Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Lesní dělník
Platnost standardu: Od 14.10.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 2

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Manipulace se semeny, plody a šiškami

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Poznat základní druhy semen, plodů a šišek lesnicky významných dřevin Praktické předvedení
b Popsat zásady uskladnění a manipulace se semeny, plody, rostlinnými řízky a šiškami – zabránění biologickému a mechanickému poškození Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Provádění síje v lesních školkách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby provedení síjí semen Ústní ověření
b Popsat a předvést základní předosevní přípravu vybraných druhů semen (stratifikace, moření) Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést celoplošnou nebo řádkovou síji Praktické předvedení
d Popsat význam a předvést provedení zásypky a stínění provedených síjí Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Vyzvedávání, třídění a manipulace se sadebním materiálem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Poznat základní druhy sazenic lesních dřevin Praktické předvedení
b Vyjmenovat zásady pro správnou manipulaci se semenáčky a sazenicemi lesních dřevin s ohledem na ochranu jejich kvality a životaschopnosti Ústní ověření
c Provést vyzvedávání semenáčků a sazenic lesních dřevin Praktické předvedení
d Předvést třídění semenáčků a třídění a svazkování sazenic lesních dřevin dle zadaných kritérií Praktické předvedení
e Předvést zakládání sazenic a semenáčků Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Školkování a podřezávání sazenic lesních dřevin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní důvody provádění školkování a podřezávání sazenic lesních dřevin Ústní ověření
b Předvést ruční, případně mechanizované školkování sazenic Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Výroba obalované sadby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést výrobu obalovaného sadebního materiálu do definovaného druhu obalů a následnou manipulaci a ukládání Praktické předvedení
Je třeba splnit toto kritérium.
2

Ošetřování sadebního materiálu a jeho expedice

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby hnojení Ústní ověření
b Předvést ruční aplikaci průmyslových hnojiv Praktické předvedení
c Namíchat směs dle návodu výrobce a provést chemické ošetření sadebního materiálu máčením a postřikovačem před expedicí Praktické předvedení
d Předvést naložení sadebního materiálu na dopravní prostředek a jeho zabezpečení s ohledem na zachování jeho kvality a životaschopnosti Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Realizace ostatních prací v lesních školkách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat přípravu sněžné jámy (krechtu, sklepa) k uskladnění sadebního materiálu Ústní ověření
b Popsat hlavní zásady zazimování jednotlivých částí lesní školky Ústní ověření
c Uvést zásady BOZP při práci a manipulaci s ručním nářadím a zacházení s chemickými prostředky Ústní ověření
d Předvést čištění, běžnou údržbu, drobné opravy a správné uložení používaného ručního nářadí Praktické předvedení
e Vyplnit pracovní výkazy Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Zkouška proběhne ve dvou částech, a to v praktické a teoretické. Teoretickou i praktickou část je nutné absolvovat v lesní školce, případně na pracovišti s přiměřeným technickým zázemím (dílna, přístřešek apod.), kde je možné ověřit uvedené znalosti a dovednosti při údržbě a drobných opravách lesnického nářadí. Při ověřování splnění kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, jakož i ke kvalitě, časovému hledisku zvládání předváděných operací a dodržování platných norem a legislativních požadavků. Přitom je nutno posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště.

Předmětem poznávání semen, plodů a šišek budou následující dřeviny:

Jehličnaté: smrk, jedle, douglaska, borovice, modřín

Listnaté: dub, buk, javor, jasan

Předmětem poznávání sazenic budou následující dřeviny:

Jehličnaté: smrk, jedle, douglaska, borovice, vejmutovka, modřín

Listnaté: dub, buk, habr, javor, jasan, jilm, akát, bříza, jeřáb, třešeň, lípa, olše, topol

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 1. Profesní kvalifikace 41-085-E Lesní dělník ve školkařství nebo profesní kvalifikaci vyšší kvalifikační úrovně v oblasti školkařství (mechanizátor pro výrobu sazenic v lesních školkách, lesní technik školkař atd.) a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti pěstební činnosti, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.
 2. Střední vzdělání s výučním listem v oborech zaměřených na lesnictví a alespoň 5 let odborné praxe jako osoba odpovědná za činnosti v oblasti související s prací v lesním školkařství, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.
 3. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oborech zaměřených na lesnictví a alespoň 5 let odborné praxe jako osoba odpovědná za činnosti v oblasti související s prací v lesním školkařství, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.
 4. Vyšší odborné vzdělání v oblasti lesnictví a alespoň 5 let odborné praxe jako osoba odpovědná za činnosti v oblasti související s prací v lesním školkařství, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.
 5. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na lesnictví a alespoň 5 let odborné praxe jako osoba odpovědná za činnosti v oblasti související s prací v lesním školkařství nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo praktického vyučování nebo odborného výcviku vyučujícího práci v lesním školkařství, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.

 

U všech uvedených variant je požadována odborná způsobilost 3. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin dle zákona č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči ve znění pozdějších předpisů.

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo zemědělství, www.eagri.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

 • Lesní školka a pracoviště s dílnou, umožňující svým rozsahem a strukturou provedení zkoušky při splnění bezpečnostních a hygienických předpisů pro danou činnost
 • dopravní prostředek k přesunům na pracoviště
 • předepsané osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP)
 • lékárnička
 • ruční nářadí a pomůcky používané v školkařství
 • druhy obalů pro výrobu obalované sadby
 • sbírka semen, plodů a šišek lesnicky významných dřevin
 • jednotlivé druhy semenáčků a sazenic lesnicky významných dřevin
 • spotřební materiál (včetně návodů na použití)
 • dopravní prostředek na přepravu sadebního materiálu
 • pracovní výkazy, psací potřeby a
 • záznamové archy pro sledování a hodnocení postupu plnění úkolů

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 10 až 15 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 6 až 8 hodin (hodinou se rozumí 60 minut).

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR, SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Hanušovická lesní, a. s.

Hradecká lesní a dřevařská společnost, a. s.

Ing. Milan Hron

Lesy Jedlí, s. r. o.

Střední škola hospodářská a lesnická, příspěvková organizace, Frýdlant, pracoviště Hejnice