Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Digitální a informační agentura
Skupina oborů: Informatické obory
Povolání: Webový interakční designer
Platnost standardu: Od 3.6.2023 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 6

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Identifikace požadavků a představ zákazníka o webových stránkách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Identifikovat v písemném zadání projektu webové prezentace, které informace pro návrh webu chybí. Naformulovat doplňující dotazy a získat odpovědi diskusí s klientem Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyjmenovat klíčové informace, které je potřeba vědět o cílové skupině, a uvést, jak lze tyto informace získat Ústní ověření
c Identifikovat benefity a atributy firemní nebo produktové značky na základě textového popisu Praktické předvedení a ústní ověření
d Na základě písemného zadání definovat hodnoticí kritéria úspěchu webu (KPI) a způsob jejich měření Praktické předvedení a ústní ověření
e Správně uvést a popsat následující fáze nákupního cyklu individuálního spotřebitele: poznávání problému, hledání informací, vyhodnocování, výběr a rozhodnutí ke koupi, vyhodnocení po koupi Písemné ověření
f Na základě písemného zadání identifikovat možná omezení projektu (grafická, technická, projektová, obsahová) Praktické předvedení a ústní ověření
g Vybrat definici a popis pojmu trojimperativ Písemné ověření
h Na základě písemného zadání idenfikovat řídicí osu trojimperativu a rozplánovat postup prací pro návrh webu a definovat výstupy a jejich kvalitu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Základy výzkumu požadavků uživatelů na webovou prezentaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Na základě písemného zadání rozeznat znalostní mezeru, určit hypotézy a zvolit vhodné metody pro uživatelský výzkum Praktické předvedení a ústní ověření
b Vybrat vysvětlení a popis základních pojmů související s uživatelským výzkumem:
1. Persona
2. Uživatelský scénář
3. Mentální model
Písemné ověření
c Vybrat vysvětlení a popis základních metod uživatelského výzkumu pro použití jak v on-line výzkumu, tak pro výzkum v terénu:
1. Rozhovor
2. Contextual inquiry
3. Fly-on-the-wall
4. Případně další podle vlasní volby uchazeče
Písemné ověření
d Vytvořit část dotazníku zaměřeného na otestování zadané hypotézy, který odpovídá sociologickým pravidlům pro tvorbu dotazníku. Definovat, kde a jak lze získat vhodné respondenty pro dotazník Praktické předvedení a ústní ověření
e Vytvořit část dotazníku zaměřeného na otestování zadané hypotézy pomocí hloubkových rozhovorů v terénu. Definovat, jak lze získat vhodné respondenty pro dotazník Praktické předvedení a ústní ověření
f Vybrat vysvětlení a popis základních pojmů webové analytiky. Zvolit popis významů následujících pojmů (vzhledem ke zvolenému referenčnímu nástroji):
1. Návštěva
2. Unikátní návštěvník
3. Míra opuštění
4. Konverze
5. Konverzní trychtýř
Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Zpracování návrhu obsahu a struktury webu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenujte omezení pro následující typy webových prezentací, které vychází z platné legislativy:
1. Provozování komerční webové prezentace
2. Provoz e-mailového zpravodaje
3. Ochrana osobních údajů
4. Přístupnost webové prezentace
Ústní ověření
b Zvolit definici významů následujících pojmů:
1. Informační architektura
2. Exaktní schéma kategorizace informace
3. Analýza klíčových slov
4. Inventarizace a audit obsahu (content inventory)
Písemné ověření
c Na základě písemného zadání vytvořit mapy stránek Praktické předvedení a ústní ověření
d Navrhnout obsah tří typově odlišných webových stránek na základě zadaného záměru a zdůvodnit ho Praktické předvedení a ústní ověření
e Vysvětlit, k čemu se používá metoda třídění kartiček (card sorting), a jaké jsou rozdíly mezi otevřeným a uzavřeným tříděním kartiček Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Zpracování návrhu uživatelského rozhraní webové prezentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat vysvětlení a popis výhod a nevýhod různého umístění popisků prvků pro vstup informací k zadávání vstupních údajů a doporučit konkrétní řešení umístění popisků pro:
1. Přihlašovací formulář
2. Fakturační údaje v objednávce
Písemné ověření
b Uvést základní pravidla pro textaci chybových zpráv Ústní ověření
c Uvést základní pravidla pro umístění popisků pro vstup informací Ústní ověření
d Uvést a popsat základní formulářové prvky pro vstup dat Ústní ověření
e Uvést pravidla pro validaci formulářů a výpis validačních zpráv Ústní ověření
f Na základě přiloženého písemného zadání webové prezentace identifikovat základní chyby v použitelnosti a popsat best practices pro návrh rozhraní daného webu Praktické předvedení a ústní ověření
g Uvést a popsat návrhové vzory pro následující typy chování:
1. Prozkoumávání
2. Zpřesňování
3. Srovnávání
4. Získání přehledu
5. Hledání detailních informací o konkrétním objektu
Ústní ověření
h Uvést a popsat metodiku Mobile First Ústní ověření
i Vysvětlit nejvhodnější případy použití následujících strategií:
1. Pouze desktopová varianta
2. Mobilní web
3. Responsivní web
4. Mobilní aplikace
Ústní ověření
j Vysvětlit pojem “funkční fixace” (Functional Fixedness) a stručně popsat způsoby, kterými je možné tomuto kognitivnímu zkreslení při návrhu webu předcházet Ústní ověření
k Popsat výhody, nevýhody a situaci, kdy je nejvhodnější použít:
1. Skicu
2. Wireframe / interaktivní prototyp
3. Prototyp vytvořený programátorem
Ústní ověření
l Uvést a popsat jednu metodiku vedení iterativního workshopu s klientem Ústní ověření
m Vysvětlit zásady pro návrh webu podle standardů WCAG 2.0 (přístupnost):
1. Vnímatelnost (Percievable)
2. Ovladatelnost (Operable)
3. Srozumitelnost (Understandable)
4. Robustnost (Robust)
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Evaluace návrhu webu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat vysvětlení a popis významů a použití následujících metod pro evaluaci návrhů nebo finální spuštěné webové prezentace:
1. Webová analytika
2. Click-tracking
3. A/B, MVT testování
4. Testování informační architektury / struktury
Písemné ověření
b Na základě zadání, které obsahuje hypotézy a konkrétní webovou prezentaci, navrhnout a provést uživatelské testování s minimálně pěti účastníky. Vyhodnotit a zpracovat výstupní zprávu shrnující nejzávažnější problémy a navrhnout způsob jejich odstranění Ustní obhajoba přinesené práce
Je třeba splnit obě kritéria.
6

Analýza a zhodnocení webu a jeho grafického návrhu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat vysvětlení a popis pojmů:
1. Gestalt pravidla: blízkost, podobnost, popředí-pozadí, symetrie, uzávěra
2. Princip typografického kontrastu
3. Signifier
4. Zlatý řez
5. Typografická mřížka
6. Principy sazby a její vliv na čitelnost
7. Bílé místo
Písemné ověření
b Zvolit vysvětlení a popis významů heuristické analýzy, uvést alespoň 5 běžně používaných heuristických pravidel Písemné ověření
c Podle písemného zadání webu vyhodnotit jeho nedostatky pomocí heuristických pravidel Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Aplikace základů kognitivní psychologie a behaviorální ekonomie pro práci na webové prezentaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsob zpracování vizuální informace, 5 kognitivních zkreslení a vysvětlit jejich vliv na lidské rozhodování, hlavní charakteristiky krátkodobé paměti, způsoby posílení zapamatovatelnosti informace, typy lidských chyb Ústní ověření
b Zvolit vysvětlení a popis základních principů behaviorální ekonomie vztahující se k následujícím tématům:
1. Základní koncepty
a. Výchozí hodnoty (defaults)
b. Psychologie volby (psychology of choice)
2. Psychologie peněz
a. Averze vůči ztrátě (loss aversion)
b. Reciprocita (reciprocity)
c. Mikro platby (micro-payments)
3. Práce a motivace
a. IKEA efekt
b. Mentální nesoulad (cognitive dissonance)
Písemné ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
6

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

 

Praktická část zkoušky probíhá na uchazečem zvolené platformě. Zpracovaná zadání jsou ve standardních formátech pro tvorbu a publikaci dokumentů (.docx, .xlsx, .pptx – Office Open XML formáty, .jpeg, .png, .gif, .pdf). Video soubory musí být uloženy s běžným kodekem v kontejneru .avi, .wmv, popř. .ogg nebo .mkv.

 

Časový harmonogram samostatné práce:

 • Uchazeč obdrží zadání nejpozději 3 týdny před termínem zkoušky.

 • Uchazeč má právo zvolit si platformu pro realizaci zkoušky nejpozději 5 dní před konáním zkoušky po dohodě s autorizovanou osobou.

 • Nejméně 3 dny před termínem praktické zkoušky uchazeč předloží testovací scénář, který použil pro provedení testování a video nahrávku ze všech sezení uživatelského testování. Tato nahrávka musí obsahovat záznam dění na obrazovce počítače (případně jiného zařízení – tablet, chytrý telefon) účastníka a jeho hlas. Není nutné (ale vhodné), aby obsahovala také záběr obličeje účastníka.

 • Autorizovaná osoba je povinna v den vyhlášení termínu zkoušky zveřejnit informace o dostupných technologiích

 

Zkouška se skládá ze čtyř částí: obhajoby samostatné práce, písemného ověření, ústního ověření a praktického předvedení s ústním ověřením.

 

Samostatná práce

Cílem samostatné práce je ověřit schopnost evaluovat použitelnost konkrétního webu, navrhnout a jasně popsat zjištěné nedostatky, tzn. ověřit kompetenci "Evaluace návrhu webu" kritérium b).

Zadání samostatné práce bude obsahovat:

 • Konkrétní webovou prezentaci, která bude předmětem uživatelského testování - zkoušející zvolí webovou prezentaci podle svého uvážení. Pokud není webová prezentace volně dostupná, musí zajistit přístup pro zkoušeného a účastníky testování. Webová prezentace by měla být zvolena s ohledem na to, aby příliš neomezovala cílovou skupinu.

 • Definici kritérií pro nábor účastníků uživatelského testování a vzor souhlasu s pořízením záznamu pro potřeby zkoušky.

 • Cíle pro testování - co má testování ověřit.

Uchazeč připraví testovací scénář, provede uživatelské testování, které vyhodnotí, a sepíše výslednou zprávu.

Je na uchazeči, aby si vybral mezi prezenčním nebo vzdáleným moderovaným testováním. Uchazeč musí moderovat uživatelské testování sám.

Vyhodnocení práce se provádí v praktické části s ústní obhajobou.

 

Písemné ověření

Písemné ověření má dvě části.

Uchazeč v první části prokáže znalosti písemným testem (rozsah asi 60 min. – 32 otázek).

Pravidla pro aplikaci testů jako způsobu ověřování profesní kvalifikace

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu.

Musí přitom splňovat následující pravidla:

 • Testy pro jednotlivé uchazeče musí být vygenerovány z dostatečně velkého souboru otázek (počet otázek z jednotlivých kompetencí upřesněn níže), aby bylo možné vytvářet dostatečné počty různě sestavených testů.

 • Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence.

 • Pro každé kritérium existuje několik otázek.

 • Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium stanovený počet otázek.

 • Za úspěšné splnění testu se považuje 75 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

Autorizovaná osoba vypracuje soubor 81 testových úloh, zaměřených na ověření znalostní složky vybraných kompetencí:

 • Zpracování návrhu uživatelského rozhraní webové prezentace

  • kritérium a) - 12 otázek

 • Evaluace návrhu webu

  • kritérium a) - 20 otázek

 • Analýza a zhodnocení webu a jeho grafického návrhu

  • kritérium a) - 22 otázek

 • Aplikace základů kognitivní psychologie a behaviorální ekonomie pro práci na webové prezentaci

  • kritérium b) - 27 otázek

 

Autorizovaná osoba zajistí vygenerování náhodného testu pro každého uchazeče, sestaveného z 32 otázek s následujícím zastoupením jednotlivých kritérií podle kompetencí:

 • Zpracování návrhu uživatelského rozhraní

  • kritérium a) – 4 otázky

 • Evaluace návrhu webu

  • kritérium a) - 10 otázek

 • Analýza a zhodnocení webu a jeho grafického návrhu

  • kritérium a) - 10 otázek

 • Aplikace základů kognitivní psychologie a behaviorální ekonomie pro práci na webové prezentaci

  • kritérium b) - 8 otázek

Testové otázky budou uzavřené, sestavené ze tří odpovědí, z nichž pouze jedna je správná. Všechny otázky jsou bodově rovnocenné.

 

V druhé časti písemného ověření se uchazeč vyjadřuje volnou písemnou formou. Jedná se o následující kritéria v rámci uvedených kompetencí:

 • Identifikace požadavků zákazníka o webových stránkách

  • kritérium e)

  • kritérium g)

 • Základy uživatelského výzkumu

  • kritérium b)

  • kritérium c)

  • kritérium f)

 • Zpracování návrhu obsahu a struktury webu

  • kritérium b)

 • Analýza a zhodnocení webu a jeho grafického návrhu

  • kritérium b)

 

Ústní ověření

V rámci přípravy na zkoušku si uchazeč připraví poznámky ke kritériím hodnocení s ústním ověřením. Vlastní ústní zkoušení probíhá formou rozhovoru mezi AOs a uchazečem

 

Praktické předvedení s ústním ověřením

Uchazeč může v rámci praktické části zkoušky používat vlastní technické vybavení, ale je plně zodpovědný za propojení svého vybavení s projektorem. Alternativa je prezentovat pomocí počítače, který bude k dispozici v učebně (prezentaci je nutné přinést na flash disku ve formátu PDF).

Pro tuto část zkoušky vypracuje autorizovaná osoba soubor pěti zadání pro každé z následujících kritérií v rámci uvedených kompetencí:

 • Identifikace požadavků zákazníka o webových stránkách

  • kritéria a), c), d), f), h)

 • Základy uživatelského výzkumu

  • kritéria a), d), e)

 • Zpracování návrhu obsahu a struktury webu

  • kritéria c), d)

 • Zpracování návrhu uživatelského rozhraní webové prezentace

  • kritérium f)

 • Analýza a zhodnocení webu a jeho grafického návrhu

  • kritérium c)

Pro zkoušku autorizovaná osoba zajistí náhodné vygenerování jednoho zadání pro každé z uvedených kriterií. Uchazečem vypracovaná řešení jednotlivých zadání budou ověřena v rámci úkolů 2 až 4 (viz níže). V rámci těchto úkolů budou současně ověřena vybraná kritéria, u kterých je uveden ústní způsob ověření.

 

V této části zkoušky uchazeč dostane sadu čtyř na sebe navazujících úkolů, které průřezově prověří praktické využívání znalostí a dovedností ze všech kompetencí.

Úkol 1 - Obhajoba samostatné práce

Cílem prvního úkolu praktické části je ověřit schopnost prezentovat výsledky a závěry z uživatelského testování (výsledky samostatné práce). Žadatel obhajuje jím zvolenou webovou prezentaci, připravený testovací scénář a výslednou zprávu. AOs ověřuje dotazy a doplňujícími otázkami správnost a postup vypracování zadaní. Nehodnotí se práce samotná, ale její obhajoba.

Je hodnocena kompetence "Evaluace návrhu webu" kritérium b) podle následujících hledisek:

 • příprava testovacího scénáře - zde se hodnotí především pokrytí testovacích hypotéz a formulace jednotlivých úkolů,

 • provedení uživatelského testování - zde se hodnotí zejména práce s účastníky, pokrytí všech oblastí ze scénáře a poměr doby, kdy hovoří moderátor vs. doby, kdy hovoří účastník,

 • vyhodnocení testování - zde se hodnotí zejména kategorizace chyb podle závažnosti, způsob organizace výstupní zprávy a srozumitelnost navržených zlepšení.

 

Úkol 2 - Zpracování vstupních informací

Cílem druhého úkolu je prověřit schopnosti uchazeče pracovat s nekvalitním zadáním nebo zadavatelem, který nemá zkušenosti s tvorbou webu nebo vedením obdobných projektů. Uchazeč musí být schopen pomocí diskuze se zkoušejícím, který má roli klienta, zjistit informace, které mu v zadání chybí, definovat základní metriky (key performance indicators) úspěšnosti webu a naplánovat průběh projektu.

Jsou hodnocena následující kritéria z uvedené kompetence:

 • Identifikace požadavků zákazníka o webových stránkách

  • kritéria a), b), c), d), f), h)

 

Úkol 3 - Informační architektura a návrh uživatelského rozhraní

Cílem třetího úkolu je prověřit schopnost navrhnout strukturu webové prezentace a navrhnout obsah tří typově odlišných stránek (např. titulní a dvě další důležité stránky odpovídající zadání).

Uchazeč navrhne strukturu webu na základě standardních postupů pro zadanou webovou prezentaci.

Jsou hodnocena následující kritéria z uvedených kompetencí:

 1. Zpracování návrhu obsahu a struktury webu

  1. kritéria a), c)

 2. Zpracování návrhu uživatelského rozhraní webové prezentace

  1. kritérium g)

Na základě zadání navrhne 3 konkrétní stránky. U jedné stránky si zvolí breakpointy pro alternativní zobrazení na zařízeních s jinou velikostí (např. smartphone, tablet, TV). Jinou stránku využije pro návrh formuláře, na kterém prokáže znalost relevantních návrhových vzorů. Volby návrhových vzorů a breakpointů odůvodní. Prokáže základní znalost použitelnosti, přístupnosti webových prezentací.

Jsou hodnocena následující kritéria z uvedených kompetencí:

 • Zpracování návrhu obsahu a struktury webu

  • kritérium a), c), d)

 • Zpracování návrhu uživatelského rozhraní webové prezentace

  • kritéria b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m)

 

Úkol 4 - Evaluace

Cílem čtvrtého úkolu je zjistit schopnosti objektivně zhodnotit stávající webovou prezentaci, předat informace klientovi a navrhnout možné způsoby nápravy.

Uchazeč vyjmenuje metody evaluace webové prezentace, jednu si zvolí a svou volbu odůvodní. V rámci tohoto úkolu uchazeč využije svoji zpracovanou samostatnou práci z pohledu usefullness testing a ukáže, kde a jak uplatnil principy kognitivní psychologie. Navrhne způsob otestování jím navržené struktury webu pomocí metody Card sorting. Dostane návrh a na něm prokáže dovednost heuristické evaluace.

Jsou hodnocena následující kritéria z uvedených kompetencí:

 • Zpracování návrhu obsahu a struktury webu

  • kritérium e)

 • Analýza a zhodnocení webu a jeho grafického návrhu

  • kritérium c)

 • Kognitivní psychologie a behaviorální ekonomie

  • kritérium a)

Vypracované úkoly uchazeč předvede a obhájí v diskusi s AOs

Kromě těchto úkolů uchazeč na základě zadání vypracuje výstupní dokumenty uvedené v kompetenci "Základy uživatelského výzkumu" kritériích a), d), e) a ústně je obhájí.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat tento požadavek:

 • Vysokoškolské vzdělání a alespoň 5 let prokázané odborné praxe v oblasti interakčního designu nebo uživatelského výzkumu a uživatelského testování nebo infomační architektury.

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Digitální a informační agentura, www.dia.gov.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

 • Adekvátně vybavená zkušební místnost pro provedení zkoušky
 • Vybavení potřebným hardware a software – notebook nebo pracovní stanice vybavená podle požadavku uchazeče - aktuální verze Windows, macOP, Linux, software pro tvorbu dokumentů typu (.docx, .xlsx, .pptx – Office Open XML formáty, .jpeg, .png, .gif, .pdf) a pro video soubory (.avi, .wmv, popř. .ogg nebo .mkv)
 • Psací potřeby, papír
 • Flipchart nebo white board
 • Projektor, plátno
 • Zpracováná zadání jednotlivých úkolů
 • Zpracované testové otázky

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 180 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přípravu a přestávky) je 5 až 6 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

 

Doba trvání první části písemné zkoušky (test) jednoho uchazeče je 60 minut, doba trvání druhé části písemné zkoušky (otevřená forma) jednoho uchazeče je 80 minut..

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro informační technologie a elektronické komunikace, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

MSD IT Global Innovation Center s. r. o.

Jan Řezáč (OSVČ, konzultant webů)

CA Technologies

IBM ČR