Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Kynolog
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Charakteristika původu a plemen psů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést druhové zařazení psa Písemné ověření
b Charakterizovat vznik psa domácího, popsat změny vzniklé při domestikaci (např. velikost, osrstění, povahové vlastnosti) Praktické předvedení a ústní ověření
c Charakterizovat jednotlivé skupiny psů dle FCI, jejich morfologické znaky a povahové vlastnosti Písemné a ústní ověření
d Rozpoznat dle předložených fotografií alespoň 20 běžně chovaných plemen v ČR a určit jejich využití a chovatelské nároky Praktické předvedení a ústní ověření
e Doporučit a popsat vhodné plemeno (skupinu plemen) do zadaných podmínek chovu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Aplikace platné legislativy v chovu psů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat vybraná ustanovení zákona na ochranu zvířat proti týrání a charakterizovat základní aspekty tohoto zákona z pohledu týrání zvířat v chovu psů Písemné a ústní ověření
b Popsat obsah všech článků Řádu ochrany zvířat při chovu psů Písemné ověření
c Popsat vybraná ustanovení veterinárního zákona a navazujících vyhlášek, které definují povinnosti chovatele v oblasti veterinární péče a ochrany zdraví Písemné ověření
d Prokázat znalost právních předpisů týkajících se BOZP Ústní ověření
e Popsat první pomoc při náhlém úrazu nebo ohrožení zdraví člověka, popsat obsah lékárničky Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Organizace chovu psů v ČR, značení psů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat vybraná ustanovení chovatelských řádů Českomoravské kynologické unie (ČMKU), které se týkají šlechtění, plemenitby, zápisů psů do plemenné knihy a chovu psů (zejména záležitosti týkající se omezení chovu např. příbuzenské plemenitby, využití zvířat v chovu) Písemné ověření
b Popsat označování psů (dočasné označení štěňat, tetování, čipování) a předvést identifikaci na 3 psech Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit pojmy a údaje v průkazu původu psa Ústní ověření
d Vysvětlit pojem chovatelská stanice, vyplnit žádost o udělení chráněného názvu chovatelské stanice Praktické předvedení a ústní ověření
e Předvést vyplnění krycího listu, přihlášky k zápisu štěňat do plemenné knihy, žádanku o zápisová čísla Praktické předvedení a ústní ověření
f Vysvětlit zásady vedení knihy krytí a knihy odchovů Ústní ověření
g Popsat význam chovatelských sdružení (klubů) a vedení plemenných knih Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v anatomii a fyziologii psů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat stavbu a vysvětlit funkci jednotlivých orgánových soustav Písemné a ústní ověření
b Popsat stavbu a vysvětlit funkci jednotlivých orgánů pohlavní soustavy u psa samce Písemné a ústní ověření
c Popsat stavbu a vysvětlit funkci jednotlivých orgánů pohlavní soustavy u feny Písemné a ústní ověření
d Popsat stavbu a vysvětlit funkci mléčné žlázy u feny Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Popis exteriéru psů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat krajiny psa na předvedeném jedinci Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat zubní vzorce, skusy a abnormality v utváření v mléčném i dospělém chrupu psa Praktické předvedení a ústní ověření
c Charakterizovat základní tělesné míry a tělesné indexy Ústní ověření
d Popsat hodnocení exteriéru psa v postoji a pohybu Praktické předvedení a ústní ověření
e Vysvětlit význam a využití standardu plemene z pohledu chovatele, s důrazem na vady a vylučující vady z chovu Písemné a ústní ověření
f Vybrat odpovídající plemena dle předložených standardů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Výběr chovného psa

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a předvést výběr psa vhodného do chovu v různém věku (štěně, dospívající a dospělý pes) z hlediska exteriéru Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat výběr psa vhodného do chovu v různém věku (štěně, dospívající a dospělý pes) z hlediska povahových vlastností Ústní ověření
c Popsat výběr psa vhodného do chovu v různém věku (štěně, dospívající a dospělý pes) z hlediska zdravotního Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Posuzování ustájení a hygieny chovu psů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat chovatelské zařízení z pohledu chovatele (porodna, psinec, výběhy aj.) Ústní ověření
b Vyjmenovat a charakterizovat zásady správné manipulace a zacházení se psem a předvést rutinní postupy Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat obecné zásady ustájení jednotlivých kategorií psů (mikroklima, osvětlení, větrání, prašnost, hluk a zásady dezinfekce, dezinsekce a deratizace v chovech psů) Ústní ověření
d Posoudit vybraný chov (buď přímo na místě nebo podle fotografií) z pohledu chovatele a zhodnotit kvalitu chovného prostředí a použitých technologií (vhodnost chovu daného plemene, hygiena prostředí, bezpečnost pro psy i lidi) a případně navrhnout opatření pro zlepšení stavu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Posuzování výživy a organizace krmení psů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat obecné zásady napájení, výživy a krmení jednotlivých kategorií psů (kvalita, hygiena, množství, četnost napájení a krmení, konzervace a skladování krmiv) Ústní ověření
b Charakterizovat a specifikovat základní krmiva (průmyslová a tradiční) pro výživu a krmení psů dle kategorie, rozpoznat předložená krmiva pro výživu psů (základní složky tradiční výživy), zhodnotit kvalitu předložených kompletních krmných směsí (zaplísnění, žluklost, zkvašenost, hnilobné procesy,...) Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat způsob hodnocení příjmu krmiva a spotřeby krmiva a posoudit tělesnou kondici alespoň 2 vybraných zvířat Praktické předvedení a ústní ověření
d Stanovit výpočtem krmnou dávku pro 2 konkrétní psy (s ohledem na plemeno, věk, pohlaví, kondici apod.) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vystavování psů a jejich zařazování do chovu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat druhy výstav psů v ČR Písemné a ústní ověření
b Charakterizovat hodnocení psů na výstavách v ČR (třídy, známky a tituly) Písemné a ústní ověření
c Předvést vyplnění přihlášky na výstavu, přípravu jedince a předvedení na výstavě Praktické předvedení a ústní ověření
d Charakterizovat obecné podmínky zařazení jedinců do chovu, vysvětlit pojmy svody, bonitace, povahové testy, zkoušky vloh, vady vyřazující z chovu Písemné a ústní ověření
Je teřba splnit všechna kritéria.
4

Zajišťování reprodukce v chovu psů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a předvést chovatelská opatření při detekci říje, při krytí, při inseminaci a zjišťování březosti Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat nejčastěji používané biotechnologické metody v reprodukci psů Ústní ověření
c Objasnit kritéria pro výběr chovného páru (příbuznost, zdraví, povaha, exteriér) Ústní ověření
d Vysvětlit zásady péče o feny v období březosti a přípravy na porod Ústní ověření
e Popsat příznaky blížícího se porodu Ústní ověření
f Rozpoznat a popsat základní vybavení porodníka, charakterizovat průběh jednotlivých fází porodu a evidování průběhu porodů, popsat možné komplikace a jejich řešení Ústní ověření
g Popsat zásady péče o matku a štěně od porodu do odstavu a předvést péči o matku a štěňata Praktické předvedení a ústní ověření
h Popsat zásady péče o štěně v případě osiření Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace ve vývoji štěňat a jejich socializaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat jednotlivé fáze vývoje (tělesný, smyslový, chování) jedince s důrazem na kritická období vývoje Ústní ověření
b Popsat průběh socializace štěňat - její průběh a možná rizika Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Zajišťování péče o zdraví psů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Objasnit detekci příznaků onemocnění změn v chování nemocného zvířete Ústní ověření
b Objasnit očkovací schéma a význam očkování, poznat podle očkovacího průkazu proti jakým chorobám byl pes očkován, charakterizovat možnosti prevence pomocí očkování proti infekčním nemocem, doporučit vhodné očkování dle podmínek chovu a pracovního nebo sportovního využití psa Praktické předvedení a ústní ověření
c Posoudit zdravotní stav jednotlivých psů včetně změření TRIAS, navrhnout příslušná chovatelská opatření Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyjmenovat a stručně charakterizovat nejčastěji se vyskytující poruchy zdraví u jednotlivých kategorií psů, včetně dědičných onemocnění Písemné a ústní ověření
e Popsat praktická zootechnická opatření k eliminaci výskytu vybraných zdravotních poruch typických pro jednotlivé plemana a kategorie psů Ústní ověření
f Popsat zásady prevence onemocnění a opatření proti zavlečení nákaz do chovu psů, se zaměřením na provázející příznaky a inkubační dobu těchto onemocnění - vzteklina, psinka, parvoviróza, infekční hepatitida, leptospiróza, vnější a vnitřní parazité Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Při vstupu do chovu musí uchazeč splňovat požadavky veterinárních předpisů.

Pro ověření schopností uchazeče budou kompetence ověřovány nejen v učebně, ale také přímo v chovu psů.

Je třeba hodnotit přístup ke zvířatům a respektování zásad pohody zvířat. Předvedení dovedností při posuzování potřeby odborného zásahu v chovu psů budou ověřovány v konkrétních chovech.

Pro ověřování kompetence "Charakteristika původu a plemen psů" bude k dispozici minimálně 5 fotografií psů. V kritériu e) zadá zkoušející uchazeči 2 varianty podmínek chovu, to je např. ustájení venkovní v kotci, malý městský byt, venkovská usedlost s chovem ovcí, hájenka s aktivním myslivcem apod.

Pro ověřování kompetence "Aplikace platné legislativy v chovu psů" bude k dispozici počítač s připojením na internet.

Pro ověřování kompetence "Organizace chovu psů v ČR, značení psů" budou k dispozici krycí listy, internet, psi, pomůcky na tetování a čipování, průkazy psů, žádosti o udělení chráněného názvu chovatelské stanice, přihlášky k zápisu štěňat do plemenné knihy, žádanky o zápisová čísla, knihy krytí a knihy odchovů. Pro každého uchazeče bude připraven jeden formulář od každého z uvedených.

Pro ověřování kompetence " Popis exteriéru psů" bude k dispozici minimálně 1 pes, minimálně 5 fotografií nebo obrázků a standardy psů.

Pro ověřování kompetence " Posuzování výživy a organizace krmení psů " budou k dispozici dva psi.

Pro ověřování kompetence " Vystavování psů a jejich zařazování do chovu" budou k dispozici přihlášky na výstavy.

Pro ověřování kompetence " Zajišťování reprodukce v chovu psů " bude k dispozici vybavení porodníka. V kritériu g) předvede uchazeč praktickou manipulaci se štěňaty po porodu (kontrolu zdravotního stavu, vážení) a kontrolu matky (mléčné žlázy, zčišťování se, příjem potravy, zdravotní stav).

 

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů, kteří jsou autorizovanými fyzickými osobami s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovanými zástupci autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

  1. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání chovatelství zaměřeném na kynologii a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti kynologie (jako rozhodčí pro posuzování exteriéru psů nebo majitel chovatelské stanice s doloženou účastí na alespoň 10 kynologických aktivitách), odpovídající aktuálnímu obsahu příslušné profesní kvalifikace.
  2. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na zemědělství nebo veterinářství s absolvovaným vyučovacím předmětem věnovaným kynologii a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti kynologie (jako rozhodčí pro posuzování exteriéru psů nebo majitel chovatelské stanice s doloženou účastí na alespoň 10 kynologických aktivitách), odpovídající aktuálnímu obsahu příslušné profesní kvalifikace.
  3. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na zemědělství nebo veterinářství a alespoň 5 let odborné praxe ve funkci učitele odborných předmětů nebo praktického vyučování v oblasti kynologie nebo vysokoškolského učitele v oblasti kynologie s doloženou účastí na na alespoň 10 kynologických aktivitách, odpovídající aktuálnímu obsahu příslušné profesní kvalifikace.
  4. Vyšší odborné vzdělání nebo vysokoškolské vzdělání v oblasti zemědělství nebo veterinářství a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti kynologie (jako rozhodčí pro posuzování exteriéru psů nebo majitel chovatelské stanice s doloženou účastí na alespoň 10 kynologických aktivitách), odpovídající aktuálnímu obsahu příslušné profesní kvalifikace.
  5. Profesní kvalifikace 41-088-M Kynolog chovatel / kynoložka chovatelka a vysokoškolské vzdělání a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti kynologie (jako rozhodčí pro posuzování exteriéru psů nebo majitel chovatelské stanice s doloženou účastí na alespoň 10 kynologických aktivitách), odpovídající aktuálnímu obsahu příslušné profesní kvalifikace.

Kynologickými aktivitami jsou míněny organizované akce - závody, zkoušky z výkonu, bonitace, popisné přehlídky.

 

Další požadavky:

  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo zemědělství, www.eagri.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Zkušební místnost vybavená počítačem s připojením na internet

Chovatelská stanice s chovem psů

Vybavení porodníka, příhlášky na výstavy, krmiva, fotografie a obrázky psů, standardy plemen psů, krycí listy, pomůcky na tetování a čipování, čtečka čipů, průkazy psů, žádosti o udělení chráněného názvu chovatelské stanice, přihláška k zápisu štěňat do plemenné knihy, žádanky o zápisová čísla, knihy krytí a knihy odchovů.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické či prostorové vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace doklady (resp. jejich ověřené kopie) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 10 až 12 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR (AK ČR).

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Mendelova univerzita v Brně

Česká zemědělská akademie Humpolec

Ing. Marie Vágenknechtová, OSVČ (pro chov psů a jejich výcvik)

Společnost mladých agrárníků České republiky