Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Technik přípravy důlní výroby
Platnost standardu: Od 7.10.2020 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v příslušné legislativě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost právních předpisů řešících problematiku otvírky, přípravy, dobývání a likvidace hlubinného důlního díla (zákon č. 44/1988 Sb., zákon č. 61/1988 Sb., vyhláška č. 22/1989 Sb., vyhláška č. 175/1992 Sb., vyhláška č. 52/1997 Sb., vyhláška č. 659/2004 Sb., vyhláška č. 435/1992 Sb.) Ústní ověření
b Prokázat znalost interních předpisů řešící problematiku otvírky, přípravy, dobývání a likvidace hlubinného důlního díla Ústní ověření
c Vysvětlit na příslušné dokumentaci údaje uvedené v plánu otvírky, přípravy, dobývání a likvidace hlubinného důlního díla Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit na mapové dokumentaci co určuje technologický postup pro ražení (vyhláška ČBÚ č. 22/1989 Sb., § 43) a technologický postup pro dobývání (vyhláška ČBÚ č. 22/1989 Sb., § 59) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Příprava a kompletace dokumentů technických projektů v hlubinných dolech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhledat dle zadání relevantní údaje pro tvorbu plánu otvírky, příprav a dobývání (tzv. OPD) Praktické předvedení a ústní ověření
b Zpracovat dle zadání plán ražení a dobývání včetně navržení příslušných důlně-technických ukazatelů Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést výpočty potřebných důlně-ekonomických ukazatelů k navrženému plánu ražení a dobývání (celková metráž, objem těžby, ukazatele denního postupu, výkonu) Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit podstatu dlouhodobého (DDV), střednědobého (SDV) výhledu, operativního plánu OPD a technického režimu (TR) Ústní ověření
e Provést potřebné výpočty ročního a měsíčního plánu výroby (metráže, těžby) Praktické předvedení a ústní ověření
f Vysvětlit podstatu technologického projektu I° a II° (stupně) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola dodržování pracovní a technologické kázně, bezpečnostních a hygienických předpisů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolu vybraného důlního pracoviště z hlediska dodržování technologických a provozních postupů, bezpečnostních a hygienických předpisů, včetně kontroly složení důlního ovzduší na pracovištích Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést rozbor výsledků provedené kontroly dle bodu a) Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout na základě rozboru výsledků provedené kontroly opatření, směřující ke zlepšení pracovních postupů a dodržování bezpečnostních a hygienických předpisů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení provozní a technické dokumentace v dobývání

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaznamenat na počítači předepsaným způsobem relevantní údaje do technické dokumentace (prokázat dovednost vypracování prováděcího projektu na počítači) Praktické předvedení
b Zaznamenat na počítači předepsaným způsobem relevantní údaje do provozní dokumentace důlního díla Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Spolupráce s odbornými úseky při zpracovávání plánů otvírky, příprav a dobývání

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit, které odborné úseky zajišťují potřebné údaje pro zpracování plánu otvírky, příprav, dobývání a likvidace Ústní ověření
b Popsat postup a předvést na modelové situaci výběr optimální varianty navrhovaných plánů otvírky, přípravy, dobývání a likvidace Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat a odůvodnit maximální využití ložiska v souladu s úsekem BOZP Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

 

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/technik-pripravy-dulni-vy#zdravotni-zpusobilost).

 

Autorizovaná osoba připraví pro ověření kompetence "Spolupráce s odbornými úseky při zpracovávání plánů otvírky, příprav a dobývání" z každé oblasti jednu modelovou situaci typickou pro:

- plánování otvírky

- přípravu pro dobývání

- postup dobývání a likvidace.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci..

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 1. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru hornictví a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti hornictví nebo ve funkci učitele praktického vyučování v oblasti hornictví a osvědčení o odborné kvalifikaci a způsobilosti báňského projektanta vydané příslušným OBÚ ve smyslu vyhlášky 298/2005 Sb.
 2. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na hornictví a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti hornictví nebo ve funkci učitele odborných předmětů a způsobilosti báňského projektanta vydané příslušným OBÚ ve smyslu vyhlášky 298/2005 Sb.

 

Autorizovaná osoba musí být držitelem oprávnění k hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem dle § 5 odst. 2 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

 • Prostory, ve kterých se bude vykonávat zkouška s přísunem potřebné energie odpovídající bezpečnostním a hygienickým předpisům
 • Provozní a výkresová dokumentace
 • PC s programy výpočtu technicko- ekonomických ukazatelů (včetně softwaru k technické dokumentaci-pro její tvorbu, úpravu)
 • Důlní prostory (provozy), kde bude možné ověřit znalosti a dovednosti uchazeče
 • Zákony a vyhlášky řešící problematiku hlubinného dobývání nerostných surovin
 • Důlní mapy
 • Plány zařízení k ražení dobývání
 • Zařízení určené pro kontrolu složení důl. ovzduší, rozboru výsledků a další vybavení související s BOZP.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 90 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 6 až 8 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro těžbu a úpravu nerostných surovin, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

OKD, a. s.

ČBÚ

Těžební unie