Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zdravotnictví
Skupina oborů: Osobní a provozní služby
Povolání: Obsluha wellness centra
Platnost standardu: Od 24.10.2014 do 14.3.2020
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 14.1.2020 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Výměna trubic, výbojek, startérů a filtrů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zjistit funkčnost trubice, výbojky, startéru a filtru Praktické předvedení
b Vyměnit trubici, výbojku, startér a filtr Praktické předvedení
c Ověřit funkčnost nové trubice, výbojky, startéru a filtru Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provozování solária

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsob zjištění stavu provozních hodin trubic a výbojek Ústní ověření
b Zjistit stav servisních intervalů Praktické předvedení
c Vysvětlit, kdo a jak může provádět servisní práce Ústní ověření
d Předvést postup spouštění solária a nastavení intervalu rozběhu Praktické předvedení
e Zjistit a případně odstranit poruchu Ústní ověření a praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Desinfekce kontaktních ploch solária

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést prostředky používané k desinfekci a vysvětlit jejich vlastnosti a způsob použití Ústní ověření
b Provést desinfekci kontaktních ploch solária Praktické předvedení
c Vysvětlit princip vzniku rezistence a způsob, jak jí zabránit Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Poskytování poradenství v oblasti správného opalování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zjistit fototyp klienta Praktické předvedení
b Vysvětlit klientovi pravidla pro bezpečné opalování Praktické předvedení
c Předvést zjištění vhodné délky opalovací kúry Praktické předvedení
d Posoudit vhodnost opalování vzhledem k výskytu mateřských znamének (příp. doporučit klientovi konzultaci s kožním lékařem) Praktické předvedení
e Vysvětlit rozdíly ve výkonech trubic a výbojek a jejich vliv na délku kúry Ústní ověření
f Vysvětlit základ nové normy pro opalování Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v sortimentu kosmetických přípravků pro opalování a po opalování v soláriu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat vhodnost používání krému s UV faktorem Ústní ověření
b Popsat obecné zásady pro použití kosmetiky Ústní ověření
c Uvést základní druhy kosmetiky a jejich rozdělení na stupně dle obsahu samoopalovacích látek Ústní ověření
d Vysvětlit rozdíl mezi samoopalovací kosmetikou a kosmetikou s bronzerem Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v bezpečnostních předpisech pro provoz solárií

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v předpisech stanovených výrobcem pro provoz solárií Ústní ověření
b Uvést základní intervaly kontroly jednotlivých částí solária (akrylová deska, větráky, pružiny...) Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny odborné způsobilosti podle všech stanovených kritérií.

Některé praktické činnosti budou předvedeny na figurantovi, kterého si ke zkoušce zajistí po dohodě se zkoušejícím uchazeč nebo může být figurantem člen zkušební komise.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů, kteří jsou autorizovanou fyzickou osobou s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovaným zástupcem autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

  1. Střední vzdělání s maturitní zkouškou a 5 let odborné praxe v prodeji či provozu solárií, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.
  2. Profesní kvalifikace obsluha solária a dlouhodobá odborná praxe v prodeji či provozu solárií, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

 

Další požadavky:

  1. Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
  2. Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo zdravotnictví, www.mzcr.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pro řádný výkon zkoušky musí mít autorizovaná osoba k dispozici níže uvedené vybavení:

funkční solárium

kosmetické přípravky pro opalování a po opalování v soláriu

desinfekční přípravky k desinfekci kontaktních ploch solária

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 10 až 15 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 1 až 2 hodiny (hodinou se rozumí 60 minut).

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro osobní služby ustanovená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Ergoline - Milan Král s.r.o.