Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Obchod
Povolání: Specialista marketingu
Platnost standardu: Od 28.1.2014 do 11.4.2022
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 11.2.2022 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 5

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v základních principech marketingu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat marketing a vysvětlit podnikatelské koncepce Písemné ověření
b Charakterizovat podnikatelské koncepce, popsat jejich podstatu a aplikovat na příkladech Písemné ověření
c Posoudit roli marketingu v tržním hospodářství a podrobit marketing kritice Písemné ověření
d Rozlišit vnímání základních složek marketingu z pozice firmy (4 P) a z pozice zákazníka (4 C) Ústní a písemné ověření
e Vyhodnotit pozici marketingu ve firemním řízení Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Orientace v marketingovém mixu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat a zcharakterizovat jednotlivé složky marketingového mixu Písemné ověření
b Rozčlenit výrobek podle různých kritérií Ústní nebo písemné ověření
c Vymezit značku výrobku a rozlišit jednotlivé druhy značek Ústní nebo písemné ověření
d Vyhodnotit jednotlivé fáze životního cyklu výrobku na praktických příkladech Ústní ověření
e Posoudit cenu z pozice firmy a spotřebitele Ústní ověření
f Uvést základní cíle a metody při stanovování ceny Ústní nebo písemné ověření
g Navrhnout vhodnou distribuční cestu pro určitý produkt Ústní ověření
h Vymezit podstatu velkoobchodu a charakterizovat jednotlivé typy velkoobchodu Ústní nebo písemné ověření
i Vyjmenovat maloobchodní jednotky a orientovat se v současném maloobchodu (obchodní řetězce) Ústní nebo písemné ověření
j Zdůvodnit význam propagace pro úspěch firmy na trhu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Využití znalostí o marketingovém prostředí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat podstatu tržního hospodářství a vymezit podoby trhu Ústní nebo písemné ověření
b Rozčlenit trh podle hledisek segmentace trhu Ústní nebo písemné ověření
c Rozlišit marketingové prostředí, které může nebo nemůže firma ovlivnit Ústní nebo písemné ověření
d Charakterizovat jednotlivé oblasti marketingového makroprostředí a mikroprostředí Ústní nebo písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Provádění marketingových analýz

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat podstatu marketingového řízení a plánování Ústní nebo písemné ověření
b Zpracovat SWOT analýzu na konkrétním příkladu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Zatřídit a identifikovat výrobky do analýzy BCG Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Orientace v marketingových strategiích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat marketingové strategie Písemné ověření
b Popsat matici růstu podniku Písemné ověření
c Orientovat se v konkurenčních strategiích Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Příprava podkladů pro marketingový výzkum

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat podstatu marketingového výzkumu Písemné ověření
b Získat, třídit a využít informace pro realizaci marketingového výzkumu Písemné ověření
c Popsat marketingový informační systém Písemné ověření
d Orientovat se v technikách marketingového výzkumu Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Zpracování a prezentace marketingového dotazníku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup tvorby dotazníku Písemné ověření
b Formulovat otázky v dotazníku Písemné ověření
c Provést vyhodnocení výzkumu Písemné ověření
d Pracovat s programy pro zpracování dat při vyhodnocení dotazníku (textový a tabulkový editor) Písemné ověření
e Uplatňovat prezentační dovednosti při prezentaci výsledků zjištěných dotazníkem Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Zároveň s oznámením termínu o konání zkoušky zadá autorizovaná osoba/autorizovaný zástupce uchazeči samostatnou práci - zpracování marketingového dotazníku.

Obsah samostatné práce vychází z kompetencí a kritérií hodnoticího standardu - zejména odborné způsobilosti Zpracování a prezentace marketingového dotazníku - kritéria hodnocení a) – d). Samostatnou práci (zpracovaný a vyhodnocený dotazník) uchazeč předloží u zkoušky. Na zpracování samostatné práce musí mít uchazeč alespoň 2 týdny.

Specifikaci zpracování dotazníku sdělí autorizovaná osoba/autorizovaný zástupce uchazeči nejpozději 4 týdny před termínem konání zkoušky.

Dotazník musí obsahovat minimálně 10 otevřených a uzavřených otázek, vyhodnocení dotazníku musí být formou grafů a komentáře s využitím textového a tabulkového editoru.

 

Dále autorizovaná osoba/autorizovaný zástupce uchazeči stanoví harmonogram, specifikaci a místo konání zkoušky. Doba prezentace zpracovaného dotazníku je v délce 15 minut.

 

Součástí zkoušky je písemný test v délce 60 minut.

Specifikaci doporučené literatury ke zkoušce sdělí autorizovaná osoba/autorizovaný zástupce uchazeči nejpozději 3 týdny před termínem konání zkoušky. Z této literatury pak autorizovaná osoba/autorizovaný zástupce vychází při tvorbě písemného testu.

 

Pravidla pro aplikaci písemného ověřování formou testu:

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba/autorizovaný zástupce podle požadavků hodnoticího standardu. Otázky vychází z kompetencí a kritérií hodnoticího standardu - zejména odborných způsobilostí:

Orientace v základech marketingu - kritéria hodnocení a) – c)

Orientace v marketingovém mixu - kritérium hodnocení a)

Orientace v marketingových strategiích - kritéria hodnocení a) – c)

Příprava podkladů pro marketingový výzkum - kritéria hodnocení a) – d)

 

Pravidla pro aplikaci testů jako způsobu ověřování

 

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

 

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo umožněno řádově několik desítek různě sestavených testů.

 

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněné následující podmínky:

 

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium existuje několik otázek.

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň jednu otázku.

 

B3. Pro úspěšné splnění požadavků testu:

Za úspěšné splnění testu se považuje 75 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro obchod a marketing, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Doma Morava holding, a. s. / předseda DR

HANYCH – REAL, spol. s r. o.

Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r. o., Prostějov