Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Vedoucí bioplynové stanice
Platnost standardu: Od 28.1.2014 do 19.8.2020
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 19.6.2020 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 6

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Řízení zaměstnanců a práce s lidskými zdroji

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost obecných principů a procesů managementu jako rozhodování, plánování, organizování, řízení lidských zdrojů a hodnocení Ústní ověření
b Vytvořit funkční organizační strukturu odpovědností, úkolů a kompetencí v managementu, delegovat odpovědnosti a koordinovat úkoly, nastavit a řídit provoz bioplynové stanice Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
7

Orientace v technologii a strojním vybavení bioplynových stanic

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní funkční celky bioplynové stanice Ústní ověření
b Orientovat se v technické a stavební dokumentaci bioplynové stranice Ústní ověření
c Popsat možnosti řízení bioplynové stanice Ústní ověření
d Charakterizovat vstupní suroviny, vliv vlastností suroviny na technologické procesy, způsoby ošetřování surovin, transportu, skladování, metody zpracování, výtěžnost Ústní ověření
e Popsat postup výroby bioplynu včetně jeho využití Ústní ověření
f Popsat možnosti zpracování výstupních produktů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Řízení zásob, hodnocení kvality a zpracování surovin pro výrobu bioplynu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologii příjmu, skladování a zpracování surovin Ústní ověření
b Popsat možnosti hodnocení kvality surovin Ústní ověření
c Rozhodnout o použití a zpracování jednotlivých surovin Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Řízení procesu odbytu produktů v bioplynové stanici

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup využití a zpeněžení energie ve formě bioplynu, skladování bioplynu Ústní ověření
b Popsat možnosti využití a zpeněžení energie ve formě tepla, možnosti uchování a přenosu tepelné energie Ústní ověření
c Popsat možnosti využití a zpeněžení energie ve formě elektrické energie, možnosti uchování a přenosu elektrické energie Ústní ověření
d Popsat možnosti využití digestátu, management zacházení s digestátem Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Řízení kvality výroby a produktů bioplynové stanice

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat systém řízení technologických procesů, kontrolní a bezpečnostní mechanismy v systému řízení Ústní ověření
b Definovat zásady managementu kvality, principy zajištění kvality surovin, meziproduktů a produktů, systémy hodnocení kvality (interpretace hodnot FOS/TOC, pH, teploty, obsahu H2S) Ústní ověření
c Popsat vedení nezbytné evidence a administrativní činnost související s provozem bioplynové stanice Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Dodržování legislativních požadavků v provozu bioplynové stanice

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost platné legislativy v souvislosti s fungováním bioplynové stanice Písemné ověření
b Popsat systém likvidace nebo využití odpadů bioplynové stanice Ústní ověření
c Popsat systém zajištění ochrany lidského zdraví, životního prostředí a ochrany proti vzniku škodám na majetku Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Součástí přípravy uchazeče na zkoušku je příprava případové studie, která zahrnuje kompletní návrh řízení bioplynové stanice, definuje požadavky na projektanta, potřebu jednotlivých surovin, potřebu lidských zdrojů, požadavky na technologii, vhodnost použití jednotlivých typů technologií, návrh na využití produktů či meziproduktů, popř. odpadů. Popis zavádění potřebné evidence a legislativní požadavky na provoz. Dále vhodné systémy hodnocení kvality, práci s lidskými zdroji apod.

Rozsah případové studie bude alespoň 20 normostran, uchazeč ji příslušné autorizované osobě odevzdá nejméně 14 dní před dohodnutým termínem zkoušky. V rámci zkoušky proběhne obhajoba případové studie, což se týká kritérií s ústním ověřením.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Mendelova univerzita v Brně

Společnost mladých agrárníků České republiky

Farma Stonava – bioplynová stanice