Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Obchod
Povolání: Vedoucí velkoobchodní provozovny
Platnost standardu: Od 19.6.2020 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Vedení požadovaných evidencí a dokladů v rámci velkoobchodu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést evidenci o pohybu zásob či materiálů ve skladu (provozovně) podle kategorizace zboží a její následnou kontrolu Praktické předvedení
b Předvést evidenci o příjmu výrobků či materiálu (dodací listy) směřujícího do skladu a výdej zboží ze skladu konečnému zákazníkovi (výdejky) Praktické předvedení
c Popsat prvky evidence objednávek a předvést evidenci provedených zakázek či prodejů (expedic) za využití informačního systému firmy Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat a předvést v informačním systému evidenci reklamací, vypracovat jejich měsíční vyhodnocení Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat prvky evidence uskladněných výrobků a materiálu a předvést základní úkony (založení nové karty, změna údajů, smazání) za využití skladového informačního systému Praktické předvedení a ústní ověření
f Za pomocí informačního systému předvést evidenci rozmístění paletizačních pozičních míst ve skladu a regálového způsobu uložení zboží Praktické předvedení a ústní ověření
g Popsat finanční kontrolu pokladen velkoobchodu při prodeji zboží za hotové (Cash&Carry) Ústní ověření
h Předvést operace v evidenci mechanizačních prostředků sloužících k manipulaci s výrobky a evidenci používaných obalových či ochranných materiálů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Komplexní zajištění realizace inventury a inventarizace v rámci velkoobchodního skladu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Organizovat pracovníky a stanovit průběh inventury podle inventarizační směrnice firmy Praktické předvedení
b Identifikovat zásoby zboží a materiálu Praktické předvedení
c Zjistit fyzický (skutečný) stav zásob podle typologie zboží a materiálu ve skladu (převážením, přepočítáním, přeměřením) Praktické předvedení
d Porovnat fyzický stav zásob s účetním stavem zásob a zaznamenat zjištěné rozdíly (přebytek či manko) Praktické předvedení
e Zjistit skutečný stav manipulačních prostředků a nástrojů určených k manipulaci se zbožím Praktické předvedení
f Zjistit příčiny vzniku inventarizačních rozdílů a popsat jejich možná řešení Praktické předvedení a ústní ověření
g Zjistit a zapsat fyzický (skutečný) stav zálohovaných obalů, obalovaných materiálů a ostatních materiálů na skladě Praktické předvedení
h Zapsat zjištěné stavy do inventurních listů a popsat jejich identifikační znaky a obsah formuláře podle daného firemního tiskopisu Praktické předvedení
i Sestavit inventarizační zápis za využití firemního formuláře Praktické předvedení
j Zkontrolovat soupisy vyplněné zaměstnanci a odsouhlasit je svým podpisem Praktické předvedení
k Seřadit všechny inventurní soupisy podle číselné řady a rozdělit originály a kopie Praktické předvedení
l Provést opětovné propočítání stavu zásob z kopií inventurních soupisů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vychystávání zboží, expedování kusových a vozových zásilek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zjistit za pomoci skladového objednávkového softwaru firmy základní specifikace požadované zakázky a následně je popsat Praktické předvedení a ústní ověření
b Zkontrolovat úplnost vystavených dokladů k zajištění a přípravě zakázky, včetně vystavení průvodních dokladů v elektronické či tištěné verzi (výdejky, přepravní doklady pro tuzemský a zahraniční trhy na základě využití dopravních prostředků, rodné listy, návody aj.) Praktické předvedení
c Zkontrolovat fyzický stav zboží na skladě za využití evidenčních skladových karet či elektronického skladového systému (elektronická čtečka čárových kódů) Praktické předvedení
d Senzoricky zkontrolovat stav zboží podle průvodního vychystávacího listu (zboží na skladě, kontrola jakosti, množství, váha, hmotnost, objem, druh sortimentu, nepoškozenost obalů, rozbalování zboží a kontrola požadovaných záručních lhůt) Praktické předvedení
e Zkontrolovat uložení zboží při dodržení principu paletizace vzhledem k dané kategorii a typologii zboží Praktické předvedení
f Sestavit požadovanou zakázku na základě vychystávacího listu při dodržení principu paletizace a principu FIFO Praktické předvedení
g Popsat význam základní zásady skladovací strategie: ,,all out, all in‘‘ Ústní ověření
h Popsat postupy práce a obsluhy se skladovací technikou podle platného manipulačního a provozního řádu firmy Ústní ověření
i Popsat základní princip skladovacích cest při vychystávání zboží na základě vychystávacího listu Ústní ověření
j Provést nakládku za využití manipulační techniky do předem stanoveného místa určení Praktické předvedení
k Zafixovat ručně či strojně vychystané zboží na paletě patřičným ochranným certifikovaným obalovým materiálem podle charakteru zboží či na základě požadavků přepravních společností Praktické předvedení
l Vložit uskutečněné zakázky do informačního skladového systému Praktické předvedení
m Vyplnit a popsat evidenční list neshod podle firemního formuláře při sestavování objednávky Praktické předvedení a ústní ověření
n Popsat postup při řešení reklamací dodávek a zajistit nápravu skutečného stavu Praktické předvedení a ústní ověření
o Vystavit běžný daňový doklad a jednoduchý daňový doklad pro prodej zboží na fakturu či prodej zboží za hotové (např. Cash & Carry) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Provádění hygienicko-sanitační činnosti ve skladovacích prostorech a dodržování hygienických předpisů při manipulaci se zbožím a materiálem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit zadané části v sanitačním řádu firmy v rámci systému HACCP (Systém analýzy rizik a stanovení kritických kontrolních bodů) Ústní ověření
b Uvést hygienická minima pro manipulaci se zbožím a vzhledem k uskladnění zboží ve skladu Ústní ověření
c Stanovit obsah a šíři sanitace při denním, týdenním a měsíčním úklidu (tzv. sanitační den) Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyjmenovat prostory či jednotlivé části skladu spadající do infekčních oblastí Ústní ověření
e Popsat možné dezinfekční prostředky při dezinfekci, dezinsekci a deratizaci prostoru ve skladu Ústní ověření
f Vyjmenovat a okomentovat dezinfekční účinné látky s příklady prostředků na použití v daných prostorách skladu Ústní ověření
g Vyjmenovat ochranné pracovní pomůcky při aplikaci dezinfekčních prostředků v souladu s provozním řádem firmy Ústní ověření
h Aplikovat vhodný dezinfekční prostředek správným technologickým postupem na předem určené místo ve skladu Praktické předvedení
i Popsat pomůcky a stanovit postup při sterilizaci pracovních pomůcek sloužících k manipulaci se zbožím Ústní ověření
j Vyjmenovat hygienická pravidla pracovníka při manipulaci se zbožím Ústní ověření
k Vysvětlit a okomentovat rizika dezinfekčních prostředků spojených s nesprávnou aplikací, nedostatečnou dobou působení a dalších aspektů při jejich použití Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Přejímání, kontrolování zboží a jeho dodacích listů a dalších dokumentů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat úplnost údajů uvedených v dodacím listu zásilky a popsat uvedené údaje Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyplnit reklamační list podle firemního formuláře při příjmu zboží Praktické předvedení
c Zkontrolovat průvodní dokumentaci k danému zboží (např. popisky, přepravní dokumentace, doporučení, návody aj.) Praktické předvedení
d Senzoricky zkontrolovat a zhodnotit druh, kvalitu zboží, množství, váhu, objem, nepoškozenost obalů, značku výrobce a datum minimální trvanlivosti při příjmu, a to na základě dodacího listu Praktické předvedení
e Popsat základní postupy práce a obsluhy se skladovací technikou podle platného manipulačního a provozního řádu firmy Ústní ověření
f Uskladnit přijaté zboží za využití manipulační techniky (ruční vozík) na místo určení podle specifikace výrobku a podle metody FIFO Praktické předvedení
g Při skladování a manipulaci se zbožím dodržovat principy systému kritických bodů (HACCP) podle daného sortimentu a zásad logistiky Praktické předvedení
h Umístit zboží na odpovídající místo podle skladovací karty na regále a popsat všechny údaje na této kartě Praktické předvedení a ústní ověření
i Vytvořit novou firemní skladovací kartu pro nově zalistovaný výrobek, který byl přijat na sklad Praktické předvedení
j Manipulovat se zásobami podle charakteru sortimentu v souladu s hygienickými a bezpečnostními předpisy Praktické předvedení
k Zavést změnu stavu zásob do skladového informačního systému firmy Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení požadovaných evidencí podporovaných zákazníků (odběratelů) se zaměřením na jednotlivé realizované či probíhající objednávky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vést databázi či adresář podporovaných odběratelů podle vybraných aspektů (objem odběrů, četnost, velikost objednávek, splatnost faktur aj.) Praktické předvedení
b Vést databázi objednávek v elektronické i tištěné verzi Praktické předvedení
c Vést evidenci dlouhodobých objednávek na zakázku Praktické předvedení
d Vést evidenci velikosti odběrů podporovaných odběratelů pro vyčíslení množstevních nabídek či slevových bonusů Praktické předvedení
e Vést evidenci časového harmonogramu závozů podle velikosti dodávky vzhledem ke vzdálenosti závozů jednotlivým odběratelům Praktické předvedení
f Archivovat ověřené dodací listy o realizaci dodávek s možností zpětné kontroly dané dodávky Praktické předvedení
g Evidovat dokumenty znázorňující úspěšně realizované objednávky, storno objednávky či reklamace při dodání zboží spotřebiteli Praktické předvedení
h Vést databázi odběratelů podle formy objednávání zboží (e-mailovou, telefonickou nebo elektronický objednávkový systém) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Poskytování odborných konzultací, rad a informací v rámci expertní podpory pro interní a externí zákazníky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat na základě zbožíznalectví jednotlivá specifika nabízených výrobků v rámci skladu (popis výrobku, charakteristika, způsob a podmínky skladování, dostupnost zboží na skladě, certifikace, rodné listy, šarže aj.) Ústní ověření
b Popsat základní certifikační normu jakosti výrobků na skladě, vysvětlit požadavky uložení výrobku na skladě či hygienické minimum pro uskladnění výrobku za dodržení principu HACCP Ústní ověření
c Popsat nabízené poradenské činnosti společně s poprodejními službami vůči zákazníkovi Ústní ověření
d Informovat konečného zákazníka o způsobu zajištění logistiky a popsat časové rozmezí závozu v rámci distribučních cest Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat množstevní či paletové akce pro odběratele, nabídky akčních výrobků z letákových akcí či akční nabídky v rámci private label Ústní ověření
f Zkontrolovat dodržování smluvních podmínek při dodávkách a předat dodavateli nebo výrobci požadavky zákazníka Praktické předvedení
g Evidovat poskytovaný zákaznický servis podle jednotlivých odběratelů Praktické předvedení
h Řešit situace výpadku nabízeného sortimentu, opoždění dodávek či reklamací ze strany zákazníka Praktické předvedení
i Řešit reklamační řízení na nevyhovující zboží ze strany zákazníka vůči výrobci či dodavateli zboží Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řízení provozu velkoobchodní provozní jednotky a lidských zdrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat organizační a bezpečnostní opatření pro bezpečný provoz ve skladu podle využívaného způsobu skladování Ústní ověření
b Uvést termín prohlídek a kontrol skladovacích zařízení a prostředků Ústní ověření
c Vyjmenovat provozní a neprovozní plochy skladu Ústní ověření
d Vysvětlit kontroly, školení a přezkušování zaměstnanců Ústní ověření
e Sestavit a popsat schematický plán skladu s vyznačením využitelných ploch, pohybu osob a dopravních prostředků na základě firemních podkladů Praktické předvedení a ústní ověření
f Popsat a vysvětlit mapu jednotlivých procesů ve skladu Ústní ověření
g Popsat účinné motivační prvky pro zaměstnance ke zvýšení efektivity práce Písemné ověření
h Popsat postup při neobvyklých situacích ve skladě (požár, krádež) Ústní ověření
i Uvést základní pravidla komunikace na pracovišti a popsat podstatu delegování úkolů na podřízené pracovníky Ústní ověření
j Uvést a předvést základní pravidla při naskladnění zboží, při vychystávání zboží a při expedici zboží Praktické předvedení a ústní ověření
k Charakterizovat příslušné kontrolní orgány a stanovit postup při jednání s nimi Ústní ověření
l Vyjmenovat a definovat potřebné obchodní legislativy v rámci velkoobchodu Ústní ověření
m Popsat základní strukturu a specifika místního řádu skladu firmy Ústní ověření
n Vyhodnotit objem odběrů za dané časové období a konzultovat zjištěné údaje s vedením firmy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Při zkoušce je nutno předložit zdravotní potravinářský průkaz, pokud to vyžaduje charakteristika skladu. V případě že uchazeč vlastní příslušné oprávnění pro řízení elektrických nebo motorových paletizačních nebo vysokozdvižných vozíků, může zkouška proběhnout s použitím elektrického nebo motorového paletizačního nebo vysokozdvižného vozíku. Vlastnictví tohoto oprávnění není podmínkou pro vykonání zkoušky.

 

Kompetence "Vychystávání zboží, expedování kusových a vozových zásilek", kritérium j) uchazeč předvede převoz z jednoho prostoru (sklad) do druhého prostoru (expediční rampa) a to:

- 1 balení (karton o váze maximálně 25 kg) zboží na ručním dvoukolovém vozíku (rudl),

- 1 palety se zbožím (minimálně dvě vrstvy zboží) pomocí ručně vedeného paletizačního vozíku,

Zboží expeduje z výšky nulové nebo maximálně první skladové pozice (výška maximálně 150 cm).

 

Kompetence "Provádění hygienicko-sanitační činnosti ve skladovacích prostorech a dodržování hygienických předpisů při manipulaci se zbožím a materiálem", kritérium h) uchazeč předvede použití sanitačního prostředku na :

- podlahu o rozloze 1 m2, formou aplikace vody s roztokem dezinfekčního prostředku a postřikem sprejem za použití ochranných pomůcek,

- stěnu o rozloze 1 m2, formou omytí vodou s roztokem dezinfekčního prostředku a postřikem sprejem za použití ochranných pomůcek,

- regálové stojky a police v rozsahu jednoho regálu, formou omytí vodou s roztokem dezinfekčního prostředku a postřikem sprejem za použití ochranných pomůcek.

 

Kompetence "Přejímání, kontrolování zboží a jeho dodacích listů a dalších dokumentů":

kritérium f) uchazeč předvede kontrolu zásilky dle průvodní dokumentace a provede uskladnění jednoho kartonu zboží o maximální váze 25 kg pomocí manipulační techniky na určené místo ve skladě, přičemž se při uskladnění do regálu bude řídit specifikou výrobku a metodou FIFO,

kritérium g) uchazeč předvede kontrolu zásilky – minimálně jednoho kartonu – a kontrolu zboží v regále – minimálně jednoho kartonu dle principů systému kritických bodů HACCP a zápis o kontrole do předepsaného tiskopisu. Zároveň zkontroluje uložené zboží v regále a nové zboží uloží dle zásad logistiky.

kritérium h) uchazeč předvede uskladnění jednoho kartonu zboží o maximální váze 25 kg na odpovídající místo ve skladě podle skladovací karty, a popíše všechny údaje na této skladovací kartě.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 1. Vysokoškolské vzdělání v oblasti ekonomika a management a alespoň 5 let odborné praxe v řídicích pozicích v oblasti skladového hospodářství.
 2. Vyšší odborné vzdělání v oblasti obchodu a alespoň 5 let odborné praxe v řídicích pozicích v oblasti skladového hospodářství.
 3. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti obchodu a alespoň 5 let odborné praxe v řídicích pozicích v oblasti velkoobchodního skladování.
 4. Profesní kvalifikace 66-020-M Vedoucí velkoobchodní provozovny + střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti velkoobchodního skladování.

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

 • zkušební místnost k realizaci zkoušky s on-line připojením k internetu (učebna, zasedací místnost apod.), vybavená kancelářským stolem, kancelářskou židlí,
 • kalkulačka, psací potřeby a kancelářský papír
 • počítač s tiskárnou, vybavený operačním systémem, tabulkovým, editačním a prezentačním programem (kancelářský balíček programů)
 • skladovací prostory velkoobchodu o minimální rozloze 30 m2
 • skladová technika k manipulaci (ruční a elektrický paletový vozík, ruční dvoukolový vozík (rudl), elektrický a motorový vysokozdvižný vozík, skladový vozík)
 • paleta, europaleta, rolltejner či přepravní skříň sloužící pro manipulaci a přepravu zboží
 • páskovací stroj pro balení zásilek, elektronická čtečka čárových kódů
 • regálové vybavení skladu s úložným prostorem pro zboží (minimálně jeden regál o třech úložných prostorech nad sebou)
 • on-line elektronický skladový a odbytový software či fyzická evidence zboží
 • objednávkový systém
 • platná legislativa zaměřená na reklamace a reklamační listy
 • dopravní, skladové a obchodní tiskopisy v minimálním počtu pěti kusů jednoho druhu
 • platný manipulační a provozní řád
 • minimálně 30 kartonů zboží o váze jednoho kartonu maximálně 25 kg
 • prostředky pro dezinfekci po jednom kusu – kbelík, hadr, smeták, voda, dezinfekční prostředky, sprej

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 6 až 8 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro obchod a marketing, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Distribuční centrum BRNĚNKA, spol. s r. o.

Maloobchodní síť Brněnka, spol s r. o.

PRAMEN - BRNĚNKA, spol. s r. o.

Marta Surmanová