Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Odečítač vodoměrů
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Základní orientace ve vodohospodářských normách a legislativě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit základní pojmy § 3, § 9, § 10, § 16-20 a obsah zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb., v platném znění Ústní ověření
b Vysvětlit základní pojmy § 1, § 14, § 27-35, příloha č. 12 a obsah vyhlášky o provozování vodovodů a kanalizací č. 428/2001 Sb., v platném znění Ústní ověření
c Vysvětlit základní pojmy § 3-7, § 9-26 a obsah zákona o metrologii č. 505/1990 Sb., v platném znění Ústní ověření
d Definovat pojem vodovodní přípojka, vodoměrná šachta, odečtová trasa, odečtové zařízení, odběrné místo, odečet, podle normy ČSN 75 5411 Vodovodní přípojky Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění odečtů vodoměrů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat základní druhy vodoměrů a popsat principy měření (rychlostní, objemové, ultrazvukové, magnetoindukční) Ústní ověření
b Na modelovém případu provést kontrolu vodoměrné sestavy, včetně úředních a zajišťovacích značek, a popsat její části Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat obecné činnosti související s provedením odečtu Ústní ověření
d Vyjmenovat a popsat možnosti odečtů vodoměrů (ruční, dálkové, radiové) Ústní ověření
e Na modelovém případu provést odečet vodoměru Praktické předvedení a ústní ověření
f Identifikovat a popsat modelové situace, které mohou vzniknout při odečtu vodoměrů (různé konfliktní situace se zákazníkem) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zpracování výsledků odečtu stavu vodoměru pro fakturaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsob zpracování výsledků odečtové pochůzky u malého a velkého vodárenského podniku Ústní ověření
b Popsat a vyhodnotit vývoj odečtů v průběhu minulých odečtových období na modelovém podkladu Praktické předvedení a ústní ověření
c Zpracovat podklady pro fakturaci vodného a stočného podle modelové situace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Poradenská činnost zákazníkům v oblasti měření spotřeby vody a fakturace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pojem pracovní měřidlo stanovené/pracovní měřidlo, nestanovené měřidlo, včetně problematiky zajištění metrologické návaznosti – ověření, kalibrace Ústní ověření
b Popsat vodoměr a vysvětlit funkci jednotlivých hlavních částí vodoměru (počítací strojek, měrná komora) Praktické předvedení a ústní ověření
c Na modelovém příkladu popsat a vysvětlit značení vodoměrů (úředních a zajišťovacích značek) Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit rozdíly mezi značením vodoměru podle normy ČSN EN ISO 4064 (označování průtoků Qn, Qt, Qmin, resp. Q3,Q2,Q1) a třídy přesnosti vodoměru Ústní ověření
e Na modelovém příkladu popsat a vysvětlit údaje na faktuře za vodné a stočné Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Dodržování BOZP při činnostech spojených s odečtem vodoměrů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat hlavní rizika při odečtu vodoměru Ústní ověření
b Vyjmenovat materiální zabezpečení odečítače, vybavení osobními ochrannými pracovními pomůckami a objasnit účel jejich použití Ústní ověření
c Předvést a vysvětlit činnosti spojené se zabezpečením pracoviště na komunikaci (otevírání poklopů, dopravní značení apod.) Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést a vysvětlit činnosti při sestupu, výstupu a záchrany z podzemí (za použití zachycovacího postroje) Praktické předvedení a ústní ověření
e Předvést a vysvětlit činnosti při detekci stavu ovzduší (plynů, par, nebezpečných látek) za použití detekoru Praktické předvedení a ústní ověření
f Vysvětlit zajištění vstupu a práce ve vodoměrné šachtě Ústní ověření
g Vysvětlit poskytování první pomoci u modelové situace (pád do volné hloubky, otrava, výbuch plynu, úraz elektrickým proudem, zlomenina končetiny) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na jednotku práce v NSP: https://www.nsp.cz/jednotka-prace/odecitac-vodomeru).

Autorizovaná osoba připraví ke zkoušce modelové situace, na nichž odzkouší kritéria uvedené níže:

 

Kompetence Základní orientace ve vodohospodářských normách, standardech, legislativě a dokumentaci

 • kritérium a) a b) Za použití podkladů (výtisky předmětných zákonů, vyhlášky) vysvětlit základní pojmy vybraných paragrafů. Zejména vysvětlit pojmy týkající se majetko-právních vztahů v případě přípojky, vodoměrné šachty, vodoměrné sestavy a vodoměru.

 • kritérium c) Objasnit pojmy týkající se rozdělení měřidel podle způsobů zajištění metrologické návaznosti a uvést výčet činností subjektů zajišťujících státní metrologii v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii v platném znění.

 

Kompetence Provádění odečtů vodoměrů

 • kritérium b) AOs připraví vodoměrnou sestavu vč. vodoměru a zajišťovacích a úředních značek, uchazeč popíše jednotlivé součásti sestavy vč. montážních a ověřovacích plomb a provede kontrolu úplnosti sestavy

 • kritérium e) AOs a připraví pro zkoušku odečtu libovolný druh vodoměru, zkoušen bude odečet jak ruční, tak pomocí odečtového zařízení

 • kritérium f) Popsat řešení, resp. komunikaci v případě konfliktní situace se zákazníkem v případech:

  • Zákazník nevpustí odečítače do objektu, neumožní odečet

  • Zákazník nesouhlasí s hodnotou odečtu

  • Poškození úředních a zajišťovacích značek, měřidlo evidentně poškozené mrazem

  • Stojící vodoměr

Autorizovaná osoba vybere jednu z výše uvedených modelových situací.

 

Kompetence Zpracování výsledků odečtu stavu vodoměru pro fakturaci

 • kritérium b) Odečíst aktuální stav vodoměru a na základě předchozího stavu určit spotřebu vody na odběrné místo. Tuto ocenit jednotkovou cenou a provést výpočet ceny ke konečnému vyúčtování.

 • kritérium c) AOs připraví modelovou situaci zpracování podkladů pro fakturaci vodného a stočného.

 

Kompetence Poradenská činnost zákazníkům v oblasti měření spotřeby vody a fakturace

 • kritéria b) a c) AOs připraví pro modelovou situaci bytový, domovní a průmyslový vodoměr uvedené na trh podle různých způsobů nebo fotodokumentaci jejich hlav a číselníků. Pro zkoušku vybere autorizovaná osoba vodoměry uvedené na trh podle dvou způsobů (podle zákona č. 505/1990 Sb., v platném znění - národní, EHS a podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění - CE).

 • kritérium e) Dále AOs připraví minimálně 3 vzorové faktury za vodné a stočné.

 

Kompetence Dodržování BOZP při činnostech spojených s odečtem vodoměru

AOs připraví zachycovací postroj, detektor kvality ovzduší. Kritéria je možno předvést i v místnosti se simulací daného místa a se slovním vyjádřením

 • kritérium d) - Předvést a vysvětlit způsob použití zachycovacího postroje

 • kritérium e) - Předvést a vysvětlit činnosti při detekci ovzduší jedné z variant (ve vodoměrných šachtách, kolektorech, kanalizacích apod.)

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Pražské vodovody a kanalizace, a. s.

REVOS Rokycany, s. r. o.

Asociace pro vodu ČR, z. s.

Ing. Jiří Šejnoha, OSVČ