Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Obchod
Platnost standardu: Od 11.2.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 5

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Finanční analýza prodejen maloobchodu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat ekonomické veličiny vhodné pro hodnocení finanční analýzy prodejen maloobchodu Ústní ověření
b Vyjmenovat uživatele finanční analýzy Ústní ověření
c Popsat hlavní vstupní data důležitá pro realizaci finanční analýzy prodejen maloobchodu Ústní ověření
d Vypočítat ukazatele rentability Praktické předvedení a ústní ověření
e Vypočítat základní ukazatele likvidity Praktické předvedení a ústní ověření
f Vypočítat základní ukazatele aktivity Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Vyhodnocování investic prodejen maloobchodu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pojem investice a popsat jejich významnost pro rozvoj prodejen maloobchodu Ústní ověření
b Popsat základní dělení investic pro účely prodejen maloobchodu Ústní ověření
c Popsat základní skupiny metod hodnocení investic pro účely prodejen maloobchodu Ústní ověření
d Vysvětlit, v čem spočívá princip tzv. finanční páky a popsat její souvislost s investiční strategií prodejny maloobchodu Ústní ověření
e Vyhodnotit investici podle statických kalkulačních metod Praktické předvedení a ústní ověření
f Vyhodnotit investici z pohledu dynamických kalkulačních metod Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Analýza nákladů a efektivnosti prodejen maloobchodu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat důležitost sledování a periodického vyhodnocování ekonomiky (resp. nákladovosti) jednotlivých prodejen maloobchodu Ústní ověření
b Popsat možné manažerské přístupy k řízení prodejen maloobchodu (především z finančního a účetního pohledu) a vysvětlit, jaké výhody a jaké nevýhody každý z nich přináší Ústní ověření
c Vyhodnotit náklady jednotlivých prodejen maloobchodu Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyhodnotit efektivnost provozu prodejny maloobchodu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Sledování prodejnosti sortimentu zboží nebo služeb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat pojem produkt z hlediska zboží nebo služby Ústní ověření
b Popsat postup při zařazování produktů do ceníku dle členění - neprodejný, volně prodejný a exkluzivně prodejný Ústní ověření
c Definovat pojmy - sortiment, šířka sortimentu a druh sortimentu z hlediska zboží nebo služby Ústní ověření
d Vyhodnotit prodejnost 10 druhů zboží nebo služeb Praktické předvedení a ústní ověření
e Zpracovat analýzu prodeje 10 druhů zboží nebo služeb Praktické předvedení a ústní ověření
f Zpracovat analýzu podílu na prodeji u 10 druhů zboží nebo služeb Praktické předvedení a ústní ověření
g Vyhodnotit prodejnost 10 druhů zboží nebo služeb a provést jejich zařazení do skupin "základního" nebo "okrajového" sortimentu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Autorizovaná osoba bezprostředně před zahájením zkoušky připraví podklady, týkající se prodejny maloobchodu. Tyto podklady budou sloužit k provedení výpočtů jednotlivých ukazatelů plánovaných a skutečných, členěných do jednotlivých měsíců a za rok a to - maloobchodní tržby, procento výnosů z tržeb, hodnotu investic, dobu odepisování a typ odepisování, navýšení tržeb vlivem investice, pořizovací zdroje vlastní/cizí, úrokovou míru v případě cizích zdrojů, cash flow, zásoby, počty zaměstnanců, výnosy, náklady, pohledávky, závazky, rozvaha a výsledovka, prodejní plochu v m2, celkovou plochu nemovitosti v m2, 10 druhů výrobků, zboží nebo služeb v členění podle názvu, měrné jednotky, ceny za měrnou jednotku, prodej za jednotlivé měsíce za rok.

Kompetence: Finanční analýza prodejen maloobchodu, kritérium b) uchazeč vyjmenuje uživatele finanční analýzy s ohledem na to, pro koho jsou výstupy této analýzy klíčové ve vztahu k fungování prodejen maloobchodu, jejich základní rozdělení a zdůvodnění, proč patří mezi zainteresované subjekty.

Kritérium d) uchazeč vypočítá ukazatele rentability (rentabilitu tržeb, rentabilitu nákladů, rentabilitu vlastního kapitálu, rentabilitu aktiv) a okomentuje hodnotu každého z těchto ukazatelů.

Kritérium e) uchazeč vypočítá základní ukazatele likvidity (běžná, pohotová a okamžitá likvidita), okomentuje výsledky a uvede případné cesty ke zlepšení těchto ukazatelů.

Kritérium f) uchazeč vypočítá ukazatele aktivity (obrat aktiv, zásob, pohledávek a jejich doby obratu) a vysvětlí, jaký mají ukazatele aktivity vliv na chod prodejny maloobchodu a okomentuje výsledky, případně doporučí zlepšující opatření.

Kompetence: Vyhodnocování investic prodejen maloobchodu, kritérium b) uchazeč popíše základní dělení investic prodejen maloobchodu podle několika odlišných kritérií (např. podle doby trvání investice, podle financování investic nebo typu investic apod.) U každé skupiny uvede 2 příklady.

Kritérium c) uchazeč popíše základní skupiny metod hodnocení investic, u každé skupiny vyjmenuje konkrétní metody, které pod ni spadají a uvede příklady vhodnosti použití těchto metod.

Kritérium e) uchazeč vyhodnotí investici podle statických kalkulačních metod (průměrný roční výnos, průměrná doba návratnosti, průměrný procentní výnos, doba návratnosti) a výsledky následně okomentuje.

Kritérium f) uchazeč vyhodnotí investici z pohledu dynamických kalkulačních metod (čistá současná hodnota, vnitřní výnosové procento, index ziskovosti, doba návratnosti).

Kompetence: Analýza nákladů a efektivnosti maloobchodu a jeho prodejen, kritérium c) uchazeč vytipuje náklady, které značným způsobem ovlivňují ekonomiku celé prodejny. Uspořádá tyto náklady do přehledné tabulky a vygeneruje graf, který bude znázorňovat trend těchto nákladů. Výsledek okomentuje a předloží případné návrhy na zlepšení ekonomické situace prodejny. Kritérium d) uchazeč například vyhodnotí efektivnost pracovní síly, realizované výkony na užitnou plochu prodejny apod. Své výsledky okomentuje a navrhne opatření k zlepšení efektivnosti.

Kompetence: Sledování prodejnosti sortimentu zboží nebo služeb, kritérium d) uchazeč zpracuje tabulku s vyhodnocením prodejnosti za měsíc a rok dle jednotlivých druhů zboží nebo služeb. Kritérium e) uchazeč zpracuje analýzu prodeje 10 druhů zboží nebo služeb a provede její prezentaci. Kritérium f) uchazeč zpracuje analýzu podílu na prodeji u 10 druhů zboží nebo služeb a provede její prezentaci. Kritérium g) uchazeč vyhodnotí prodejnost 10 druhů zboží nebo služeb, uspořádá do přehledné tabulky s ohledem na zařazení do skupin.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro obchod a marketing, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Distribuční centrum BRNĚNKA, spol. s r. o

Maloobchodní síť BRNĚNKA, spol s r. o.

PRAMEN-BRNĚNKA, spol. s r. o.