Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Báňský úpravář
Platnost standardu: Od 19.6.2020 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve vyhláškách a technických předpisech týkajících se obsluhy třídírny a drtírny uranu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhledat z aktuálních vyhlášek a obecně platných právních předpisů, z technických, bezpečnostních, provozních předpisů a dokumentace relevantní informace týkající se povinností pracovníků při procesu třídění a drcení uranové rudy Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat podle technologického předpisu technologie zpracování uranové rudy (způsob provedení jednotlivých činností při třídění a drcení uranové rudy) Ústní ověření
c Popsat proces měření bilančních hodnot uranové rudy a způsob oddělení uranové rudy a hlušiny Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha a řízení technologického procesu (linky) drcení a třídění

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést obsluhu třídicí linky a vysvětlit její funkci a povinnosti při její obsluze Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyjmenovat nástroje, nářadí, osobní ochranné pracovní prostředky a ostatní potřebné náležitosti k provádění třídění a drcení uranové rudy Ústní ověření
c Popsat bezpečnost práce při procesu třídění a drcení uranové rudy Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Seřizování drtičů a třídičů v sestavě technologické linky úpravny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup a činnosti při ošetřování a údržbě třídicí linky Ústní ověření
b Provést úkony denního ošetření a běžné údržby třídicí linky Praktické předvedení
c Předvést provádění běžné kontroly technického stavu třídicí linky Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Monitoring ionizujícího záření na pracovišti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat složení ovzduší pracovního prostředí, veličiny a parametry a jejich nebezpečí Ústní ověření
b Popsat způsob měření a monitorování prostředí s ionizujícím zářením Ústní ověření
c Předvést postup osobního monitorování ionizujícího záření Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení provozní dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaznamenat předepsaným způsobem údaje o provedených činnostech na pracovišti a výsledcích předepsaných kontrol Praktické předvedení a ústní ověření
b Zaznamenat předepsaným způsobem údaje o zjištěných závadách při provozu pracoviště, poruchách a opravách zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

 

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/obsluha-tridirny-uranu#zdravotni-zpusobilost).

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro těžbu a úpravu nerostných surovin, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

DIAMO, s. p.