Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Vodohospodářský technik dispečer
Platnost standardu: Od 26.4.2016 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve vodohospodářských normách, standardech, legislativě a dokumentaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit obsah vodního zákona (zákon č. 254/2001 Sb., v platném znění) a uvést související předpisy Ústní ověření
b Vysvětlit obsah zákona o ochraně přírody a krajiny (zákon č. 114/1992 Sb., v platném znění) a zákona o lesích (zákon č. 289/1995 Sb., v platném znění) Ústní ověření
c Vysvětlit obsah zákona o odpadech (zákon č. 185/2001 Sb., v platném znění) a uvést související předpisy Ústní ověření
d Vysvětlit obsah stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., v platném znění), zákona o ochraně zemědělského půdního fondu (zákon č. 334/1992 Sb., v platném znění), zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech (zákon č. 139/2002 Sb., v platném znění) Ústní ověření
e Vysvětlit jednotlivé vodohospodářské pojmy (vodní tok, povodí, koryto, stupeň, jez, nádrž, přehrada…) Ústní ověření
f Číst projektovou dokumentaci, dokumentaci a výkresy vodních děl, vysvětlit členění a úplnost dokumentace vodních děl Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Operativní řešení problémů při vzniku poruch, havárií, povodní a dalších mimořádných událostí na vodních dílech a vodních tocích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat možné mimořádné události na vodních dílech, vodních tocích a celém povodí (povodeň, zvláštní povodeň, ledochod, sucho, havárie...) Ústní ověření
b Vysvětlit zásady BOZP při vzniku mimořádných událostí (identifikace a minimalizace rizik, zakázané činnosti, zásady komunikace) Ústní ověření
c Navrhnout postup koordinace řešení vzorové mimořádné události na vodním toku nebo díle v součinnosti s jednotlivými složkami integrovaného záchranného systému Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zjišťování a oznamování přestupků v oblasti vodního hospodářství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit předmět zjišťovaných přestupků Ústní ověření
b Popsat způsoby zjišťování a oznamování přestupků specifikovaných ve vodním zákoně č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů na zájmovém území Ústní ověření
c Uvést pravomoci jednotlivých stupňů státní správy Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Výkon kontrolní činnosti na vodních dílech a vodních tocích a kontrola ochrany před povodněmi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat vodní dílo ke vzdouvání nebo akumulaci vody, funkční objekty vodního díla, kategorie vodních děl Ústní ověření
b Vysvětlit pojmy manipulace a mimořádná manipulace na vodním díle, manipulační a provozní řád, technicko-bezpečnostní dohled, vodní stav, průtok, minimální zůstatkový průtok Ústní ověření
c Vysvětlit pojmy povodeň, zvláštní povodeň, povodňová rizika, záplavové území, aktivní zóna, stupně povodňové aktivity, povodňové plány, povodňové prohlídky, předpovědní a hlásná služba, záchranné a zabezpečovací práce, povodňové orgány, integrovaný záchranný systém Ústní ověření
d Vyjmenovat příklady jevů rozhodných pro vznik povodně Ústní ověření
e Popsat vodní tok a proudění vody v korytě přirozeném, upraveném a umělém a povinnosti a práva správce vodního toku a vlastníků okolních pozemků a staveb ve vztahu k vodnímu toku Ústní ověření
f Popsat batygrafické křivky nádrže, jejich význam a využití Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zpracovávání podkladů pro vodohospodářské studie, studie záplavových území a studie odtokových poměrů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat charakteristické vlivy hospodaření v povodí na vodní režim Ústní ověření
b Vysvětlit úlohu územního plánování, stavebního řádu, pozemkových úprav a územních systémů ekologické stability Ústní ověření
c Vysvětlit účel a praktické využití vodohospodářských studií Ústní ověření
d Popsat a vysvětlit příklad stanoveného záplavového území a popsat činnosti v aktivní a pasivní zóně Písemné a ústní ověření
e Popsat důvody zpracování studií odtokových poměrů, uvést příklad praktického uplatnění zpracované studie Písemné a ústní ověření
f Popsat a navrhnout postup při zpracování podkladů pro vodohospodářské studie, studie záplavových území a studie odtokových poměrů, uvést zdroje podkladů a způsob jejich získávání a využívání pro další činnosti Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Využívání veřejně přístupných informačních systémů pro vodní hospodářství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat příklady veřejně přístupných informačních systémů a vysvětlit jejich význam Ústní ověření
b Zjistit potřebné informace o povodí, pozemku, stavbě, nakládání s vodami, způsobu hospodaření, omezeních apod. na zadaném příkladu Praktické předvedení a ústní ověření
c Zjistit potřebné hydrologické a meteorologické informace a vysvětlit jejich použití Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zpracovávání podkladů pro manipulační řády vodních děl

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zdroje informací (interní, externí) Ústní ověření
b Vysvětlit pojem a postup stanovení minimálního zůstatkového průtoku Ústní ověření
c Popsat ovlivnění průtoku ve vodním toku soustavou vodních děl Ústní ověření
d Pracovat s konkrétním manipulačním řádem, vysvětlit jeho obsah a popsat z něj plynoucí zásady manipulace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Provádění hydrologických a hydrotechnických výpočtů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pojem m-denní průtok a n-letá voda Ústní ověření
b Popsat charakteristiku nádrže a konsumpční křivky koryta vodního toku a bezpečnostního přelivu a vysvětlit jejich použití Ústní ověření
c Vypočítat kapacitu koryta dle zadání (Chézyho rovnice) Praktické předvedení a ústní ověření
d Vypočítat ztrátu ornice (Wischmeier-Smithova rovnice) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Monitorování a posuzování povodňových situací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zdroje informací pro monitoring vodních stavů a průtoků Ústní ověření
b Vysvětlit postup při vyhlašování jednotlivých stupňů povodňové aktivity a povinnosti povodňových orgánů a integrovaného záchranného systému Ústní ověření
c Na základě konkrétního údaje o průtoku a stanovení m-denních průtoků a n-letých vod posoudit možný vývoj vodohospodářské situace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Hodnocení odborných kompetencí může být prováděno společně dle logických celků, kdy bude během praktického předvedení současně prováděno ústní ověření tak, aby bylo zřejmé, že uchazeč chápe celou problematiku v širších souvislostech s nezbytnými teoretickými základy. Ústní ověření kompetencí Orientace ve vodohospodářských normách, standardech, legislativě a dokumentaci, Zjišťování a oznamování přestupků v oblasti vodního hospodářství, Operativní řešení problémů při vzniku poruch, havárií, povodní a dalších mimořádných událostí na vodních dílech a vodních tocích bude provedeno samostatně jako teoretická část s praktickým předvedením schopnosti navrhnout řešení mimořádné události. Současně bude provedeno hodnocení kompetencí Zpracování podkladů pro manipulační řády vodních děl, Zpracování podkladů pro vodohospodářské studie, studie záplavových území a studie odtokových poměrů. Tato celá část může být odzkoušena v učebně nebo jiné místnosti k tomu určené.

 

Další celek tvoří kompetence Výkon kontrolní činnosti na vodních dílech a vodních tocích a kontrola ochrany před povodněmi, Sledování a posuzování hydrologických, meteorologických a provozních údajů, Provádění hydrologických a hydrotechnických výpočtů, Monitorování a posuzování povodňových situací, ve kterých uchazeč prokáže svoji schopnost provádět kontrolní činnost ve vodohospodářské oblasti, sledovat a vyhodnocovat požadované údaje a výpočty.

 

Při ověřování splnění kritérií založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, jakož i ke kvalitě, časovému hledisku zvládání předváděných operací a dodržování platných norem. Přitom je nutno posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště.

 

Mezi další požadavky na uchazeče patří dovednost práce s výpočetní technikou: práce v textovém editoru a tabulkovém procesoru, práce s internetem, vyhledávání dat na internetu. Tato dovednost bude využita zejména v kompetenci Využívání veřejně přístupných informačních systémů pro vodní hospodářství (v kritériích b) a c).

 

Vzhledem k provádění praktické části zkoušky přímo na úseku vodního toku je vhodná doba pro vykonání zkoušky období březen až listopad. Zkouška nemůže být provedena během povodní, extrémního sucha nebo mrazů.

 

Praktická část zkoušky proběhne na vodním díle a části vodního toku, které zvolí autorizovaná osoba provádějící zkoušku. Autorizovaná osoba zašle uchazeči spolu s pozvánkou ke složení zkoušky seznam věcí, které si uchazeč přinese ke zkoušce sám (gumová obuv vysoká, nepromokavý oděv apod.).

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Povodí Labe, státní podnik

VOŠ a SŠ stavební Vysoké Mýto

P O P R, spol. s r. o.