Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Lesní dělník
Platnost standardu: Od 7.10.2020 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 2

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Manipulace se semeny, plody a šiškami

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit základní druhy semen, plodů a šišek lesnicky významných dřevin Praktické předvedení
b Popsat zásady uskladnění a manipulace se semeny, plody, rostlinnými řízky a šiškami s důrazem na zabránění biologickému a mechanickému poškození Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Provádění síje v lesních školkách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby provádění síjí semen Ústní ověření
b Popsat a předvést základní předosevní přípravu vybraných druhů semen Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést celoplošnou nebo řádkovou síji Praktické předvedení
d Popsat význam a předvést provedení zásypky a stínění síjí Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Vyzvedávání, třídění a manipulace se sadebním materiálem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit základní druhy sazenic a semenáčků lesních dřevin Praktické předvedení
b Vyjmenovat zásady pro správnou manipulaci se semenáčky a sazenicemi lesních dřevin s ohledem na ochranu jejich kvality a životaschopnosti Ústní ověření
c Provést vyzvedávání semenáčků a sazenic lesních dřevin Praktické předvedení
d Předvést třídění semenáčků a třídění a svazkování sazenic lesních dřevin podle zadaných kritérií Praktické předvedení
e Předvést zakládání sazenic a semenáčků Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Školkování a podřezávání sazenic lesních dřevin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní důvody provádění školkování a podřezávání sazenic lesních dřevin Ústní ověření
b Předvést ruční, případně mechanizované školkování sazenic Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Výroba obalované sadby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat jednotlivé druhy obalované sadby Ústní ověření
b Předvést výrobu obalovaného sadebního materiálu do definovaného druhu obalu a následnou manipulaci a ukládání Praktické předvedení
c Předvést přípravu a manipulaci s obalovanou sadbou před expedicí Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Ošetřování sadebního materiálu a jeho expedice

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby hnojení Ústní ověření
b Předvést ruční aplikaci průmyslových hnojiv Praktické předvedení
c Namíchat směs podle návodu výrobce a provést chemické ošetření sadebního materiálu máčením a postřikovačem před expedicí Praktické předvedení
d Předvést naložení sadebního materiálu na dopravní prostředek a jeho zabezpečení s ohledem na zachování jeho kvality a životaschopnosti Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Realizace ostatních prací v lesních školkách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a předvést přípravu půdy před sadbou a síjí Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat přípravu prostor k uskladnění sadebního materiálu Ústní ověření
c Popsat hlavní zásady zazimování jednotlivých částí lesní školky Ústní ověření
d Uvést zásady BOZP při práci a manipulaci s ručním nářadím a zacházení s chemickými prostředky Ústní ověření
e Předvést čištění, běžnou údržbu, drobné opravy a správné uložení používaného ručního nářadí Praktické předvedení
f Vyplnit pracovní výkazy Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP: https://www.nsp.cz/jednotka-prace/lesni-delnik)

Uchazeč je povinen být vybaven předepsanými osobními ochrannými pracovními pomůckami (OOPP) podle Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

U kompetence "Manipulace se semeny, plody a šiškami“ v kritériu a) jsou předmětem poznávání semen, plodů a šišek následující dřeviny:

jehličnaté: smrk, jedle, douglaska, borovice, modřín

listnaté: dub, buk, javor, jasan

 

U kompetence "Provádění síje v lesních školkách v kritériu b) se rozumí základní předosevní přípravou stratifikace a moření. V kritériu c) uchazeč předvede síji na minimálně 2 běžných metrech záhonu.

 

U kompetence " Vyzvedávání, třídění a manipulace se sadebním materiálem" v kritériu a) jsou předmětem poznávání sazenic následující dřeviny:

jehličnaté: smrk, jedle, douglaska, borovice, vejmutovka, modřín

listnaté: dub, buk, habr, javor, jasan, jilm, akát, bříza, jeřáb, třešeň, lípa, olše, topol

V kritériu c) uchazeč předvede vyzvedávání semenáčků minimálně na ploše 0,25 m2, vyzvedávání sazenic minimálně na 2 běžných metrech záhonu.

V kritériu d) uchazeč předvede třídění minimálně 50 ks semenáčků a třídění a svazkování 50 ks sazenic.

V kritériu e) uchazeč předvede zakládání minimálně 100 ks semenáčků a 100 ks sazenic.

 

U kompetence "Školkování a podřezávání sazenic lesních dřevin", v kritériu b) uchazeč předvede minimálně 10 ks sazenic při ručním školkování a 50 ks při mechanizovaném školkování.

 

U kompetence "Výroba obalované sadby", v kritériu b) uchazeč předvede výrobu obalovaného sadebního materiálu v rozsahu minimálně 20 ks.

 

U kompetence "Ošetřování sadebního materiálu a jeho expedice", v kritériu c) uchazeč ošetří máčením minimálně 10 ks a postřikovačem minimálně 2 běžné metry záhonu sazenic. V kritériu d) uchazeč předvede naložení minimálně 500 ks prostokořenné sadby, v případě krytokořenné sadby minimálně 100 ks.

 

U kompetence "Realizace ostatních prací v lesních školkách", v kritériu a) uchazeč předvede přípravu půdy minimálně na 10 běžných metrech záhonu. V kritériu b) se rozumí prostory k uskladnění sadebního materiálu - sněžná jáma, krecht, sklep a klimatizační sklad. V kritériu e) se jedná o toto nářadí: vyzvedávací vidle, rýč, lopata, motyka, kolečko, ruční postřikovač.

 

Zkouška proběhne ve dvou částech, a to v praktické a teoretické. Teoretickou i praktickou část je nutné absolvovat v lesní školce a na pracovišti s přiměřeným technickým zázemím (dílna, přístřešek apod.), kde je možné ověřit uvedené znalosti a dovednosti při údržbě a drobných opravách lesnického nářadí. Při ověřování splnění kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě, časovému hledisku zvládání předváděných operací a dodržování platných norem a legislativních požadavků. Přitom je nutno posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště.

 

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Hanušovická lesní, a. s.

Hradecká lesní a dřevařská společnost, a. s.

Ing. Milan Hron

Lesy Jedlí, s. r. o.

Střední škola hospodářská a lesnická, příspěvková organizace, Frýdlant, pracoviště Hejnice

Vojenské lesy a statky ČR, s. p.

Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství

Lesní společnost Broumov Holding, a. s.