Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Vedoucí bioplynové stanice
Platnost standardu: Od 28.1.2014 do 19.8.2020
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 19.6.2020 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 6

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Řízení zaměstnanců a práce s lidskými zdroji

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost obecných principů a procesů managementu jako rozhodování, plánování, organizování, řízení lidských zdrojů a hodnocení Ústní ověření
b Vytvořit funkční organizační strukturu odpovědností, úkolů a kompetencí v managementu, delegovat odpovědnosti a koordinovat úkoly, nastavit a řídit provoz bioplynové stanice Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
7

Orientace v technologii a strojním vybavení bioplynových stanic

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní funkční celky bioplynové stanice Ústní ověření
b Orientovat se v technické a stavební dokumentaci bioplynové stranice Ústní ověření
c Popsat možnosti řízení bioplynové stanice Ústní ověření
d Charakterizovat vstupní suroviny, vliv vlastností suroviny na technologické procesy, způsoby ošetřování surovin, transportu, skladování, metody zpracování, výtěžnost Ústní ověření
e Popsat postup výroby bioplynu včetně jeho využití Ústní ověření
f Popsat možnosti zpracování výstupních produktů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Řízení zásob, hodnocení kvality a zpracování surovin pro výrobu bioplynu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologii příjmu, skladování a zpracování surovin Ústní ověření
b Popsat možnosti hodnocení kvality surovin Ústní ověření
c Rozhodnout o použití a zpracování jednotlivých surovin Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Řízení procesu odbytu produktů v bioplynové stanici

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup využití a zpeněžení energie ve formě bioplynu, skladování bioplynu Ústní ověření
b Popsat možnosti využití a zpeněžení energie ve formě tepla, možnosti uchování a přenosu tepelné energie Ústní ověření
c Popsat možnosti využití a zpeněžení energie ve formě elektrické energie, možnosti uchování a přenosu elektrické energie Ústní ověření
d Popsat možnosti využití digestátu, management zacházení s digestátem Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Řízení kvality výroby a produktů bioplynové stanice

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat systém řízení technologických procesů, kontrolní a bezpečnostní mechanismy v systému řízení Ústní ověření
b Definovat zásady managementu kvality, principy zajištění kvality surovin, meziproduktů a produktů, systémy hodnocení kvality (interpretace hodnot FOS/TOC, pH, teploty, obsahu H2S) Ústní ověření
c Popsat vedení nezbytné evidence a administrativní činnost související s provozem bioplynové stanice Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Dodržování legislativních požadavků v provozu bioplynové stanice

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost platné legislativy v souvislosti s fungováním bioplynové stanice Písemné ověření
b Popsat systém likvidace nebo využití odpadů bioplynové stanice Ústní ověření
c Popsat systém zajištění ochrany lidského zdraví, životního prostředí a ochrany proti vzniku škodám na majetku Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Součástí přípravy uchazeče na zkoušku je příprava případové studie, která zahrnuje kompletní návrh řízení bioplynové stanice, definuje požadavky na projektanta, potřebu jednotlivých surovin, potřebu lidských zdrojů, požadavky na technologii, vhodnost použití jednotlivých typů technologií, návrh na využití produktů či meziproduktů, popř. odpadů. Popis zavádění potřebné evidence a legislativní požadavky na provoz. Dále vhodné systémy hodnocení kvality, práci s lidskými zdroji apod.

Rozsah případové studie bude alespoň 20 normostran, uchazeč ji příslušné autorizované osobě odevzdá nejméně 14 dní před dohodnutým termínem zkoušky. V rámci zkoušky proběhne obhajoba případové studie, což se týká kritérií s ústním ověřením.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

  1. Vyšší odborné vzdělání v oblasti strojírenství nebo zemědělství a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti řízení, vývoje či výzkumu bioplynových stanic, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.
  2. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na strojírenství nebo zemědělství a alespoň 5 let odborné praxe v řízení, vývoje či výzkumu bioplynových stanic, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.
  3. Profesní kvalifikaci vedoucí bioplynové stanice a alespoň 10 let odborné praxe v řídicích oblastech řízení, vývoje či výzkumu bioplynových stanic, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.

 

Další požadavky:

  1. Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
  2. Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo zemědělství ČR, www.eagri.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

  • Místnost pro teoretickou část
  • Zařízení bioplynové stanice
  • Technická dokumentace
  • Vzorky surovin pro výrobu bioplynu

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 15 až 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 8 až 15 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Mendelova univerzita v Brně

Společnost mladých agrárníků České republiky

Farma Stonava – bioplynová stanice