Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo vnitra
Skupina oborů: Právo, právní a veřejnosprávní činnost
Povolání: Detektiv zpravodajský pracovník
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 6

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v základních právních normách a ustanoveních s důrazem na bezpečnostněprávní problematiku a ochranu osobních údajů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v ústavním právu s důrazem na soukromou detektivní činnost Písemné a ústní ověření
b Orientovat se v občanském a obchodním právu s důrazem na typické smluvní vztahy v soukromé detektivní činnosti Písemné a ústní ověření
c Orientovat se v živnostenském zákoně, pracovním právu a daňových předpisech Písemné a ústní ověření
d Orientovat se v trestním právu, trestním řádu, správního práva a správního řádu s důrazem na přestupkový zákon a zákon o zbraních a střelivu Písemné a ústní ověření
e Aplikovat zákon o svobodném přístupu k informacím a zákon o ochraně osobních údajů Písemné a ústní ověření
f Orientovat se v zákoně o Policii České republiky a Obecní policii Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Uplatňování forem, metod a prostředků soukromé detektivní činnosti a jejich praktické naplňování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Realizovat formy detektivní činnosti- detektivní dohled a ochrana, detektivní pátrání, detektivní prověrka, detektivní rozkrývání a detektivní zpravodajství Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit metody soukromé detektivní činnosti včetně kriminalistických postupů a zpravodajské sociotechniky Písemné a ústní ověření
c Charakterizovat kriminologické, kriminalistické, psychologické a zpravodajské aspekty v soukromé detektivní činnosti Písemné a ústní ověření
d Předvést použití vhodných komunikačních technik a psychologie osobnosti v rámci uplatňování metod soukromé detektivní činnosti Praktické předvedení a ústní ověření
e Charakterizovat jednotlivé zdroje informací (otevřené, speciální) s důrazem na možnou důkazní hodnotu a znalost zpravodajského cyklu Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Ovládání prostředků a pomůcek pro zpravodajskou činnost v rámci soukromé detektivní činnosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v kriminalistických, taktických a technických metodách Písemné a ústní ověření
b Pořídit fotografické, filmové a zvukové záznamy s ohledem na legálnost a nelegálnost takovýchto postupů Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat metody vyhledávání skrytých odposlechových zařízení Ústní ověření
d Charakterizovat možnosti využití detektorů kovů, optických prostředků a prostředků nočního vidění v činnosti soukromé bezpečnostní služby Písemné a ústní ověření
e Vysvětlit použití obranných prostředků při výkonu detektivní činnosti s důrazem na znalost okolností vylučujících protiprávnost Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Dokumentování a vyhodnocování informací, jejich evidence a příprava k předání klientovi (zpravodajská činnost)

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit popis postupu při analýze a třídění informací v rámci zpravodajského postupu a dokumentování jednotlivých zpravodajských produktů Ústní ověření
b Vysvětlit analýzu informací o činnostech osob, průběhu událostí, situací a jevů a jejich legalizaci Ústní ověření
c Vysvětlit oprávněnost a povinnost evidování výsledků zpravodajského dokumentování s ohledem na zákon o ochranně osobních údajů, a zákon o utajovaných informacích Ústní ověření
d Vysvětlit postup ukládání dat a ostatních podkladů v souladu s platnou legislativou, včetně ukládání nezbytné dokumentace o případu s ohledem na legislativu v oblasti daní, účetnictví a živnostenských předpisů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Zpracování a analyzování informací při zpravodajské práci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit proces analýzy klíčové informace, určit příčiny a podmínky jejího vzniku a kontroly její úplnosti Ústní ověření
b Vysvětlit způsoby a možnosti předvídání jednání svého protějšku s důrazem na minimalizaci vzniku konfliktu a charakterizovat způsoby, jak je možné získat protějšek pro součinnost Ústní ověření
c Předvést využití veřejných informačních registrů a databází Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit proces tvorby a prověřování detektivních verzí a zpravodajských hypotéz Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Zkouška má formu písemné zkoušky a kombinace praktické a ústní zkoušky. Zkouška se skládá v českém jazyce.

Kritéria, u kterých je stanoven způsob prověření písemné, se prověřují formou testu.

Kritéria, u kterých je stanoven způsob prověření praktické předvedení, anebo ústní ověření se prověřují formou řešení typových situací.

Autorizovaná osoba sestaví test náhodným výběrem ze souboru testových otázek a při přípravě testu zabezpečí vždy různé kombinace pořadí možných odpovědí pod písmeny a), b), c) u jednotlivých otázek.

Soubor testových otázek obsahuje tyto kompetence: Orientace v právních normách s důrazem na bezpečnostně právní problematiku a ochranu osobních údajů; Uplatňování forem, metod a prostředků soukromé detektivní činnosti a jejich praktické naplňování; Ovládání prostředků a pomůcek pro zpravodajskou činnost v rámci soukromé detektivní činnosti. Každá kompetence je zastoupena v jedné nebo několika skupinách otázek. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. Každé písemně ověřované kritérium musí být zastoupeno
alespoň 2x. Celková velikost souboru testových otázek musí být minimálně 60 s tím, že každé písemně ověřované kritérium musí být zastoupeno alespoň 5 otázkami. Celkový počet otázek v testu musí být 30. Určený člen komise poučí uchazeče o způsobu práce s testem před zahájením časového limitu.

K úspěšnému vykonání písemné části zkoušky je nutné odpovědět nejméně 80 %, to je 24 otázek testu správně.

Praktická a ústní část zkoušky je založena na řešení konkrétních typových bezpečnostních nebo preventivně bezpečnostních situací. Uchazeč musí vyřešit dvě náhodně vybrané typové situace, vždy jednu ze skupiny A a jednu ze skupiny B souboru typových situací. Skupina A ověřuje kompetence Orientace v právních normách s důrazem na bezpečnostně právní problematiku a ochranu osobních údajů; Uplatňování forem, metod a prostředků soukromé detektivní činnosti a jejich praktické naplňování. Skupina B ověřuje kompetence: Ovládání prostředků a pomůcek pro zpravodajskou činnost v rámci soukromé detektivní činnosti; Dokumentování a vyhodnocování informací, jejich evidence a příprava k předání klientovi (zpravodajská činnost); Zpracování a analyzování informací.

V praktické a ústní části zkoušky musí být úspěšně vyřešeny obě typové situace. V každé typové situaci musí být splněny všechny úkoly (otázky) požadované k jejímu řešení. Autorizovaná osoba musí mít minimálně 10 typových situací skupiny A a 10 skupiny B. Při řešení typové situace se připouští dvě odchýlení. Za odchýlení se považuje použití nesprávného výrazu nebo záměna pořadí činností, které nemají vliv na celkově správné řešení situace (odpovědi).

V průběhu zkoušky mohou členové komise klást doplňující otázky.

Zadání testu včetně odpovědí uchazeče je součástí záznamu o průběhu a výsledku zkoušky a autorizovaná osoba jej musí archivovat v souladu s § 8 vyhlášky č. 208/2007 Sb., o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 3 členů, kteří jsou autorizovanou fyzickou osobou s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovaným zástupcem autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

 

Členem zkušební komise nemůže být osoba, která je zaměstnancem, statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu stejného subjektu jako žadatel o zkoušku ani podnikatel, který je zaměstnavatelem nebo, u kterého žadatel vykonává činnost ostraha majetku a osob.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat minimální kvalifikační požadavky:

 

  1. Vysokoškolské vzdělání získané absolvováním studia v magisterském studijním programu a 5 let praxe v oboru zaměstnání operativní pracovník, kriminalistický analytik, obrana a ochrana (viz obory zaměstnání MPSV) a v pozici soukromý detektiv, z toho minimálně dva roky v posledních pěti letech před podáním žádosti o autorizaci praxi v činnosti soukromého detektiva (viz. Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností), nebo minimálně 5 let pedagogické praxe v oboru bezpečnostně právní činnost nebo bezpečnostní služby, z toho minimálně jeden rok v posledních třech letech před podáním žádosti o autorizaci (doložit vysokoškolským diplomem a dokumenty prokazujícími praxi),

  2. uživatelská dovednost práce s počítačem a internetem (doložit čestným prohlášením).

 

Další požadavky:

  • Autorizovaná osoba musí být schopna organizačně zajistit řádný průběh zkoušky a zajistit nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky (doložit čestným prohlášením, viz dále).

  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, který nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Autorizující orgán si může vyžádat stanovisko k odborné způsobilosti žadatele o autorizaci vydané věcně příslušným profesním společenstvem ve smyslu § 50 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

 

Autorizující orgán může přizvat pracovníky profesních společenstev ke kontrole výkonu odborné způsobilosti autorizované osoby v průběhu platnosti autorizace a také správnosti postupu při provádění zkoušek a vydávání osvědčení (viz § 22 písm. e zákona č. 179/2006 Sb. v platném znění a § 2 a 9 zákona č. 552/1991 Sb. v platném znění) a přihlédne k jejich odbornému názoru.

 

Žádost o autorizaci naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo vnitra ČR, www.mvcr.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží čestné prohlášení dokládající soulad jeho materiálních a technických předpokladů pro účely zkoušky s požadavky uvedenými dále. Pokud žadatel o autorizaci bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení autorizace nebo prodloužení platnosti autorizace příslušnou smlouvu umožňující jeho využívání.

Autorizovaná osoba zajistí materiálně-technické zázemí v dále uvedeném rozsahu:

  1. vhodné prostory k vykonání zkoušky, zejména místnost pro provedení písemné části zkoušky a dále místnost či místo umožňující přípravu a řádné řešení zadaných typových situací,

  2. běžné prostředky zvyšující účinnost obrany a ochrany soukromého detektiva, obvyklé prostředky pro spojení, svítilna, lékárnička a formalizované a jiné záznamní a evidenční pomůcky. Soubor prostředků a pomůcek musí umožnit praktické předvedení u kritérií, kde je to způsobem ověření stanoveno. Prostředky mohou být nahrazeny výcvikovými maketami,

  3. PC k vedení záznamů o průběhu zkoušky, hodnocení a dalších dokumentů, případně umožňující absolvování písemného testu,

  4. texty právních předpisů, záznamní a ostatní pomůcky nezbytné pro práci komise a činnost uchazeče,

  5. soubor testových otázek a typových situací.

 

Pokud žadatel o vykonání zkoušky navrhne při zkouškách využívat materiálně-technické zázemí jiné organizace např. cvičný nebo reálný objekt, přiloží k žádosti o zkoušku kopii dokumentu schvalujícího jeho využití, pokud ho sám nevlastní. Současně písemně oznámí zásady bezpečnosti a další nutná omezení při konání zkoušky na tomto zázemí.

Doba přípravy na zkoušku

Písemnou část zkoušky absolvuje uchazeč bezprostředně po pokynu komise k zahájení činnosti.

Celková doba přípravy na praktickou a ústní část zkoušky (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 5 až 10 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Písemná část zkoušky trvá 30 až 60 minut. Praktická a ústní část zkoušky trvá 60 až 90 minut. Celková doba trvání zkoušky je 90 až 150 minut. Zkoušku absolvuje uchazeč v jednom dni.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro bezpečnost, ochranu osob a majetku a bezpečnost práce, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

CENSUS SECURITAS, s. r. o.

UNIVERZAL CZ, o. p. s.

Fakulta aplikované informatiky, Zlín

ZVservice, s. r. o.