Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Obchod
Povolání: Nákupčí audio, video
Platnost standardu: Od 19.6.2020 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Výběr vhodných rozhlasových a televizních stanic a časů pro umístění reklamních spotů s ohledem na zadání klienta

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat brief (zadání) od klienta a dotázat se klienta na doplňující informace potřebné pro umístění reklamních spotů, které nebyly v zadání uvedeny Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout a zpracovat výběr konkrétních rozhlasových médií včetně analýzy předností vybraných rozhlasových médií pro umístění reklamních spotů podle zadání klienta Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout a zpracovat výběr konkrétních televizních médií včetně analýzy předností vybraných televizních médií pro umístění reklamních spotů podle zadání klienta Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zpracování plánu nákupu rozhlasových a televizních médií na základě zadání klienta

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat mediální plán pro dané zadání Praktické předvedení
b Zdůvodnit výběr médií a načasování kampaně Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Zpracování rozpočtů nákupu rozhlasových a televizních médií včetně vyjednání cen

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat jednotlivé položky rozpočtu Písemné a ústní ověření
b Popsat práci s jednotlivými položkami rozpočtu Ústní ověření
c Předvést způsob vyjednání ceny se zástupci médií včetně slev Praktické předvedení
d Zpracovat rozpočet nákupu rozhlasové kampaně Praktické předvedení a ústní ověření
e Zpracovat rozpočet nákupu televizní kampaně Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v odborném mediálním názvosloví z oblasti rozhlasových a televizních médií

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit význam zadaných odborných výrazů z oblasti nákupu rozhlasových médií Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit význam zadaných odborných výrazů z oblasti nákupu televizních médií Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Získávání aktuálních dat a informací z rozhlasových a televizních médií potřebných k rozhodování o umístění reklamních spotů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat v obecné rovině způsob získávání dat a informací z rozhlasových médií potřebných k rozhodování o umístění reklamních spotů Písemné a ústní ověření
b Popsat v obecné rovině způsob získávání dat a informací z televizních médií potřebných k rozhodování o umístění reklamních spotů Písemné a ústní ověření
c Vysvětlit proces získávání dat potřebných k rozhodování o umístění reklamních spotů pro rozhlasový trh a jejich aplikaci do mediálního plánu Ústní ověření
d Vysvětlit proces získávání dat potřebných k rozhodování o umístění reklamních spotů pro televizní trh a jejich aplikaci do mediálního plánu Ústní ověření
e Předvést způsob získávání dat a informací z rozhlasových nebo televizních médií potřebných k rozhodování o umístění reklamních spotů dle modelového zadání kampaně Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Autorizovaná osoba připraví minimálně 3 modelová zadání kampaně pro ověření kompetencí:

- Výběr vhodných rozhlasových a televizních stanic a časů pro umístění reklamních spotů s ohledem na zadání klienta

- Zpracování plánu nákupu rozhlasových a televizních médií na základě zadání klienta

- Zpracování rozpočtů nákupu rozhlasových a televizních médií včetně vyjednání cen

- Získávání aktuálních dat a informací z rozhlasových a televizních médií potřebných k rozhodování o umístění reklamních spotů

Uchazeč si vylosuje jedno z minimálně 3 předložených modelových zadání kampaně.

Jednotlivé kompetence, znalosti a způsobilosti uchazeče jsou ověřovány při modelovém nákupu rozhlasových a televizních médií.

Při ověřování kompetence Orientace v odborném mediálním názvosloví z oblasti rozhlasových a televizních médií uchazeč vysvětlí význam 10 odborných výrazů zadaných autorizovanou osobou u každého z kritérií hodnocení.

 

Pro způsoby ověření „Písemné a ústní ověření" autorizovaná osoba připraví písemná zadání, která budou obsahově vycházet z kritérií hodnocení. Po vyhodnocení písemné části může autorizovaná osoba požadovat po uchazeči ústní upřesnění odpovědí.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro polygrafii, média a informační služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

C&COM Advertising, s. r. o.

Stanislav Červ, Holly

OUR MEDIA, a. s.

Supraphon, a. s.