Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Tesař pro zhotovování, montáž a opravy složitých vázaných konstrukcí
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci, čtení prováděcích výkresů tesařských konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozlišit druhy stavební dokumentace a výkresů podle druhů Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Číst stavební výkresy pozemních staveb (ČSN 01 3420) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Číst prováděcí výkresy tesařských konstrukcí (ČSN 01 3431 a ČSN 01 3487) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria s přihlédnutím k ČSN 01 3420, ČSN 01 3431 a ČSN 01 3487.
3

Orientace v technické dokumentaci pro zhotovování, montáž, demontáž a údržbu tesařských konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozlišit druhy technické dokumentace Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Používat technickou dokumentaci pro řešení zadaného úkolu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Návrh pracovních postupů pro zhotovování, montáž, demontáž a opravy složitých tesařských konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout pracovní postup pro zadaný úkol Praktické předvedení s odůvodněním
b Vysvětlit a odůvodnit pracovní postup Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria s přihlédnutím k ČSN 73 2810.
3

Měření, rozvrhování a orýsování dřevěných prvků tesařských konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst výkresy tesařských konstrukcí (ČSN 01 3487, ČSN 01 3431) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Zaměřit tesařskou nebo navazující stavební konstrukci Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Volit pracovní pomůcky a nářadí Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Rozvrhnout konstrukční prvky Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Měřit, rozvrhovat a orýsovat dřevěné prvky podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
f Graficky konstruovat délky nárožních a úžlabních krokví Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria s přihlédnutím k ČSN 01 3487 a ČSN 01 3431.
3

Zaměřování a kontrola stavu stavby před zhotovováním a montáží tesařských konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst stavební výkresy pozemních staveb (ČSN 01 3420) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Číst výkresy tesařských konstrukcí (ČSN 01 3487, ČSN 01 3431) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Zaměřit skutečný stav stavby Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Kontrolovat stav stavebních konstrukcí (částí stavby) navazujících na tesařské konstrukce včetně popisu - kontrola rovinnosti, tvaru, kvality provedení a souladu s projektovou dokumentací nosných konstrukcí podpírajících, navazujících na tesařské konstrukce (zejména podezdívky, zední věnce, ocelové vaznice) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria s přihlédnutím k ČSN 01 3487 a ČSN 01 3431.
3

Kontrolování parametrů tesařských konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat parametry tesařských konstrukcí podle ČSN 73 3150 Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Číst výkresy tesařských konstrukcí (ČSN 01 3487, ČSN 01 3431) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Uvést kontrolované parametry a povolené odchylky podle ČSN 73 3150 – ověření souladu provedených tesařských konstrukcí s projektovou dokumentací (zejména tvar a rozměry konstrukce, rozměry prvků) Ústní a písemné ověření
d Kontrolovat parametry tesařských konstrukcí podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria s přihlédnutím k ČSN 01 3487, ČSN 01 3431 a ČSN 73 3150.
3

Posuzování kvality tesařských materiálů dostupnými prostředky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést parametry jakosti řeziva podle ČSN EN 1310 – sukovitost, napadení dřevokaznými škůdci, trhliny, točivost Ústní a písemné ověření
b Posoudit kvalitu konkrétního materiálu prostředky, které má pracovník běžně k dispozici (smyslovými vjemy, jednoduchými měřidly apod.), posudek odůvodnit Praktické předvedení s ústním odůvodněním
Je třeba splnit obě kritéria s přihlédnutím k ČSN EN 1310.
3

Výpočet spotřeby materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit zásady měření a výpočtu spotřeby dřevěných materiálů Ústní ověření
b Vysvětlit zásady výpočtu spotřeby spojovacích materiálů Ústní ověření
c Vypočítat spotřebu materiálů na konstrukci podle zadané dokumentace Praktické předvedení s výpočtem
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ruční opracování dřevěných materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst výkresy tesařských konstrukcí (ČSN 01 3487, ČSN 01 3431) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Popsat pracovní postupy ručního opracování dřevěných materiálů (řezáním, hoblováním, dlabáním, vrtáním a broušením) podle zadání včetně nástrojů, nářadí a ručního mechanizovaného nářadí Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Připravit nástroje, nářadí a pracovní pomůcky pro ruční opracování dřeva Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Měřit a orýsovat materiál Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Ručně opracovat materiál podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
f Kontrolovat provedenou konstrukci podle výkresové dokumentace Praktické předvedení s ústním vysvětlením
g Dodržovat předpisy BOZP, používat osobní ochranné pracovní prostředky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria s přihlédnutím k ČSN 01 3487 a ČSN 01 3431.
3

Zhotovování dřevěných prvků složitých tesařských konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst výkresy tesařských konstrukcí (ČSN 01 3487, ČSN 01 3431) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Zhotovit ručním opracováním tvarově jednoduché prvky tesařsky vázaných konstrukcí podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Zhotovit ručním tesáním tvarově složité hranoly (pěti a víceboké) a hranoly s proměnlivým průřezem (hrotnice) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Zhotovit ručním tesáním válcové prvky s proměnlivým průřezem (hrotnice) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Zhotovit ručním tesáním profilované prvky – mansardové římsy, dekorativní zhlaví krokví Praktické předvedení s ústním vysvětlením
f Zhotovit ručně vyřezávané prvky (např. výplně štítů z deskového řeziva) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
g Kontrolovat provedenou konstrukci podle výkresové dokumentace Praktické předvedení s ústním vysvětlením
h Dodržovat předpisy BOZP, používat osobní ochranné pracovní prostředky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria s přihlédnutím k ČSN 01 3487, ČSN 01 3431, ČSN 73 2810, ČSN 73 3150, EN 336 a ČSN EN 912.
3

Spojování složitých tesařských konstrukcí tesařskými spoji, dřevěnými a kovovými spojovacími prostředky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst výkresy tesařských konstrukcí (ČSN 01 3487, ČSN 01 3431)) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Nakreslit a popsat druhy tesařských spojů, vysvětlit jejich použití Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Popsat dřevěné a kovové spojovací prostředky, vysvětlit jejich použití Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Zhotovit tvarově složité tesařské spoje – rybiny, křížové čepy, zazubené pláty, rybinové kampy, rohové pláty dvoustranně zešikmené Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Zhotovit spoj se spojovacími prostředky Praktické předvedení s ústním vysvětlením
f Zhotovit staticky namáhaný spoj bez použití kovových spojovacích prostředků Praktické předvedení s ústním vysvětlením
g Kontrolovat provedenou konstrukci podle výkresové dokumentace Praktické předvedení s ústním vysvětlením
h Dodržovat předpisy BOZP, používat osobní ochranné pracovní prostředky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria s přihlédnutím k ČSN 01 3487, ČSN 01 3431ČSN 73 3150 a ČSN EN 912.
3

Montáž tesařsky vázaných konstrukcí složitých krovů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst výkresy tesařských konstrukcí (ČSN 01 3487, ČSN 01 3431)) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Prokázat znalost vývoje a typologie krovů Ústní a písemné ověření
c Prokázat znalost statického působení a funkce jednotlivých prvků vázaných konstrukcí Ústní a písemné ověření
d Zhotovit prvky tesařské konstrukce podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Zhotovit tesařsky vázanou konstrukci věžového krovu podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
f Dodržovat předpisy BOZP pro práci ve výškách, používat osobní ochranné pracovní prostředky Praktické předvedení s ústním vysvětlením
g Kontrolovat provedenou konstrukci podle výkresové dokumentace Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria s přihlédnutím k ČSN 01 3487, ČSN 01 3431 a ČSN 73 2810.
3

Prokazování znalostí BOZ při práci ve výškách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu a způsoby ochrany proti pádu Písemné ověření
b Vysvětlit způsoby zajištění proti pádu technickou konstrukcí – ochranná lešení Ústní a písemné ověření s nakreslením náčrtu
c Vysvětlit způsoby zajištění proti pádu předmětů a materiálu Ústní a písemné ověření
d Popsat pravidla pro práci ve výšce Ústní a písemné ověření
e Vysvětlit pojem „ochranné pásmo“ a uvést jeho rozměry Ústní a písemné ověření s nakreslením náčrtu
Je třeba splnit všechna kritéria s přihlédnutím k nařízení vlády č. 362/2005 Sb.
3

Prokazování znalostí provádění ochrany dřevěných konstrukcí proti klimatickým vlivům a biotickým škůdcům

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat účinky klimatu na dřevěné konstrukce, způsoby ochrany, používané ochranné prostředky a způsoby jejich aplikace Písemné ověření
b Popsat biotické škůdce, jejich vliv na dřevěné konstrukce, způsoby ochrany, používané ochranné prostředky a způsoby jejich aplikace Písemné ověření
c Popsat rizika při aplikaci ochranných prostředků z hlediska BOZP, hygieny práce a ochrany životního prostředí Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování bednění a laťování střech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypočítat plochu bednění a laťování z rozměrů měřených nebo odečtených z výkresu Praktické předvedení s výpočtem
b Vypočítat spotřebu materiálů Praktické předvedení s výpočtem
c Zhotovit bednění nebo laťování podle zadání Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Doprava materiálu a uložení na místě zpracování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat dopravní prostředky a jejich použití Ústní a písemné ověření
b Popsat způsoby ukládání materiálu na místě zpracování Ústní a písemné ověření
c Dopravit materiál na místo zpracování Praktické předvedení
d Uložit materiál na místě zpracování Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Podmínky připuštění ke zkoušce: uchazeč o tuto profesní kvalifikaci musí být držitelem úplné profesní kvalifikace Tesař, kterou doloží dokladem o absolvování středního vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání 36-64-H/01 Tesař nebo osvědčeními o získání profesních kvalifikací skládajících úplnou profesní kvalifikaci: 36-071-H Tesař/tesařka pro zhotovování, montáž a opravy vázaných konstrukcí a 36-074-H Tesař/tesařka pro zhotovování a montáž bednění, lešení a pomocných konstrukcí.

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=102201&kod_sm1=41).

Uchazeč musí mít odbornou způsobilost k obsluze mechanizovaného ručního elektrického nářadí podle zákona 42/1987 Sb. a podle zákona 28/2002 Sb.

Uchazeč musí být vybaven vlastním pracovním oděvem, obuví a osobními ochrannými pracovními prostředky odpovídajícími prováděným pracím.

Při ověřování odborných způsobilostí je třeba respektovat ustanovení následujících norem a předpisů:

ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části

ČSN 01 3431 Kreslení střech

ČSN 01 3487 Výkresy dřevěných stavebních konstrukcí

ČSN 73 3150 Tesařské spoje dřevěných konstrukcí

ČSN 73 2810 Dřevěné stavební konstrukce. Provádění

EN 336 Konstrukční dřevo - Rozměry, dovolené odchylky

EN 912 Spojovací prostředky pro dřevo – Specifikace pro speciální hmoždíky pro dřevo

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

 

Při praktickém ověřování jednotlivých kompetencí je třeba v odpovídajících případech hodnotit organizaci práce, dodržování předepsaných technologických postupů, volbu a dodržování pracovních postupů, volbu a používání nářadí, zařízení a pracovních pomůcek. Dále je hodnoceno dodržování předpisů BOZP a používání osobních ochranných pracovních prostředků, dodržování předpisů požární ochrany a hygieny práce.

Nedílnou součástí hodnocení je hodnocení kvality provedení prací.

 

Vzhledem k charakteru některých činností při ověřování odborných způsobilostí je nezbytné uchazeči zajistit pomoc dalších osob nebo mechanizační prostředky.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

  1. Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání 36-64-H/01 Tesař s praxí v délce nejméně 5 let ve funkci mistra provozu nebo úseku zahrnujícího pracoviště s činnostmi v oblasti tesařských prací, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.

  2. Střední vzdělání s maturitní zkouškou se stavebním nebo dřevozpracujícím zaměřením s praxí v délce nejméně 5 let ve funkci osoby podílející se na realizaci tesařských prací (stavbyvedoucí atd.), z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

  3. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na pozemní stavitelství s praxí v délce nejméně 5 let ve funkci mistra (vedoucího) dílny, provozu nebo úseku se zaměřením na obor tesař, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.

  4. Výkon povolání učitele odborného výcviku v oboru vzdělání 36-64-H/01 Tesař nebo 36-64-E/01 Tesařské práce, s praxí v délce nejméně 5 let, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.

  5. Profesní kvalifikace 36-072-H Tesař/tesařka pro zhotovování, montáž a opravy složitých vázaných konstrukcí, střední vzdělání s výučním listem nebo maturitní zkouškou a praxí v délce nejméně 5 let v činnostech souvisejících s předmětem profesní kvalifikace, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.

 

Další požadavky:

  1. Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

  2. Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Autorizovaná osoba

Pracoviště umožňující realizaci zkoušek vybavené potřebnými tesařskými materiály, nástroji, nářadím, strojním zařízením pro provádění tesařských prací, mechanizmy pro dopravu materiálů a pomocnými zařízeními (např. lešením).

Pracoviště musí být prostorově a konstrukčně uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

Měřidla: metr skládací, metr svinovací, pásmo, posuvné měřidlo, tyčové měřidlo, vodováha pevná, vodováha hadicová, sklonoměr

Rýsovací pomůcky: tesařská tužka, rudka s kolovrátkem a šňůrou, olovnice, ocelový tesařský úhelník, nastavovací a pevné pokosníky, dřevěné rýsovadlo, bodce, kružítko obyčejné a s obloukem

Nářadí a zařízení: tesařské kozy, tesařské skoby, ztužidla, podpírací pahýlek, svěrák, dřevěná čelisťová vložka, železné stahovalo, pokosnice, střihovačka, tesařské ruční pily, tesařské sekery, tesařská dláta, tesařské vrtáky na dřevo, ruční hoblíky, rašple, pilníky na opracování dřeva a kovů, kladiva, dřevěné a pryžové paličky, nářadí na přípravu pil a seker (pilníky na ostření pil a seker, rozváděcí kleště na rozvádění pil, měřidla rozvodu pil, šablona na měření ostří seker), šroubováky, průbojníky, zednické sekáče, klíče na matice a šrouby, štětce na provádění nátěrů lepidly a ochrannými prostředky

Ruční řetězová pila, ruční elektrická pila kotoučová, stolová kotoučová pila, elektrická vrtačka a šroubovák, elektrická ruční bruska, přenosné a stabilní srovnávací frézky, nástroje na čepování, řetězová dlabačka

Materiál: podle zadání úkolu

Zdroj elektrické energie

Projektová dokumentace související s hodnocenými činnostmi, předepsané technologické postupy a informační materiály (např. technické listy)

Pomocný personál

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 60 až 120 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 24 až 40 hodin (hodinou se rozumí 60 minut).

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, sekce řemeslná, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR

Střechy VRŇATA & ŽÁČIK

Ing. Eva Hellerová, soudní znalec

Střechy Kousal

FAS MANINY, spol. s r. o.

Šnajdr truhlářství, tesařství

SOŠ a SOU stavební, Brno-Bosonohy