Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Povolání: Technik inteligentních elektroinstalací
Platnost standardu: Od 24.10.2014 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Stanovení pracovních postupů, prostředků a metod

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Volit všechny potřebné pracovní prostředky, nářadí, typy použitých materiálů pro montáž Písemné ověření s ústním zdůvodněním
b Charakterizovat obecné postupy montáže systémů inteligentních instalací (v různých prostředích, jejich základní odlišnosti při montáži) Písemné ověření s ústním zdůvodněním
c Popsat základní principy a zásady montáže sběrnicového systému s důrazem na bezpečnost práce, čtení schémat a situačních nákresů Písemné ověření s ústním zdůvodněním
d Popsat základní principy a zásady montáže radiofrekvenčního systému s důrazem na bezpečnost práce, čtení schémat a situačních nákresů Písemné ověření s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola zapojení sběrnicového systému

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat zapojení prvků a přístrojů zadaného obvodu dle schématu zapojení, posoudit účelnost jejich rozmístění Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Charakterizovat jednotlivé komponenty zadaného sběrnicového systému (kabel sběrnice, senzory, aktory, spínací jednotky, roletové jednotky, stmívací jednotky) Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Kontrola zapojení radiofrekvenčního systému

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat zapojení prvků a přístrojů zadaného obvodu dle schématu zapojení, posoudit účelnost jejich rozmístění Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Charakterizovat jednotlivé komponenty zadaného radiofrekvenčního systému (baterie, senzory, aktory, spínací jednotky, roletové jednotky, stmívací jednotky) a zkontrolovat jejich zapojení dle schématu zapojení Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Měření elektrických veličin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Měřit základní elektrické veličiny (napětí, proud, odpor, kontinuita žil v kabelu) Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Zaznamenat naměřené hodnoty a vyhodnotit je. Zpracovat protokol o měření Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Odzkoušení a nastavení uživatelských funkcí sběrnicového a radiofrekvenčního systému v interiéru

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připojit řídící jednotku na napětí 230 V, zkontrolovat indikaci přítomnosti napětí na řídící jednotce v souladu s technickou dokumentací Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Nastavit parametry a ověřit funkce prvků sběrnicového systému Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Připojit notebook (interface a programovací software) k naprogramování sběrnicového systému Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
d Nastavit uživatelské funkce sběrnicového systému jako celku Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
e Nastavit parametry a ověřit funkce prvků radiofrekvenčního systému Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
f Připojit notebook (interface a programovací software) k naprogramování radiofrekvenčního systému Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
g Nastavit uživatelské funkce radiofrekvenčního systému jako celku Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vytvoření uživatelského manuálu systému, zaškolení koncového uživatele

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytvořit písemný uživatelský manuál pro koncového uživatele s důrazem na činnosti a funkce jednotlivých ovládacích prvků spotřebičů Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Zaškolit uživatele v ovládání konkrétního sběrnicového a radiofrekvenčního systému Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Protokolárně předat funkční systém koncovému uživateli Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Instalace nových přístrojů do sběrnicového a radiofrekvenčního systému, znovunastavení systému

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Do stávajícího sběrnicového a radiofrekvenčního systému přidat ovládací prvek (stmívací aktor) se spotřebičem Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Aktualizovat původní písemný uživatelský manuál Písemné ověření
c Prověřit a nastavit parametry a funkce aktualizovaného systému Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
d Předat funkční sběrnicový a radiofrekvenční systém uživateli Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení dokumentace systému inteligentní instalace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést záznam o průběhu práce na sběrnicovém systému do dokumentace Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Provést záznam o průběhu práce na radiofrekvenčním systému do dokumentace Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Vstupní podmínkou pro připuštění uchazeče ke zkoušce je předložení platného oprávnění dle § 6 vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

 

Kompetence Vedení evidence o práci a provozní dokumentace zařízení je prakticky ověřována ve vazbě na plnění kritérií kompetencí Měření základních elektrických veličin – Instalace nových přístrojů do sběrnicového a radiofrekvenčního systému, znovunastavení systému.

Podmínkou úspěšné zkoušky je dodržení zásad a pravidel BOZP.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro energetiku, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň

Elektrotechnický cech Plzeňského regionu

Elektroservis, Jan Sládek a spol.