Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Kynolog
Platnost standardu: Od 11.4.2017 do 20.10.2022
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.10.2022 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Aplikace poznatků z anatomie a fyziologie, obecné zootechniky a etologie psů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a charakterizovat jednotlivé orgánové soustavy psů Písemné a ústní ověření
b Provést zhodnocení tělesného rámce psa, zaúhlení končetin a posouzení postoje Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit pojem tělesná dospělost Ústní ověření
d Popsat, jak lze fyzicky zatížit psa v různých fázích jeho růstu, jaká fyzická zátěž je přiměřená pro psa rostoucího, jaká fyzická zátěž je vhodná pro psa po dokončení jeho růstu, popis aplikovat s ohledem na jednotlivá plemena, jejich využití a fyzické předpoklady Ústní ověření
e Popsat a na praktickém příkladu předvést učení za pomoci klasického podmiňování a za pomoci operantního podmiňování, vysvětlit rozdíl mezi těmito dvěma způsoby učení a jejich hlavní výhody a nevýhody Praktické předvedení a ústní ověření
f Popsat fáze loveckého chování, různý vývoj tohoto chování u různých skupin plemen psů a charakterizovat využití tohoto chování při výcviku psů Ústní ověření
g Popsat způsoby motivace psa a její využití při výcviku psa Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Popis ontogeneze psů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat jednotlivé fáze vývoje jedince Písemné ověření
b Popsat kladné i negativní důsledky působení chování matky na chování štěňat v jejich pozdějším věku Ústní ověření
c Popsat socializaci psa, její význam a možné problémy při nesprávném průběhu socializace pro další sportovní nebo pracovní využití psa Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Testování povahy psů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat možnost predikce vhodnosti štěněte nebo dospělého psa pro určitý typ výcviku Ústní ověření
b Předvést konkrétně jednotlivé subtesty pro testování povahy u štěňat a dospělých jedinců, vysvětlit, co vypovídají jednotlivé typy reakcí psů na konkrétní subtesty Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Nácvik jednotlivých cviků psů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit na příkladu a předvést nácvik jednotlivých cviků pomocí tvarování (pozitivních odměn) Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit na příkladu a předvést nácvik jednotlivých cviků pomocí navádění Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit na příkladu a předvést nácvik jednotlivých cviků pomocí kontrastní metody (za použití odměny a pozitivních trestů) Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit na příkladu a předvést nácvik jednotlivých cviků pomocí tzv. parforsní metody (za pomocí pozitivního trestu) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Uplatňování metod výcviku psů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit a předvést postup při naučení přivolání psa podle různých metod výcviku Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit a předvést postup při naučení chůze u nohy podle různých metod výcviku Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit a předvést postup při naučení aportu podle různých metod výcviku Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit a předvést postup při naučení odložení psa podle různých metod výcviku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Charakteristika plemen psů a jejich využití

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat účel vzniku jednotlivých plemen psů, jejich možné využití v různých sportech nebo pro pracovní využití, jejich výhody či nevýhody dle typu sportovního zaměření nebo pracovního využití Ústní ověření
b Vysvětlit vhodnost využití daného plemene, plemenné skupiny pro daný pracovní nebo sportovní účel, prověřit vhodnost konkrétního zvířete pro jeho využití Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat typická nežádoucí chování u určitých plemenných skupin spojená s účelem vzniku těchto plemen Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Aplikace platné legislativy vztahující se k chovu a výcviku psů a k pořádání kynologických akcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost ustanovení zákona č. 246/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na ochranu zvířat proti týrání a charakterizovat aspekty tohoto zákona týkající se výcviku psů a pomůcek používaných při výcviku psů Písemné a ústní ověření
b Provést oznámení o pořádání kynologických akcí příslušnému orgánu místní správy a příslušnému orgánu Státní veterinární správy Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyjmenovat povinnosti pořadatele veřejného vystoupení a pořadatele svodu zvířat Písemné a ústní ověření
d Popsat vybraná ustanovení veterinárního zákona a navazujících vyhlášek, které upravují podmínky a povinnosti pořadatele pro pořádání kynologických akcí Písemné a ústní ověření
e Prokázat znalost právních předpisů týkajících se BOZP Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Organizace kynologie v ČR

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat organizaci kynologických sdružení v ČR a její návaznost na mezinárodní organizace Písemné a ústní ověření
b Uvést nutnost členství v některých z těchto organizací pro možnost vykonávání určitého druhu sportu a účasti na národních a mezinárodních akcích (zkouškách, závodech) Písemné a ústní ověření
c Popsat výkonnostní průkaz - jeho význam, vysvětlit postup pro jeho získání Písemné a ústní ověření
d Vyplnit jednotlivé dokumenty potřebné při pořádání jednotlivých kynologických akcí (kromě dokumentů, které ustanovuje zákon) Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat jednotlivé kynologické sporty, kterými se v ČR zabývají jednotlivé organizace - sportovní kynologie, agility, tanec se psem, dogfrisbee, obedience, mondioring, záchranná kynologie, dostihy, coursing, dogtrekking, mushing, bull sporty, dock diving, flyball, pasení, lovecká kynologie a určit vhodnost jednotlivých plemen pro tyto sporty Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Posuzování výživy psů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit význam jednotlivých živin pro výživu psa a popsat vhodné zdroje těchto živin Písemné a ústní ověření
b Charakterizovat specifika výživy jednotlivých věkových kategorií psů (březí a kojící fena, štěně a rostoucí pes, starý pes) Písemné a ústní ověření
c Uvést, jakými živinami lze pokrýt potřebu energie u sportovních nebo pracovních psů vzhledem k typu jejich zátěže (dlouhodobá zátěž - tažní psi, krátkodobá zátěž - sprint) Písemné a ústní ověření
d Posoudit stav výživy psů a podle toho upravit krmnou dávku konkrétních psů Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat napájení u psů vzhledem k zátěži psů (četnost, množství) Písemné a ústní ověření
f Charakterizovat a specifikovat základní krmiva (průmyslová a tradiční) pro výživu a krmení psů dle kategorie, rozpoznat předložená krmiva pro výživu psů (základní složky tradiční výživy), zhodnotit kvalitu předložených kompletních krmných směsí Praktické předvedení a ústní ověření
g Popsat způsob hodnocení příjmu krmiva a spotřeby Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zajišťování péče o zdraví psů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozpoznat klinické příznaky onemocnění psů a posoudit jejich závažnost a uvést, v kterých případech je nutné vyhledat veterinárního lékaře Praktické předvedení a ústní ověření
b Objasnit očkovací schéma a význam očkování, poznat podle očkovacího průkazu proti jakým chorobám byl pes očkován, charakterizovat možnosti prevence pomocí očkování proti infekčním nemocem, doporučit vhodné očkování dle podmínek chovu a pracovního nebo sportovního využití psa Praktické předvedení a ústní ověření
c Charakterizovat možnosti prevence proti vnějším i vnitřním parazitům, popsat klinické projevy napadení vnějšími i vnitřními parazity Písemné a ústní ověření
d Předvést poskytnutí první pomoci při úrazu psa, vyjmenovat hodnoty triasu psa Praktické předvedení a ústní ověření
e Charakterizovat onemocnění pohybové soustavy, které u psů negativně ovlivňují jejich sportovní nebo pracovní využití Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Pro ověření schopností uchazeče budou kompetence ověřovány nejen v učebně, ale také přímo v chovu psů. Při vstupu do chovu musí uchazeč splňovat požadavky veterinárních předpisů.

V průběhu zkoušky je potřeba hodnotit přístup ke zvířatům a respektování zásad pohody zvířat.

Pro ověřování kompetence "Aplikace poznatků z anatomie a fyziologie, obecné zootechniky a etologie psů" budou k dispozici minimálně 4 fotografie psů a modely orgánových soustav.

Pro ověřování kompetencí "Testování povahy psů", "Nácvik jednotlivých cviků psů" a "Uplatňování metod výcviku psů" budou k dispozici psi minimálně tří plemen z různých FCI skupin (FCI – Světová kynologická federace).

U kompetence "Uplatňování metod výcviku psů" uchazeč předvede u každého cviku přesný nácvik alespoň dvěma metodami.

Pro ověřování kompetence "Aplikace platné legislativy vztahující se k chovu a výcviku psů a k pořádání kynologických akcí" bude k dispozici počítač s připojením na internet.

Pro ověřování kompetence "Organizace kynologie v ČR" budou k dispozici dokumenty potřebné při pořádání kynologických akcí.

Pro ověřování kompetence "Posuzování výživy psů" pro kritérium d) budou k dispozici 3 psi.

Pro ověřování kompetence "Zajišťování péče o zdraví psů" budou k dispozici 3 očkovací průkazy a minimálně 5 fotografií s příznaky onemocnění psů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Mendelova univerzita v Brně

Česká zemědělská akademie v Humpoleci

Ing. Marie Vágenknechtová, OSVČ (pro chov psů a jejich výcvik)

Společnost mladých agrárníků České republiky