Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Digitální a informační agentura
Skupina oborů: Informatické obory
Povolání: Webový interakční designer
Platnost standardu: Od 3.6.2023 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 6

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Identifikace požadavků a představ zákazníka o webových stránkách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Identifikovat v písemném zadání projektu webové prezentace, které informace pro návrh webu chybí. Naformulovat doplňující dotazy a získat odpovědi diskusí s klientem Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyjmenovat klíčové informace, které je potřeba vědět o cílové skupině, a uvést, jak lze tyto informace získat Ústní ověření
c Identifikovat benefity a atributy firemní nebo produktové značky na základě textového popisu Praktické předvedení a ústní ověření
d Na základě písemného zadání definovat hodnoticí kritéria úspěchu webu (KPI) a způsob jejich měření Praktické předvedení a ústní ověření
e Správně uvést a popsat následující fáze nákupního cyklu individuálního spotřebitele: poznávání problému, hledání informací, vyhodnocování, výběr a rozhodnutí ke koupi, vyhodnocení po koupi Písemné ověření
f Na základě písemného zadání identifikovat možná omezení projektu (grafická, technická, projektová, obsahová) Praktické předvedení a ústní ověření
g Vybrat definici a popis pojmu trojimperativ Písemné ověření
h Na základě písemného zadání idenfikovat řídicí osu trojimperativu a rozplánovat postup prací pro návrh webu a definovat výstupy a jejich kvalitu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Základy výzkumu požadavků uživatelů na webovou prezentaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Na základě písemného zadání rozeznat znalostní mezeru, určit hypotézy a zvolit vhodné metody pro uživatelský výzkum Praktické předvedení a ústní ověření
b Vybrat vysvětlení a popis základních pojmů související s uživatelským výzkumem:
1. Persona
2. Uživatelský scénář
3. Mentální model
Písemné ověření
c Vybrat vysvětlení a popis základních metod uživatelského výzkumu pro použití jak v on-line výzkumu, tak pro výzkum v terénu:
1. Rozhovor
2. Contextual inquiry
3. Fly-on-the-wall
4. Případně další podle vlasní volby uchazeče
Písemné ověření
d Vytvořit část dotazníku zaměřeného na otestování zadané hypotézy, který odpovídá sociologickým pravidlům pro tvorbu dotazníku. Definovat, kde a jak lze získat vhodné respondenty pro dotazník Praktické předvedení a ústní ověření
e Vytvořit část dotazníku zaměřeného na otestování zadané hypotézy pomocí hloubkových rozhovorů v terénu. Definovat, jak lze získat vhodné respondenty pro dotazník Praktické předvedení a ústní ověření
f Vybrat vysvětlení a popis základních pojmů webové analytiky. Zvolit popis významů následujících pojmů (vzhledem ke zvolenému referenčnímu nástroji):
1. Návštěva
2. Unikátní návštěvník
3. Míra opuštění
4. Konverze
5. Konverzní trychtýř
Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Zpracování návrhu obsahu a struktury webu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenujte omezení pro následující typy webových prezentací, které vychází z platné legislativy:
1. Provozování komerční webové prezentace
2. Provoz e-mailového zpravodaje
3. Ochrana osobních údajů
4. Přístupnost webové prezentace
Ústní ověření
b Zvolit definici významů následujících pojmů:
1. Informační architektura
2. Exaktní schéma kategorizace informace
3. Analýza klíčových slov
4. Inventarizace a audit obsahu (content inventory)
Písemné ověření
c Na základě písemného zadání vytvořit mapy stránek Praktické předvedení a ústní ověření
d Navrhnout obsah tří typově odlišných webových stránek na základě zadaného záměru a zdůvodnit ho Praktické předvedení a ústní ověření
e Vysvětlit, k čemu se používá metoda třídění kartiček (card sorting), a jaké jsou rozdíly mezi otevřeným a uzavřeným tříděním kartiček Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Zpracování návrhu uživatelského rozhraní webové prezentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat vysvětlení a popis výhod a nevýhod různého umístění popisků prvků pro vstup informací k zadávání vstupních údajů a doporučit konkrétní řešení umístění popisků pro:
1. Přihlašovací formulář
2. Fakturační údaje v objednávce
Písemné ověření
b Uvést základní pravidla pro textaci chybových zpráv Ústní ověření
c Uvést základní pravidla pro umístění popisků pro vstup informací Ústní ověření
d Uvést a popsat základní formulářové prvky pro vstup dat Ústní ověření
e Uvést pravidla pro validaci formulářů a výpis validačních zpráv Ústní ověření
f Na základě přiloženého písemného zadání webové prezentace identifikovat základní chyby v použitelnosti a popsat best practices pro návrh rozhraní daného webu Praktické předvedení a ústní ověření
g Uvést a popsat návrhové vzory pro následující typy chování:
1. Prozkoumávání
2. Zpřesňování
3. Srovnávání
4. Získání přehledu
5. Hledání detailních informací o konkrétním objektu
Ústní ověření
h Uvést a popsat metodiku Mobile First Ústní ověření
i Vysvětlit nejvhodnější případy použití následujících strategií:
1. Pouze desktopová varianta
2. Mobilní web
3. Responsivní web
4. Mobilní aplikace
Ústní ověření
j Vysvětlit pojem “funkční fixace” (Functional Fixedness) a stručně popsat způsoby, kterými je možné tomuto kognitivnímu zkreslení při návrhu webu předcházet Ústní ověření
k Popsat výhody, nevýhody a situaci, kdy je nejvhodnější použít:
1. Skicu
2. Wireframe / interaktivní prototyp
3. Prototyp vytvořený programátorem
Ústní ověření
l Uvést a popsat jednu metodiku vedení iterativního workshopu s klientem Ústní ověření
m Vysvětlit zásady pro návrh webu podle standardů WCAG 2.0 (přístupnost):
1. Vnímatelnost (Percievable)
2. Ovladatelnost (Operable)
3. Srozumitelnost (Understandable)
4. Robustnost (Robust)
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Evaluace návrhu webu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat vysvětlení a popis významů a použití následujících metod pro evaluaci návrhů nebo finální spuštěné webové prezentace:
1. Webová analytika
2. Click-tracking
3. A/B, MVT testování
4. Testování informační architektury / struktury
Písemné ověření
b Na základě zadání, které obsahuje hypotézy a konkrétní webovou prezentaci, navrhnout a provést uživatelské testování s minimálně pěti účastníky. Vyhodnotit a zpracovat výstupní zprávu shrnující nejzávažnější problémy a navrhnout způsob jejich odstranění Ustní obhajoba přinesené práce
Je třeba splnit obě kritéria.
6

Analýza a zhodnocení webu a jeho grafického návrhu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat vysvětlení a popis pojmů:
1. Gestalt pravidla: blízkost, podobnost, popředí-pozadí, symetrie, uzávěra
2. Princip typografického kontrastu
3. Signifier
4. Zlatý řez
5. Typografická mřížka
6. Principy sazby a její vliv na čitelnost
7. Bílé místo
Písemné ověření
b Zvolit vysvětlení a popis významů heuristické analýzy, uvést alespoň 5 běžně používaných heuristických pravidel Písemné ověření
c Podle písemného zadání webu vyhodnotit jeho nedostatky pomocí heuristických pravidel Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Aplikace základů kognitivní psychologie a behaviorální ekonomie pro práci na webové prezentaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsob zpracování vizuální informace, 5 kognitivních zkreslení a vysvětlit jejich vliv na lidské rozhodování, hlavní charakteristiky krátkodobé paměti, způsoby posílení zapamatovatelnosti informace, typy lidských chyb Ústní ověření
b Zvolit vysvětlení a popis základních principů behaviorální ekonomie vztahující se k následujícím tématům:
1. Základní koncepty
a. Výchozí hodnoty (defaults)
b. Psychologie volby (psychology of choice)
2. Psychologie peněz
a. Averze vůči ztrátě (loss aversion)
b. Reciprocita (reciprocity)
c. Mikro platby (micro-payments)
3. Práce a motivace
a. IKEA efekt
b. Mentální nesoulad (cognitive dissonance)
Písemné ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
6

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

 

Praktická část zkoušky probíhá na uchazečem zvolené platformě. Zpracovaná zadání jsou ve standardních formátech pro tvorbu a publikaci dokumentů (.docx, .xlsx, .pptx – Office Open XML formáty, .jpeg, .png, .gif, .pdf). Video soubory musí být uloženy s běžným kodekem v kontejneru .avi, .wmv, popř. .ogg nebo .mkv.

 

Časový harmonogram samostatné práce:

 • Uchazeč obdrží zadání nejpozději 3 týdny před termínem zkoušky.

 • Uchazeč má právo zvolit si platformu pro realizaci zkoušky nejpozději 5 dní před konáním zkoušky po dohodě s autorizovanou osobou.

 • Nejméně 3 dny před termínem praktické zkoušky uchazeč předloží testovací scénář, který použil pro provedení testování a video nahrávku ze všech sezení uživatelského testování. Tato nahrávka musí obsahovat záznam dění na obrazovce počítače (případně jiného zařízení – tablet, chytrý telefon) účastníka a jeho hlas. Není nutné (ale vhodné), aby obsahovala také záběr obličeje účastníka.

 • Autorizovaná osoba je povinna v den vyhlášení termínu zkoušky zveřejnit informace o dostupných technologiích

 

Zkouška se skládá ze čtyř částí: obhajoby samostatné práce, písemného ověření, ústního ověření a praktického předvedení s ústním ověřením.

 

Samostatná práce

Cílem samostatné práce je ověřit schopnost evaluovat použitelnost konkrétního webu, navrhnout a jasně popsat zjištěné nedostatky, tzn. ověřit kompetenci "Evaluace návrhu webu" kritérium b).

Zadání samostatné práce bude obsahovat:

 • Konkrétní webovou prezentaci, která bude předmětem uživatelského testování - zkoušející zvolí webovou prezentaci podle svého uvážení. Pokud není webová prezentace volně dostupná, musí zajistit přístup pro zkoušeného a účastníky testování. Webová prezentace by měla být zvolena s ohledem na to, aby příliš neomezovala cílovou skupinu.

 • Definici kritérií pro nábor účastníků uživatelského testování a vzor souhlasu s pořízením záznamu pro potřeby zkoušky.

 • Cíle pro testování - co má testování ověřit.

Uchazeč připraví testovací scénář, provede uživatelské testování, které vyhodnotí, a sepíše výslednou zprávu.

Je na uchazeči, aby si vybral mezi prezenčním nebo vzdáleným moderovaným testováním. Uchazeč musí moderovat uživatelské testování sám.

Vyhodnocení práce se provádí v praktické části s ústní obhajobou.

 

Písemné ověření

Písemné ověření má dvě části.

Uchazeč v první části prokáže znalosti písemným testem (rozsah asi 60 min. – 32 otázek).

Pravidla pro aplikaci testů jako způsobu ověřování profesní kvalifikace

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu.

Musí přitom splňovat následující pravidla:

 • Testy pro jednotlivé uchazeče musí být vygenerovány z dostatečně velkého souboru otázek (počet otázek z jednotlivých kompetencí upřesněn níže), aby bylo možné vytvářet dostatečné počty různě sestavených testů.

 • Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence.

 • Pro každé kritérium existuje několik otázek.

 • Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium stanovený počet otázek.

 • Za úspěšné splnění testu se považuje 75 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

Autorizovaná osoba vypracuje soubor 81 testových úloh, zaměřených na ověření znalostní složky vybraných kompetencí:

 • Zpracování návrhu uživatelského rozhraní webové prezentace

  • kritérium a) - 12 otázek

 • Evaluace návrhu webu

  • kritérium a) - 20 otázek

 • Analýza a zhodnocení webu a jeho grafického návrhu

  • kritérium a) - 22 otázek

 • Aplikace základů kognitivní psychologie a behaviorální ekonomie pro práci na webové prezentaci

  • kritérium b) - 27 otázek

 

Autorizovaná osoba zajistí vygenerování náhodného testu pro každého uchazeče, sestaveného z 32 otázek s následujícím zastoupením jednotlivých kritérií podle kompetencí:

 • Zpracování návrhu uživatelského rozhraní

  • kritérium a) – 4 otázky

 • Evaluace návrhu webu

  • kritérium a) - 10 otázek

 • Analýza a zhodnocení webu a jeho grafického návrhu

  • kritérium a) - 10 otázek

 • Aplikace základů kognitivní psychologie a behaviorální ekonomie pro práci na webové prezentaci

  • kritérium b) - 8 otázek

Testové otázky budou uzavřené, sestavené ze tří odpovědí, z nichž pouze jedna je správná. Všechny otázky jsou bodově rovnocenné.

 

V druhé časti písemného ověření se uchazeč vyjadřuje volnou písemnou formou. Jedná se o následující kritéria v rámci uvedených kompetencí:

 • Identifikace požadavků zákazníka o webových stránkách

  • kritérium e)

  • kritérium g)

 • Základy uživatelského výzkumu

  • kritérium b)

  • kritérium c)

  • kritérium f)

 • Zpracování návrhu obsahu a struktury webu

  • kritérium b)

 • Analýza a zhodnocení webu a jeho grafického návrhu

  • kritérium b)

 

Ústní ověření

V rámci přípravy na zkoušku si uchazeč připraví poznámky ke kritériím hodnocení s ústním ověřením. Vlastní ústní zkoušení probíhá formou rozhovoru mezi AOs a uchazečem

 

Praktické předvedení s ústním ověřením

Uchazeč může v rámci praktické části zkoušky používat vlastní technické vybavení, ale je plně zodpovědný za propojení svého vybavení s projektorem. Alternativa je prezentovat pomocí počítače, který bude k dispozici v učebně (prezentaci je nutné přinést na flash disku ve formátu PDF).

Pro tuto část zkoušky vypracuje autorizovaná osoba soubor pěti zadání pro každé z následujících kritérií v rámci uvedených kompetencí:

 • Identifikace požadavků zákazníka o webových stránkách

  • kritéria a), c), d), f), h)

 • Základy uživatelského výzkumu

  • kritéria a), d), e)

 • Zpracování návrhu obsahu a struktury webu

  • kritéria c), d)

 • Zpracování návrhu uživatelského rozhraní webové prezentace

  • kritérium f)

 • Analýza a zhodnocení webu a jeho grafického návrhu

  • kritérium c)

Pro zkoušku autorizovaná osoba zajistí náhodné vygenerování jednoho zadání pro každé z uvedených kriterií. Uchazečem vypracovaná řešení jednotlivých zadání budou ověřena v rámci úkolů 2 až 4 (viz níže). V rámci těchto úkolů budou současně ověřena vybraná kritéria, u kterých je uveden ústní způsob ověření.

 

V této části zkoušky uchazeč dostane sadu čtyř na sebe navazujících úkolů, které průřezově prověří praktické využívání znalostí a dovedností ze všech kompetencí.

Úkol 1 - Obhajoba samostatné práce

Cílem prvního úkolu praktické části je ověřit schopnost prezentovat výsledky a závěry z uživatelského testování (výsledky samostatné práce). Žadatel obhajuje jím zvolenou webovou prezentaci, připravený testovací scénář a výslednou zprávu. AOs ověřuje dotazy a doplňujícími otázkami správnost a postup vypracování zadaní. Nehodnotí se práce samotná, ale její obhajoba.

Je hodnocena kompetence "Evaluace návrhu webu" kritérium b) podle následujících hledisek:

 • příprava testovacího scénáře - zde se hodnotí především pokrytí testovacích hypotéz a formulace jednotlivých úkolů,

 • provedení uživatelského testování - zde se hodnotí zejména práce s účastníky, pokrytí všech oblastí ze scénáře a poměr doby, kdy hovoří moderátor vs. doby, kdy hovoří účastník,

 • vyhodnocení testování - zde se hodnotí zejména kategorizace chyb podle závažnosti, způsob organizace výstupní zprávy a srozumitelnost navržených zlepšení.

 

Úkol 2 - Zpracování vstupních informací

Cílem druhého úkolu je prověřit schopnosti uchazeče pracovat s nekvalitním zadáním nebo zadavatelem, který nemá zkušenosti s tvorbou webu nebo vedením obdobných projektů. Uchazeč musí být schopen pomocí diskuze se zkoušejícím, který má roli klienta, zjistit informace, které mu v zadání chybí, definovat základní metriky (key performance indicators) úspěšnosti webu a naplánovat průběh projektu.

Jsou hodnocena následující kritéria z uvedené kompetence:

 • Identifikace požadavků zákazníka o webových stránkách

  • kritéria a), b), c), d), f), h)

 

Úkol 3 - Informační architektura a návrh uživatelského rozhraní

Cílem třetího úkolu je prověřit schopnost navrhnout strukturu webové prezentace a navrhnout obsah tří typově odlišných stránek (např. titulní a dvě další důležité stránky odpovídající zadání).

Uchazeč navrhne strukturu webu na základě standardních postupů pro zadanou webovou prezentaci.

Jsou hodnocena následující kritéria z uvedených kompetencí:

 1. Zpracování návrhu obsahu a struktury webu

  1. kritéria a), c)

 2. Zpracování návrhu uživatelského rozhraní webové prezentace

  1. kritérium g)

Na základě zadání navrhne 3 konkrétní stránky. U jedné stránky si zvolí breakpointy pro alternativní zobrazení na zařízeních s jinou velikostí (např. smartphone, tablet, TV). Jinou stránku využije pro návrh formuláře, na kterém prokáže znalost relevantních návrhových vzorů. Volby návrhových vzorů a breakpointů odůvodní. Prokáže základní znalost použitelnosti, přístupnosti webových prezentací.

Jsou hodnocena následující kritéria z uvedených kompetencí:

 • Zpracování návrhu obsahu a struktury webu

  • kritérium a), c), d)

 • Zpracování návrhu uživatelského rozhraní webové prezentace

  • kritéria b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m)

 

Úkol 4 - Evaluace

Cílem čtvrtého úkolu je zjistit schopnosti objektivně zhodnotit stávající webovou prezentaci, předat informace klientovi a navrhnout možné způsoby nápravy.

Uchazeč vyjmenuje metody evaluace webové prezentace, jednu si zvolí a svou volbu odůvodní. V rámci tohoto úkolu uchazeč využije svoji zpracovanou samostatnou práci z pohledu usefullness testing a ukáže, kde a jak uplatnil principy kognitivní psychologie. Navrhne způsob otestování jím navržené struktury webu pomocí metody Card sorting. Dostane návrh a na něm prokáže dovednost heuristické evaluace.

Jsou hodnocena následující kritéria z uvedených kompetencí:

 • Zpracování návrhu obsahu a struktury webu

  • kritérium e)

 • Analýza a zhodnocení webu a jeho grafického návrhu

  • kritérium c)

 • Kognitivní psychologie a behaviorální ekonomie

  • kritérium a)

Vypracované úkoly uchazeč předvede a obhájí v diskusi s AOs

Kromě těchto úkolů uchazeč na základě zadání vypracuje výstupní dokumenty uvedené v kompetenci "Základy uživatelského výzkumu" kritériích a), d), e) a ústně je obhájí.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro informační technologie a elektronické komunikace, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

MSD IT Global Innovation Center s. r. o.

Jan Řezáč (OSVČ, konzultant webů)

CA Technologies

IBM ČR