Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Obchod
Povolání: Vedoucí velkoobchodní provozovny
Platnost standardu: Od 19.6.2020 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Vedení požadovaných evidencí a dokladů v rámci velkoobchodu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést evidenci o pohybu zásob či materiálů ve skladu (provozovně) podle kategorizace zboží a její následnou kontrolu Praktické předvedení
b Předvést evidenci o příjmu výrobků či materiálu (dodací listy) směřujícího do skladu a výdej zboží ze skladu konečnému zákazníkovi (výdejky) Praktické předvedení
c Popsat prvky evidence objednávek a předvést evidenci provedených zakázek či prodejů (expedic) za využití informačního systému firmy Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat a předvést v informačním systému evidenci reklamací, vypracovat jejich měsíční vyhodnocení Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat prvky evidence uskladněných výrobků a materiálu a předvést základní úkony (založení nové karty, změna údajů, smazání) za využití skladového informačního systému Praktické předvedení a ústní ověření
f Za pomocí informačního systému předvést evidenci rozmístění paletizačních pozičních míst ve skladu a regálového způsobu uložení zboží Praktické předvedení a ústní ověření
g Popsat finanční kontrolu pokladen velkoobchodu při prodeji zboží za hotové (Cash&Carry) Ústní ověření
h Předvést operace v evidenci mechanizačních prostředků sloužících k manipulaci s výrobky a evidenci používaných obalových či ochranných materiálů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Komplexní zajištění realizace inventury a inventarizace v rámci velkoobchodního skladu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Organizovat pracovníky a stanovit průběh inventury podle inventarizační směrnice firmy Praktické předvedení
b Identifikovat zásoby zboží a materiálu Praktické předvedení
c Zjistit fyzický (skutečný) stav zásob podle typologie zboží a materiálu ve skladu (převážením, přepočítáním, přeměřením) Praktické předvedení
d Porovnat fyzický stav zásob s účetním stavem zásob a zaznamenat zjištěné rozdíly (přebytek či manko) Praktické předvedení
e Zjistit skutečný stav manipulačních prostředků a nástrojů určených k manipulaci se zbožím Praktické předvedení
f Zjistit příčiny vzniku inventarizačních rozdílů a popsat jejich možná řešení Praktické předvedení a ústní ověření
g Zjistit a zapsat fyzický (skutečný) stav zálohovaných obalů, obalovaných materiálů a ostatních materiálů na skladě Praktické předvedení
h Zapsat zjištěné stavy do inventurních listů a popsat jejich identifikační znaky a obsah formuláře podle daného firemního tiskopisu Praktické předvedení
i Sestavit inventarizační zápis za využití firemního formuláře Praktické předvedení
j Zkontrolovat soupisy vyplněné zaměstnanci a odsouhlasit je svým podpisem Praktické předvedení
k Seřadit všechny inventurní soupisy podle číselné řady a rozdělit originály a kopie Praktické předvedení
l Provést opětovné propočítání stavu zásob z kopií inventurních soupisů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vychystávání zboží, expedování kusových a vozových zásilek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zjistit za pomoci skladového objednávkového softwaru firmy základní specifikace požadované zakázky a následně je popsat Praktické předvedení a ústní ověření
b Zkontrolovat úplnost vystavených dokladů k zajištění a přípravě zakázky, včetně vystavení průvodních dokladů v elektronické či tištěné verzi (výdejky, přepravní doklady pro tuzemský a zahraniční trhy na základě využití dopravních prostředků, rodné listy, návody aj.) Praktické předvedení
c Zkontrolovat fyzický stav zboží na skladě za využití evidenčních skladových karet či elektronického skladového systému (elektronická čtečka čárových kódů) Praktické předvedení
d Senzoricky zkontrolovat stav zboží podle průvodního vychystávacího listu (zboží na skladě, kontrola jakosti, množství, váha, hmotnost, objem, druh sortimentu, nepoškozenost obalů, rozbalování zboží a kontrola požadovaných záručních lhůt) Praktické předvedení
e Zkontrolovat uložení zboží při dodržení principu paletizace vzhledem k dané kategorii a typologii zboží Praktické předvedení
f Sestavit požadovanou zakázku na základě vychystávacího listu při dodržení principu paletizace a principu FIFO Praktické předvedení
g Popsat význam základní zásady skladovací strategie: ,,all out, all in‘‘ Ústní ověření
h Popsat postupy práce a obsluhy se skladovací technikou podle platného manipulačního a provozního řádu firmy Ústní ověření
i Popsat základní princip skladovacích cest při vychystávání zboží na základě vychystávacího listu Ústní ověření
j Provést nakládku za využití manipulační techniky do předem stanoveného místa určení Praktické předvedení
k Zafixovat ručně či strojně vychystané zboží na paletě patřičným ochranným certifikovaným obalovým materiálem podle charakteru zboží či na základě požadavků přepravních společností Praktické předvedení
l Vložit uskutečněné zakázky do informačního skladového systému Praktické předvedení
m Vyplnit a popsat evidenční list neshod podle firemního formuláře při sestavování objednávky Praktické předvedení a ústní ověření
n Popsat postup při řešení reklamací dodávek a zajistit nápravu skutečného stavu Praktické předvedení a ústní ověření
o Vystavit běžný daňový doklad a jednoduchý daňový doklad pro prodej zboží na fakturu či prodej zboží za hotové (např. Cash & Carry) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Provádění hygienicko-sanitační činnosti ve skladovacích prostorech a dodržování hygienických předpisů při manipulaci se zbožím a materiálem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit zadané části v sanitačním řádu firmy v rámci systému HACCP (Systém analýzy rizik a stanovení kritických kontrolních bodů) Ústní ověření
b Uvést hygienická minima pro manipulaci se zbožím a vzhledem k uskladnění zboží ve skladu Ústní ověření
c Stanovit obsah a šíři sanitace při denním, týdenním a měsíčním úklidu (tzv. sanitační den) Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyjmenovat prostory či jednotlivé části skladu spadající do infekčních oblastí Ústní ověření
e Popsat možné dezinfekční prostředky při dezinfekci, dezinsekci a deratizaci prostoru ve skladu Ústní ověření
f Vyjmenovat a okomentovat dezinfekční účinné látky s příklady prostředků na použití v daných prostorách skladu Ústní ověření
g Vyjmenovat ochranné pracovní pomůcky při aplikaci dezinfekčních prostředků v souladu s provozním řádem firmy Ústní ověření
h Aplikovat vhodný dezinfekční prostředek správným technologickým postupem na předem určené místo ve skladu Praktické předvedení
i Popsat pomůcky a stanovit postup při sterilizaci pracovních pomůcek sloužících k manipulaci se zbožím Ústní ověření
j Vyjmenovat hygienická pravidla pracovníka při manipulaci se zbožím Ústní ověření
k Vysvětlit a okomentovat rizika dezinfekčních prostředků spojených s nesprávnou aplikací, nedostatečnou dobou působení a dalších aspektů při jejich použití Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Přejímání, kontrolování zboží a jeho dodacích listů a dalších dokumentů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat úplnost údajů uvedených v dodacím listu zásilky a popsat uvedené údaje Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyplnit reklamační list podle firemního formuláře při příjmu zboží Praktické předvedení
c Zkontrolovat průvodní dokumentaci k danému zboží (např. popisky, přepravní dokumentace, doporučení, návody aj.) Praktické předvedení
d Senzoricky zkontrolovat a zhodnotit druh, kvalitu zboží, množství, váhu, objem, nepoškozenost obalů, značku výrobce a datum minimální trvanlivosti při příjmu, a to na základě dodacího listu Praktické předvedení
e Popsat základní postupy práce a obsluhy se skladovací technikou podle platného manipulačního a provozního řádu firmy Ústní ověření
f Uskladnit přijaté zboží za využití manipulační techniky (ruční vozík) na místo určení podle specifikace výrobku a podle metody FIFO Praktické předvedení
g Při skladování a manipulaci se zbožím dodržovat principy systému kritických bodů (HACCP) podle daného sortimentu a zásad logistiky Praktické předvedení
h Umístit zboží na odpovídající místo podle skladovací karty na regále a popsat všechny údaje na této kartě Praktické předvedení a ústní ověření
i Vytvořit novou firemní skladovací kartu pro nově zalistovaný výrobek, který byl přijat na sklad Praktické předvedení
j Manipulovat se zásobami podle charakteru sortimentu v souladu s hygienickými a bezpečnostními předpisy Praktické předvedení
k Zavést změnu stavu zásob do skladového informačního systému firmy Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení požadovaných evidencí podporovaných zákazníků (odběratelů) se zaměřením na jednotlivé realizované či probíhající objednávky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vést databázi či adresář podporovaných odběratelů podle vybraných aspektů (objem odběrů, četnost, velikost objednávek, splatnost faktur aj.) Praktické předvedení
b Vést databázi objednávek v elektronické i tištěné verzi Praktické předvedení
c Vést evidenci dlouhodobých objednávek na zakázku Praktické předvedení
d Vést evidenci velikosti odběrů podporovaných odběratelů pro vyčíslení množstevních nabídek či slevových bonusů Praktické předvedení
e Vést evidenci časového harmonogramu závozů podle velikosti dodávky vzhledem ke vzdálenosti závozů jednotlivým odběratelům Praktické předvedení
f Archivovat ověřené dodací listy o realizaci dodávek s možností zpětné kontroly dané dodávky Praktické předvedení
g Evidovat dokumenty znázorňující úspěšně realizované objednávky, storno objednávky či reklamace při dodání zboží spotřebiteli Praktické předvedení
h Vést databázi odběratelů podle formy objednávání zboží (e-mailovou, telefonickou nebo elektronický objednávkový systém) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Poskytování odborných konzultací, rad a informací v rámci expertní podpory pro interní a externí zákazníky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat na základě zbožíznalectví jednotlivá specifika nabízených výrobků v rámci skladu (popis výrobku, charakteristika, způsob a podmínky skladování, dostupnost zboží na skladě, certifikace, rodné listy, šarže aj.) Ústní ověření
b Popsat základní certifikační normu jakosti výrobků na skladě, vysvětlit požadavky uložení výrobku na skladě či hygienické minimum pro uskladnění výrobku za dodržení principu HACCP Ústní ověření
c Popsat nabízené poradenské činnosti společně s poprodejními službami vůči zákazníkovi Ústní ověření
d Informovat konečného zákazníka o způsobu zajištění logistiky a popsat časové rozmezí závozu v rámci distribučních cest Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat množstevní či paletové akce pro odběratele, nabídky akčních výrobků z letákových akcí či akční nabídky v rámci private label Ústní ověření
f Zkontrolovat dodržování smluvních podmínek při dodávkách a předat dodavateli nebo výrobci požadavky zákazníka Praktické předvedení
g Evidovat poskytovaný zákaznický servis podle jednotlivých odběratelů Praktické předvedení
h Řešit situace výpadku nabízeného sortimentu, opoždění dodávek či reklamací ze strany zákazníka Praktické předvedení
i Řešit reklamační řízení na nevyhovující zboží ze strany zákazníka vůči výrobci či dodavateli zboží Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řízení provozu velkoobchodní provozní jednotky a lidských zdrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat organizační a bezpečnostní opatření pro bezpečný provoz ve skladu podle využívaného způsobu skladování Ústní ověření
b Uvést termín prohlídek a kontrol skladovacích zařízení a prostředků Ústní ověření
c Vyjmenovat provozní a neprovozní plochy skladu Ústní ověření
d Vysvětlit kontroly, školení a přezkušování zaměstnanců Ústní ověření
e Sestavit a popsat schematický plán skladu s vyznačením využitelných ploch, pohybu osob a dopravních prostředků na základě firemních podkladů Praktické předvedení a ústní ověření
f Popsat a vysvětlit mapu jednotlivých procesů ve skladu Ústní ověření
g Popsat účinné motivační prvky pro zaměstnance ke zvýšení efektivity práce Písemné ověření
h Popsat postup při neobvyklých situacích ve skladě (požár, krádež) Ústní ověření
i Uvést základní pravidla komunikace na pracovišti a popsat podstatu delegování úkolů na podřízené pracovníky Ústní ověření
j Uvést a předvést základní pravidla při naskladnění zboží, při vychystávání zboží a při expedici zboží Praktické předvedení a ústní ověření
k Charakterizovat příslušné kontrolní orgány a stanovit postup při jednání s nimi Ústní ověření
l Vyjmenovat a definovat potřebné obchodní legislativy v rámci velkoobchodu Ústní ověření
m Popsat základní strukturu a specifika místního řádu skladu firmy Ústní ověření
n Vyhodnotit objem odběrů za dané časové období a konzultovat zjištěné údaje s vedením firmy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Při zkoušce je nutno předložit zdravotní potravinářský průkaz, pokud to vyžaduje charakteristika skladu. V případě že uchazeč vlastní příslušné oprávnění pro řízení elektrických nebo motorových paletizačních nebo vysokozdvižných vozíků, může zkouška proběhnout s použitím elektrického nebo motorového paletizačního nebo vysokozdvižného vozíku. Vlastnictví tohoto oprávnění není podmínkou pro vykonání zkoušky.

 

Kompetence "Vychystávání zboží, expedování kusových a vozových zásilek", kritérium j) uchazeč předvede převoz z jednoho prostoru (sklad) do druhého prostoru (expediční rampa) a to:

- 1 balení (karton o váze maximálně 25 kg) zboží na ručním dvoukolovém vozíku (rudl),

- 1 palety se zbožím (minimálně dvě vrstvy zboží) pomocí ručně vedeného paletizačního vozíku,

Zboží expeduje z výšky nulové nebo maximálně první skladové pozice (výška maximálně 150 cm).

 

Kompetence "Provádění hygienicko-sanitační činnosti ve skladovacích prostorech a dodržování hygienických předpisů při manipulaci se zbožím a materiálem", kritérium h) uchazeč předvede použití sanitačního prostředku na :

- podlahu o rozloze 1 m2, formou aplikace vody s roztokem dezinfekčního prostředku a postřikem sprejem za použití ochranných pomůcek,

- stěnu o rozloze 1 m2, formou omytí vodou s roztokem dezinfekčního prostředku a postřikem sprejem za použití ochranných pomůcek,

- regálové stojky a police v rozsahu jednoho regálu, formou omytí vodou s roztokem dezinfekčního prostředku a postřikem sprejem za použití ochranných pomůcek.

 

Kompetence "Přejímání, kontrolování zboží a jeho dodacích listů a dalších dokumentů":

kritérium f) uchazeč předvede kontrolu zásilky dle průvodní dokumentace a provede uskladnění jednoho kartonu zboží o maximální váze 25 kg pomocí manipulační techniky na určené místo ve skladě, přičemž se při uskladnění do regálu bude řídit specifikou výrobku a metodou FIFO,

kritérium g) uchazeč předvede kontrolu zásilky – minimálně jednoho kartonu – a kontrolu zboží v regále – minimálně jednoho kartonu dle principů systému kritických bodů HACCP a zápis o kontrole do předepsaného tiskopisu. Zároveň zkontroluje uložené zboží v regále a nové zboží uloží dle zásad logistiky.

kritérium h) uchazeč předvede uskladnění jednoho kartonu zboží o maximální váze 25 kg na odpovídající místo ve skladě podle skladovací karty, a popíše všechny údaje na této skladovací kartě.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro obchod a marketing, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Distribuční centrum BRNĚNKA, spol. s r. o.

Maloobchodní síť Brněnka, spol s r. o.

PRAMEN - BRNĚNKA, spol. s r. o.

Marta Surmanová