Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Báňský technik
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v příslušné legislativě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost právních předpisů řešících problematiku otvírky, přípravy, dobývání a likvidace hlubinného důlního díla (zákon č. 44/1988 Sb., zákon č. 61/1988 Sb., vyhláška č. 22/1989 Sb., vyhláška č. 175/1992 Sb., vyhláška č. 52/1997 Sb., vyhláška č. 659/2004 Sb., vyhláška č. 435/1992 Sb.) Ústní ověření
b Prokázat znalost interních předpisů řešící problematiku otvírky, přípravy, dobývání a likvidace hlubinného důlního díla Ústní ověření
c Vysvětlit na příslušné dokumentaci údaje uvedené v plánu otvírky, přípravy, dobývání a likvidace hlubinného důlního díla Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit na mapové dokumentaci co určuje technologický postup pro ražení (vyhláška ČBÚ č. 22/1989 Sb., § 43) a technologický postup pro dobývání (vyhláška ČBÚ č. 22/1989 Sb., § 59) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Příprava a kompletace dokumentů technických projektů v hlubinných dolech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhledat dle zadání relevantní údaje pro tvorbu plánu otvírky, příprav a dobývání (tzv. OPD) Praktické předvedení a ústní ověření
b Zpracovat dle zadání plán ražení a dobývání včetně navržení příslušných důlně-technických ukazatelů Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést výpočty potřebných důlně-ekonomických ukazatelů k navrženému plánu ražení a dobývání (celková metráž, objem těžby, ukazatele denního postupu, výkonu) Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit podstatu dlouhodobého (DDV), střednědobého (SDV) výhledu, operativního plánu OPD a technického režimu (TR) Ústní ověření
e Provést potřebné výpočty ročního a měsíčního plánu výroby (metráže, těžby) Praktické předvedení a ústní ověření
f Vysvětlit podstatu technologického projektu I° a II° (stupně) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola dodržování pracovní a technologické kázně, bezpečnostních a hygienických předpisů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolu vybraného důlního pracoviště z hlediska dodržování technologických a provozních postupů, bezpečnostních a hygienických předpisů, včetně kontroly složení důlního ovzduší na pracovištích Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést rozbor výsledků provedené kontroly dle bodu a) Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout na základě rozboru výsledků provedené kontroly opatření, směřující ke zlepšení pracovních postupů a dodržování bezpečnostních a hygienických předpisů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení provozní a technické dokumentace v dobývání

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaznamenat na počítači předepsaným způsobem relevantní údaje do technické dokumentace (prokázat dovednost vypracování prováděcího projektu na počítači) Praktické předvedení
b Zaznamenat na počítači předepsaným způsobem relevantní údaje do provozní dokumentace důlního díla Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Spolupráce s odbornými úseky při zpracovávání plánů otvírky, příprav a dobývání

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit, které odborné úseky zajišťují potřebné údaje pro zpracování plánu otvírky, příprav, dobývání a likvidace Ústní ověření
b Popsat postup a předvést na modelové situaci výběr optimální varianty navrhovaných plánů otvírky, přípravy, dobývání a likvidace Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat a odůvodnit maximální využití ložiska v souladu s úsekem BOZP Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

 

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/technik-pripravy-dulni-vy#zdravotni-zpusobilost).

 

Autorizovaná osoba připraví pro ověření kompetence "Spolupráce s odbornými úseky při zpracovávání plánů otvírky, příprav a dobývání" z každé oblasti jednu modelovou situaci typickou pro:

- plánování otvírky

- přípravu pro dobývání

- postup dobývání a likvidace.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro těžbu a úpravu nerostných surovin, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

OKD, a. s.

ČBÚ

Těžební unie