Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Povolání: Technik inteligentních elektroinstalací
Platnost standardu: Od 24.10.2014 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Stanovení pracovních postupů, prostředků a metod

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Volit všechny potřebné pracovní prostředky, nářadí, typy použitých materiálů pro montáž Písemné ověření s ústním zdůvodněním
b Charakterizovat obecné postupy montáže systémů inteligentních instalací (v různých prostředích, jejich základní odlišnosti při montáži) Písemné ověření s ústním zdůvodněním
c Popsat základní principy a zásady montáže sběrnicového systému s důrazem na bezpečnost práce, čtení schémat a situačních nákresů Písemné ověření s ústním zdůvodněním
d Popsat základní principy a zásady montáže radiofrekvenčního systému s důrazem na bezpečnost práce, čtení schémat a situačních nákresů Písemné ověření s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola zapojení sběrnicového systému

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat zapojení prvků a přístrojů zadaného obvodu dle schématu zapojení, posoudit účelnost jejich rozmístění Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Charakterizovat jednotlivé komponenty zadaného sběrnicového systému (kabel sběrnice, senzory, aktory, spínací jednotky, roletové jednotky, stmívací jednotky) Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Kontrola zapojení radiofrekvenčního systému

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat zapojení prvků a přístrojů zadaného obvodu dle schématu zapojení, posoudit účelnost jejich rozmístění Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Charakterizovat jednotlivé komponenty zadaného radiofrekvenčního systému (baterie, senzory, aktory, spínací jednotky, roletové jednotky, stmívací jednotky) a zkontrolovat jejich zapojení dle schématu zapojení Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Měření elektrických veličin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Měřit základní elektrické veličiny (napětí, proud, odpor, kontinuita žil v kabelu) Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Zaznamenat naměřené hodnoty a vyhodnotit je. Zpracovat protokol o měření Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Odzkoušení a nastavení uživatelských funkcí sběrnicového a radiofrekvenčního systému v interiéru

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připojit řídící jednotku na napětí 230 V, zkontrolovat indikaci přítomnosti napětí na řídící jednotce v souladu s technickou dokumentací Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Nastavit parametry a ověřit funkce prvků sběrnicového systému Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Připojit notebook (interface a programovací software) k naprogramování sběrnicového systému Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
d Nastavit uživatelské funkce sběrnicového systému jako celku Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
e Nastavit parametry a ověřit funkce prvků radiofrekvenčního systému Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
f Připojit notebook (interface a programovací software) k naprogramování radiofrekvenčního systému Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
g Nastavit uživatelské funkce radiofrekvenčního systému jako celku Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vytvoření uživatelského manuálu systému, zaškolení koncového uživatele

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytvořit písemný uživatelský manuál pro koncového uživatele s důrazem na činnosti a funkce jednotlivých ovládacích prvků spotřebičů Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Zaškolit uživatele v ovládání konkrétního sběrnicového a radiofrekvenčního systému Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Protokolárně předat funkční systém koncovému uživateli Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Instalace nových přístrojů do sběrnicového a radiofrekvenčního systému, znovunastavení systému

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Do stávajícího sběrnicového a radiofrekvenčního systému přidat ovládací prvek (stmívací aktor) se spotřebičem Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Aktualizovat původní písemný uživatelský manuál Písemné ověření
c Prověřit a nastavit parametry a funkce aktualizovaného systému Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
d Předat funkční sběrnicový a radiofrekvenční systém uživateli Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení dokumentace systému inteligentní instalace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést záznam o průběhu práce na sběrnicovém systému do dokumentace Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Provést záznam o průběhu práce na radiofrekvenčním systému do dokumentace Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Vstupní podmínkou pro připuštění uchazeče ke zkoušce je předložení platného oprávnění dle § 6 vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

 

Kompetence Vedení evidence o práci a provozní dokumentace zařízení je prakticky ověřována ve vazbě na plnění kritérií kompetencí Měření základních elektrických veličin – Instalace nových přístrojů do sběrnicového a radiofrekvenčního systému, znovunastavení systému.

Podmínkou úspěšné zkoušky je dodržení zásad a pravidel BOZP.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 1. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti elektro a alespoň 5 let odborné praxe v elektrotechnice na zařízení do 1 000V nebo 5 let ve funkci učitele praktického vyučování oborů 39-45-L/02 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení, 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik, 26-52-H01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje, 26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace a současně musí splňovat odbornou způsobilost v elektrotechnice dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. min. § 7.
 2. Vyšší odborné vzdělání v oblasti elektro a alespoň 5 let odborné praxe v elektrotechnice na zařízení do 1 000V nebo 5 let ve funkci učitele praktického vyučování oborů 39-45-L/02 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení, 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik, 26-52-H01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje, 26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace a současně musí splňovat odbornou způsobilost v elektrotechnice dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. min. § 7.
 3. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením elektro a alespoň 5 let odborné praxe v elektrotechnice na zařízení do 1 000V nebo 5 let roky ve funkci učitele odborných předmětů oborů 39-45-L/02 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení, 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik, 26-52-H01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje, 26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace a současně musí splňovat odbornou způsobilost v elektrotechnice dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. min. § 7.

 

Další požadavky:

 1. Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
 2. Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pro řádný výkon zkoušky musí mít autorizovaná osoba k dispozici dále uvedené vybavení:

Technické podklady a normy

 • platné české technické normy z oblasti elektrotechniky, elektrotechnické tabulky;
 • technická dokumentace, montážní výkresy, schémata, postupy, katalogy součástek a komponentů pro zadání kritérií k ověření příslušných kompetencí

Nářadí

 • sada elektroinstalačního nářadí a pomůcek (imbus klíče 5‒12 mm, šroubovák plochý 2 velikosti; šroubovák křížový 2 velikosti, kleště štípací stranové na vodiče, metr, elektrikářský nůž)

Měřicí přístroje

 • měřicí přístroje (multimetr s měřicími kabely)
 • notebook s vybavením (interface, programovací software)

Materiál

 • vodiče a kabely
 • PC-link, spínací jednotky, roletové jednotky, stmívací jednotky, sběrnicová vedení, spínací aktory, žaluziový aktor, room manager, binární vstupy, teplotní senzory, panely

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 10 až 15 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 8 až 14 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro energetiku, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň

Elektrotechnický cech Plzeňského regionu

Elektroservis, Jan Sládek a spol.