prověřují formou testu.

Kritéria, u kterých je stanoven způsob ověření praktické předvedení nebo ústní ověření, se ověřují formou řešení typových situací.

Autorizovaná osoba sestaví test náhodným výběrem ze souboru testových otázek a při přípravě testu zabezpečí vždy různé kombinace pořadí možných odpovědí pod písmeny a), b), c) u jednotlivých otázek.

Soubor testových otázek obsahuje tyto odborné způsobilosti:

  • Aplikování právních norem s důrazem na bezpečnostně právní problematiku a ochranu osobních údajů (prošetřování událostí)

  • Orientace ve formách, metodách a prostředcích soukromé detektivní činnosti

  • Ovládání prostředků a pomůcek pro prošetřování událostí v rámci soukromé detektivní činnosti

Každá odborná způsobilost je zastoupena v jedné nebo několika skupinách otázek. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny odborné způsobilosti kvalifikačního standardu. Celkový počet otázek v testu musí být 30. Každé písemně ověřované kritérium musí být zastoupeno alespoň 2x. Celková velikost souboru testových otázek musí být minimálně 70 s tím, že každé písemně ověřované kritérium musí být zastoupeno alespoň 5
otázkami. Určený člen komise poučí uchazeče o způsobu práce s testem před zahájením časového limitu.

K úspěšnému vykonání písemné části zkoušky je nutné odpovědět nejméně 80 %, to je 24 otázek testu správně.

Praktická a ústní část zkoušky je založena na řešení konkrétních typových bezpečnostních nebo preventivně bezpečnostních situací. Uchazeč musí vyřešit dvě náhodně vybrané typové situace, vždy jednu ze skupiny A a jednu ze skupiny B souboru typových situací. Skupina A ověřuje odborné způsobilosti Aplikování právních norem s důrazem na bezpečnostně právní problematiku a ochranu osobních údajů (prošetřování událostí). Skupina B ověřuje odborné způsobilosti Ovládání prostředků a pomůcek pro prošetřování událostí v rámci soukromé detektivní činnosti; Dokumentování a vyhodnocování informací, jejich evidence a příprava k předání klientovi soukromého detektiva (prošetřování událostí); Zpracování a analyzování informací při prošetřování událostí.

Autorizovaná osoba musí mít minimálně 10 typových situací skupiny A a 10 skupiny B.

V praktické a ústní části zkoušky musí být úspěšně vyřešeny obě typové situace. V každé typové situaci musí být splněny všechny úkoly (otázky) požadované k jejímu řešení. Při řešení typové situace se připouští dvě odchýlení. Za odchýlení se považuje použití nesprávného výrazu nebo záměna pořadí činností, které nemají vliv na celkově správné řešení situace (odpovědi).

Zadání testu včetně odpovědí uchazeče je součástí záznamu o průběhu a výsledku zkoušky a autorizovaná osoba jej musí archivovat v souladu s § 8 vyhlášky č. 208/2007 Sb., o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro bezpečnost, ochranu osob a majetku a bezpečnost práce, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

CENSUS SECURITAS, s. r. o.

UNIVERZAL CZ, o. p. s.

Fakulta aplikované informatiky, Zlín

ZVservice, s. r. o.