Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Platnost standardu: Od 16.12.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 5

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Analýza a algoritmizace praktických úloh

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést analýzu požadavků a cílů praktického zadání:
definovat rozhraní technologických signálů;
definovat rozhraní datových struktur nadřazených celků;
provést analýzu časové odezvy algoritmu;
dekomponovat systémy na jednotlivé funkční bloky a jejich vzájemná datová rozhraní;
navrhnout seznam potřebných konstant, proměnných včetně jejich datových typů;
specifikovat veličiny, které bude možné parametrizovat
Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést algoritmizaci úloh:
navrhnout vývojové diagramy pro jednotlivé funkční bloky;
stanovit priority vykonávání a návaznosti funkčních bloků
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
5

Tvorba programu pro PLC ve vybraném prostředí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Implementovat vytvořený algoritmus do vybraného programového kódu, vhodně použít datové i programové prostředky vybraného prostředí:
přepsat jednotlivé kroky vytvořeného algoritmu (z kompetence č. 1b) ve vybraném programovém kódu;
definovat proměnné a konstanty pomocí vybraného kódu;
definovat moduly pomocí vybraného kódu, použít standardní i vlastní knihovny;
doplnit jednotlivé kroky vhodným popisem a poznámkami
Praktické předvedení a ústní ověření
b Odladit vytvořený program:
odstranit pomocí kompilátoru syntaktické chyby;
oživit jednotlivé funkce a najít a odstranit případné rozdíly oproti definovaným vývojovým diagramům;
doplnit komentáře, které dokumentují stav průběhu činnosti programu
Praktické předvedení a ústní ověření
c Aktualizovat vývojové nástroje:
vyhledat potřebnou verzi vývojového nástroje pro daný typ HW
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Ověření funkčnosti programu a testování optimálnosti algoritmu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat množinu testovacích hodnot pro ověření správnosti algoritmu - navrhnout posloupnost vstupních testovacích signálů (logických, analogových, komunikovaných) Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout postup ověření regulačních smyček Ústní ověření
c Ověřit funkčnost vzájemných vazeb funkčních bloků Praktické předvedení a ústní ověření
d Ověřit výstupní signály na základě bodů a), b), c) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Zpracování systémové dokumentace vytvořeného kódu a podkladů pro uživatelskou dokumentaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat strukturu dokumentace vytvořeného řešení:
vytvořit přehledný zápis jednotlivých požadavků a cílů dle zadání;
popsat transparentní skupinu testovacích dat s odůvodněním postihující všechny varianty řešení a testující všechny cesty v navrhovaném algoritmickém řešení
Praktické předvedení a ústní ověření
b Sestavit programovou dokumentaci:
popsat vazby jednotlivých požadavků a cílů na použité prostředky – proměnné, konstanty, funkční bloky;
popsat a zdokumentovat implementované algoritmy;
doplnit vytvořený kód programu komentáři k jednotlivým úsekům programu zlepšující čitelnost kódu, zvýšit přehlednost kódu formální úpravou (zarovnání a odsazení) zápisů;
zajistit logickou návaznost a zlepšit orientaci v programovém kódu, popsat použité knihovny a jejich umístění;
zdokumentovat aktuálně použité verze systémových a uživatelských knihoven a aktuální verzi vývojového prostředí;
uložit zdrojovou i kompilovanou formu programu
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
5

Orientace v normách a v technické dokumentaci, zařízení a komplexů a automatizovaných systémů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v technických normách dle specifikace cílové aplikace Ústní ověření
b Orientovat se v technické dokumentaci – projektové, PLC od výrobce (HW, SW) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Uvádění SW a HW PLC do provozu v prostředí zákazníka

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ověřit funkčnost PLC HW v reálných podmínkách Praktické předvedení a ústní ověření
b Ověřit funkčnost PLC SW v reálných podmínkách Praktické předvedení a ústní ověření
c Ověřit parametrizaci algoritmů pro danou aplikaci Praktické předvedení a ústní ověření
d Otestovat provoz jednoduché aplikace a diagnostikovat stavy/chyby Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

V případě, že uchazeč není držitelem stupně odborné způsobilosti elektrotechnik, či vedoucí elektrotechnik, autorizovaná osoba před začátkem zkoušky provede školení a přezkoušení dle § 9, nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice, a to na činnosti na elektrických zařízeních, se kterými uchazeč při zkoušce přijde do styku a bude s nimi manipulovat. O školení a přezkoušení provede autorizovaná osoba písemný záznam. Čas na školení a přezkoušení není zahrnut do doby vykonávání zkoušky, a ani do doby přípravy na zkoušku.

 

Metodické pokyny:

 

Předmětem přípravy na zkoušku v rozsahu 4 hodin je seznámení s vývojovými nástroji a připraveným PLC HW.

 

Během zkoušky budou ověřeny všechny definované kompetence s využitím realizace konkrétní úlohy na jednoduchém reálném modelovém zařízení.

  • Zadaná úloha musí být postavena tak, aby bylo možné demonstrovat jednotlivé kroky při analýze, implementaci, praktické realizaci a funkčním ověření jednoduché aplikace – např. typu

  • přečerpávání vody z jedné nádoby do druhé

  • sledování stálé výše hladiny

  • regulace teploty v místnosti apod.

 

Autorizovaná osoba je povinna nejpozději v den vyhlášení termínu zkoušky z profesní kvalifikace zveřejnit informace o dostupných technologiích, na kterých bude zkouška probíhat. Uchazeč musí být před zkouškou informován o tom, jaký systém pro vykonání zkoušky je k dispozici u zkoušejícího. V případě, že je toto vybavení pro něj nevhodné, je oprávněn přinést ke zkoušce vlastní technické a programové prostředky. Vlastní vybavení je omezeno na osobní PC a obecně použitelné uživatelské SW .Uchazeč o tom musí informovat zkoušející autorizovanou osobu před započetím zkoušky.

V rámci zkoušky budou vykonávány činnosti na zařízeních do 1 kV AC/ 1,5 kV DC v objektu bez nebezpečí výbuchu.

Požadavky pro činnost dle této profesní kvalifikace:

Pro výkon povolání/činnosti je potřeba splňovat požadavky na odbornou způsobilost v elektrotechnice, a to minimálně v rozsahu § 6 (elektrotechnik), nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro informační technologie a elektronické komunikace, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

ZAT, a. s.

ZČU v Plzni

Axenta, a. s.