Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Technik karotáže a perforace
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Karotážní práce ve vrtech a sondách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat karotážní měření a jeho význam při provádění ve vrtech a sondách Písemné a ústní ověření
b Popsat základní části karotážní soupravy a jejich funkci Písemné a ústní ověření
c Popsat základní rozdělení karotážních metod Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Uplatnění geofyzikální metody při zkoumání stavby a složení zemské kůry a jejího okolí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit podstatu geofyzikálního měření ve vrtech a sondách Písemné a ústní ověření
b Popsat vliv vlastností vrtu na karotážní měření z hlediska působení teploty, tlaku, průměru vrtu a kapaliny ve vrtu Písemné a ústní ověření
c Popsat princip elektrokarotážní metody, radionuklidové karotážní metody, akustické karotážní metody, termokarotáže, průtokometrie, kavernometrie, inklinometrie Písemné a ústní ověření
d Vyhodnotit výsledky základního karotážního měření u vybrané metody dle karotážního diagramu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Použití výpočetní techniky při karotážních pracích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technická řešení karotážních metod, karotážních přístrojů a jejich funkce Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit význam výpočetní techniky v karotážním měření Ústní ověření
c Popsat základní povrchový hardware výpočetní techniky pro zpracování dat v karotážní soupravě a vysvětlit rozdíl proti běžnému kancelářskému vybavení Písemné a ústní ověření
d Popsat rozdíl mezi kalibrací, kontrolou a revizí karotážních přístrojů Písemné a ústní ověření
e Vysvětlit význam přesnosti karotážních přístrojů Ústní ověření
f Popsat stručně základní sestavu hlubinného karotážního přístroje a předvést jeho demontáž a montáž vzhledem k tlakovým, tepelným a dalším agresivním podmínkám ve vrtu Praktické předvedení a ústní ověření
g Popsat postup při periodické kontrole a údržbě hlubinných karotážních přístrojů Písemné a ústní ověření
h Předvést nastavení, kalibraci a ověření správné funkce hlubinných karotážních přístrojů Praktické předvedení a ústní ověření
i Popsat technologii zpracování informací senzorů hlubinných karotážních přístrojů Písemné a ústní ověření
j Popsat druhy přenosu dat mezi hlubinným karotážním přístrojem a povrchovým měřicím zařízením a zpracování dat karotážního měření Písemné a ústní ověření
k Popsat programy na zpracování dat karotážního měření Písemné a ústní ověření
l Popsat strukturu údržby software, zálohování, upgrade Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Instalace hardware včetně jeho oživování a uvádění do provozu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat základní komponenty povrchového hardware a vysvětlit jejich funkci Písemné a ústní ověření
b Předvést propojení hardware povrchového karotážního systému a vysvětlit činnost Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést základní interpretaci výsledků karotážního měření, tisk karotážního diagramu a popis záznamu Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést čtení elektronického a elektrotechnického schématu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zapojení a nastavení zařízení nízkého napětí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat napájení povrchových a hlubinných karotážních přístrojů Písemné a ústní ověření
b Popsat práce na elektrickém zařízení nízkého napětí při karotážním měření ve vrtech a sondách (potřebná oprávnění, napájení karotážní soupravy, uzemnění) zejména dle vyhlášky č. 50/1978 Sb., ve znění pozdějších předpisů Písemné a ústní ověření
c Popsat elektrické napájení karotážní soupravy a způsoby připojení na zdroj elektrické energie na vrtu nebo sondě, prakticky předvést připojední karotážní soupravy na vrtu nebo sondě Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Obsluha měřicích přístrojů pro karotáž

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a popsat elektrická zařízení na karotážní soupravě, která podléhají periodickým kontrolám, a zařízení, která podléhají revizím Písemné a ústní ověření
b Vyjmenovat a popsat měřicí a kontrolní přístroje servisního technika karotážních přístrojů, vybavení dílny pro servis a opravu karotážních přístrojů Písemné a ústní ověření
c Provést měření izolačního odporu karotážního kabelu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Dodržování bezpečnosti práce při karotážním měření ve vrtech a sondách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat nebezpečné prostory při vrtání a opravách sond, povolené a zakázané práce (např. podle vyhlášky č. 239/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 50/1978 Sb., ve znění pozdějších předpisů) Písemné a ústní ověření
b Popsat zásady bezpečnosti práce se zdroji ionizujícího záření a zásady ochrany před nebezpečným ionizujícím zářením podle zákona č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů Písemné a ústní ověření
c Popsat zásady bezpečnosti práce na elektrickém zařízení nízkého napětí zejména podle vyhlášky č. 50/1978 Sb., ve znění pozdějších předpisů Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení provozní a technické dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a popsat dokumentaci pro údržbu, kontrolu a kalibraci karotážních přístrojů Písemné a ústní ověření
b Stanovit postup pro základní kontrolní a zkušební měření při servisu karotážních přístrojů, včetně záznamu do dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO).

Uchazeč musí před zkouškou předložit:

- doklad o zdravotní způsobilosti podle zákona č. 18/1997 Sb., § 18, odst. j)

- doklad o odborné způsobilosti, tj. rozhodnutí o udělení oprávnění zvláštní odborné způsobilosti k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany podle zákona č. 18/1997 Sb., § 18, odst. 4

- doklad o periodickém školení odborné způsobilosti v elektrotechnice dle vyhlášky č. 50/1978 Sb., § 7

- osvědčení odborné způsobilosti v elektrotechnice podle § 14 vyhlášky č. 50/1978 Sb., pro řízení činnosti na elektrických zařízení do 1000 V podle § 7 vyhlášky.

Před zahájením vlastního ověřování musí autorizovaná osoba zajistit, aby byl uchazeč seznámen s pracovištěm a se specifickými požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO) pracoviště (včetně havarijního plánu), na kterém bude praktická část zkoušky vykonána.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro těžbu a úpravu nerostných surovin, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

MND Drilling & Services, a. s.