Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo kultury
Skupina oborů: Publicistika, knihovnictví a informatika
Povolání: Knihovník pracovník správy fondů
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do 24.1.2026
Možnosti zkoušky: Podle tohoto standardu je možno zkoušet do 24.1.2026.
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Fyzická péče o knihovní fond

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zásady preventivní péče o knihovní fond a pomůcky fyzické ochrany knihovních fondů Ústní ověření
b Stanovit způsob opravy u mírně poškozeného dokumentu Ústní ověření
c Zabalit knihu do ochranného obalu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Revize knihovního fondu v knihovnách s lokální a regionální působností

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v právních předpisech vztahujících se k revizi knihovních fondů Ústní ověření
b Popsat základní procesy související s revizí knihovních fondů v knihovnách s lokální nebo regionální působností Ústní ověření
c Popsat, jak knihovna plní nabídkovou povinnost Ústní ověření
d Vyjmenovat důvody pro vyřazení knihovních jednotek Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Ochrana a aktualizace knihovního fondu v knihovnách s lokální a regionální působností

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat optimální podmínky pro skladování knihovních fondů Ústní ověření
b Charakterizovat podmínky pro bezpečný přesun knihovních fondů Ústní ověření
c Popsat základní pravidla ochrany knihovních fondů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pořádání knihovních fondů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat systém, pomůcky a základní pravidla stavění fondu ve skladu nebo ve volném výběru v knihovně s lokální nebo regionální působností Ústní ověření
b Provést třídění a předřazení dokumentů pro jejich založení do regálu podle stanoveného systému třídění Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Orientace v základních elektronických informačních zdrojích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní funkce a služby portálů na veřejném internetu a předvést na vybraném příkladu z českého prostředí Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat národní elektronické informační zdroje z produkce českých knihoven, jejich funkce a základní služby Ústní ověření
c Vyhledat dokumenty ve fondech českých/zahraničních knihoven za použití vyhledávacích nástrojů veřejného internetu a speciálních knihovnických nástrojů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v nakladatelské politice v ČR

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Přiřadit názvy nakladatelů k charakteristice jejich publikačního profilu Praktické předvedení
b Přiřadit standardizované věcné formální deskriptory pěti druhům dokumentů vydávaných v České republice v posledních pěti letech s ověřením v Databázi národních autorit Národní knihovny České republiky Praktické předvedení
c Určit správné pořadí vydavatelů pokračujícího díla vydávaného minimálně od roku 1970 do roku zkoušky Praktické předvedení
d Vyhledat dle zadaného názvu nakladatele v databázi ISN (International Standard Number) – Ohlášené knihy a hudebniny Národní knihovny České republiky – publikace plánované k vydání Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v aktuálně vydávaných titulech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Přiřadit identifikátor čísla České národní bibliografie k záznamu konkrétní monografie aktuálně vydané v roce zkoušky Praktické předvedení
b Určit prameny popisu dokumentu na příkladech konkrétních českých děl různých druhů dokumentů vydávaných v České republice a Evropské unii v posledních pěti letech Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Evidence, katalogizace a adjustace v knihovnách s lokální působností

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat knihovní procesy související s evidencí knihy (objednávka, akvizice, katalogizace, evidence jednotky, odpis) v knihovně s lokální působností Písemné ověření
b Vysvětlit vztah mezi popisem jednotky monografie, pokračujícího zdroje a nastavením výpůjčních a revizních služeb knihovny Ústní ověření
c Charakterizovat metodiky stavění volně přístupného fondu v knihovnách s lokální působností Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Ovládání automatizovaného knihovního systému v relevantních modulech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní funkce automatizovaného knihovního systému (software) v relevantním modulu pro knihovnu s lokální působností Ústní ověření
b Orientovat se v nabídce dostupných/používaných automatizovaných knihovních systémů na českém trhu Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Kritéria jsou ověřována praktickým předvedením, písemným a ústním ověřením.

 

Pro praktické předvedení a písemné ověření je nutné, aby měl uchazeč pro sebe k dispozici počítač zapojený v síti internet a dostupný textový editor. Schopnost práce s počítačem a orientace v síti internetu je jednou z prověřovaných obecných kompetencí.

 

Během zkoušky je prověřována i znalost odborné terminologie. Terminologie používaná při zadávání úkolů i jejich hodnocení musí být v souladu s aktuální terminologií tak, jak ji uvádí Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) vytvářená Národní knihovnou České republiky.

 

V oblasti knihovnických a informačních služeb a provozu je nutné, aby konkrétní zadání i hodnocení respektovalo aktuální znění platných legislativních norem, zejména Občanský zákoník, č. 40/1964 Sb., Trestní zákoník, č. 40/2009 Sb., zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) včetně věcně příslušných vyhlášek v platném znění, zákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

Autorizovaná osoba připraví pro ověření kompetence Fyzická péče o knihovní fond 2 mírně poškozené dokumenty pro splnění kritéria b); knihu, materiál a pomůcky nezbytné k zabalení knihy do obalu pro splnění kritéria c).

 

Pro ověření kompetence Pořádání knihovních fondů připraví autorizovaná osoba 30 dokumentů pro splnění kritéria b).

 

Pro ověření kompetence Orientace v aktuálně vydávaných titulech budou pro splnění kritérií vybírány dokumenty vydané v České republice a zemích Evropské unie. Pro ověření kompetence Orientace v nakladatelské politice v České republice písmeno a) připraví autorizovaná osoba soubor 30 publikačních profilů předních českých nakladatelství, z nichž bude pro účely zkoušky vybráno 5. Pro ověření kompetence Orientace v aktuálně vydávaných titulech připraví autorizovaná osoba soubor 5 dokumentů.

 

Pro ověření kompetence Orientace v základních elektronických informačních zdrojích, písmena a) a b) připraví autorizovaná osoba seznam webových adres portálů z prostředí veřejného internetu a národních elektronických informačních zdrojů, které mohou být předmětem zkoušky. Z tohoto seznamu budou pro účely zkoušky vybrány pro kritérium a) jeden zdroj a pro kritérium b) tři zdroje. Pro ověření kritéria c) vyhledává uchazeč v Souborném katalogu České republiky nebo v centrálních knihovních portálech.

 

Za klíčové údaje pro vyhledání monografie se považuje jméno autora, název knihy, část názvu knihy, ISBN (International Standard Book Number, mezinárodní standardní číslo knihy). Při ověřování kritéria je nutné zadat dva různé typy klíčových údajů směřujících ke dvěma různým monografiím. Výběr příkladů se musí pohybovat v rámci aktuální knižní produkce vydané nejdéle dvacet let zpětně.

 

Ověřování kritérií praktickým předvedením může mít písemnou formu nebo formu manuálního předvedení určité činnosti, v tomto případě po zadání uchazeč tuto činnost provádí a zároveň komentuje a zdůvodňuje postup práce. Všechna kritéria, která jsou ověřována formou praktického předvedení, simulují reálnou činnost v práci knihovníka pracovníka správy fondů. Pro praktické předvedení zajistí autorizovaná osoba příslušné dokumenty a materiální pomůcky, aby uchazeč pracoval s konkrétními reálnými příklady.

Každé praktické předvedení je hodnoceno celkově 100 nebo 50 body; polovinu bodů může uchazeč získat za průběh práce, rychlost a přesnost pracovních postupů, maximálně polovinu bodů za výsledek.

 

U kritérií, která jsou ověřována písemným a ústním ověřením, se hodnotí správnost výsledků a obsah textu. Hodnocení je stanoveno na 100 bodů.

 

Kritérium je splněno, pokud za něj uchazeč získá alespoň 50 % možných bodů.

 

Součástí protokolu o zkoušce je záznam o ústní zkoušce s vyznačením toho, do jaké míry byly tyto požadavky naplněny. U ověření praktickým předvedením je v záznamu u zkoušky rozepsáno bodové hodnocení podle dílčích kritérií, u ústního a písemného ověření je uveden celkový počet bodů.

 

Hodnocení

Fyzická péče o knihovní fond

2x ústní ověření po 100 bodech, celkem 200 bodů

1x praktické předvedení, 100 bodů

Celkem 300 bodů

 

Revize knihovního fondu v knihovnách s lokální a regionální působností

3x ústní ověření po 100 bodech, celkem 300 bodů

1x písemné ověření, 100 bodů

Celkem 400 bodů

 

Ochrana a aktualizace knihovního fondu v knihovnách s lokální a regionální působností

3x ústní ověření po 100 bodech

Celkem 300 bodů

 

Pořádání knihovních fondů

1x ústní ověření, 100 bodů

1x praktické předvedení, 100 bodů

Celkem 200 bodů

 

Orientace v základních elektronických informačních zdrojích

1 praktické předvedení a ústní ověření, 100 bodů

1x ústní ověření, 100 bodů

1x praktické předvedení, 100 bodů

Celkem 300 bodů

 

Orientace v nakladatelské politice v ČR

4x praktické předvedení po 50 bodech

Celkem 200 bodů

 

Orientace v aktuálně vydávaných titulech

2x praktické předvedení po 50 bodech

Celkem 100 bodů

 

Evidence, katalogizace a adjustace v knihovnách s lokální působností

2x písemné ověření po 100 bodech, celkem 200 bodů

1x ústní ověření, 100 bodů

Celkem 300 bodů

 

Ovládání automatizovaného knihovního systému v relevantních modulech

2x ústní ověření, 100 bodů

Celkem 200 bodů

 

Celkově může uchazeč získat 2300 bodů. Pro úspěšné splnění zkoušky je potřeba dosáhnout alespoň 75% úspěšnosti, tj. 1725 bodů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro kulturu, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR

Národní knihovna ČR

Národní technická knihovna

Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze

Zemědělská a potravinářská knihovna ÚZEI

Městská knihovna Kutná Hora

Knihovna Kroměřížska

Univerzitní knihovna ZČU

Jihočeská vědecká knihovna