Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Obsluha strojů a strojních zařízení v kamenické výrobě
Platnost standardu: Od 13.7.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technické dokumentaci pro obsluhu a údržbu strojů, strojních zařízení a výrobních linek v kamenické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Pracovat s technickou dokumentací pro obsluhu a údržbu strojů, strojních zařízení a výrobních linek, vysvětlit význam údajů Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat konstrukci stroje podle zadání Ústní ověření
c Popsat výkonové parametry stroje podle zadání Ústní ověření
d Popsat tolerance výrobků podle jednotlivých typů opracování a způsob její kontroly Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stanovení technologického postupu strojního opracování kamene

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit technologický postup strojního opracování kamene odpovídající zadanému výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit a zdůvodnit zvolený technologický postup strojního opracování kamene pro zadaný výrobek z bodu a) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví a hygieny práce při obsluze strojů, strojních zařízení a výrobních linek v kamenické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat základní předpisy BOZP a hygieny práce a orientovat se v nich Ústní ověření
b Vyjmenovat a používat osobní ochranné pracovní prostředky Praktické předvedení a ústní ověření
c Dodržovat předpisy BOZP a hygieny práce Praktické předvedení
d Popsat možnosti ochrany životního prostředí a uvést zásady zacházení se
škodlivými látkami
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zpracování programů pro programově řízené stroje, strojní zařízení a výrobní linky v kamenické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat, případně upravit program v editoru CNC programů pro programově řízený stroj nebo výrobní linku podle zadání. Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést ovládání funkcí CNC stroje, přípravných funkcí G a M, znalost práce absolutního a přírůstkového programování a práce s nulovým a referenčním bodem. Praktické předvedení a ústní ověření
c Připravit stroje před zahájením práce, seřídit stroj při výměně obráběcího nástroje a údržbě prováděné obsluhou; nastavit a seřídit stroje, strojní zařízení nebo výrobní linku pro strojní opracování kamene podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Obsluha a údržba programově řízených strojů, strojních zařízení a výrobních linek v kamenické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat řídicí prvky programově řízeného stroje nebo výrobní linky pro strojní opracování kamene Ústní ověření
b Popsat programové vybavení programově řízeného stroje nebo výrobní linky pro strojní opracování kamene Ústní ověření
c Obsluhovat programově řízený stroj nebo výrobní linku pro strojní opracování kamene podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat údržbu programově řízených strojů nebo výrobní linky Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/obsluha-stroju-a-strojnic).

 

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat povolání na určitém úseku kamenické výroby.

Pro účely zkoušky stačí vyrobit díl o rozměrech formátu velikosti maximálně A4.

U odborné kompetence Orientace v technologických postupech strojního opracování kamene, kritérium a), určí autorizovaná osoba druh výrobku a jeho parametry, podle kterého uchazeč stanoví technologický postup při výrobě. Zadané úkoly se budou vztahovat ke konkrétní kamenické výrobě a místu konání zkoušky.

U odborných kompetencí Zpracování programů pro programově řízené stroje, strojní zařízení a výrobní linky v kamenické výrobě, kritérium b); Obsluha a údržba programově řízených strojů a strojních zařízení v kamenické výrobě, kritérium c); se u strojního opracování kamene jedná o provádění následujících pracovních operací, např. řezání, broušení, leštění kamene, případně dalších. Tyto pracovní operace se provádí na specifických strojích, proto bude autorizovaná osoba zadávat úkoly tak, aby se vždy vztahovaly ke konkrétní kamenické výrobě a místu konání zkoušky.

Ověřování obsluhy strojů v kamenické výrobě bude probíhat v rozsahu přípravy stroje, spuštění a ukončení práce na stroji.

Pracovní oděv a obuv, osobní ochranné pracovní prostředky (brýle, rukavice, gumovou zástěru, nárukávníky, chrániče sluchu) si uchazeč zajistí sám.

Při ověřování splnění kritérií založených na formě praktického předvedení je kladen důraz na:

 • bezpečné provádění všech pracovních úkonů

 • organizaci práce

 • volbu postupu práce, používání nářadí, zařízení a pracovních pomůcek

 • dodržování předepsaných technologických postupů

 • kvalitu provedení zadaných pracovních úkonů

 • samostatnost při rozhodování

 • ekonomické hledisko při výrobě a zpracování

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 1. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na informační technologie nebo strojírenství nebo programování strojního zařízení nebo těžbu a zpracování kamene a alespoň 5 let odborné praxe v obsluze programově řízených strojů nebo linek v kamenické výrobě.

 2. Vyšší odborné vzdělání v oblasti informační technologie nebo strojírenství nebo programování strojního zařízení nebo těžbu a zpracování kamene a alespoň 5 let odborné praxe v obsluze programově řízených strojů nebo linek v kamenické výrobě.

 3. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na informační technologie nebo strojírenství nebo programování strojního zařízení nebo těžbu a zpracování kamene a alespoň 5 let odborné praxe v obsluze programově řízených strojů nebo linek v kamenické výrobě.

 

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

 • Výrobní prostory vybavené programově řízenými kamenickými stroji a zařízením včetně potřebných energií odpovídající bezpečnostním a hygienickým předpisům, kamenickými materiály, mechanizačními prostředky pro manipulaci se surovinou a polotovary, dopravu materiálů a pomocnými zařízeními odpovídajícími požadavkům BOZP a hygienickým předpisům

 • Programování bude probíhat na počítači programově řízeného kamenického stroje, na editoru CNC programů pro programově řízený stroj nebo výrobní linku

 • Místnost pro provedení ústní části zkoušky

 • Nářadí a zařízení – programově řízené stroje a strojní zařízení včetně příslušenství nebo programově řízená výrobní linka

 • Materiál: sortiment kamene obvykle zpracovávaný v místě zkoušky

 • Mechanizační prostředky pro manipulaci se surovinou a polotovary /rudlík, paletový vozík, vysokozdvižný vozík apod./

 • Zdroje energie

 • Technická dokumentace pro kamenickou výrobu

 • Personální zajištění pro potřeby zkoušky – manipulační dělník

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 6 až 8 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro sklo, keramiku a zpracování minerálů, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

GRANIT LIPNICE, s. r. o.

Kavex Mrákotín, s. r. o.

Střední průmyslová škola kamenická Hořice