Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Povolání: Samostatný elektrotechnik zkušebny elektrických strojů a přístrojů
Platnost standardu: Od 15.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 5

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v principech činnosti elektrických strojů a přístrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit princip činnosti zadaného elektrického stroje či přístroje Ústní ověření
b Vysvětlit význam dílčích funkčních prvků daného elektrického stroje či přístroje, požadavky na materiály jednotlivých částí Ústní ověření
c Stanovit postup měření pro ověření zadané charakteristiky funkčního prvku elektrického stroje či přístroje Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Orientace v metrologii v oblasti elektrotechniky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit základní pojmy z metrologie Ústní ověření
b Orientovat se v systému jednotek SI, vysvětlit význam jednotlivých elektrotechnických veličin a jejich měření Ústní ověření
c Aplikovat základní zákony elektrotechniky na předložené elektrotechnické zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
d Stanovit chybu měření u prováděných zkoušek, resp. stanovit nejistotu, vysvětlit problematiku stanovení nejistoty měření, chyby metody a měřicích přístrojů Praktické předvedení a ústní ověření
e Vysvětlit fyzikální principy základních snímačů elektrických veličin Ústní ověření
f Vysvětlit význam kalibrace měřicích přístrojů, návaznost etalonů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Používání technické dokumentace a elektrotechnických norem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v předložené technické dokumentaci daného zařízení (v českém i anglickém jazyce) Praktické předvedení a ústní ověření
b Zapojit měřené zařízení dle technické dokumentace, vysvětlit funkci jednotlivých prvků Praktické předvedení a ústní ověření
c Nastudovat a vysvětlit postup zkoušky dle příslušné elektrotechnické normy (v českém i anglickém jazyce), stanovit požadavky na potřebné vybavení pro provedení měření Praktické předvedení a ústní ověření
d Demonstrovat znalost řízení dokumentů a záznamů, na příkladu identifikovat příčinu neshody a navrhnout opatření k nápravě (typový protokol, informační protokol, protokol z kontrolních zkoušek, protokol o shodě) Praktické předvedení a ústní ověření
e Využít ke zkoušce příslušnou technickou normu, podle normy stanovit rozsah a sled prováděných zkoušek elektrického zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Provádění zkoušek elektrických strojů a přístrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit zkoušky pro ověření shody zařízení s technickou normou Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyjmenovat základní zkoušky a vysvětlit jejich význam pro správnou a bezpečnou funkci daného elektrického stroje či přístroje Ústní ověření
c Stanovit a zajistit požadované podmínky pro prověření zkoušky Praktické předvedení
d Zvolit vhodné měřicí přístroje a zařízení včetně zdůvodnění volby Praktické předvedení a ústní ověření
e Provést zkoušku v souladu s technickými normami Praktické předvedení
f Vyhodnotit měření včetně nejistoty měření Praktické předvedení
g Zpracovat protokol o zkoušce v souladu s požadavky norem Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Řízení skupiny pracovníků zkušebny elektrických strojů a přístrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozdělit úkoly na jednotlivé členy u měření vyžadujícího více osob Praktické předvedení
b Poučit jednotlivé členy skupiny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
5

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, ochrana před úrazem elektrickým proudem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit potřebné ochranné pomůcky pro provedení dané zkoušky a popsat bezpečnost a ochranu zdraví při práci Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit princip ochrany před úrazem elektrickým proudem na základě normy ČSN EN 61140 Ochrana před úrazem elektrickým proudem a norem návazných Ústní ověření
c Popsat účinky elektrického proudu na lidský organismus Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-elektrotechnik-332e#zdravotni-zpusobilost).

Vstupním předpokladem připuštění ke zkoušce a pro výkon povolání/činnosti je předložení platného dokladu o odborné způsobilosti v elektrotechnice v rozsahu minimálně dle §6 („elektrotechnik“) bez omezení napětí, nařízení vlády 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

Autorizovaná osoba stanoví tři zkoušky konkrétního elektrického stroje či přístroje (spínací přístroj, nebo elektrický domácí spotřebič, nebo elektrické ruční nářadí), z toho dvě na základě normy a jednu pro prověření dílčí charakteristiky zařízení. V průběhu zkoušek zařízení musí uchazeč měřit minimálně napětí a proud (včetně neharmonického průběhu), některou mechanickou veličinu (síla, tlak, moment) a další neelektrickou veličinu.

 

Uchazeč se v první části zkoušky dle profesní kvalifikace seznámí s daným zařízením a jeho konstrukcí, je mu předána potřebná technická dokumentace a seznam norem potřebných pro provedení zkoušky zařízení na prostudování (alespoň část v anglickém jazyce). V průběhu této části může uchazeč zařízení demontovat, aby se blíže seznámil s jednotlivými funkčními celky. Na tuto část jsou vyčleněny čtyři hodiny.

 

Ve druhé části zkoušky dle profesní kvalifikace samostatně provede tři zkoušky na zařízení stanovené autorizovanou osobou, vyhodnotí měření a zpracuje protokol. Po celou dobu má uchazeč k dispozici technickou dokumentaci i potřebné normy.

 

Podmínkou úspěšné zkoušky je dodržení všech zásad BOZP.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro elektrotechniku, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Českomoravská elektrotechnická asociace

ČVUT FEL

FEKT VUT v Brně

Elektrotechnický zkušební ústav

Český institut pro akreditaci, o. p. s.