Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Vodárenský technik vodovodních sítí
Platnost standardu: Od 30.8.2023 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve vodohospodářské legislativě, normách a dokumentaci o provozu vodovodu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit základní pojmy zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění (nakládání s vodami, povolení, vodní díla, vodoprávní úřady, odběr vod podzemních, odběr vod povrchových, ochranná pásma) Ústní ověření
b Vysvětlit základní pojmy a obsah zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích a obsah vyhlášky č. 428/2001 Sb. a vyhlášky č. 252/2004 Sb., v platném znění, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, a zákon o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb, v platném znění Ústní ověření
c Vysvětlit základní pojmy a obsah zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, a stavebního zákona č. 183/2006 Sb. včetně prováděcích vyhlášek č. 499/2006 Sb., 501/2006 Sb., a 503/2006 Sb., v platném znění Ústní ověření
d Vysvětlit základní pojmy normy ČSN EN 805 (755011) Vodárenství - požadavky na vnější sítě a jejich součásti Ústní ověření
e Orientovat se v konkrétním bezpečnostním listu nebezpečné chemické látky nebo směsi se zaměřením na BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Provozování vodovodní sítě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Objasnit provozní řád vodovodu a číst v pasportech vodovodní sítě v papírové a elektronické podobě Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit základní pojmy ve výrobě a distribuci vody (vody vyrobená, vody předaná, voda k realizaci apod.) Ústní ověření
c Popsat objekty na vodovodní síti a jejich účel (jímací objekty, čerpací stanice včetně typů čerpadel, tlakové stanice, vodojemy, vodoměrné šachty) Ústní ověření
d Popsat druhy proudění vody v potrubí Ústní ověření
e Charakterizovat potrubí a armatury používané na vodovodní síti a nakreslit jejich značky Praktické předvedení a ústní ověření
f Charakterizovat měřidla používaná na vodovodní síti, jejich rozdělení včetně kritérií pro výběr a jejich instalace Ústní ověření
g Charakterizovat druhy materiálů potrubí a armatur používaných na vodovodní síti a vysvětlit význam značení těchto výrobků podle norem ČSN Ústní ověření
h Charakterizovat ochranná pásma vodovodu, podmínky jejich zřizování, omezení činností v nich, výjimky Ústní ověření
i Popsat běžné poruchy vodovodních řadů a přípojek, popsat způsoby jejich odstranění Ústní ověření
j Navrhnout a popsat opatření ke snižování ztrát vodovodní sítě, vyjmenovat ukazatele pro hodnocení ztrát vody v síti Praktické předvedení a ústní ověření
k Popsat způsoby čištění a dezinfekce objektů na vodovodní síti Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrolní činnost při provozování vodovodní sítě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat kontrolu kvality pitné vody ve vodovodní sítí, popsat způsoby doplňkového hygienického zabezpečení pitné vody na síti Ústní ověření
b Popsat způsoby měření tlaků (hydrostatický a hydrodynamický) a průtoků ve vodovodní síti Ústní ověření
c Charakterizovat význam tlakových pásem na vodovodní síti, měření tlaků a průtoků mezi pásmy Ústní ověření
d Popsat způsoby vyhledávání poruch na vodovodní síti a navrhnout konkrétní metodu vyhledání poruch pro modelovou situaci Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat a předvést činnosti při pravidelné kontrole funkčnosti armatur na vodovodní síti Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení provozní a technické dokumentace vodovodní sítě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a vysvětlit druhy provozní a technické dokumentace provozovatele vodovodní sítě a způsob jejich vedení Ústní ověření
b Popsat postup při evidenci změn v pasportu vodovodní sítě po zásahu do vodovodní sítě podle modelové situace Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyhodnotit výstup z Geografického informačního systému (GIS) o stavu a parametrech vodovodní sítě Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat náležitosti protokolu o evidenci havárie vodovodu a havárie vodovodní přípojky (včetně odůvodnění dalšího využití evidovaných dat) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zajišťování součinnosti provozovatele vodovodu při investiční výstavbě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat vyjádření provozovatele k modelovému investičnímu záměru (projektové dokumentaci) výstavby vodovodní sítě s předpokladem následného provozování Praktické předvedení a ústní ověření
b Formulovat stanovisko provozovatele do protokolu o předání staveniště zhotoviteli Praktické předvedení a ústní ověření
c Zpracovat předávací protokol profesních a objektových rizik Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat způsoby kontroly kvality pitné vody po stavebněmontážní činnosti na vodovodní síti před obnovením dodávky pitné vody Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Komunikace se zákazníky v rámci provozování vodovodu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit základní informace o společnosti, o produktech společnosti, rozsah služeb poskytovaných společností Ústní ověření
b Předvést praktickou komunikaci jednání se zákazníkem podle modelové situace Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat postup řešení stížnosti veřejnosti na kvalitu služeb poskytovaných provozovatelem vodovodní sítě Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany při provozu vodovodní sítě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat hlavní objektová a profesní rizika spojená s prací na vodovodní síti a při odstraňování poruch vlastními zaměstnanci Ústní ověření
b Popsat problematiku používaných prostředků a materiálů přicházejících do styku s pitnou vodou podle vyhlášky č. 409/2005 Sb., v platném znění Ústní ověření
c Identifikovat možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a navrhnout způsob odstranění tohoto nebezpečí (např. v armaturní komoře, ve vodojemu, v čerpací stanici) Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat první pomoc při úrazu vč. úrazu elektrickým proudem Ústní ověření
e Vyjmenovat základní materiální zabezpečení pracovníka vodovodní sítě, vybavení osobními ochrannými pracovními pomůckami vč. ochrany dýchacích cest a objasnit účel jejich použití Ústní ověření
f Objasnit principy kontroly dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, rozsah povinných školení, vypsat konkrétní zápis o úraze do knihy úrazů Praktické předvedení a ústní ověření
g Objasnit organizaci protipožární prevence a ochrany na objektech vodovodní sítě: hasicí přístroje, kontroly a výměna přístrojů, vypracovat konkrétní zápis o události do požární knihy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP – https://nsp.cz/jednotka-prace/vodarensky-technik-vodovo-d1fa#zdravotni-zpusobilost).

Autorizovaná osoba připraví ke zkoušce modelové situace, na nichž odzkouší některá hodnoticí kritéria. Může se jednat o dokumentaci reálné vodovodní sítě, na které může autorizovaná osoba vyzkoušet více kompetencí, nebo připraví simulované modelové situace zvlášť pro jednotlivé kompetence.

 

Kompetence Orientace ve vodohospodářské legislativě, normách a dokumentaci o provozu vodovodu

 • AOs připraví minimálně 3 bezpečnostní listy.

 

Kompetence Provozování vodovodní sítě

 • AOs připraví minimálně 3 pasporty v papírové a v elektronické podobě, min. 3 modelové situace pro návrh opatření ke snižování ztrát vodovodní sítě.

 

Kompetence Kontrolní činnost při provozování vodovodní sítě

 • AOs připraví minimálně 3 modelové situace poruch na vodovodní síti.

 • AOs připraví příklad armatury na vodovodní síti nebo její technickou dokumentaci, případně se provede přímo v terénu

 

Kompetence Vedení provozní a technické dokumentace vodovodní sítě

 • AOs připraví minimálně 3 výstupy z GIS s vodovodní sítí pro kritéria hodnocení b) a c), protokoly k vyplnění pro kritérium d)

 

Kompetence Zajišťování součinnosti provozovatele vodovodu při investiční výstavbě

AOs připraví:

 • pro kritérium a) projektovou dokumentaci modelového investičního záměru

 • pro kritérium b) protokol o předání staveniště zhotoviteli

 • pro kritérium c) podklady pro zpracování předávacího protokolu objektových a profesních rizik

 

Kompetence Komunikace se zákazníky v rámci provozování vodovodu

 • AOs připraví pro kritérium b) modelové situace: možnosti napojení na vodovodní síť a jejich realizace, vyplnění přihlášky a smlouvy o dodávce pitné vody, porucha na vodovodní přípojce, stížnost na kvalitu vody

 

Kompetence Kontrola dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany při provozu vodovodní sítě

 • pro kritérium c) AOs připraví modelovou situaci se nebezpečím úrazu nebo ohrožení zdraví v reálném provozu

 • pro kritérium d) AOs připraví minimálně 3 modelové situace, na kterých bude vysvětleno poskytnutí první pomoci

 

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba zejména přihlížet k přesnosti, kvalitě a dodržování platných zákonů a norem. Je nutné i posuzovat rovněž samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle platných podmínek pracoviště či daných obecných zákonných předpisů a norem.

Hodnocení odborných kompetencí může být prováděno společně podle logických celků, kdy se bude během praktického předvedení současně provádět ústní ověření tak, aby bylo zřejmé, že uchazeč chápe celou problematiku v širších souvislostech s nezbytnými teoretickými základy.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 1. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti stavebnictví nebo strojírenství nebo chemické-technologie nebo elektrotechniky a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti zaměřené na vodovodní sítě a jejich provoz a údržbu nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti vodárenství.

 2. Vyšší odborné vzdělání v oblasti stavebnictví nebo strojírenství nebo chemické-technologie nebo elektrotechniky a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti zaměřené na vodovodní sítě a jejich provoz a údržbu nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti vodárenství.

 3. Vysokoškolské vzdělání v oblasti stavebnictví nebo strojírenství nebo chemické-technologie nebo elektrotechniky a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti zaměřené na vodovodní sítě a jejich provoz a údržbu nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo učitele praktického vyučování nebo učitele odborného výcviku v oblasti vodárenství.

 

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo zemědělství, www.eagri.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

 • zkušební místnost, počítač s příslušným softwarovým vybavením (GIS),

 • listinná forma pasportů, elektronická forma pasportů,

 • fotodokumentace poruchy vodovodní sítě,

 • provozní a technické dokumentace o řízení a organizaci prací při prohlídkách vodovodních sítí,

 • protokol evidence havárie vodovodu a havárie vodovodní přípojky,

 • technická dokumentace vodovodní přípojky),

 • protokol o předání staveniště zhotoviteli,

 • výstup z GIS popisující stav a parametry vodovodní sítě,

 • ekonomické podklady – listinná forma tiskopisu smlouvy o dodávce vody, skladba ceny vodného a stočného,

 • bezpečnostní list,

 • požární kniha,

 • kniha úrazů,

 • všechny zákony, vyhlášky a normy uvedené v části A.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přípravu a přestávky) je 4 až 5 hodin (hodinou se rozumí 60 minut).

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Pražské vodovody a kanalizace, a. s.

REVOS Rokycany, s. r. o.

Asociace pro vodu ČR, z. s.

Ing. Jiří Šejnoha, OSVČ