Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technické dokumentaci, technických normách, TPG a právních předpisech pro vnitřní plynovody

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst výkresy (plynové rozvody a zařízení, stavební výkresy, technická zpráva, situace, instalační výkresy, axonometrie) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Vysvětlit názvosloví používané v normách a TPG vnitřních plynovodů a jeho význam Ústní ověření
c Vysvětlit pojmy TIČR, IBP, ČKAIT, BOZP a jejich význam v plynárenství Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v materiálech pro potrubí, tvarovky a armatury vnitřních plynovodů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat druhy materiálů používaných pro rozvod vnitřních plynovodů Písemné a ústní ověření
b Rozlišit druhy potrubí a tvarovek pro rozvod vnitřních plynovodů, popsat jejich parametry a použití Praktické předvedení
c Rozlišit druhy uzavíracích a bezpečnostních armatur, popsat jejich parametry a použití Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v plynových zařízeních, měřících, regulačních a bezpečnostních prvcích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat plynové spotřebiče, jejich rozdělení podle výkonu, účelu použití, odtahu spalin a přívodu spalovacího vzduchu Písemné a ústní ověření
b Vyjmenovat druhy měřicích zařízení používaných pro měření spotřeby plynu Písemné a ústní ověření
c Vyjmenovat a popsat význam uzavíracích a bezpečnostních armatur a zařízení pro měření teploty a tlaku plynu Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Návrh postupu práce, nářadí a pomůcek pro montáž plynových rozvodů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout technologický postup montáže plynových rozvodů podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Navrhnout technologický postup montáže spotřebičů, zařízení a jejich kompletace podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Vyjmenovat nářadí a pomůcky potřebné k provedení montáže plynových rozvodů a zařízení podle zadání Písemné a ústní ověření
d Vysvětlit předpisy BOZP pro montáže plynových rozvodů a zařízení Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ruční zpracovávání a strojní obrábění kovových materiálů a plastů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby ručního zpracování instalatérského materiálu Písemné a ústní ověření
b Ručně zpracovat instalatérský materiál pro jeden spoj závitový, svařovaný, pájený a lisovaný Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Popsat způsoby strojního obrábění instalatérského materiálu Písemné a ústní ověření
d Strojně obrábět instalatérský materiál pro jeden spoj závitový, svařovaný, pájený a lisovaný. Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Dodržovat BOZ při ručním zpracování a strojním obrábění instalatérských materiálů Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava plynových zařízení a spotřebičů k montáži a opravě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést, kdo je oprávněn provádět montáže a opravy zařízení a spotřebičů vnitřního plynovodu Písemné a ústní ověření
b Popsat postup odstavování funkčního plynovodu, zařízení a spotřebičů z provozu Písemné a ústní ověření
c Popsat postup uvádění vnitřního plynovodu, zařízení a spotřebičů do provozu Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Sestavování a montáž plynových rozvodů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit podmínky pro montáž plynového rozvodu podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Montovat potrubní plynový rozvodu v délce 3 m Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Připevnit plynové potrubí ke stavební konstrukci v délce 3 m Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění údržby a opravy plynových rozvodů, zařízení a spotřebičů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat, kdo je oprávněn provádět údržbu a opravy plynových rozvodů, zařízení a spotřebičů Písemné a ústní ověření
b Popsat opatření pro zajištění bezpečnosti při údržbě a opravách plynových rozvodů, zařízení a spotřebičů Písemné a ústní ověření
c Popsat, jak postupovat po ukončení údržby nebo opravy plynového rozvodu, zařízení a spotřebičů Písemné a ústní ověření
d Vysvětlit význam provozních revizí plynových zařízení Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Spojování částí potrubí vnitřních plynovodů nerozebíratelnými spoji

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy nerozebíratelných spojů na vnitřních plynovodech, k jejichž provádění je třeba zvláštního oprávnění Písemné a ústní ověření
b Popsat spojování potrubí svařováním plamenem Písemné a ústní ověření
c Zhotovit JEDEN spoj měděného potrubí lisováním podle zadání Praktické předvedení
d Popsat spoj měděného potrubí pájením natvrdo Písemné a ústní ověření
e Popsat lisovaný spoj vícevrstvého plastového potrubí Písemné a ústní ověření
f Popsat spoj PE potrubí svařováním Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Spojování částí potrubí vnitřních plynovodů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy rozebíratelných spojů potrubí na rozvodech vnitřních plynovodů, zařízení a spotřebičů podle zadání Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit a názorně předvést spojování vnitřních plynovodů rozebíratelnými spoji jedním spojem každého druhu podle kritéria a) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Uvést základní rozdíly mezi rozebíratelnými a nerozebíratelnými spoji Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Připojování plynových zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připojit jeden plynový spotřebič podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Připojit jedno plynové zařízení pro měření spotřeby plynu podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Připojit jedno plynové zařízení pro regulaci tlaku plynu a zabezpečovacích zařízení Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výměna částí plynových rozvodů, zařízení a spotřebičů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat, kdo je oprávněn provádět výměnu částí plynových rozvodů, zařízení a spotřebičů Písemné a ústní ověření
b Popsat opatření pro zajištění bezpečnosti při výměně částí plynových rozvodů, zařízení a spotřebičů Písemné a ústní ověření
c Popsat, jak postupovat po ukončení výměny částí plynových rozvodů, zařízení a spotřebičů Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava a provádění tlakových a funkčních zkoušek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat zkušební podmínky tlakových a funkčních zkoušek Písemné a ústní ověření
b Připravit vnitřní plynovod na zkoušku těsnosti podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Provést zkoušku pevnosti a těsnosti podle zadání UVEDENÉM V KRITÉRIU b) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Popsat přípravu rozvodu a zařízení pro provedení výchozí revize Písemné a ústní ověření
e Popsat nedestruktivní zkoušky na materiálech plynovodů Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Identifikace míst úniku plynu, jeho lokalizace a zajištění

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby identifikace míst úniku plynu Písemné a ústní ověření
b Provést detekci plynu pomocí detekčního přístroje Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Provést lokalizaci a zajištění místa úniku plynu podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Prokazování znalostí nakládání s materiály a odpady

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat pojem „nebezpečná látka“, uvést nebezpečné látky používané v oboru Písemné ověření
b Popsat označování výrobků z hlediska nebezpečných látek Písemné ověření
c Popsat vliv profesních činností na životní prostředí Písemné ověření
d Popsat způsoby skladování a manipulace s materiály Písemné ověření
e Popsat způsoby nakládání s odpady Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/mechanik-plynovych-zarize).

 

Uchazeč musí být vybaven vlastním pracovním oděvem, obuví a osobními ochrannými pracovními prostředky odpovídajícími prováděným pracím.

Uchazeč o zkoušku musí být držitelem následujících osvědčení:

 • osvědčení podle ČSN EN ISO 9606-1 311 T BW 1.2 S t4,0 D48,3 PH/PC (H-L045) pro svařování plamenem - Vyhláška č. 87/2000 Sb., vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách; část druhá - podmínky pro zahájení svařování a po skončení svařování (§ 3), odstavec 10: "Svařování se nesmí zahájit, jestliže d) svářeč na svářečském pracovišti nemůže prokázat svou odbornou způsobilost ke svařování doklady odpovídajícími normovým požadavkům nebo normativním dokumentům dle ČSN EN 45020 nebo vydanými v rámci oprávnění certifikačního orgánu akreditovaného v České republice; v případě, že není pro určitý druh svařování těmito předpisy odborná způsobilost stanovena, pak oprávněním odpovídajícím návodům výrobce nebo dovozce zařízení.

 • osvědčení Lisování mědi pro spojování potrubí z mědi nerozebíratelnými spoji - Technická pravidla gas TPG 700 01 – Použití měděných materiálů pro rozvod plynu, 4 Technické požadavky, 4.3 Spojování a ohýbání trubek, odstavec 4.3.4.1: „Lisované spoje rozvodů plynu mohou provádět pouze pracovníci, kteří splňují podmínky odborné způsobilosti a jsou držiteli platného dokladu (Osvědčení) o vstupním proškolení výrobcem.“

 

Metodické pokyny

 

Při ověřování odborných kompetencí je třeba respektovat ustanovení technických norem v platném znění a právních předpisů:

Technické normy:

 • ČSN 01 3450 Technické výkresy – Instalace – Zdravotně technické a plynovodní instalace

 • ČSN EN 287-1 Zkoušky svářečů – Tavné svařování – Část 1: Oceli

 • ČSN EN 13133 Tvrdé pájení – Zkouška páječe

 • ČSN 07 0703 Kotelny se zařízeními na plynná paliva

 • ČSN EN 12007 - Část 1, 2, 3 Zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 barů včetně

 • ČSN EN 1775 Zásobování plynem – Plynovody v budovách – Nejvyšší provozní tlak ≤ 5 bar – Provozní požadavky

 • ČSN EN 12279 Zásobování plynem – Zařízení pro regulaci tlaku na přípojkách – Funkční požadavky

 • ČSN 38 6462 Zásobování plynem – LPG – Tlakové stanice, rozvod a použití

 • ČSN EN 1555-1,2,3 Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv – Polyethylen (PE) – Část 1: Všeobecně, Část 2: Trubky, Část 3: Tvarovky

 • TPG 605 02 Regulační stanice plynu

 • TPG 609 01 Regulátory tlaku plynu pro vstupní přetlak do 5 barů včetně. Umísťování a provoz

 • TDG 609 03 Regulátory tlaku plynu pro vstupní tlak do 5 barů včetně. Požadavky na ověřování bezpečnosti a spolehlivosti

 • TPG 700 01 Použití měděných materiálů pro rozvod plynu

 • TPG 702 01 Plynovody a přípojky z polyetylénu

 • TPG 702 03 Opravy plynovodů a přípojek z polyetylénu

 • TPG 704 01 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách

 • TPG 704 03 Domovní plynovody z vícevrstvých trubek. Navrhování a výstavba

 • TPG 800 00 Systém rozdělení spotřebičů na plynná paliva

 • TPG 800 03 Připojování odběrných plynových zařízení a jejich uvádění do provozu

 • TPG 913 01 Kontrola těsnosti a činnosti spojené s problematikou úniků plynu na plynovodech a plynovodních přípojkách

 • TPG 927 04 Zkoušky svářečů plastů pro vydání certifikátu způsobilosti

 • TPG 934 01 Plynoměry. Umísťování, připojování a provoz

 • TPG 941 02 Řešení odtahů spalin od spotřebičů na plynná paliva. Kontroly a revize spalinových cest

Právní předpisy:

 • zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů

 • zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 • zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 • vyhláška č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, ve znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

 • vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů

 • vyhláška č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách, ve znění pozdějších předpisů.

 

Při způsobu ověření "písemné ověření" uchazeč vypracuje volně písemnou odpověď.

Při způsobu ověření "písemné a ústní ověření“ uchazeč zpracuje písemnou odpověď a ústně odpoví na otázky zkoušejících.

Při způsobu ověření „praktické předvedení“ uchazeč předvede praktickou činnost požadovanou kritériem.

Při způsobu ověření „praktické předvedení s ústním vysvětlením“ uchazeč v průběhu praktického předvádění nebo po jeho ukončení doplňuje činnosti ústním vysvětlením a zodpoví případné doplňující otázky zkoušejících.

Při praktickém ověřování jednotlivých kompetencí je třeba respektovat ustanovení platných technických norem a právních předpisů. Hodnocena je organizace práce, volba a dodržování předepsaných technologických postupů, volba a dodržování pracovních postupů, volba a používání nářadí, zařízení a pracovních pomůcek. Dále je hodnoceno dodržování předpisů BOZP a používání osobních ochranných pracovních prostředků, dodržování předpisů PO a hygieny práce. Nedílnou součástí hodnocení je hodnocení kvality provedení prací.

 

Vzhledem k charakteru některých pracovních činností je nutné při ověřování způsobilostí zajistit uchazeči pomoc další osoby (např. při manipulaci materiálu).

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, sekce řemeslná, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

CTI ČR; HAMROZI s. r. o. Třinec

GridService, s. r. o. Brno

SŠ stavebních řemesel, Brno Bosonohy

SOU plynárenské, Pardubice