Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Pracovník v kovovýrobě
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve slévárenské technologii

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní členění, orientační chemické složení, základní mechanické a slévárenské vlastnosti slitin s lupínkovým, kuličkovým a červíkovitým grafitem Písemně s ústní obhajobou
b Popsat základní členění, orientační složení, základní mechanické a slévárenské vlastnosti uhlíkových, nízkolegovaných a vysokolegovaných ocelí na odlitky Písemně s ústní obhajobou
c Popsat základní členění, orientační složení, základní mechanické a slévárenské vlastnosti Al slitin, Cu slitin a Mg slitin na odlitky Písemně s ústní obhajobou
d Popsat základní slévárenské vlastnosti organických a anorganických pojivových systémů, které jsou používány ve slévárenství (bentonitové směsi, směsi na bázi vodního skla – CO2, směsi pojené organickými pojivovými systémy) Písemně s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění zkoušek kovových a nekovových materiálů, obsluha laboratorních přístrojů a zařízení a jejich seřizování a vedení dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat metodiku zkoušky tahem a ohybem včetně praktického předvedení (obsluha zařízení, seřízení, vedení dokumentace, příprava vzorků, ČSN EN normy) Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Popsat metodiku zkoušky rázové houževnatosti včetně praktického předvedení (obsluha zařízení, seřízení, vedení dokumentace, příprava vzorků, ČSN EN normy) Praktické předvedení s ústní obhajobou
c Popsat metodiku zkoušky tvrdosti včetně praktického předvedení - HB, HRC, HV, přenosné tvrdoměry (obsluha zařízení, seřízení, vedení dokumentace, příprava vzorků, ČSN EN normy) Praktické předvedení s ústní obhajobou
d Popsat metodiku zkoušky stanovení chemického složení kovové slitiny pomocí optických emisních spektrometrů včetně praktického předvedení a seřízení a vedení dokumentace Praktické předvedení s ústní obhajobou
e Popsat metodiku zkoušky stanovení obsahu C, S, N, H, O2 spalovací metodou včetně praktického předvedení a seřízení a vedení dokumentace Praktické předvedení s ústní obhajobou
f Popsat pracovní postup obsluhy zařízení pískové laboratoře, denní údržba a vedení dokumentace Praktické předvedení s ústní obhajobou
g Popsat pracovní postupy obsluhy zařízení nedestruktivní kontroly odlitků včetně praktického předvedení, kalibrace a vedení dokumentace Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit alespoň dvě kritéria.
3

Odběry vzorků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a odebrat vzorek slévárenských ostřiv a formovacích směsí Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Popsat a odebrat vzorek pro mechanické zkoušky Praktické předvedení s ústní obhajobou
c Popsat a odebrat vzorek pro stanovení chemického složení pomocí spektrometru Praktické předvedení s ústní obhajobou
d Popsat a odebrat vzorek pro stanovení C a S spalovací metodou Praktické předvedení s ústní obhajobou
e Popsat a odebrat vzorek pro stanovení O, N a H Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit a+b+c nebo a+b+d nebo c+d+e.
3

Provádění metalografických výbrusů a jejich vyhodnocení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Odebrat vzorek pro metalografický výbrus Prakticky nebo modelově s ústní obhajobou
b Připravit vzorek k metalografickému výbrusu Praktické předvedení
c Provést metalografický výbrus Praktické předvedení
d Vyhodnotit metalografický výbrus Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (viz.http://katalog.nsp.cz/zdravotniPodminky.aspx?id_jp=101968).

 

U kompetencí, které dle tohoto hodnoticího standardu při ověřování umožňují více kombinací splnění kriterií, protože není nutné splnit všechna kriteria, autorizovaná osoba sdělí a nejpozději spolu s pozvánkou zašle uchazeči výčet kritérií, která lze s ohledem na technické a technologické podmínky autorizované osoby ověřovat a dále jaké aspekty budou sledovány při výkonu činností a při nakládání s materiálem.

Z variant, které umožňuje jak tento hodnoticí standard, tak podmínky autorizované osoby si uchazeč zvolí tu, která nejvíce odpovídá jeho potřebám a zkušenostem. O zvolených variantách uchazeč informuje autorizovanou osobu, a to nejpozději v termínu, který uvede autorizovaná osoba v pozvánce.

 

Zkoušející musí být přítomen u zkoušky po celou dobu zkoušení uchazečů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro hutnictví, slévárenství a kovárenství, ustavena a licencována pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

METOS, v. o. s.

JMA, s. r. o.

KASI, s. r. o.

VUT Brno

Slévárna a modelárna Nové Ransko, s. r. o.