Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Hutní, kovárenský a slévárenský technik
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických postupech v hutní výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v normách a technických předpisech pro příslušný typ hutní výroby Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat používání technologických předpisů a postupů v příslušném typu hutní výroby Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Orientace v normách jakosti a kvality v hutní výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v normách jakosti pro příslušný typ hutní výroby Ústní ověření
b Vyjmenovat základní odvětvové standardy jakosti Ústní ověření
c Orientovat se v evropských směrnicích, nařízeních a prohlášeních týkajících se jakosti v hutní výrobě Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování metod kontroly jakosti hutních výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout metodu kontroly jakosti konkrétního hutního výrobku (procesu) Ústní ověření s písemnou přípravou
b Popsat navrhovanou metodu a její použití Ústní ověření s písemnou přípravou
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Vstupní, výstupní a mezioperační kontrola surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v hutní výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat metody kontroly vstupních surovin a materiálů Ústní ověření s písemnou přípravou
b Popsat kontrolované parametry při mezioperační kontrole určeného technologického procesu Ústní ověření s písemnou přípravou
c Popsat kontrolované parametry při výstupní kontrole určeného technologického procesu Ústní ověření s písemnou přípravou
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola dodržování technologických postupů v hutní výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat návrh způsobu kontroly v jednotlivých fázích výroby konkrétního hutního výrobku nebo polotovaru Praktické předvedení
b Popsat kontrolované parametry v jednotlivých fázích výroby Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Kvalitativní zkoušky surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v hutní výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat destruktivní, strukturní a chemické zkoušky surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v hutní výrobě Ústní ověření s písemnou přípravou
b Popsat druhy nedestruktivních zkoušek polotovarů a hutních výrobků Ústní ověření s písemnou přípravou
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Analyzování vlivů působících na užitné vlastnosti surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v hutní výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat vlivy působící na užitné vlastnosti surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v hutní výrobě Ústní ověření
b Navrhnout opatření na eliminaci nepříznivých vlivů u určeného typu výroby (výrobku) Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Vypracování plánů kontroly jakosti hutních výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat hlavní body a metody tvorby plánu kontroly jakosti Ústní ověření
b Rozpracovat rámcový plán kontrol a navrhnout opatření (postupy) ke zvýšení jakosti hutních výrobků Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Uplatňování a vyřizování reklamací v hutní výrobě (včetně zjišťování závad)

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat metody zjišťování příčin neshodné výroby Ústní ověření
b Analyzovat a vyhodnotit výsledky zjištění Praktické předvedení
c Navrhnout opatření k odstranění příčin neshodné výroby Praktické předvedení
d Popsat postupy reklamačního řízení Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (viz. http://katalog.nsp.cz/zdravotniPodminky.aspx?id_jp=5164).

 

U kompetencí, které dle tohoto hodnoticího standardu jsou závislé na různém typu hutní výroby (kritéria hodnocení 1a, 1b, 2a, 3a, 5a, 7b), autorizovaná osoba sdělí a nejpozději spolu s pozvánkou zašle uchazeči popis typu hutního provozu a upřesnění ověřovaných kritérií.

 

Zkoušející musí být přítomen u zkoušky po celou dobu zkoušení uchazečů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro hutnictví, slevárenství a kovárenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Třinecké železárny, a. s.

Arcelor Mittal Ostrava, a. s.

Vítkovice Heavy Machinery, a. s.

VŠB - TU Ostrava

Střední odborná škola Třineckých železáren