Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Technik výplachového hospodářství
Platnost standardu: Od 30.1.2024 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování bezpečnosti práce, správné používání pracovních pomůcek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní ustanovení bezpečnosti práce a požární ochrany na pracovištích vrtby a podzemní opravy sondy Ústní ověření
b Předvést použití osobních ochranných pracovních prostředků na pracovištích vrtby, podzemní opravy sondy a v laboratoři Praktické předvedení
c Popsat zásady bezpečného nakládání s chemikáliemi a základní části laboratorního řádu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Obsluha laboratorních přístrojů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést ovládání laboratorních přístrojů a zařízení potřebných pro rozbor výplachu Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést ovládání laboratorních přístrojů a zařízení potřebných pro rozbor cementové směsi Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Výroba a úprava vrtných výplachů a pracovních kapalin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat používané chemikálie a jejich funkce Ústní ověření
b Popsat technologii výplachového hospodářství Ústní ověření
c Definovat požadavky na suroviny pro vrtný výplach a pracovní kapaliny podle technického projektu Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit důvod a popsat způsob regenerace a skladování výplachu a pracovních kapalin Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola funkcí vrtného výplachu a pracovních kapalin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat funkce a význam vrtného výplachu a pracovních kapalin Ústní ověření
b Na vzorku popsat parametry výplachu a chemikálie, které ovlivňují kvalitu jednotlivých funkcí vrtného výplachu a pracovních kapalin Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Očišťování výplachu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat princip očišťování výplachu Ústní ověření
b Popsat funkce jednotlivých částí očišťovacího zařízení (centrifugy, flokulační stanice, čerpadla, síta, D-silter, D-sander) Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Provádění kvalitativního rozboru vrtného výplachu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést rozbor výplachu Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat postupy jednotlivých měření a analýz Ústní ověření
c Navrhnout úpravu výplachu včetně laboratorního provedení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Volba typu výplachů a jejich použití

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Získat informace ke stanovení typu výplachu (výplachů) a spotřebě chemikálií ze zadávací dokumentace pro vrt Praktické předvedení a ústní ověření
b Rozpoznat typ opravy sondy a získat informace ke stanovení typu výplachu, pracovních kapalin a spotřebě chemikálií ze zadávací dokumentace pro opravu sondy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Rozbory cementových směsí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní typy cementací Ústní ověření
b Navrhnout recepturu cementové směsi podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést rozbor cementové směsi ke konkrétnímu zadání Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyhodnotit výsledky rozboru cementové směsi Praktické předvedení a ústní ověření
e Vypracovat protokol o rozboru cementové směsi podle šablony s určením cementační přestávky Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Volba postupu prací při zajišťování vrtného výplachu a očišťování vrtného výplachu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit postup prací při zajišťování výplachového hospodářství v návaznosti na určenou operaci při vrtné činnosti Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit postup prací při zajišťování výplachového hospodářství v návaznosti na určenou operaci při podzemní opravě sondy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Práce s technickou a provozní dokumentací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat podle technické dokumentace činnost flokulační stanice Praktické předvedení a ústní ověření
b Specifikovat náhradní díl čerpadla na základě technické dokumentace a vzorku vadného náhradního dílu Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyspecifikovat druh závady vadného pH metru a určit způsob opravy podle návodu k použití Praktické předvedení a ústní ověření
d Vypracovat závěrečnou zprávu výplachového hospodářství vrtu nebo sondy na základě údajů z provozní dokumentace (denní hlášení) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace ve vrtné činnosti a podzemních opravách sond

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat základní zásady při každém způsobu hloubení vrtu Ústní ověření
b Vyjmenovat používaná strojní zařízení při hloubení vrtů se zaměřením na výplachové hospodářství vrtné soupravy Ústní ověření
c Stručně popsat důvody pro podzemní opravy sond Ústní ověření
d Popsat proces frézování pažnic s ohledem na kontrolu frézovací kapaliny Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řízení a kontrola práce na externích pracovištích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat pracovní povinnosti pracovníků výplachového servisu a pracovníků vrtby/podzemní opravy sondy v souvislosti s výplachovým hospodářstvím Ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

1. Vstupní předpoklady pro účast na zkoušce

Uchazečem o zkoušku může být každá fyzická osoba starší 18 let, která získala alespoň základy vzdělání, nebo účastník rekvalifikace podle zákona č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP – https://nsp.cz/jednotka-prace/vyplachovy-technik)

Autorizovaná osoba zároveň s odesláním pozvánky ke zkoušce písemnou formou sdělí, kde a jakým způsobem se uchazeč může informovat o svých povinnostech a průběhu zkoušky a které doklady/dokumenty musí uchazeč předložit bezprostředně před započetím zkoušky.

2. Průběh zkoušky

Před zahájením zkoušky uchazeč předloží zkoušejícímu průkaz totožnosti a případně další dokumenty opravňující k připuštění ke zkoušce uvedené v části 1. Vstupní předpoklady pro účast na zkoušce.

Bezprostředně před zahájením zkoušky autorizovaná osoba seznámí uchazeče s pracovištěm, s organizací zkoušky, s jeho právy a povinnostmi v rámci zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb. a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zkoušející uzná, a tedy nemusí ověřovat, ty odborné způsobilosti, které byly již dříve u uchazeče ověřeny v rámci zkoušky z jiné profesní kvalifikace (nutno doložit osvědčením o získání profesní kvalifikace), a které jsou shodné svým rozsahem i obsahem. Rozsah a obsah odborné způsobilosti určují její jednotlivá kritéria a pokyny k realizaci zkoušky popsané v hodnoticím standardu. Zkoušející tyto odborné způsobilosti neuzná jako již ověřené, pokud by tím nebylo zajištěno řádné ověření ostatních požadavků stanovených tímto hodnotícím standardem (například při nutnosti dodržení technologických postupů a časové souslednosti různých činností).

Zkouška se koná v českém jazyce.

Zkouška je veřejná. Praktická část zkoušky a praktická zkouška není veřejná v případech, kdy to je nutné z hygienických důvodů nebo z důvodu ochrany zdraví a bezpečnosti práce.

Předpokládá se, že praktická zkouška (rozbor cementové směsi) může zahrnovat více pokusů ke správnému stanovení.

Zadání pro ověření kritérií b) a c) odborné způsobilosti Rozbory cementových směsí:

Požadavek na cementovou směs pro cementaci 1. technické kolony vrtu:

Hustota kaše: 1,80 - 1,90 kg/dm3

Typ cementu: podle aktuální nabídky

Filtrace: max. 250 ml/30 min

Odstoj (volná voda): max. 1 %

Doplňující informace:

Ø pažnic: 9 5/8“ (obsah 39,59 l/m)

Hloubka kolony: 1850 m

Statická teplota (ST): 67°C

Cirkulační teplota (CT): 54°C

Množství cementové směsi: zhruba 69 m3

Pozn. Typ cementu a speciální chemikálie budou stanoveny pro zkoušku podle aktuální nabídky cementu (z důvodu neustálého vývoje)

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro těžbu a úpravu nerostných surovin, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

MND Drilling & Services a. s.