Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo vnitra
Skupina oborů: Právo, právní a veřejnosprávní činnost
Povolání: Bezpečnostní manažer v obchodě a službách
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 7

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v bezpečnostní politice

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pojem bezpečnost a ochrana obyvatel (odpovědné složky, standardy) Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit pojem bezpečnostní politika firmy Písemné a ústní ověření
c Popsat oblast ochrana (security) – ochrana osob, ochrana majetku a ochrana informací Písemné a ústní ověření
d Popsat oblast bezpečnost (safety) – BOZP a PO, prevence závažných havárií a technologická bezpečnost Písemné a ústní ověření
e Charakterizovat podstatu administrativní, informační, technické, fyzické a personální bezpečnosti Písemné a ústní ověření
f Vysvětlit postavení a úlohu bezpečnostního managementu – odpovědnost – kontinuita business plánu Písemné a ústní ověření
g Popsat úlohu vnitřního auditu, controllingu a reportingu z hlediska ochrany osob a majetku Písemné a ústní ověření
h Charakterizovat legislativní rámec ČR a EU, bezpečnostní standardy a požadavky, zásady a normy (evropské normy, české státní normy, ISO normy) Písemné a ústní ověření
i Stručně popsat bezpečnostní strategie – bezpečnostní studie a analýzy, bezpečnostní projekt, bezpečnostní program, bezpečnostní systémy a kroky, bezpečnostní dokumentace Písemné a ústní ověření
j Vysvětlit postavení a úlohu bezpečnostních složek státu, státní samosprávy, soukromých bezpečnostních služeb – specifikovat úkoly a omezení v rámci legislativního rámce Písemné a ústní ověření
k Vysvětlit pojmy trestný čin, správní delikt, přestupek Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Koncipování bezpečnostní politiky v obchodě a službách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Specifikovat realizaci a aplikaci bezpečnostní politiky v obchodních společnostech v souladu s legislativou, normami a bezpečnostními standardy Písemné ověření
b Specifikovat pojmy ochrana (safety) a bezpečnost (security) v obchodě a službách v různě velkých provozovnách Písemné ověření
c Optimalizovat a implementovat systém dodržování bezpečnostních zásad Praktické předvedení a ústní ověření
d Charakterizovat zásadu priorit a nadřazenosti (ústavní zákon, zákon, zákonná opatření senátu, nařízení vlády, vyhlášky ústředních správních orgánů) Písemné ověření
e Charakterizovat zásadu souladu a subsidiarity v organizaci Písemné ověření
f Popsat proces optimalizace bezpečnostních opatření a nákladů (poměr rizik, škod a dostatečných nákladů) Písemné ověření
g Navrhnout systém správy a údržby elektronického a mechanického zabezpečení (ochrana areálu, objektů, majetku, zboží, aj.) Praktické předvedení a ústní ověření
h Popsat tvorbu bezpečnostních projektů a opatření, tvorbu provozních řádů, bezpečnostních směrnic, manuálů a postupů, včetně řešení mimořádných událostí a krizového řízení Písemné ověření
i Zdůvodnit zavedení systému ochrany informací a řízení informační bezpečnosti v souladu se zák. č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění a ISO 27001 – ISMS a vysvětlit odlišnost od zákona na ochranu utajovaných informací Písemné ověření
j Charakterizovat opatření na ochranu firemních zájmů Písemné ověření
k Popsat rozdíly zásad ochrany majetku ve vztahu k jeho vlastnictví – odpovědnost, způsoby řešení a hlášení - krádeže, škody, škodné události, odlišnost vnější a vnitřní kriminalita (vnitropodniková) aj. Písemné a ústní ověření
l Charakterizovat vnitropodnikové zásady prevence ‒ kriminality, protipožární ochrany, odvracení krizových situací a mimořádných událostí Písemné a ústní ověření
m Popsat zásady a podstatu vnitřní personální, informační, administrativní a fyzické bezpečnosti v obchodě a službách Písemné a ústní ověření
n Vysvětlit podstatu aplikace bezpečnostních norem, standardů, zásad a specifických požadavků při přípravě a tvorbě smluv, interních směrnic, pokynů a manuálů Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Spolupráce s bezpečnostními složkami, orgány státní správy, samosprávy a dalšími subjekty

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat zásady součinnosti a spolupráce s ostatními bezpečnostními složkami, jejich práva a povinnosti Ústní ověření
b Charakterizovat způsoby součinnosti s jednotkami hasičského záchranného sboru, záchranné služby, integrovaného záchranného systému (zásady komunikace a spolupráce, práva a povinnosti) Ústní ověření
c Charakterizovat způsoby spolupráce s orgány činnými v trestním řízení a orgány působícími ve správním řízení (specifika trestního a správního řízení, specifika trestního a správního řízení, práva a povinnosti účastníků řízení, předávání podkladů a informací) Písemné a ústní ověření
d Charakterizovat zásady spolupráce na prevenci a preventivních opatřeních (prevence proti krádežím a kriminalitě, prevence proti vniknutí či napadení, prevence proti haváriím, předcházení mimořádných událostí aj.) Ústní ověření
e Popsat podstatu mechanismu vnější kontroly (ze strany orgánů státní správy a samosprávy ‒ inspektorát práce, cizinecká policie, Úřad pro ochranu osobních údajů, živnostenský úřad, inspektorát na ochranu životního prostředí aj.) ‒ práva, povinnosti, způsob spolupráce a zásady předávání relevantních podkladů a informací Písemné a ústní ověření
f Vysvětlit mechanismy způsoby spolupráce v rámci komerční bezpečnosti ‒ smluvní ostraha majetku a osob, komerční detektivní služby, vlastní ochrana majetku a informací, komerční zpravodajství ‒ zásady předávání materiálů, podkladů a informací, nakládání a archivace Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v požární ochraně a bezpečnosti ochrany a zdraví při práci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést a stručně charakterizovat technické a mechanické systémy a prostředky požární ochrany (elektrické požární systémy, hlásiče, hasicí přístroje, hydranty, protipožární dveře a zábrany; znalost nasazení a použití) Ústní ověření
b Charakterizovat obsah požárních poplachových směrnic (únikové a evakuační trasy, protipožární hlídky – odpovědné osoby a kontakty, postupy a způsoby hlášení, rozmístění hasicích přístrojů, hydrantů) Ústní ověření
c Uvést specifika v nákupních a obchodních centrech (uskladnění hořlavých a nebezpečných látek, riziková místa, silné – slabé stránky, havarijní a poruchová služba, spolupráce zaměstnanců, soukromé bezpečnostní služby a dalších osob, aj.) Ústní ověření
d Popsat činnosti po vzniku požáru – rozdíly uvnitř a vně obchodního centra (nákladová zóna/sklad/parking) Ústní ověření
e Charakterizovat zásady hlášení, likvidace, odpovědnosti a součinnost Integrovaného záchranného systému, Hasičského záchranného sboru, plynařů Písemné a ústní ověření
f Stručně charakterizovat rizika související s ochranou zdraví při práci včetně specifikace a rozdílů ve vztahu k zaměstnancům obchodu, soukromé bezpečnostní služby a osob dalších smluvních partnerů souvisejících s výkonem jejich pracovní činnosti Ústní ověření
g Orientovat se v možnostech využití příslušných základních ochranných pomůcek a zásad Ústní ověření
h Popsat zásady vedení a uložení dokumentace BOZP a PO (odpovědnost, místo uložení) Písemné a ústní ověření
i Popsat postup při pracovním úrazu (práva, povinnosti, první pomoc, ošetření, hlášení, dokumentace) Písemné a ústní ověření
j Vyjmenovat zásady pro poskytnutí první pomoci Písemné ověření
k Uvést a stručně charakterizovat technické a mechanické systémy a prostředky požární ochrany (elektrický požární systém, hlásiče, hasicí přístroje, hydranty, protipožární dveře a zábrany; znalost nasazení a použití) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Orientace v technických bezpečnostních systémech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat jednotlivé oblasti bezpečnostní ochrany (oblast fyzické ochrany, oblast technické ochrany a oblast administrativně organizačních opatření) Písemné a ústní ověření
b Charakterizovat metody a způsoby technologických bezpečnostních systémů a mechanického zabezpečení - související bezpečnostní analýza a prognóza (výhody – zápory, náklady aj.) Písemné a ústní ověření
c Vysvětlit specifika elektrotechnických, akustických a mechanických bezpečnostních systémů Písemné a ústní ověření
d Popsat obecné zásady a rozdíly taktického účelu a nasazení technických prostředků a technologických systémů (účel využití, náročnost údržby, obslužnost) Písemné a ústní ověření
e Charakterizovat technologické systémy a technické prostředky k ochraně před požárem (elektrická požární signalizace, hasicí přístroje, hydranty, ochranné oděvy a pomůcky, masky aj.) Ústní ověření
f Charakterizovat technologické systémy a technické prostředky k zajištění ochrany objektů před vniknutím a pohybem nepovolaných osob (elektronická zabezpečovací signalizace, ostraha perimetrů a vyhrazených zón, vstupní docházkové a identifikační systémy, závory, zámky, petlice, bezpečnostní dveře a zámky, vrata, rolety, ploty, tvrzená skla, plomby) Ústní ověření
g Charakterizovat technologické a technické prostředky k ochraně majetku a cenin (elektronická ochrana zboží, bezpečnostní rámy a brány, trezory, plechové skříně, ochranné bezpečnostní prvky k zabránění krádeží zboží tzv. „labeling“ ‒ lanka, objímky čipy, stop-lock, štítky, akustické pavouky) Ústní ověření
h Charakterizovat technologické a technické bezpečnostní prostředky k zadokumentování dat, informací a ochraně provozu (kamerový systém, foto, náhradní a záložní zdroje, skartovačky, ochrana hardware a software, antivirové programy, bezpečnostní tašky, bezpečnostní kufry) Ústní ověření
i Charakterizovat technologické a technické prostředky k ochraně osob před útokem a napadením (neprůstřelné vesty, helmy, mírnější prostředky, hlásiče, pojítka) Ústní ověření
j Charakterizovat bezpečnostní prostředky sloužící k označení útočníka – pachatele krádeže bankovek aj. Ústní ověření
k Vysvětlit zásady komplexního řešení ochrany obchodních jednotek podle míry rizika napadení Ústní ověření
l Vysvětlit zásady vhodného nasazení a využití bezpečnostních technických a technologických prostředků (znalost, ohodnocení a popsání rizik, navržení vhodných opatření s užitím technických prostředků) Ústní ověření
m Vysvětlit zásady správného provozu, servisu, údržby, odpovědnosti aj. (postavení a úloha zaměstnance, pracovníka soukromé bezpečnostní služby, řešení škod, nákladovost, aj.) Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řízení externích dodavatelů bezpečnostních služeb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit podstatu outsourcingu z hlediska bezpečnostní problematiky Ústní ověření
b Vysvětlit práva a kompetence externích dodavatelů bezpečnostních služeb Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit podstatu a způsob využití externích dodavatelů bezpečnostních služeb Ústní ověření
d Vybrat vhodnou kombinaci externích dodavatelů bezpečnostních služeb a vlastních zdrojů Praktické předvedení a ústní ověření
e Navrhnout kritéria výběrového řízení Praktické předvedení a ústní ověření
f Charakterizovat proces výběrového řízení Praktické předvedení a ústní ověření
g Vysvětlit podstatu dělby činností při naplňování strategických záměrů v oblasti ostrahy a ochrany majetku. Písemné a ústní ověření
h Charakterizovat základy smluvních vztahů s externími dodavateli bezpečnostních služeb Ústní ověření
i Stručně charakterizovat dokumenty potřebné pro činnost externích dodavatelů bezpečnostních služeb Ústní ověření
j Vymezit příslušné pozice, zásady plánu nasazení, požadavků a vlastní činnost pracovníků externích dodavatelů bezpečnostních služeb Písemné a ústní ověření
k Popsat zásady komunikace s ohledem na postavení osob a jejich odpovědnost za úsek bezpečnosti a ochrany majetku a osob Praktické předvedení a ústní ověření
l Vysvětlit podstatu vzdělávání v oblasti bezpečnosti, zajištění pravidelných a mimořádných školení zaměstnanců a dodavatelů služeb Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Provázání business plánu a bezpečnosti obchodní organizace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat business plán Písemné a ústní ověření
b Charakterizovat ekonomické dopady bezpečnostních opatření na hospodářský výsledek obchodní organizace Ústní ověření
c Popsat obecné zásady organizace provozu a preventivních bezpečnostních opatření u obchodní společnosti Ústní ověření
d Uvést specifika a rozdíly ‒ obchodní centrum ‒ obchodní jednotka ‒ provozovna Písemné a ústní ověření
e Popsat zásadu volného a omezeného pohybu osob v obchodní organizaci Písemné a ústní ověření
f Vysvětlit postavení, úkoly a vlastní činnost osob a zaměstnanců zainteresovaných a odpovědných za ochranu osob a majetku Ústní ověření
g Vymezit hlavní úkoly a vlastní činnost bezpečnostního manažera v obchodě Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Řešení krizových situací v obchodní organizaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vymezit pojmy krizová situace, krizové řízení, krizový management a etická pravidla při řešení krizových situací Písemné a ústní ověření
b Charakterizovat legislativní rámec a veřejnou koncepci oblasti krizového řízení a plánů kritické připravenosti, úloha a postavení složek státu, obcí a ostatních subjektů Písemné a ústní ověření
c Charakterizovat cíl a úlohu preventivních programů a opatření Písemné a ústní ověření
d Uvést podstatu krizových plánů a krizového řízení, její závislost na znalostech a odpovědnosti krizového managementu, na fungování vnitřního bezpečnostního systému a jeho kontinuitě s profesionálními složkami Integrovaného záchranného systému Písemné a ústní ověření
e Popsat zásady prognóz, příčin, následků a důsledků mimořádných událostí (analýza rizik, škod, prevence) Ústní ověření
f Popsat zásady a postupy optimálního řešení mimořádných událostí a kritických situací Ústní ověření
g Charakterizovat způsoby zajištění optimálních informací pro řízení krizoví situace Ústní ověření
h Vysvětlit pojem “přijatelná míra rizika“ pro majitele, vedení společnosti, veřejnost Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba musí být technicky schopna zajistit zveřejnění termínu a místa konání zkoušky a dalších nezbytných informací na internetových stránkách, a to v termínu odeslání pozvánky ke zkoušce.

Autorizovaná osoba ověří doklady, které musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Zdravotní způsobilost v rozsahu odpovídající ověřované kvalifikaci není požadována.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm, organizací zkoušky a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a dalšími omezeními. Autorizovaná osoba stanoví, které pomůcky uchazeč při zkoušce nesmí, resp. smí používat.

Povinností předsedy zkušební komise je dbát na to, aby zkouška probíhala podle tohoto hodnoticího standardu.

Kritéria c) a g) kompetence Koncipování bezpečnostní politiky v obchodě a službách a kritéria b), d) - f) a k) kompetence Řízení externích dodavatelů bezpečnostních služeb jsou ověřována prakticky formou případové studie. Uchazeč případovou studii vypracuje doma před konáním zkoušky odborné způsobilosti. Autorizovaná osoba 14 dní před termínem konání zkoušky zadá téma a rozsah případové studie. Uchazeč ji odevzdá 5 dní před termínem konání zkoušky. Předmětem ověření daných kompetencí je prezentace a obhajoba případové studie.

 

Pravidla pro aplikaci ústního ověřování formou vylosovaných otázek

Soubor otázek pro ústní ověřování stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí losovaných otázek, musí být splněné následující dvě podmínky:

A. Pro celkový soubor otázek:

Každé kritérium je zohledněno v několika otázkách.

B. Pro soubor vylosovaných otázek konkrétního uchazeče:

Každý uchazeč musí mít v souboru svých vylosovaných otázek zohledněno alespoň jednou každé kritérium (myslí se kritérium, u něhož jsou losované otázky způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit).

 

V průběhu zkoušky mohou členové komise klást doplňující otázky.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro bezpečnost a ochranu osob a majetku a bezpečnost práce, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

b.i.g. FM service, s. r. o.

Cana consulting, s. r. o.

F.S.C. Bezpečnostní poradenství, a. s.

Jednota, spotř. Družstvo v Uherském Ostrohu

Mark 2 Corporation, a. s.

Prague adventures, s. r. o.

Tesco Stores ČR