Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Obchod
Platnost standardu: Od 11.2.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 5

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Finanční analýza prodejen maloobchodu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat ekonomické veličiny vhodné pro hodnocení finanční analýzy prodejen maloobchodu Ústní ověření
b Vyjmenovat uživatele finanční analýzy Ústní ověření
c Popsat hlavní vstupní data důležitá pro realizaci finanční analýzy prodejen maloobchodu Ústní ověření
d Vypočítat ukazatele rentability Praktické předvedení a ústní ověření
e Vypočítat základní ukazatele likvidity Praktické předvedení a ústní ověření
f Vypočítat základní ukazatele aktivity Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Vyhodnocování investic prodejen maloobchodu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pojem investice a popsat jejich významnost pro rozvoj prodejen maloobchodu Ústní ověření
b Popsat základní dělení investic pro účely prodejen maloobchodu Ústní ověření
c Popsat základní skupiny metod hodnocení investic pro účely prodejen maloobchodu Ústní ověření
d Vysvětlit, v čem spočívá princip tzv. finanční páky a popsat její souvislost s investiční strategií prodejny maloobchodu Ústní ověření
e Vyhodnotit investici podle statických kalkulačních metod Praktické předvedení a ústní ověření
f Vyhodnotit investici z pohledu dynamických kalkulačních metod Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Analýza nákladů a efektivnosti prodejen maloobchodu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat důležitost sledování a periodického vyhodnocování ekonomiky (resp. nákladovosti) jednotlivých prodejen maloobchodu Ústní ověření
b Popsat možné manažerské přístupy k řízení prodejen maloobchodu (především z finančního a účetního pohledu) a vysvětlit, jaké výhody a jaké nevýhody každý z nich přináší Ústní ověření
c Vyhodnotit náklady jednotlivých prodejen maloobchodu Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyhodnotit efektivnost provozu prodejny maloobchodu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Sledování prodejnosti sortimentu zboží nebo služeb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat pojem produkt z hlediska zboží nebo služby Ústní ověření
b Popsat postup při zařazování produktů do ceníku dle členění - neprodejný, volně prodejný a exkluzivně prodejný Ústní ověření
c Definovat pojmy - sortiment, šířka sortimentu a druh sortimentu z hlediska zboží nebo služby Ústní ověření
d Vyhodnotit prodejnost 10 druhů zboží nebo služeb Praktické předvedení a ústní ověření
e Zpracovat analýzu prodeje 10 druhů zboží nebo služeb Praktické předvedení a ústní ověření
f Zpracovat analýzu podílu na prodeji u 10 druhů zboží nebo služeb Praktické předvedení a ústní ověření
g Vyhodnotit prodejnost 10 druhů zboží nebo služeb a provést jejich zařazení do skupin "základního" nebo "okrajového" sortimentu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Autorizovaná osoba bezprostředně před zahájením zkoušky připraví podklady, týkající se prodejny maloobchodu. Tyto podklady budou sloužit k provedení výpočtů jednotlivých ukazatelů plánovaných a skutečných, členěných do jednotlivých měsíců a za rok a to - maloobchodní tržby, procento výnosů z tržeb, hodnotu investic, dobu odepisování a typ odepisování, navýšení tržeb vlivem investice, pořizovací zdroje vlastní/cizí, úrokovou míru v případě cizích zdrojů, cash flow, zásoby, počty zaměstnanců, výnosy, náklady, pohledávky, závazky, rozvaha a výsledovka, prodejní plochu v m2, celkovou plochu nemovitosti v m2, 10 druhů výrobků, zboží nebo služeb v členění podle názvu, měrné jednotky, ceny za měrnou jednotku, prodej za jednotlivé měsíce za rok.

Kompetence: Finanční analýza prodejen maloobchodu, kritérium b) uchazeč vyjmenuje uživatele finanční analýzy s ohledem na to, pro koho jsou výstupy této analýzy klíčové ve vztahu k fungování prodejen maloobchodu, jejich základní rozdělení a zdůvodnění, proč patří mezi zainteresované subjekty.

Kritérium d) uchazeč vypočítá ukazatele rentability (rentabilitu tržeb, rentabilitu nákladů, rentabilitu vlastního kapitálu, rentabilitu aktiv) a okomentuje hodnotu každého z těchto ukazatelů.

Kritérium e) uchazeč vypočítá základní ukazatele likvidity (běžná, pohotová a okamžitá likvidita), okomentuje výsledky a uvede případné cesty ke zlepšení těchto ukazatelů.

Kritérium f) uchazeč vypočítá ukazatele aktivity (obrat aktiv, zásob, pohledávek a jejich doby obratu) a vysvětlí, jaký mají ukazatele aktivity vliv na chod prodejny maloobchodu a okomentuje výsledky, případně doporučí zlepšující opatření.

Kompetence: Vyhodnocování investic prodejen maloobchodu, kritérium b) uchazeč popíše základní dělení investic prodejen maloobchodu podle několika odlišných kritérií (např. podle doby trvání investice, podle financování investic nebo typu investic apod.) U každé skupiny uvede 2 příklady.

Kritérium c) uchazeč popíše základní skupiny metod hodnocení investic, u každé skupiny vyjmenuje konkrétní metody, které pod ni spadají a uvede příklady vhodnosti použití těchto metod.

Kritérium e) uchazeč vyhodnotí investici podle statických kalkulačních metod (průměrný roční výnos, průměrná doba návratnosti, průměrný procentní výnos, doba návratnosti) a výsledky následně okomentuje.

Kritérium f) uchazeč vyhodnotí investici z pohledu dynamických kalkulačních metod (čistá současná hodnota, vnitřní výnosové procento, index ziskovosti, doba návratnosti).

Kompetence: Analýza nákladů a efektivnosti maloobchodu a jeho prodejen, kritérium c) uchazeč vytipuje náklady, které značným způsobem ovlivňují ekonomiku celé prodejny. Uspořádá tyto náklady do přehledné tabulky a vygeneruje graf, který bude znázorňovat trend těchto nákladů. Výsledek okomentuje a předloží případné návrhy na zlepšení ekonomické situace prodejny. Kritérium d) uchazeč například vyhodnotí efektivnost pracovní síly, realizované výkony na užitnou plochu prodejny apod. Své výsledky okomentuje a navrhne opatření k zlepšení efektivnosti.

Kompetence: Sledování prodejnosti sortimentu zboží nebo služeb, kritérium d) uchazeč zpracuje tabulku s vyhodnocením prodejnosti za měsíc a rok dle jednotlivých druhů zboží nebo služeb. Kritérium e) uchazeč zpracuje analýzu prodeje 10 druhů zboží nebo služeb a provede její prezentaci. Kritérium f) uchazeč zpracuje analýzu podílu na prodeji u 10 druhů zboží nebo služeb a provede její prezentaci. Kritérium g) uchazeč vyhodnotí prodejnost 10 druhů zboží nebo služeb, uspořádá do přehledné tabulky s ohledem na zařazení do skupin.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 1. Vyšší odborné vzdělání se zaměřením na obchod nebo ekonomiku podniku a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti analytiky provozu maloobchodu, nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti obchodu nebo ekonomiky podniku.

 2. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na obchod nebo ekonomiku podniku a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti analytiky provozu maloobchodu nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti obchodu nebo ekonomiky podniku.

 3. Profesní kvalifikace 66-035-N Analytik/analytička provozu prodejen maloobchodu a vyšší odborné vzdělání v oblasti zaměřené na obchod nebo ekonomiku podniku a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti analytiky provozu maloobchodu.

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

 • zkušební místnost s výpočetní technikou, která je vybavená operačním systémem, tabulkovým, editačním a prezentačním programem (kancelářský balíček programů) s připojením na internet a tiskárnou

 • psací potřeby, kalkulačka a kancelářské papíry

 • podklady k výpočtům:

  • maloobchodní tržby

  • procento výnosů z tržeb

  • hodnota investice

  • doba odepisování a typ odepisování¨

  • navýšení tržeb vlivem investice

  • pořizovací zdroje vlastní/cizí

  • úrokovou míra v případě cizích zdrojů

  • přehled zásob

  • přehled počtu zaměstnanců

  • pohledávky, závazky

  • prodejní plocha v m2

  • celková plocha nemovitosti v m2

  • 10 druhů výrobků, zboží nebo služeb v členění podle názvu, měrné jednotky, ceny za měrnou jednotku, prodej za jednotlivé měsíce za rok

  • účetní rozvaha za stanovené období, výkaz zisků a ztrát, cash flow v tištěné i elektronické podobě

  • ukázkový investiční záměr

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přípravu a přestávky) je 4 až 5 hodin (hodinou se rozumí 60 minut).

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro obchod a marketing, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Distribuční centrum BRNĚNKA, spol. s r. o

Maloobchodní síť BRNĚNKA, spol s r. o.

PRAMEN-BRNĚNKA, spol. s r. o.