Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Lesní technik školkař
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Organizace výroby krytokořenného sadebního materiálu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat biologicky vhodné technologie pěstování krytokořenného sadebního materiálu, popsat výhody a nevýhody využití tohoto materiálu při obnově lesa Písemné ověření
b Definovat vhodnost obalů v návaznosti na druhy lesních dřevin a definovat standardní kvalitu krytokořenného sadebního materiálu podle ČSN 482115 Písemné ověření
c Předvést pracovní postup při ruční výrobě krytokořenného sadebního materiálu do definovaných obalů (např. RCK, sadbovač) Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat jednotlivé druhy obalů podle Katalogu biologicky ověřených obalů, jejich použití a následnou likvidaci již nepoužitelných obalů Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola dodržování bezpečnostních předpisů a pracovních postupů v školkařské činnosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zásady zacházení s chemickými látkami a chemickými směsmi a všeobecné zásady poskytování první pomoci při nakládání s těmito látkami, dodržování zásad BOZP Písemné ověření
b Vysvětlit obsah bezpečnostních listů chemických látek a chemických směsí používaných v lesních školkách, vyhledat požadované informace Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat problematiku provozu strojů, vlastnosti a použití běžných provozních materiálů, jako jsou paliva, maziva, chemické látky a hnojiva a ostatní provozní materiály s ohledem na zásady hygieny, nakládání s odpady, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí při jejich používání, uvést příklady bezpečnostních rizik, eventuelně nejčastější příčiny úrazů a jejich prevenci Písemné ověření
d Provést kontrolu bezpečnostních předpisů a pracovních postupů v lesní školce Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat první pomoc při náhlém onemocnění nebo úrazu (otravy, zásah očí chemickými látkami, požití či potřísnění chemickými látkami, poleptání apod.) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Organizace sběru semen a plodů lesních dřevin, získávání osiva lesních dřevin a jeho ošetřování, ukládání, macerace, stratifikace a skladování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit plody a semena základních lesních dřevin podle jejich morfologických znaků, uvést výpěstnost (počet výsadbyschopných sazenic vypěstovaných z 1 kg osiva) hlavních lesnicky významných dřevin, popsat charakteristiku osiva (čistota, klíčivost, životaschopnost) Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést a popsat vedení evidence související s organizací sběru semen a plodů lesních dřevin, vyplnit oznámení o konání sběru reprodukčního materiálu, žádost o vydání potvrzení o původu reprodukčního materiálu, žádost o uznání zdroje reprodukčního materiálu a průvodní list (zákon č. 149/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 29/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů) Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat třídy fenotypové klasifikace, princip zařazování porostů do fenotypových tříd a jeho využití při uznávání zdrojů reprodukčního materiálu Písemné ověření
d Definovat požadavky na uznání zdroje reprodukčního materiálu lesních dřevin a jeho zařazení do kategorie reprodukčního materiálu Ústní ověření
e Popsat způsoby sběru plodů a semen lesních dřevin Písemné ověření
f Charakterizovat způsoby luštění nerozpadavých a rozpadavých šišek, způsob získávání osiva z plodů listnatých dřevin, popsat krátkodobé a dlouhodobé skladování osiva lesních dřevin Ústní ověření
g Vysvětlit u jednotlivých lesnicky významných dřevin předosevní přípravu osiva, včetně stratifikace Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Organizace zavlažování v lesních školkách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat význam závlahy a požadavky na vodní zdroj (kvalita vody, vydatnost zdroje) Písemné ověření
b Definovat doplňkové a účelové závlahy Ústní ověření
c Stanovit na základě podmínek stanoviště a pěstovaného sadebního materiálu předpokládanou četnost závlahy a vypočítat spotřebu vody Praktické předvedení
d Zkontrolovat zavlažovací systém z pohledu funkčnosti, kapacity závlahového systému a vhodnosti použití trysek Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Organizace činností v lesních školkách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsob přípravy půdy pro výsev osiva a školkování semenáčků a sazenic lesních dřevin, včetně desinfekce půdy ‒ popsat použitou mechanizaci Ústní ověření
b Charakterizovat zásady manipulace se sadebním materiálem v lesní školce – podřezávání, vyzvedávání, třídění, zakládání, krátkodobé i dlouhodobé skladování, nakládka, expedice a přeprava Ústní ověření
c Popsat způsoby hnojení v lesních školkách, druhy hnojiv a jejich použití Písemné ověření
d Popsat mechanizační prostředky využívané v lesních školkách Písemné ověření
e Vysvětlit organizaci prací s využitím ručního nářadí v lesních školkách – kypření, vyžínání, pletí, aplikace postřiků Ústní ověření
f Vysvětlit použití ručního nářadí používaného v lesních školkách Ústní ověření
g Orientovat se ve výkonových normách, vypočítat normy pro jednotlivé výkony ve školkařské činnosti Praktické předvedení a ústní ověření
h Předvést a popsat vedení evidence školkařských činností v oblasti nakládání s chemickými látkami a chemickými směsmi a v oblasti nákladovosti a skladového hospodářství Praktické předvedení a ústní ověření
i Definovat doby a způsoby výsevu, jejich pozitiva a negativa v návaznosti na druhy lesních dřevin, provedené předosevní přípravy, vysvětlit další činnosti v lesních školkách (školkování, plečkování, hnojení, podřezávání) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Organizace setí, školkování, péče o semenáčky a sazenice, jejich ošetřování, vyzvedávání sazenic v lesních školkách, expedice

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit lesnicky významné dřeviny podle semenáčků, sazenic a asimilačních orgánů, charakterizovat jejich ekologické nároky na pěstování (složení půdy, nadmořská výška, množství srážek, hnojení) Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat zásady přenosu reprodukčního materiálu dřevin dle platné legislativy, definovat lesní vegetační stupně a oblasti provenience (lesní zákon č. 289/1995 Sb. a vyhláška č. 139/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů) Písemné ověření
c Uvést označování sadebního materiálu podle způsobu pěstování (pěstební vzorec) Ústní ověření
d Popsat parametry výsadby sadebního materiálu, semenáčků, sazenic, poloodrostků a odrostků, definovat nepřípustné vady sadebního materiálu podle platné legislativy Písemné ověření
e Uvést podrobnosti k hodnocení kvality sadebního materiálu (druhová čistota, genetické, morfologické a fyziologické charakteristiky, zdravotní stav) Ústní ověření
f Předvést vyplnění průvodních dokumentů k reprodukčnímu materiálu (průvodní list, průvodní štítek) Praktické předvedení a ústní ověření
g Navrhnout organizaci školkařských prací s ohledem na stav vegetace a konkrétní podmínky školkařského provozu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Při ověřování splnění kritérií založených formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, jakož i ke kvalitě, časovému hledisku zvládání předváděných operací a dodržování platných norem a legislativních požadavků. Přitom je nutno posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště.

 

U kompetence "Organizace sběru semen a plodů lesních dřevin, získávání osiva lesních dřevin a jeho ošetřování, ukládání, macerace, stratifikace a skladování" v kritériu a) budou předmětem poznávání následující dřeviny:

Jehličnaté: smrk, jedle, douglaska, borovice, vejmutovka, modřín, tis

Listnaté: dub, buk, habr, javor, jasan, jilm, akát, bříza, jeřáb, ořešák, třešeň, jabloň, hrušeň, lípa, olše, topol, vrba, jírovec

Uchazeč určuje všechny výše uvedené lesnicky důležité dřeviny a musí správně určit minimálně 80 % taxonů.

 

U kompetence "Organizace setí, školkování, péče o semenáčky a sazenice, jejich ošetřování, vyzvedávání sazenic v lesních školkách, expedice" v kritériu a) budou předmětem poznávání následující dřeviny:

Jehličnaté: smrk, jedle, douglaska, borovice, vejmutovka, modřín, tis

Listnaté: dub, buk, habr, javor, jasan, jilm, akát, bříza, jeřáb, ořešák, třešeň, jabloň, hrušeň, lípa, olše, topol, vrba, jírovec

Uchazeč určuje všechny výše uvedené lesnicky důležité dřeviny a musí správně určit minimálně 80 % taxonů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

Hanušovická lesní, a. s.

Hradecká lesní a dřevařská společnost, a. s.

Lesy České republiky, s. p.