Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Doprava a spoje
Povolání: Vedoucí poštovního oddělení
Platnost standardu: Od 7.10.2020 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v provozních předpisech a poštovních podmínkách včetně znalosti BOZP

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v poštovních podmínkách Praktické předvedení
b Vyhledat pracovní postupy v provozních předpisech Praktické předvedení
c Popsat základní technologický postup zpracování poštovní zásilky Ústní ověření
d Orientovat se v předpisech BOZP a PO a jejich dodržování na pracovišti Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řízení a koordinace činností v logistickém centru nebo na poště

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsob řízení, organizování a kontroly činností v logistickém centru nebo v oddělení pošty Ústní ověření
b Popsat způsob evidence kontroly činností v logistickém centru nebo v oddělení pošty Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Zapracovávání pracovníků do poštovního provozu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat dokumenty související s činností poštovní provozovny zajišťující podání, přepravu a dodání zásilek, s nimiž se musí seznámit nově přijatí zaměstnanci, včetně způsobu evidence Ústní ověření
b Popsat zařazení zaměstnance do adaptačního procesu, včetně jeho průběhu a vyhodnocení Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Administrativní a personální vedení podřízených pracovníků na poště

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a charakterizovat druhy pracovněprávních vztahů Ústní ověření
b Vyjmenovat a charakterizovat způsoby ukončení pracovněprávních vztahů Ústní ověření
c Vysvětlit základní pravidla pro školení zaměstnanců v oblasti BOZP a PO Ústní ověření
d Orientovat se v základních zákonných ustanoveních týkajících se pracovnělékařských služeb, vysvětlit jejich význam a uplatnění v praxi a charakterizovat povinnosti vedoucího v oblasti pracovnělékařských služeb Ústní ověření
e Popsat základní kritéria domácího a bezpečnostního řádu poštovní provozovny Ústní ověření
f Popsat způsob seznámení pracovníků se směrnicemi, provozními předpisy a zabezpečení jejich dodržování, včetně evidence Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Poskytování informací o poštovních službách a službách smluvních partnerů, včetně okamžité podpory zákazníkům při řešení problémů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Nabídnout klientovi podle jeho požadavků vhodnou poštovní službu, vhodný způsob úhrady cen za poštovní služby Praktické předvedení
b Nabídnout klientovi podle jeho požadavků vhodnou službu smluvních partnerů Praktické předvedení
c Poradit klientovi při řešení nepravidelnosti týkající se dodání zásilky Praktické předvedení
d Poradit klientovi při řešení nepravidelnosti týkající se reklamace zásilky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola a zajištění dodržování technologických postupů pošty

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat kontrolní činnost dodržování technologických postupů v podací službě Ústní ověření
b Popsat kontrolní činnost dodržování technologických postupů v dodací a poukázkové službě Ústní ověření
c Popsat kontrolní činnost dodržování technologických postupů v poštovní přepravě Ústní ověření
d Popsat kontrolní činnost dodržování technologických postupů v důchodové službě Ústní ověření
e Popsat způsob seznámení pracovníků s nedostatky zjištěnými při kontrolní činnosti, včetně evidence a zajištění dodržování technologických postupů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Přijímání reklamací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat druhy reklamací a vyjmenovat k nim příslušné reklamační lhůty Ústní ověření
b Přijmout reklamaci dodání zapsané zásilky, včetně sepsání reklamačního listu Praktické předvedení a ústní ověření
c Přijmout reklamaci poškození nebo úbytku obsahu poštovních zásilek, včetně sepsání zápisu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Jednání se zákazníkem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat zásady komunikace se zákazníkem Ústní ověření
b Zvládnout telefonickou komunikaci s problémovým volajícím Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
5

Vyřizování dotazů soudů, finančních úřadů a exekutorů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat poskytování součinnosti při vyřizování dotazů soudů Ústní ověření
b Popsat poskytování součinnosti při vyřizování dotazů finančních úřadů Ústní ověření
c Popsat poskytování součinnosti při vyřizování dotazů exekutorů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

 

Uchazeč musí být dále prokazatelně seznámen s legislativními a provozně obchodními povinnostmi a odpovědností v souvislosti s jeho pohybem v prostorách poskytovatele poštovních služeb (poštovní tajemství, obchodní tajemství, odpovědnost za svěřené prostředky a zásilky).

Autorizovaná osoba je povinna do ověřování zařadit simulaci procesu přijetí reklamace nedodané zásilky, poštovní poukázky (peněžní částky), zásilky poškozené, s úbytkem obsahu.

Autorizovaná osoba musí mít připravenou sadu min. 10 modelových situací, jejichž prostřednictvím bude ověřovat:

kritéria a), b), c), d) u kompetence Poskytování informací o poštovních službách a službách smluvních partnerů, včetně okamžité podpory zákazníků při řešení problémů;

kritérium b) u kompetence Řízení a koordinace činností v logistickém centru nebo na poště;

kritérium b) u kompetence Jednání se zákazníkem;

kritéria a), d) u kompetence Administrativní a personální vedení podřízených pracovníků;

kritérium a) u kompetence Zapracování pracovníků do poštovního provozu;

kritéria b), c) u kompetence Přijímání reklamací;

kritéria a), b), c) u kompetence Orientace v provozních předpisech a poštovních podmínkách, včetně znalosti BOZP.

Z předem připravené sady modelových situací bude jedna vybrána a zadána v místě konání zkoušky.

 

Při ověřování níže uvedených kritérií musí autorizovaná osoba využít figuranta, kterým může být i člen zkušební komise.

kritéria a), b), c), d) u kompetence Poskytování informací o poštovních službách a službách smluvních partnerů, včetně okamžité podpory zákazníků při řešení problémů;

kritérium b) u kompetence Jednání se zákazníkem;

kritéria b), c) u kompetence Přijímání reklamací;

 

Při ověřování splnění všech kritérií je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a k dodržování poštovních předpisů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dopravu, logistiku, poštovní a doručovací služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Česká pošta, s. p.