Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Čtení ve výkresech a zpracování projektové dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst stavební výkresy a projektovou dokumentaci Praktické předvedení a ústní ověření nad technickým výkresem
b Uvést zásady zobrazování stavebních konstrukcí v projektové dokumentaci Ústní ověření
c Vysvětlit obsah a účel technické zprávy Ústní ověření
d Uvést požadavky na provozní řešení vodohospodářských staveb Ústní ověření
e Vysvětlit požadavky na energeticky úspornou výstavbu Ústní ověření
f Vypracovat výkresovou dokumentaci pro jednoduchou vodohospodářskou stavbu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Využívání informačních a komunikačních technologií

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Získat informace z otevřených zdrojů a internetu Praktické předvedení
b Posoudit věrohodnost různých informačních zdrojů Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat možnosti využití metodiky BIM pro navrhování, provádění a provozování staveb Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování konstrukcí a konstrukčních částí staveb vodního hospodářství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat běžné konstrukce vodohospodářských staveb Ústní ověření
b Posoudit únosnost a stabilitu prvků zadané vodohospodářské konstrukce Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout a posoudit jednoduché konstrukční prvky stavebních konstrukcí z betonu, oceli, dřeva i zděných Praktické předvedení a ústní ověření
d Navrhnout technologický postup pro zadanou hrubou stavbu včetně dokončovacích prací Praktické předvedení a ústní ověření
e Orientovat se v novinkách na materiálovém a technologickém trhu Ústní ověření
f Navrhnout zařízení staveniště pro jednoduchou vodohospodářskou stavbu Praktické předvedení a ústní ověření
g Zpracovat časový harmonogram výstavby a plán nasazení strojů Praktické předvedení
je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace ve využití vodní energie a navrhování hydrotechnických staveb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat využití vodní energie v souvislosti s navrhováním hydrotechnických staveb Ústní ověření
b Vysvětlit postupy předprojektové přípravy výstavby hydrotechnických staveb Ústní ověření
c Popsat základní objekty vodních elektráren, vtok a jeho ochrana, uzávěry, odpad Ústní ověření
d Popsat základní typy vodních turbín Ústní ověření
e Navrhnout vhodnou lokalitu pro vodní elektrárnu dle zadání včetně odůvodnění výběru lokality Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování a zásady provádění terénních úprav, zemních prací a zakládání staveb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat rozdělení základových půd Ústní ověření
b Uvést metody zpevňování základových půd Ústní ověření
c Navrhnout postup provádění výkopových prací a pažení Praktické předvedení a ústní ověření
d Navrhnout postup provádění plošných a hlubinných základů Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat požadavky na bezpečnost při provádění zemních prací Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování a zásady provádění protipovodňových opatření ochranných hrází

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní požadavky na protipovodňová opatření Ústní ověření
b Vysvětlit zásady návrhu staveb protipovodňové ochrany Ústní ověření
c Navrhnout a popsat způsob provedení mobilních protipovodňových bariér Praktické předvedení a ústní ověření
d Navrhnout a popsat způsob provedení suchých poldrů Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat závady staveb protipovodňové ochrany Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování a zásady provádění vodovodních sítí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a vysvětlit výpočet spotřeby vody Ústní ověření
b Popsat zdroje pitné vody a systémy její úpravy Ústní ověření
c Uvést způsoby akumulace a dopravy vody Ústní ověření
d Uvést klasické a novodobé materiály pro vodovodní sítě Ústní ověření
e Uvést klasické a novodobé technologie výstavby, údržby a oprav vodovodních sítí Ústní ověření
f Navrhnout vodovodní síť dle zadaných parametrů, návrh zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování a zásady provádění kanalizačních sítí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a vysvětlit zásady konstrukčního návrhu kanalizační sítě Ústní ověření
b Specifikovat odpadní vody, jejich druhy, látky nepatřící do veřejné stokové sítě, balastní vody Ústní ověření
c Vysvětlit způsob výpočtu množství odpadních vod, látkové zatížení, populační ekvivalent Ústní ověření
d Popsat používané trubní materiály pro kanalizační sítě Ústní ověření
e Popsat objekty na kanalizační síti Ústní ověření
f Určit parametry kanalizační sítě dle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování a zásady provádění melioračních staveb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost základních pojmů vztahů z hydrauliky, hydrologie a hydropedologie Ústní ověření
b Popsat materiály, konstrukce a technologie pro stavby závlahového hospodářství Ústní ověření
c Popsat materiály, konstrukce a technologie pro odvodňovací stavby Ústní ověření
d Popsat materiály, konstrukce a technologie pro stavby protierozní ochrany Ústní ověření
e Popsat materiály, konstrukce a technologie pro stavby malých vodních nádrží Ústní ověření
f Popsat materiály, konstrukce a technologie pro úpravy drobných vodních toků Ústní ověření
g Navrhnout postup při odstraňování vad a poruch melioračních staveb, popsat jejich vliv na životní prostředí Praktické předvedení a ústní ověření
h Navrhnout jednoduchou meliorační síť podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování a zásady provádění staveb jezů a ochranných hrází

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat pevné a pohyblivé jezy, včetně konstrukčních materiálů Ústní ověření
b Popsat typy jezových uzávěrů, způsoby těsnění podloží a založení jezů Ústní ověření
c Vysvětlit funkci ochranných hrází podél toků, konstrukční materiály Ústní ověření
d Popsat sklony svahů ochranných hrází, způsoby jejich opevnění, stanovení jejich výšky a způsoby založení Ústní ověření
e Navrhnout postup provádění stavby ochranné hráze Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování a zásady provádění staveb a zařízení pro nakládání s odpady

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést druhy odpadu a jejich vlastnosti, zásady sběru a třídění, možnosti využití druhotných surovin Ústní ověření
b Popsat úlohu státní správy při nakládání s odpady Ústní ověření
c Popsat možnost skládkování odpadů Ústní ověření
d Popsat návrh skládek, jejich těsnění a odvodnění, plynové hospodářství skládek Ústní ověření
e Popsat zásady výstavby uzavřených skládek Ústní ověření
f Popsat zásady manipulace s nebezpečnými odpady Ústní ověření
g Uvést způsoby využití recyklovaného materiálu Ústní ověření
h Navrhnout recyklační linku na využití stavebního odpadu Praktické předvedení a ústní ověření
i Navrhnout uspořádání sběrného dvora obce Praktické předvedení a ústní ověření
j Uvést zásady návrhu a výstavby odkališť Ústní ověření
k Uvést zásady návrhu a výstavby bioplynových stanic Ústní ověření
l Uvést zásady návrhu a výstavby zařízení pro termické zpracování odpadů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování a zásady provádění staveb přehrad

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zemní přehrady homogenní a nehomogenní, sklony svahů a jejich opevnění Ústní ověření
b Popsat druhy těsnění zemních přehrad, včetně těsnění podloží Ústní ověření
c Popsat funkci tížných a klenbových přehrad z kamene a z betonu Ústní ověření
d Popsat způsoby založení přehrad z kamene a z betonu, včetně těsnění podloží a převádění vody během výstavby, navrhnout postup výstavby Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat příslušenství přehrad a hrází, včetně systémů uzávěrů a způsobů tlumení kinetické energie Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování a zásady provádění plavebních komor

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat jednostupňové a vícestupňové plavební komory Ústní ověření
b Popsat velikost a tvar plavebních komor Ústní ověření
c Vysvětlit možnosti plnění a vyprazdňování plavebních komor Ústní ověření
d Charakterizovat a navrhnout konstrukční uspořádání konstrukce stěn a dna plavebních komor včetně druhů vrat Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat rejdy plavebních komor Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování jímacích zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat funkci vodojemů a jejich umístění vzhledem ke spotřebišti Ústní ověření
b Popsat typy vodojemů a metody výpočtu jejich objemu Ústní ověření
c Vypočítat objem zadaného vodojemu Praktické předvedení
d Popsat konstrukci vodojemů Ústní ověření
e Uvést způsob stanovení potřeby pitné vody a druhy jímacích zařízení Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování čistíren odpadních vod

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat parametry návrhu čistíren odpadních vod a vysvětlit stupně čištění Ústní ověření
b Popsat funkci kalového hospodářství Ústní ověření
c Popsat technologie čištění a technologická zařízení čistíren odpadních vod Ústní ověření
d Navrhnout čistírnu odpadních vod podle zadaných parametrů a návrh zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v právních předpisech pro výkon podnikatelské činnosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat výkon vybraných činností ve výstavbě podle autorizačního zákona a stavebního zákona Ústní ověření
b Vysvětlit požadavky na vedení technické a provozní dokumentace Ústní ověření
c Vysvětlit požadavky na vedení stavebního deníku Ústní ověření
d Provést zápis do stavebního deníku Praktické předvedení
e Vysvětlit úlohu koordinátora bezpečnosti práce na staveništi Ústní ověření
f Uvést zákonné požadavky na uzavírané smlouvy o dílo a vyřizování reklamací Ústní ověření
g Uvést zásady vedení zaměstnanců a způsoby jejich odměňování Ústní ověření
h Uvést činnosti technického dozoru stavebníka Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

 

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Autorizovaná osoba připraví pro provedení zkoušek projektové dokumentace staveb nebo potřebné podklady pro její zpracování v tištěné podobě, na kterých budou ověřována kritéria hodnocení "Praktické předvedení a ústní ověření".

Jedná se o podklady k odborným kompetencím:

 

 • Čtení ve výkresech a zpracování projektové dokumentace, kritéria a) a f), (minimálně 5 úkolů pro každé kritérium)

 • Využívání informačních a komunikačních technologií, kritéria a) a b), (minimálně 5 úkolů pro každé kritérium)

 • Navrhování konstrukcí a konstrukčních částí staveb vodního hospodářství, kritéria b), c), d), f) a g), (minimum 5 úkolů pro každé kritérium)

 • Orientace ve využití vodní energie a navrhování hydrotechnických staveb, kritérium e), (minimálně 5 úkolů)

 • Navrhování a zásady provádění terénních úprav, zemních prací a zakládání staveb, kritéria c) a d), (minimálně 5 úkolů pro každé kritérium)

 • Navrhování a zásady provádění protipovodňových opatření, ochranných hrází, kritéria c) a d), (minimálně 5 úkolů pro každé kritérium)

 • Navrhování a zásady provádění vodovodních sítí, kritérium f), (minimálně 5 úkolů)

 • Navrhování a zásady provádění kanalizačních sítí, kritérium f), (minimálně 5 úkolů)

 • Navrhování a zásady provádění melioračních staveb, kritéria g), h), (minimálně 5 úkolů pro každé kritérium)

 • Navrhování a zásady provádění staveb jezů a ochranných hrází, kritérium e), (minimálně 5 úkolů)

 • Navrhování a zásady provádění staveb a zařízení pro nakládání s odpady, kritéria h) a i), (minimálně 5 úkolů pro každé kritérium)

 • Navrhování a zásady provádění staveb přehrad, kritérium d), (minimálně 5 úkolů)

 • Navrhování a zásady provádění plavebních komor, kritérium d), (minimálně 5 úkolů)

 • Navrhování jímacích zařízení, kritérium c), (minimálně 5 úkolů)

 • Navrhování čistíren odpadních vod, kritérium d), (minimálně 5 úkolů)

 • Orientace v právních předpisech pro výkon podnikatelské činnosti, kritérium d), (minimálně 5 úkolů)

 

Uchazeč si jedno zadání vylosuje.

Zkouška podle hodnoticího standardu profesní kvalifikace 36-133-M Technik/technička pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství nevede k autorizaci ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále autorizace ČKAIT).

 

Do hodnoticího standardu profesní kvalifikace 36-133-M Technik/technička pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství byly rovněž začleněny požadavky, které ČKAIT vyžaduje pro rozdílovou zkoušku podle § 8 odst. 7 písm. a) autorizačního zákona http://www.ckait.cz/

 

V textu hodnoticího standardu je nutno rozlišovat mezi autorizací udělovanou ČKAIT pro výkon vybraných činností ve výstavbě a autorizací jako oprávněním konat zkoušky uchazečů o získání profesní kvalifikace podle tohoto hodnoticího standardu na základě pověření vydaného autorizujícím orgánem.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro stavebnictví, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

VŠB - TU Ostrava

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT)

Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR

SUDOP BRNO, spol. s r. o.

VUT FAST v Brně

STAMINA, s. r. o.