Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Kynolog
Platnost standardu: Od 11.4.2017 do 20.10.2022
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.10.2022 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Aplikace poznatků z anatomie a fyziologie, obecné zootechniky a etologie psů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a charakterizovat jednotlivé orgánové soustavy psů Písemné a ústní ověření
b Provést zhodnocení tělesného rámce psa, zaúhlení končetin a posouzení postoje Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit pojem tělesná dospělost Ústní ověření
d Popsat, jak lze fyzicky zatížit psa v různých fázích jeho růstu, jaká fyzická zátěž je přiměřená pro psa rostoucího, jaká fyzická zátěž je vhodná pro psa po dokončení jeho růstu, popis aplikovat s ohledem na jednotlivá plemena, jejich využití a fyzické předpoklady Ústní ověření
e Popsat a na praktickém příkladu předvést učení za pomoci klasického podmiňování a za pomoci operantního podmiňování, vysvětlit rozdíl mezi těmito dvěma způsoby učení a jejich hlavní výhody a nevýhody Praktické předvedení a ústní ověření
f Popsat fáze loveckého chování, různý vývoj tohoto chování u různých skupin plemen psů a charakterizovat využití tohoto chování při výcviku psů Ústní ověření
g Popsat způsoby motivace psa a její využití při výcviku psa Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Popis ontogeneze psů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat jednotlivé fáze vývoje jedince Písemné ověření
b Popsat kladné i negativní důsledky působení chování matky na chování štěňat v jejich pozdějším věku Ústní ověření
c Popsat socializaci psa, její význam a možné problémy při nesprávném průběhu socializace pro další sportovní nebo pracovní využití psa Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Testování povahy psů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat možnost predikce vhodnosti štěněte nebo dospělého psa pro určitý typ výcviku Ústní ověření
b Předvést konkrétně jednotlivé subtesty pro testování povahy u štěňat a dospělých jedinců, vysvětlit, co vypovídají jednotlivé typy reakcí psů na konkrétní subtesty Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Nácvik jednotlivých cviků psů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit na příkladu a předvést nácvik jednotlivých cviků pomocí tvarování (pozitivních odměn) Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit na příkladu a předvést nácvik jednotlivých cviků pomocí navádění Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit na příkladu a předvést nácvik jednotlivých cviků pomocí kontrastní metody (za použití odměny a pozitivních trestů) Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit na příkladu a předvést nácvik jednotlivých cviků pomocí tzv. parforsní metody (za pomocí pozitivního trestu) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Uplatňování metod výcviku psů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit a předvést postup při naučení přivolání psa podle různých metod výcviku Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit a předvést postup při naučení chůze u nohy podle různých metod výcviku Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit a předvést postup při naučení aportu podle různých metod výcviku Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit a předvést postup při naučení odložení psa podle různých metod výcviku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Charakteristika plemen psů a jejich využití

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat účel vzniku jednotlivých plemen psů, jejich možné využití v různých sportech nebo pro pracovní využití, jejich výhody či nevýhody dle typu sportovního zaměření nebo pracovního využití Ústní ověření
b Vysvětlit vhodnost využití daného plemene, plemenné skupiny pro daný pracovní nebo sportovní účel, prověřit vhodnost konkrétního zvířete pro jeho využití Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat typická nežádoucí chování u určitých plemenných skupin spojená s účelem vzniku těchto plemen Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Aplikace platné legislativy vztahující se k chovu a výcviku psů a k pořádání kynologických akcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost ustanovení zákona č. 246/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na ochranu zvířat proti týrání a charakterizovat aspekty tohoto zákona týkající se výcviku psů a pomůcek používaných při výcviku psů Písemné a ústní ověření
b Provést oznámení o pořádání kynologických akcí příslušnému orgánu místní správy a příslušnému orgánu Státní veterinární správy Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyjmenovat povinnosti pořadatele veřejného vystoupení a pořadatele svodu zvířat Písemné a ústní ověření
d Popsat vybraná ustanovení veterinárního zákona a navazujících vyhlášek, které upravují podmínky a povinnosti pořadatele pro pořádání kynologických akcí Písemné a ústní ověření
e Prokázat znalost právních předpisů týkajících se BOZP Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Organizace kynologie v ČR

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat organizaci kynologických sdružení v ČR a její návaznost na mezinárodní organizace Písemné a ústní ověření
b Uvést nutnost členství v některých z těchto organizací pro možnost vykonávání určitého druhu sportu a účasti na národních a mezinárodních akcích (zkouškách, závodech) Písemné a ústní ověření
c Popsat výkonnostní průkaz - jeho význam, vysvětlit postup pro jeho získání Písemné a ústní ověření
d Vyplnit jednotlivé dokumenty potřebné při pořádání jednotlivých kynologických akcí (kromě dokumentů, které ustanovuje zákon) Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat jednotlivé kynologické sporty, kterými se v ČR zabývají jednotlivé organizace - sportovní kynologie, agility, tanec se psem, dogfrisbee, obedience, mondioring, záchranná kynologie, dostihy, coursing, dogtrekking, mushing, bull sporty, dock diving, flyball, pasení, lovecká kynologie a určit vhodnost jednotlivých plemen pro tyto sporty Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Posuzování výživy psů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit význam jednotlivých živin pro výživu psa a popsat vhodné zdroje těchto živin Písemné a ústní ověření
b Charakterizovat specifika výživy jednotlivých věkových kategorií psů (březí a kojící fena, štěně a rostoucí pes, starý pes) Písemné a ústní ověření
c Uvést, jakými živinami lze pokrýt potřebu energie u sportovních nebo pracovních psů vzhledem k typu jejich zátěže (dlouhodobá zátěž - tažní psi, krátkodobá zátěž - sprint) Písemné a ústní ověření
d Posoudit stav výživy psů a podle toho upravit krmnou dávku konkrétních psů Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat napájení u psů vzhledem k zátěži psů (četnost, množství) Písemné a ústní ověření
f Charakterizovat a specifikovat základní krmiva (průmyslová a tradiční) pro výživu a krmení psů dle kategorie, rozpoznat předložená krmiva pro výživu psů (základní složky tradiční výživy), zhodnotit kvalitu předložených kompletních krmných směsí Praktické předvedení a ústní ověření
g Popsat způsob hodnocení příjmu krmiva a spotřeby Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zajišťování péče o zdraví psů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozpoznat klinické příznaky onemocnění psů a posoudit jejich závažnost a uvést, v kterých případech je nutné vyhledat veterinárního lékaře Praktické předvedení a ústní ověření
b Objasnit očkovací schéma a význam očkování, poznat podle očkovacího průkazu proti jakým chorobám byl pes očkován, charakterizovat možnosti prevence pomocí očkování proti infekčním nemocem, doporučit vhodné očkování dle podmínek chovu a pracovního nebo sportovního využití psa Praktické předvedení a ústní ověření
c Charakterizovat možnosti prevence proti vnějším i vnitřním parazitům, popsat klinické projevy napadení vnějšími i vnitřními parazity Písemné a ústní ověření
d Předvést poskytnutí první pomoci při úrazu psa, vyjmenovat hodnoty triasu psa Praktické předvedení a ústní ověření
e Charakterizovat onemocnění pohybové soustavy, které u psů negativně ovlivňují jejich sportovní nebo pracovní využití Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Pro ověření schopností uchazeče budou kompetence ověřovány nejen v učebně, ale také přímo v chovu psů. Při vstupu do chovu musí uchazeč splňovat požadavky veterinárních předpisů.

V průběhu zkoušky je potřeba hodnotit přístup ke zvířatům a respektování zásad pohody zvířat.

Pro ověřování kompetence "Aplikace poznatků z anatomie a fyziologie, obecné zootechniky a etologie psů" budou k dispozici minimálně 4 fotografie psů a modely orgánových soustav.

Pro ověřování kompetencí "Testování povahy psů", "Nácvik jednotlivých cviků psů" a "Uplatňování metod výcviku psů" budou k dispozici psi minimálně tří plemen z různých FCI skupin (FCI – Světová kynologická federace).

U kompetence "Uplatňování metod výcviku psů" uchazeč předvede u každého cviku přesný nácvik alespoň dvěma metodami.

Pro ověřování kompetence "Aplikace platné legislativy vztahující se k chovu a výcviku psů a k pořádání kynologických akcí" bude k dispozici počítač s připojením na internet.

Pro ověřování kompetence "Organizace kynologie v ČR" budou k dispozici dokumenty potřebné při pořádání kynologických akcí.

Pro ověřování kompetence "Posuzování výživy psů" pro kritérium d) budou k dispozici 3 psi.

Pro ověřování kompetence "Zajišťování péče o zdraví psů" budou k dispozici 3 očkovací průkazy a minimálně 5 fotografií s příznaky onemocnění psů.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů, kteří jsou autorizovanými fyzickými osobami s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovanými zástupci autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 1. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání chovatelství zaměřeném na kynologii a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti výcviku psů (jako rozhodčí pro výkon psů nebo prokázání vycvičení nejméně dvou psů „Potvrzením o vykonané vrcholové zkoušce“), odpovídající aktuálnímu obsahu příslušné profesní kvalifikace.
 2. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na zemědělství nebo veterinářství s absolvovaným vyučovacím předmětem věnovaným kynologii a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti výcviku psů (jako rozhodčí pro výkon psů nebo prokázání vycvičení nejméně dvou psů „Potvrzením o vykonané vrcholové zkoušce“), odpovídající aktuálnímu obsahu příslušné profesní kvalifikace.
 3. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na zemědělství nebo veterinářství a 5 let odborné praxe ve funkci učitele odborných předmětů nebo praktického vyučování v oblasti kynologie, využití a výcviku psů nebo vysokoškolského učitele v oblasti kynologie v oblasti kynologie, využití a výcviku psů s doloženou účastí na kynologických aktivitách, odpovídající aktuálnímu obsahu příslušné profesní kvalifikace.
 4. Vyšší odborné vzdělání nebo vysokoškolské vzdělání v oblasti zemědělství nebo veterinářství a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti výcviku psů (jako rozhodčí pro výkon psů nebo prokázání vycvičení nejméně dvou psů „Potvrzením o vykonané vrcholové zkoušce“), odpovídající aktuálnímu obsahu příslušné profesní kvalifikace.
 5. Profesní kvalifikace 41-089-M Kynolog výcvikář (cvičitel) a vysokoškolské vzdělání a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti výcviku psů (jako rozhodčí pro výkon psů nebo prokázání vycvičení nejméně dvou psů „Potvrzením o vykonané vrcholové zkoušce“), odpovídající aktuálnímu obsahu příslušné profesní kvalifikace.

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo zemědělství, www.eagri.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

 • Zkušební místnost vybavená počítačem s připojením na internet
 • Chovatelská stanice s chovem psů
 • Psi minimálně tří plemen z různých FCI skupin
 • Minimálně 4 fotografie pro zhodnocení tělesného rámce, zaúhlení končetin a postoje psů; minimálně 5 fotografií s příznaky onemocnění psů
 • Dokumenty potřebné při pořádání kynologických akcí, 3 očkovací průkazy

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické či prostorové vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace doklady (resp. jejich ověřené kopie) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 10 až 12 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Mendelova univerzita v Brně

Česká zemědělská akademie v Humpoleci

Ing. Marie Vágenknechtová, OSVČ (pro chov psů a jejich výcvik)

Společnost mladých agrárníků České republiky