Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Topenář
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v palivech pro topidla na biomasu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat biopaliva dle ČSN EN 14 961-1až 5, jejich výhody a nevýhody Písemné ověření
b Popsat vlastnosti biopaliv – výhřevnost, vlhkost, spaliny, zplodiny hoření, skladování, doprava Písemné ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace v technické dokumentaci otopných soustav a vnitřních vodovodů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části a ČSN 01 3452 Technické výkresy - Instalace - Vytápění a chlazení Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Číst výkresy rozvodů vytápění a zařízení včetně technické zprávy Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Zakreslit vedení rozvodů vytápění včetně zdroje tepla a otopných těles Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v topidlech na biomasu s teplovodním výměníkem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v technické dokumentaci topidel na biomasu - krbových kamen, přenosných kuchyňských sporáků, kachlových kamen a kachlových sporáků Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Číst výkresy individuálně stavěných topidel s teplovodním výměníkem, používat odbornou terminologii z oblasti instalací teplovodního vytápění Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace v konstrukci kamen na biomasu s teplovodním výměníkem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat konstrukci kamen s teplovodním výměníkem Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Popsat přívod vzduchu, vlivy vzduchu na hoření, úspory a bezpečnost Písemné a ústní ověření
c Popsat rozdělení výkonu kamen do vnějšího prostoru a do teplovodního výměníku Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v technických normách a právních předpisech pro otopné soustavy s topidly na biomasu s teplovodním výměníkem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v ČSN 734 201 Komíny a kouřovody – navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliva Písemné ověření, test
b Orientovat se v ČSN 73 4231 Kamna – Individuálně stavěná kamna Písemné ověření, test
c Orientovat se v ČSN 73 4232 Sporáky – Individuálně stavěné sporáky Písemné ověření, test
d Orientovat se v ČSN EN 14785 Spotřebiče spalující dřevní pelety k vytápění obytných prostorů. Požadavky a zkušební metody Písemné ověření, test
e Orientovat se v ČSN 75 5409 Vnitřní vodovody Písemné ověření, test
f Orientovat se v ČSN EN 12 828 Tepelné soustavy v budovách – Navrhování teplovodních tepelných soustav Písemné ověření, test
g Orientovat se v ĆSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách – Projektování a montáž Písemné ověření, test
h Orientovat se v NV č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv Písemné ověření, test
i Uvést podmínky oprávnění pro instalaci topidel na biomasu dle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů Písemné ověření, test
3

Navrhování tepelného výkonu topidla a součinnost s profesí kamnář

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypočítat tepelnou ztrátu prostoru určeného k vytápění
dle ČSN 73 4231, ČSN EN 15 544
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Navrhnout ve spolupráci s kamnářem vhodný typ a tepelný výkon kamen pro daný objekt nebo jeho část, připojení na otopnou soustavu, odvod spalin a přívod vzduchu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Posoudit připojení topidla na biomasu dle TPG 704 01 a řešení přívodu vzduchu v případě instalace plynových spotřebičů typu B v prostoru vytápěném kamny na biomasu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v konstrukci kamen na biomasu s teplovodním výměníkem a napojení do otopné soustavy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat konstrukci kamen s teplovodním výměníkem, funkci konstrukčních částí a jejich vzájemnou vazbu Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Vysvětlit účel instalace oběhového čerpadla, ventilu řízení zpětné teploty a ventilu zabraňujícímu kondenzaci v kamnech Písemné ověření s ústním vysvětlením
c Vysvětlit účel, smysl a nezbytnost akumulační nádrže Písemné ověření s ústním vysvětlením
d Popsat způsoby ochrany otopné soustavy proti přehřátí chladící smyčkou a záložním zdrojem; popsat důsledky výpadku sítě a havarijní stavy Písemné ověření s ústním vysvětlením
e Popsat napojení kamen na kouřovod dle ČSN 734 201 Písemné ověření s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v systémech zapojení kamen do okruhu vytápění a ohřevu teplé vody

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zásady zapojení kamen do otopné soustavy dle ČSN 060310 Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Popsat schéma zapojení kamen do otopné soustavy s akumulační nádobou (včetně výroby teplé vody) Písemné ověření s ústním vysvětlením
c Popsat zapojení kamen do otopné soustavy (včetně výroby teplé vody) s akumulační nádobou a solárními panely Písemné ověření s ústním vysvětlením
d Popsat zapojení kamen do otopné soustavy nebo na ohřev teplé vody bez akumulace Písemné ověření s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Připojení kamen na biomasu s teplovodním výměníkem na otopnou soustavu a uvedení do provozu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připojit vnější přívod vzduchu, topnou vodu a zabezpečovací prvky proti přehřátí ke kamnům na biomasu s teplovodním výměníkem Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Namontovat a zapojit regulaci a oběhová čerpadla včetně zapojení zatápěcího okruhu bránícího nízkoteplotní korozi výměníku Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Připojit kamna na otopnou soustavu, naplnit otopnou soustavu vodou (topným médiem) a nastavit optimální provozní podmínky Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Provést funkční zkoušku - kontrolu spalin a přípravu pro topnou zkoušku Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Montáž ochranných a zabezpečovacích prvků kamen na biomasu s teplovodním výměníkem proti přehřátí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat význam, konstrukci a montáž dochlazovací smyčky napojené na vnější rozvod vody Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Popsat význam, konstrukci a montáž náhradního zdroje elektřiny pro oběhové čerpadlo Písemné ověření s ústním vysvětlením
c Popsat zabezpečovací zařízení otevřené (samotížné) otopné soustavy dle ČSN 06 0830 s akumulací a bez akumulace (bez oběhového čerpadla) včetně zabezpečení pomocí trojcestného ventilu s napojením do odpadu a na vodu z vodovodního řádu Písemné ověření s ústním vysvětlením
d Vyjmenovat druhy pojišťovacích a zabezpečovacích zařízení, otopných soustav v budovách, jejich vlastnosti a použití Písemné ověření s ústním vysvětlením
e Provést funkční kontrolu zařízení uvedených v kritériích a), b), c) a d) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Regulace otopné soustavy s kamny na biomasu s teplovodním výměníkem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Nastavit prvky otopné soustavy, ventily, čerpadlo, plnění akumulační nádrže, teplotu teplé vody, regulaci teploty vytápěného prostoru Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Nastavit prvky otopné soustavy bez akumulační nádrže a nastavit regulaci teploty vytápěného prostoru Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Seřídit regulaci a funkci kamen připojených na akumulační nádobu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provedení topné zkoušky kamen na biomasu s teplovodním výměníkem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat zkušební podmínky dle ČSN 06 0310 pro provedení zkoušky těsnosti kamen a otopné soustavy, vysvětlit postup Ústní ověření
b Provést zkoušku těsnosti a funkčnosti otopné soustavy dle ČSN 06 0310 Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Provést zkoušku zabezpečovacího zařízení kamen dle ČSN 06 0830 Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Vypracovat protokol o provedených zkouškách kamen, zabezpečovacího zařízení a otopné soustavy dle ČSN 06 0310 Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována.

(odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=153&kod_sm1=41).

 

Jedná se o PK, pro účely § 10d zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpidů. Metodický pokyn k naplnění požadavků §10d zákona, je zveřejněn na http://www.mpo.cz/cz/energetika-a-suroviny/energeticka-legislativa/

 

Vstupní požadavky na uchazeče:

Uchazeč o tuto profesní kvalifikaci musí být držitelem:

  1. Dokladu o absolvování středního vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání 36-52-H/01 Instalatér

nebo

  1. Osvědčení o získání profesních kvalifikací skládajících úplnou profesní kvalifikaci Instalatér: 36-003-H Montér/montérka vnitřního rozvodu vody a kanalizace, 36-004-H Topenář/topenářka a 36-005-H Montér/montérka vnitřního rozvodu plynu a zařízení.

a současně musí být držitelem následujících osvědčení:

  • osvědčení ZK 942 31 pro pájení naměkko

  • osvědčení ZK 311 1.1 pro svařování kovů plamenem

  • osvědčení Lisování mědi pro spojování potrubí z mědi nerozebíratelnými spoji.

 

Uchazeč musí být vybaven vlastním pracovním oděvem, obuví a osobními ochrannými pracovními prostředky odpovídajícími prováděným pracím.

 

Praktické instalatérské dovednosti již byly ověřeny v rámci absolvování zkoušky z oboru vzdělání 36-52-H/01 Instalatér, resp. splněním požadavků k získání úplné profesní kvalifikace Instalatér (vstupní požadavky na uchazeče pro tuto profesní kvalifikaci).

 

Metodické pokyny

 

Při ověřování odborných kompetencí je třeba respektovat ustanovení platných technických norem a právních předpisů:

ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části

ČSN 73 4230 Krby s otevřeným a uzavíratelným ohništěm

ČSN 73 4231 Kamna – Individuálně stavěná kamna

ČSN 73 4232 Sporáky – Individuálně stavěné sporáky

ČSN EN 13229 Vestavné spotřebiče k vytápění a krbové vložky na pevná paliva - Požadavky a zkušební metody

ČSN 734 201 Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

ČSN EN 14 961-1 Tuhá biopaliva-Specifikace a třídy paliv - Část 1 Obecné požadavky

ČSN EN 14 961-2 Tuhá biopaliva-Specifikace a třídy paliv - Část 2 Dřevní pelety pro maloodběratele

ČSN EN 14 961-3 Tuhá biopaliva-Specifikace a třídy paliv - Část 3 Dřevní brikety pro maloodběratele

ČSN EN 14 961-4 Tuhá biopaliva-Specifikace a třídy paliv - Část 4 Dřevní štěpka pro maloodběratele

ČSN EN 14 961-5 Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 5: Palivové dřevo pro maloodběratele

ČSN 75 5409 Vnitřní vodovody

ČSN 01 3452 Technické výkresy - Instalace - Vytápění a chlazení

ČSN EN 12 828 Tepelné soustavy v budovách – Navrhování teplovodních tepelných soustav

ČSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovách – Zabezpečovací zařízení

ĆSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách – Projektování a montáž

Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů

Předpisy BOZP a PO související s prováděnými činnostmi.

Technická dokumentace topidel související s hodnocenými činnostmi.

Technologické postupy a informační materiály (např. technické listy) související s hodnocenými činnostmi.

 

Vzhledem k charakteru některých pracovních činností je nutné při ověřování způsobilostí zajistit uchazeči pomoc další osoby (např. při manipulaci materiálu).

 

Při praktickém ověřování jednotlivých kompetencí je hodnocena organizace práce, volba a dodržování předepsaných technologických postupů, volba a dodržování pracovních postupů, volba a používání nářadí, zařízení a pracovních pomůcek. Dále je hodnoceno dodržování předpisů BOZP a používání osobních ochranných pracovních prostředků, dodržování předpisů PO a hygieny práce a kvalita provedení prací.

 

Pravidla pro aplikaci testů jako způsobu ověřování:

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

 

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo umožněno řádově několik desítek různě sestavených testů.

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu.

  1. V případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněny následující podmínky:

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

  1. Pro každé kritérium existuje několik otázek.

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

  1. Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň jednu otázku.

B3. Pro úspěšné splnění požadavků testu:

Za úspěšné splnění testu se považuje 75 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, sekce řemeslná, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Cech topenářů a instalatérů ČR, Brno

HAMROZI, s.r.o., Třinec

Lukas Building s.r.o., Hnojník

GR plynové služby s.r.o., Ostrava

Střední škola polytechnická Brno

Střední škola technických oborů, Havířov Šumbark

VRBA, s.r.o., Blansko