Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Kynolog
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Charakteristika původu a plemen psů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést druhové zařazení psa Písemné ověření
b Charakterizovat vznik psa domácího, popsat změny vzniklé při domestikaci (např. velikost, osrstění, povahové vlastnosti) Praktické předvedení a ústní ověření
c Charakterizovat jednotlivé skupiny psů dle FCI, jejich morfologické znaky a povahové vlastnosti Písemné a ústní ověření
d Rozpoznat dle předložených fotografií alespoň 20 běžně chovaných plemen v ČR a určit jejich využití a chovatelské nároky Praktické předvedení a ústní ověření
e Doporučit a popsat vhodné plemeno (skupinu plemen) do zadaných podmínek chovu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Aplikace platné legislativy v chovu psů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat vybraná ustanovení zákona na ochranu zvířat proti týrání a charakterizovat základní aspekty tohoto zákona z pohledu týrání zvířat v chovu psů Písemné a ústní ověření
b Popsat obsah všech článků Řádu ochrany zvířat při chovu psů Písemné ověření
c Popsat vybraná ustanovení veterinárního zákona a navazujících vyhlášek, které definují povinnosti chovatele v oblasti veterinární péče a ochrany zdraví Písemné ověření
d Prokázat znalost právních předpisů týkajících se BOZP Ústní ověření
e Popsat první pomoc při náhlém úrazu nebo ohrožení zdraví člověka, popsat obsah lékárničky Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Organizace chovu psů v ČR, značení psů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat vybraná ustanovení chovatelských řádů Českomoravské kynologické unie (ČMKU), které se týkají šlechtění, plemenitby, zápisů psů do plemenné knihy a chovu psů (zejména záležitosti týkající se omezení chovu např. příbuzenské plemenitby, využití zvířat v chovu) Písemné ověření
b Popsat označování psů (dočasné označení štěňat, tetování, čipování) a předvést identifikaci na 3 psech Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit pojmy a údaje v průkazu původu psa Ústní ověření
d Vysvětlit pojem chovatelská stanice, vyplnit žádost o udělení chráněného názvu chovatelské stanice Praktické předvedení a ústní ověření
e Předvést vyplnění krycího listu, přihlášky k zápisu štěňat do plemenné knihy, žádanku o zápisová čísla Praktické předvedení a ústní ověření
f Vysvětlit zásady vedení knihy krytí a knihy odchovů Ústní ověření
g Popsat význam chovatelských sdružení (klubů) a vedení plemenných knih Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v anatomii a fyziologii psů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat stavbu a vysvětlit funkci jednotlivých orgánových soustav Písemné a ústní ověření
b Popsat stavbu a vysvětlit funkci jednotlivých orgánů pohlavní soustavy u psa samce Písemné a ústní ověření
c Popsat stavbu a vysvětlit funkci jednotlivých orgánů pohlavní soustavy u feny Písemné a ústní ověření
d Popsat stavbu a vysvětlit funkci mléčné žlázy u feny Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Popis exteriéru psů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat krajiny psa na předvedeném jedinci Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat zubní vzorce, skusy a abnormality v utváření v mléčném i dospělém chrupu psa Praktické předvedení a ústní ověření
c Charakterizovat základní tělesné míry a tělesné indexy Ústní ověření
d Popsat hodnocení exteriéru psa v postoji a pohybu Praktické předvedení a ústní ověření
e Vysvětlit význam a využití standardu plemene z pohledu chovatele, s důrazem na vady a vylučující vady z chovu Písemné a ústní ověření
f Vybrat odpovídající plemena dle předložených standardů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Výběr chovného psa

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a předvést výběr psa vhodného do chovu v různém věku (štěně, dospívající a dospělý pes) z hlediska exteriéru Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat výběr psa vhodného do chovu v různém věku (štěně, dospívající a dospělý pes) z hlediska povahových vlastností Ústní ověření
c Popsat výběr psa vhodného do chovu v různém věku (štěně, dospívající a dospělý pes) z hlediska zdravotního Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Posuzování ustájení a hygieny chovu psů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat chovatelské zařízení z pohledu chovatele (porodna, psinec, výběhy aj.) Ústní ověření
b Vyjmenovat a charakterizovat zásady správné manipulace a zacházení se psem a předvést rutinní postupy Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat obecné zásady ustájení jednotlivých kategorií psů (mikroklima, osvětlení, větrání, prašnost, hluk a zásady dezinfekce, dezinsekce a deratizace v chovech psů) Ústní ověření
d Posoudit vybraný chov (buď přímo na místě nebo podle fotografií) z pohledu chovatele a zhodnotit kvalitu chovného prostředí a použitých technologií (vhodnost chovu daného plemene, hygiena prostředí, bezpečnost pro psy i lidi) a případně navrhnout opatření pro zlepšení stavu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Posuzování výživy a organizace krmení psů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat obecné zásady napájení, výživy a krmení jednotlivých kategorií psů (kvalita, hygiena, množství, četnost napájení a krmení, konzervace a skladování krmiv) Ústní ověření
b Charakterizovat a specifikovat základní krmiva (průmyslová a tradiční) pro výživu a krmení psů dle kategorie, rozpoznat předložená krmiva pro výživu psů (základní složky tradiční výživy), zhodnotit kvalitu předložených kompletních krmných směsí (zaplísnění, žluklost, zkvašenost, hnilobné procesy,...) Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat způsob hodnocení příjmu krmiva a spotřeby krmiva a posoudit tělesnou kondici alespoň 2 vybraných zvířat Praktické předvedení a ústní ověření
d Stanovit výpočtem krmnou dávku pro 2 konkrétní psy (s ohledem na plemeno, věk, pohlaví, kondici apod.) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vystavování psů a jejich zařazování do chovu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat druhy výstav psů v ČR Písemné a ústní ověření
b Charakterizovat hodnocení psů na výstavách v ČR (třídy, známky a tituly) Písemné a ústní ověření
c Předvést vyplnění přihlášky na výstavu, přípravu jedince a předvedení na výstavě Praktické předvedení a ústní ověření
d Charakterizovat obecné podmínky zařazení jedinců do chovu, vysvětlit pojmy svody, bonitace, povahové testy, zkoušky vloh, vady vyřazující z chovu Písemné a ústní ověření
Je teřba splnit všechna kritéria.
4

Zajišťování reprodukce v chovu psů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a předvést chovatelská opatření při detekci říje, při krytí, při inseminaci a zjišťování březosti Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat nejčastěji používané biotechnologické metody v reprodukci psů Ústní ověření
c Objasnit kritéria pro výběr chovného páru (příbuznost, zdraví, povaha, exteriér) Ústní ověření
d Vysvětlit zásady péče o feny v období březosti a přípravy na porod Ústní ověření
e Popsat příznaky blížícího se porodu Ústní ověření
f Rozpoznat a popsat základní vybavení porodníka, charakterizovat průběh jednotlivých fází porodu a evidování průběhu porodů, popsat možné komplikace a jejich řešení Ústní ověření
g Popsat zásady péče o matku a štěně od porodu do odstavu a předvést péči o matku a štěňata Praktické předvedení a ústní ověření
h Popsat zásady péče o štěně v případě osiření Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace ve vývoji štěňat a jejich socializaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat jednotlivé fáze vývoje (tělesný, smyslový, chování) jedince s důrazem na kritická období vývoje Ústní ověření
b Popsat průběh socializace štěňat - její průběh a možná rizika Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Zajišťování péče o zdraví psů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Objasnit detekci příznaků onemocnění změn v chování nemocného zvířete Ústní ověření
b Objasnit očkovací schéma a význam očkování, poznat podle očkovacího průkazu proti jakým chorobám byl pes očkován, charakterizovat možnosti prevence pomocí očkování proti infekčním nemocem, doporučit vhodné očkování dle podmínek chovu a pracovního nebo sportovního využití psa Praktické předvedení a ústní ověření
c Posoudit zdravotní stav jednotlivých psů včetně změření TRIAS, navrhnout příslušná chovatelská opatření Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyjmenovat a stručně charakterizovat nejčastěji se vyskytující poruchy zdraví u jednotlivých kategorií psů, včetně dědičných onemocnění Písemné a ústní ověření
e Popsat praktická zootechnická opatření k eliminaci výskytu vybraných zdravotních poruch typických pro jednotlivé plemana a kategorie psů Ústní ověření
f Popsat zásady prevence onemocnění a opatření proti zavlečení nákaz do chovu psů, se zaměřením na provázející příznaky a inkubační dobu těchto onemocnění - vzteklina, psinka, parvoviróza, infekční hepatitida, leptospiróza, vnější a vnitřní parazité Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Při vstupu do chovu musí uchazeč splňovat požadavky veterinárních předpisů.

Pro ověření schopností uchazeče budou kompetence ověřovány nejen v učebně, ale také přímo v chovu psů.

Je třeba hodnotit přístup ke zvířatům a respektování zásad pohody zvířat. Předvedení dovedností při posuzování potřeby odborného zásahu v chovu psů budou ověřovány v konkrétních chovech.

Pro ověřování kompetence "Charakteristika původu a plemen psů" bude k dispozici minimálně 5 fotografií psů. V kritériu e) zadá zkoušející uchazeči 2 varianty podmínek chovu, to je např. ustájení venkovní v kotci, malý městský byt, venkovská usedlost s chovem ovcí, hájenka s aktivním myslivcem apod.

Pro ověřování kompetence "Aplikace platné legislativy v chovu psů" bude k dispozici počítač s připojením na internet.

Pro ověřování kompetence "Organizace chovu psů v ČR, značení psů" budou k dispozici krycí listy, internet, psi, pomůcky na tetování a čipování, průkazy psů, žádosti o udělení chráněného názvu chovatelské stanice, přihlášky k zápisu štěňat do plemenné knihy, žádanky o zápisová čísla, knihy krytí a knihy odchovů. Pro každého uchazeče bude připraven jeden formulář od každého z uvedených.

Pro ověřování kompetence " Popis exteriéru psů" bude k dispozici minimálně 1 pes, minimálně 5 fotografií nebo obrázků a standardy psů.

Pro ověřování kompetence " Posuzování výživy a organizace krmení psů " budou k dispozici dva psi.

Pro ověřování kompetence " Vystavování psů a jejich zařazování do chovu" budou k dispozici přihlášky na výstavy.

Pro ověřování kompetence " Zajišťování reprodukce v chovu psů " bude k dispozici vybavení porodníka. V kritériu g) předvede uchazeč praktickou manipulaci se štěňaty po porodu (kontrolu zdravotního stavu, vážení) a kontrolu matky (mléčné žlázy, zčišťování se, příjem potravy, zdravotní stav).

 

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR (AK ČR).

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Mendelova univerzita v Brně

Česká zemědělská akademie Humpolec

Ing. Marie Vágenknechtová, OSVČ (pro chov psů a jejich výcvik)

Společnost mladých agrárníků České republiky