Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Skupina oborů: Pedagogika, učitelství a sociální péče
Povolání: Garant bezpečnosti pro oblast práce s dětmi a mládeží v zájmovém a neformálním vzdělávání
Platnost standardu: Od 30.1.2024 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 5

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v právním rámci oblasti bezpečnosti práce s dětmi a mládeží včetně norem požární ochrany

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní právní normy týkající se bezpečnosti práce s dětmi a mládeží a orientovat se v nich Ústní ověření
b Uvést zásadní právní normy týkající se bezpečnosti práce v rámci dvou konkrétních prováděných aktivit Ústní ověření
c Uvést platné technické normy v oblasti bezpečnosti práce s dětmi a mládeží Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Orientace v základních oblastech činností nabízených organizacemi pracujícími s dětmi a mládeží

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní pravidla bezpečnosti práce s dětmi a mládeží pro zadanou turistickou aktivitu, včetně orientace v terénu Ústní ověření
b Uvést základní pravidla bezpečnosti práce s dětmi a mládeží při koupání a zadané aktivitě ve vodě Ústní ověření
c Uvést základní pravidla bezpečnosti práce s dětmi a mládeží pro zadaný zimní sport a aktivitě v zimě Ústní ověření
d Uvést základní pravidla bezpečnosti práce s dětmi a mládeží při táboření a práci s elektrospotřebiči Ústní ověření
e Uvést základní pravidla bezpečnosti práce s dětmi a mládeží při aktivitách ve výškách, zejména při lanových aktivitách Ústní ověření
f Uvést základní pravidla bezpečnosti práce s dětmi a mládeží při střelbě Ústní ověření
g Uvést základní pravidla bezpečnosti práce s dětmi a mládeží při hrách a táborových činnostech Ústní ověření
h Uvést základní pravidla bezpečnosti práce s dětmi a mládeží při aktivitách v uzavřených prostorech Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Vyhodnocování a řízení rizik v oblasti bezpečnosti práce s dětmi a mládeží

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit základní pojmy z oblasti risk managementu Ústní ověření
b Popsat způsoby třídění rizik Ústní ověření
c Vysvětlit teoretický model řízení rizika použitelný v praxi Ústní ověření
d Identifikovat zdroje rizika při konkrétních činnostech s dětmi a mládeží včetně zdravotních omezení Praktické předvedení a ústní ověření
e Vyhodnotit konkrétní případy aktivit v návaznosti na rizika v oblasti bezpečnosti práce s dětmi a mládeží Praktické předvedení a ústní ověření
f Navrhnout odpovídající preventivní opatření, např. postupy pro realizaci činností, praktické ověření dovedností a znalostí zúčastněných osob či požadavky na materiál v kontextu dané situace a prostředí Praktické předvedení a ústní ověření
g Navrhnout krizový plán pro případ mimořádné události, tj. úrazu nebo kritické situace, vztažené ke konkrétní činnosti organizace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Analýza systému zajištění bezpečnosti práce s dětmi a mládeží v organizaci včetně návrhu na úpravu současného stavu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat systém hodnocení a řízení rizik při práci s dětmi a mládeží ve vybrané organizaci, uvést případné nedostatky a navrhnout úpravy a doplnění Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat stávající dokumentaci v oblasti bezpečnosti práce s dětmi a mládeží, platné vnitřní předpisy a postupy včetně vyhodnocení jejich účinnosti, uvést případné nedostatky a navrhnout úpravy a doplnění Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat stávající zajištění vzdělávání pracovníků organizace v oblasti bezpečnosti práce s dětmi a mládeží zejména v návaznosti na prováděné činnosti, vysvětlit nedostatky stávajícího systému, uvést případné nedostatky a navrhnout úpravy a doplnění Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat stávající dokumentaci úrazů, nehod a incidentů a způsob jejich vyhodnocování, uvést případné nedostatky a navrhnout úpravy a doplnění Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat systém preventivních kontrol v oblasti bezpečnosti práce s dětmi a mládeží, uvést případné nedostatky a navrhnout úpravy a doplnění Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Stanovování zásad bezpečnosti při práci s dětmi a mládeží s ohledem na věkové a individuální zvláštnosti dětí a mládeže

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat jednotlivé etapy tělesného vývoje dětí a mládeže a vysvětlit pojem biologický věk Ústní ověření
b Charakterizovat specifika psychologického a sociálního vývoje dětí a mládeže a z něj vyplývající specifické přístupy v oblasti zajištění bezpečnosti při práci s dětmi a mládeží Ústní ověření
c Navrhnout specifické přístupy v oblasti zajištění bezpečnosti práce s dětmi a mládeží v souvislosti se specifickými potřebami ve vzdělávání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Stanovování zásad technické bezpečnosti při práci s dětmi a mládeží

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat požadavky na zajištění bezpečného provozu a používání strojů, technických zařízení a vybavení Ústní ověření
b Navrhnout a předvést postup pro provádění revizí a kontrol strojů, zařízení a vybavení v souladu s obecně platnými předpisy a specifiky činnosti organizace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
5

Zpracování návrhu bezpečnostních standardů organizace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout základní soubor bezpečnostních pravidel obecné povahy pro jednotlivé pozice pracovníků organizace a pro podmínky místa konání činností organizace (např. protipožární zabezpečení) Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout základní soubor bezpečnostních pravidel pro specifické činnosti, které organizace nabízí Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout krizový scénář pro organizaci s popisem jednotlivých kroků řešení krizové situace Praktické předvedení a ústní ověření
d Navrhnout obsahovou strukturu dokumentů monitorujících nehody nebo incidenty Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat a vyhodnotit nehody a incidenty podle doložené dokumentace a navrhnout případné změny nebo úpravy v postupech řešení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Stanovování a ověřování požadavků na kvalifikaci pracovníků organizace v oblasti bezpečnosti práce s dětmi a mládeží

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout základní požadavky na odborné dovednosti pracovníků organizace pro vybrané aktivity a porovnat soulad těchto požadavků s nároky legislativních norem České republiky Praktické předvedení a ústní ověření
b Formulovat otázky pracovníkům organizace z oblasti bezpečnosti práce s dětmi a mládeží, podle nichž by bylo možné ověřit jejich odborné znalosti Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
5

Obsahové a organizační zajištění vzdělávání pracovníků v oblasti bezpečnosti práce s dětmi a mládeží v návaznosti na konkrétní aktivity a cílové skupiny organizace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout obsahovou osnovu školení pracovníků organizace v oblasti bezpečnosti a řízení rizik práce s dětmi a mládeží Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout vzdělávací cíle a z nich vyplývající kompetence účastníků školicí akce v oblasti bezpečnosti a řízení rizika Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout v návaznosti na stanovené vzdělávací cíle konkrétní učební plán školicí akce v oblasti bezpečnosti a řízení rizika, včetně rozpracování jednotlivých vzdělávacích bloků a jejich časové dotace Praktické předvedení a ústní ověření
d Stanovit požadavky na lektorské zajištění školení pracovníků organizace v oblasti bezpečnosti a řízení rizik práce s dětmi a mládeží Praktické předvedení a ústní ověření
e Stanovit požadavky na prostorové a organizační zajištění školení pracovníků organizace v oblasti bezpečnosti a řízení rizik práce s dětmi a mládeží Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Hodnocení výchovně vzdělávací aktivity a dosažení nastavených vzdělávacích cílů a požadovaných kompetencí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit způsob a kritéria, podle kterých by se pro zadané vzdělávací cíle provedlo vyhodnocení naplnění cílů, očekávání a potřeb účastníků Ústní ověření
b Navrhnout a vysvětlit způsoby hodnocení výchovně-vzdělávací aktivity, naplnění cílů, očekávání a potřeb účastníků Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat možné způsoby poskytnutí zpětné vazby účastníkům vzdělávání Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Pokyny k realizaci zkoušky

1. Vstupní předpoklady pro účast na zkoušce

Uchazečem o zkoušku může být každá fyzická osoba starší 18 let, která získala alespoň základy vzdělání, nebo účastník rekvalifikace podle zákona č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/garant-bezpecnosti-pro-ob.

Autorizovaná osoba zároveň s odesláním pozvánky ke zkoušce písemnou formou sdělí, kde a jakým způsobem se uchazeč může informovat o svých povinnostech a průběhu zkoušky a které doklady/dokumenty musí uchazeč předložit bezprostředně před započetím zkoušky.

2. Průběh zkoušky

Před zahájením zkoušky uchazeč předloží zkoušejícímu průkaz totožnosti a případně další dokumenty opravňující k připuštění ke zkoušce uvedené v části 1. Vstupní předpoklady pro účast na zkoušce.

Bezprostředně před zahájením zkoušky autorizovaná osoba seznámí uchazeče s pracovištěm, s organizací zkoušky, s jeho právy a povinnostmi v rámci zkoušky podle zákona č. 179/2006 Sb., a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž autorizovaná osoba vyhotoví a uchazeč podepíše písemný záznam.

Zkoušející uzná, a tedy nemusí ověřovat, ty odborné způsobilosti, které byly již dříve u uchazeče ověřeny v rámci zkoušky z jiné profesní kvalifikace (nutno doložit osvědčením o získání profesní kvalifikace), a které jsou shodné svým rozsahem i obsahem. Rozsah a obsah odborné způsobilosti určují její jednotlivá kritéria a pokyny k provedení zkoušky popsané v hodnoticím standardu. Zkoušející tyto odborné způsobilosti neuzná jako již ověřené, pokud by tím nebylo zajištěno řádné ověření ostatních požadavků stanovených tímto hodnotícím standardem (například při nutnosti dodržení technologických postupů a časové souslednosti různých činností).

Zkouška se koná v českém jazyce.

Zkouška je veřejná. Praktická část zkoušky a praktická zkouška není veřejná v případech, kdy to je nutné z hygienických důvodů nebo z důvodu ochrany zdraví a bezpečnosti práce.

 

Plánem řízení rizik v oblasti bezpečnosti práce s dětmi a mládeží pro účely standardu je zpracování vyhodnocení stavu bezpečnostních rizik na základě posouzení činnosti skutečné organizace, jejích vnitřních předpisů a postupů, záznamů o úrazech a kritických událostech, rozčlenění rizik vyhodnocených způsobem a návrh postupů pro jejich řízení pomocí vhodných metod.

Bezpečnostním plánem aktivity (Safety activities plan, SAP) je pro účely standardu zpracovaný bezpečnostní plán konkrétní vybrané aktivity prováděné opakovaně vybranou organizací v rámci přímé práce s dětmi a mládeží.

Návrhem struktury a obsahu školení bezpečnosti práce pro pracovníky organizace pracující s dětmi a mládeží rozumíme zpracovaný popis vzdělávací aktivity.

Odborná způsobilost Orientace v základních oblastech činností nabízených organizacemi pracujícími s dětmi a mládeží, kritérium a)

 • autorizovaná osoba vybere uchazeči konkrétní zadání:

  • turistika

  • vysokohorská turistika

  • cykloturistika

  • pěší přesuny po silnici

  • přesuny v neznámém terénu

  • noční přesuny

  • přesuny hromadnými dopravními prostředky

Odborná způsobilost Orientace v základních oblastech činností nabízených organizacemi pracujícími s dětmi a mládeží, kritérium b)

 • autorizovaná osoba vybere uchazeči konkrétní zadání:

  • koupání v přírodě

  • hry ve vodě

  • vodácké aktivity včetně raftingu

Odborná způsobilost Orientace v základních oblastech činností nabízených organizacemi pracujícími s dětmi a mládeží, kritérium c)

 • autorizovaná osoba vybere uchazeči konkrétní zadání:

  • lyžařská turistika

  • sjezdové lyžování

  • zimní táboření

  • pohyb na zamrzlých plochách

 

Odborná způsobilost Orientace v základních oblastech činností nabízených organizacemi pracujícími s dětmi a mládeží, kritérium d)

 • autorizovaná osoba vybere uchazeči konkrétní zadání:

  • práce s nožem, pilou a sekerou, včetně transportu nástrojů

  • práce s ručním nářadím

  • práce s elektrospotřebiči

  • práce s motorovou pilou, křovinořezem a sekačkou

Odborná způsobilost Orientace v základních oblastech činnosti nabízených organizacemi pracujícími s dětmi a mládeží, kritérium e)

 • autorizovaná osoba vybere uchazeči konkrétní zadání:

  • práce s dětmi a mládeží při aktivitách ve výškách, zejména při lanových aktivitách

 

Odborná způsobilost Orientace v základních oblastech činnosti nabízených organizacemi pracujícími s dětmi a mládeží, kritérium f)

 • autorizovaná osoba vybere uchazeči konkrétní zadání:

  • střelba z luku, kuše a praku

  • střelba ze vzduchových zbraní

  • airsoft, paintball

 

Odborná způsobilost Orientace v základních oblastech činnosti nabízených organizacemi pracujícími s dětmi a mládeží, kritérium g)

 • autorizovaná osoba vybere uchazeči konkrétní zadání:

  • hry v místnosti

  • míčové a pálkové hry

  • terénní a orientační hry

  • noční hry

  • rozdělávání ohně a vaření v přírodě

  • nízké lanové aktivity

 

Odborná způsobilost Orientace v základních oblastech činnosti nabízených organizacemi pracujícími s dětmi a mládeží, kritérium h)

 • autorizovaná osoba vybere uchazeči konkrétní zadání:

  • tělocvična

  • klubovna

  • jiný prostor

Odborná způsobilost Vyhodnocování a řízení rizik v oblasti bezpečnosti práce s dětmi a mládeží, kritérium a)

 • autorizovaná osoba vybere uchazeči k vysvětlení 3 pojmy:

  • riziko

  • řízení rizika

  • fyzické riziko

  • psychické riziko

  • sociální riziko

  • analýza rizik

  • referenční úroveň rizika

Pro odbornou způsobilost Vyhodnocování a řízení rizik v oblasti bezpečnosti práce s dětmi a mládeží, kritérium d) - g) uchazeč na začátku zkoušky zpracuje Plán řízení rizik v oblasti bezpečnosti práce s dětmi a mládeží, v rozsahu minimálně dvou stran A4, který v uvedených kritériích uchazeč ústně obhájí. Plán bude obsahovat tyto položky:

 • jméno a příjmení autora plánu

 • popis vybrané organizace pracující s dětmi, a mládeží a to minimálně v rozsahu: typ organizace, cílová skupina, realizované aktivity

 • identifikace právních norem a jejich jednotlivých částí, vymezující pravidla pro činnost organizace v oblasti bezpečnosti práce

 • základní informace o současném stavu řízení rizik v oblasti bezpečnosti práce s dětmi a mládeží, o existujících dokumentech v oblasti řízení rizik bezpečnosti práce a o stanovených vzorových postupech pro minimalizaci rizik v rámci vybrané organizace

 • analýza současného stavu, identifikace rizik, stanovení nedostatků a chyb v postupech, určení kritických bodů a rizikových aktivit

 • analýza minimálně tří skutečných nehod či incidentů, které se v organizaci staly a jsou zdokumentovány, včetně stanovení případných chyb v postupech a návrhu nápravných opatření

 • návrh vhodných mechanismů řízení rizik včetně personálního a organizačního zajištění a způsobu nakládání s informacemi

 • návrh obsahové struktury dokumentu pro záznam úrazu nebo incidentu, resp. posouzení dostatečnosti stávajících materiálů organizace a případný návrh jejich úprav

 • popis realizačního týmu – popis jednotlivých pracovních pozic a jejich zapojení do řízení rizik bezpečnosti práce, stanovení kvalifikačních předpokladů v oblasti bezpečnosti práce s dětmi a mládeží pro jednotlivé členy pracovního týmu

 • návrh vhodných mechanismů zpětné vazby v rámci realizačního týmu

 

Pro odbornou způsobilost Zpracování návrhů bezpečnostních standardů organizace, kritérium a), b), d) uchazeč na začátku zkoušky zpracuje SAP v rozsahu minimálně dvou stran A4, který v uvedených kritériích ústně obhájí.

SAP bude obsahovat tyto položky:

 • jméno a příjmení autora SAP

 • název SAP

 • specifikace cílové skupiny

 • zpracované výstupy z předchozí dokumentace organizace k prováděné aktivitě včetně výstupů z hlášení o úrazech a mimořádných událostech

 • specifikace realizačního týmu včetně stanovení minimálních požadavků na počet osob a jejich kvalifikaci

 • stanovení rizik a určení kritických bodů aktivity

 • návrh postupů pro zajištění bezpečnosti aktivity

 • přehled adekvátních právních předpisů, návrh vnitřních předpisů organizace v případech, kdy je takový předpis s ohledem na vyhodnocená rizika považován za důvodný a oblast není dostatečně řešena obecně platnými předpisy, případně návrh úprav stávajících vnitřních předpisů organizace

 • návrh zajištění konkrétní zpětné vazby (účastníci, realizátoři)

Pro odborné způsobilosti:

Stanovování a ověřování požadavků na kvalifikaci pracovníků organizace v oblasti bezpečnosti práce s dětmi a mládeží, kritérium a), b).

Obsahové a organizační zajištění vzdělávání pracovníků v oblasti bezpečnosti práce s dětmi a mládeží v návaznosti na konkrétní aktivity a cílové skupiny organizace, kritérium a) - e).

Uchazeč na začátku zkoušky zpracuje návrh struktury minimálně v rozsahu jedné strany A4, který v uvedených kritériích uchazeč ústně obhájí.

Návrh bude obsahovat tyto položky:

 • jméno a příjmení autora

 • název školicího programu

 • vstupní předpoklady pracovníků organizace

 • metody a formy využívané v rámci školení

 • možný počet účastníků školení

 • časová dotace školení (v hodinách - min. 8 hodin)

 • popis teoretické části školení včetně podrobné osnovy a časové dotace jednotlivých částí

 • popis praktické části školení včetně podrobné osnovy a časové dotace jednotlivých částí

 • analýza dokumentace minimálně tří předchozích úrazů nebo incidentů řešených v předchozím období včetně posouzení stavu před dějem, způsobu řešení a následných opatření

 • způsob ověření dosažených výsledků

 • návrh lektorského zajištění včetně požadavků na odbornou způsobilost jednotlivých lektorů

 • návrh prostorového a organizačního zajištění školení

 • didaktické pomůcky

 • návrh kritérií hodnocení a evaluačního nástroje

 • přílohy (použitá literatura, podklady pro účastníky atp.)

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby je oprávněný předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou odbornou způsobilost a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky.

Výsledné hodnocení pro danou odbornou způsobilost musí znít:

 • „splnil“, nebo

 • „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé odborné způsobilosti.

Výsledné hodnocení zkoušky zní buď:

 • „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny odborné způsobilosti, nebo

 • „nevyhověl“, pokud uchazeč některou odbornou způsobilost nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí autorizovaná osoba vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou z dvou členů. Všichni členové komise musí být přítomni u zkoušky po celou dobu jejího trvání.

Zkoušející je povinen provádět ověřování odborných způsobilostí při zkoušce přesně podle všech ustanovení tohoto hodnoticího standardu.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 1. Vysokoškolské vzdělání a minimálně 5 let praxe v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže s odpovědností za oblast bezpečnosti práce s dětmi a mládeží.

 2. Vyšší odborné vzdělání a minimálně 5 let praxe v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže a s odpovědností za oblast bezpečnosti práce s dětmi a mládeží.

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost a praxi v povolání autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti a praxe v povolání v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, www.msmt.cz).

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

 • vhodná zkušební místnost s dostatečným osvětlením a ventilací

 • flipchart

 • počítač a dataprojektor pro umožnění případné prezentace

 • konkrétní zadání

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda).

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 45 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm, s organizací zkoušky, s požadavky BOZP a PO a s právy a povinnostmi uchazeče v rámci zkoušky podle zákona č. 179/2006 Sb.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přípravu a přestávky) je 4 až 5 hodin (hodinou se rozumí 60 minut).

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro veřejné služby a správu, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

YMCA v České republice

Junák - český skaut, z. s.

Rada dětí a mládeže kraje Vysočina, z. s.

Hodina H, z. s.