Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zdravotnictví
Skupina oborů: Osobní a provozní služby
Povolání: Vizážistka
Platnost standardu: Od 24.10.2014 do 20.10.2019
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 30.8.2023 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Posuzování stavu pleti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zjistit a vyhodnotit aktuální stav pleti klienta Ústní ověření a praktické předvedení
b Vysvětlit možnosti vhodné péče o pleť a doporučit je Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Poskytování poradenství v oblasti dekorativní kosmetiky a vizážistiky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat přípravky dekorativní kosmetiky a vysvětlit způsob jejich použití Písemné ověření
b Vysvětlit klientovi zásady úpravy jednotlivých částí obličeje a doporučit mu vhodný způsob líčení Praktické předvedení
c Zdůvodnit postup a předvést použití konkrétních přípravků dekorativní kosmetiky na modelce Ústní ověření a praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Provádění povrchového čištění pleti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup povrchového čištění pleti a zdůvodnit jeho význam Ústní a písemné ověření
b Popsat postup odstranění očního make-upu Ústní a písemné ověření
c Provést odstranění očního make-upu a povrchové čištění pleti Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zhodnocování tvaru obličeje, jeho jednotlivých částí a navrhování korekce vzhledových nedostatků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit a rozdělit tvary obličeje Písemné ověření
b Popsat tvary očí Písemné ověření
c Popsat tvary rtů Písemné ověření
d Navrhnout korekci tvarů obličeje, očí a rtů pomocí dekorativní kosmetiky Ústní ověření a praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Posuzování a úprava obočí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat význam správného tvaru a délky obočí Ústní ověření
b Vysvětlit způsoby korekce tvaru a délky obočí Ústní ověření
c Provést úpravu obočí Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Provádění denního a večerního líčení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést denní líčení Praktické předvedení
b Provést večerní líčení Praktické předvedení
c Popsat a zdůvodnit zvolený postup Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Provádění aplikace umělých řas

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat vhodné pracovní pomůcky Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést lepení umělých řas Praktické předvedení
c Provést odstranění umělých řas Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování a provádění líčení pro modeling, fotografii a soutěžní (fantazijní) líčení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytvořit návrh líčení na určité tematické zadání Praktické předvedení
b Provést navrhované líčení Praktické předvedení
c Popsat a zdůvodnit detailní provedení líčení i celkový dojem návrhu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria
4

Dodržování hygienických zásad při použití kosmetických nástrojů a pomůcek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat desinfekční přípravky a přístroje vhodné k desinfekci a sterilizaci kosmetických nástrojů a pomůcek Písemné ověření
b Vydesinfikovat pracovní pomůcky (štětce) Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Objednávání přípravků, pracovního materiálu a pomůcek pro péči o pleť

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit způsob evidence a skladování kosmetických přípravků Ústní ověření
b Vyhledat v nabídce trhu vhodné přípravky a zhodnotit jejich použitelnost pro dané pracoviště Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkontrolovat stav zásob materiálu a pomůcek potřebných k provedení úpravy vizáže a zajištění hygieny a vyhotovit objednávku na potřebný materiál Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění vyúčtování služeb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vystavit klientovi doklad o zaplacení Praktické předvedení
b Vyúčtovat tržby za prodej přípravků Praktické předvedení
c Vyjmenovat nákladové položky pro podnikání v oboru Ústní ověření
d Vyjmenovat základní povinné daně a poplatky pro podnikatele v oboru včetně jejich lhůt splatnosti Ústní ověření
e Vyjmenovat způsoby evidence výnosů a nákladů a stručně vysvětlit základní podmínky jejich použití Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=177&kod_sm1=20, doložit platným zdravotním průkazem).

 

Praktické činnosti budou předvedeny na figurantech, které si ke zkoušce zajistí uchazeč.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci a dvě osoby dozírající.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

  1. Střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oboru kosmetička nebo vizážistka nebo ve funkci učitele praktického vyučování v uvedené oblasti.
  2. Profesní kvalifikace kosmetička nebo vizážistka + střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v uvedeném oboru.

 

Další požadavky:

  1. Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
  2. Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo zdravotnictví, www.mzcr.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Prostory schválené k provozování kosmetických služeb

Provozní řád

Vybavení provozovny – pracovního boxu: kosmetické lehátko nebo vizážistické křesílko, pracovní stolek, dostatečné osvětlení (denní světlo i umělé osvětlení), odpadkový koš, otočná židle nebo taburetka

Materiálové vybavení provozovny: kosmetické tampony, vatové tyčinky, papírové ubrousky, papírové kapesníčky, desinfekce na používané kosmetické nástroje a pomůcky, borová voda,

kosmetická čelenka nebo jednorázová kosmetická čepice, ručník, jednorázové prostěradlo, deka

Materiál pro kosmetické ošetření, líčení: pleťová voda, pleťové mléko, odličovací přípravky na oči, nástroje a přípravky k úpravě obočí, umělé řasy a lepidlo, pinzeta, kompletní řada dekorativní kosmetiky pro denní i večerní nalíčení, sada štětců pro líčení, kosmetická lupa s osvětlením

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 30 až 45 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 6 až 8 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro osobní služby ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Akademie profesionální kosmetiky, Unie kosmetiček - Olga Knoblochová

Unie kosmetiček - Isabella Hančlová, OSVČ

Unie kosmetiček - Pavel Bauer, OSVČ

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola České Budějovice - Věra Klorová