Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Chemický technik pro environment
Platnost standardu: od 28.1.2014 do 20.10.2019
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.8.2019 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Odběry vzorků životního a pracovního prostředí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat metody měření a odběru vzorků znečišťujících látek v životním a pracovním prostředí, základní pojmosloví Ústní a písemné ověření
b Vysvětlit postup odběru půdních vzorků v půdách kontaminovaných průmyslovými aktivitami a vzorek odebrat Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Orientace v platné legislativě vztahující se k prováděným zkouškám

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat standardizované postupy při stanovení požadovaných ukazatelů v analytické laboratoři Ústní a písemné ověření
b Pracovat se základními normami ČSN EN zabývajícími se analýzou odebraných vzorků z jednotlivých složek životního prostředí Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
5

Analýza a hodnocení stavu a úrovně technologických procesů z hlediska dopadů užívaných/vznikajících chemických látek, přípravků a odpadů na životní prostředí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout způsob monitoringu a měření klíčových technologických postupů a procesů z hlediska negativních dopadů na životní prostředí Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat nejlepší dostupnou technologii the Best Available Technology (BAT) a uvést příslušnou legislativu Ústní ověření
c Navrhnout koncepci hodnoticí zprávy vycházející z údajů zjištěných monitoringem a měřením klíčových technologických postupů a procesů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace ve správném nakládání s nebezpečnými látkami a směsmi v chemickém provozu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost zákona o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) a zákona o odpadech a o změně některých zákonů Písemné ověření
b Vysvětlit pojmy REACH, CLP Ústní a písemné ověření
c Popsat použití a význam Bezpečnostního listu a Identifikačního listu nebezpečného odpadu Ústní a písemné ověření
d Popsat hlavní zásady pro poskytování první pomoci při expozici chemickými látkami a modelově poskytnout první pomoc Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Zpracovávání podkladů pro ekologické koncepce a studie u činností náročných na ochranu životního prostředí v návaznosti na dlouhodobý a strategický rozvoj organizace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout koncepci pro vytvoření, zavedení a udržování postupu pro periodické hodnocení souladu činností společnosti s požadavky příslušných právních předpisů, které se vztahují na ochranu životního prostředí Praktické předvedení a ústní ověření
b Specifikovat požadavky kladené na systém environmentálního managementu (EMS) Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Orientace v technikách ochrany životního prostředí při nakládání s chemickými látkami

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Specifikovat právní požadavky na realizaci a provoz čistíren odpadních vod (ČOV), skládek a spaloven odpadů v souladu s právními předpisy ochrany životního prostředí Ústní ověření
b Popsat technologii a zařízení pro spalování odpadů Ústní a písemné ověření
c Popsat provoz skládek, monitoring, uzavírání, rekultivaci a sanaci skládek Ústní a písemné ověření
d Vysvětlit specifika čištění odpadních vod průmyslových a komunálních Ústní a písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v právních předpisech v oblasti ekologie

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Používat základní terminologii legislativy životního prostředí a prokázat všeobecný přehled jednotlivých zákonů týkajících se životního prostředí Písemné ověření
b Využívat informační zdroje v oblasti legislativy životního prostředí (webové stránky, úplná znění zákonů atd.) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Měření fyzikálně-chemických veličin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit metodu a provést měření teploty (normy, kalibrace, typy teploměrů atd.) Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit metodu a provést měření tepla, kalorimetrie Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit metodu a provést měření objemu (hustoty) Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit metodu a provést stanovení vybraného ukazatele znečištění v odpadní vodě Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola a zabezpečování dodržování pracovní a technologické kázně, předpisů pro BOZP, požární ochranu a pro péči o životní prostředí v chemickém provozu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Specifikovat požadavky kladené na systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Ústní ověření
b Navrhnout identifikaci rizik pro ochranu zdraví a bezpečnosti práce a právních požadavků ve společnosti Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout identifikaci environmentálních aspektů a právních požadavků ve společnosti Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v právních předpisech pro integrovanou prevenci (IPPC), posuzování vlivů (EIA – Environment Impact Assesment, SEA), přenos znečištění (IRZ – Integrovaný registr znečišťování)

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat požadavky Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) Ústní a písemné ověření
b Vysvětlit předpoklady pro vznik ohlašovací povinnosti dle IRZ Ústní ověření
c Popsat proces posuzování EIA Ústní a písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

 

Při ověřování odborných způsobilostí bude třeba zadávat zejména úkoly a příklady prověřující širší oblast požadovaných znalostí a dovedností.

Zejména se jedná o:

prokázání schopnosti práce s chemickou legislativou a dalšími normami,

práci s technickou dokumentací,

přípravu, zpracování a evidenci příslušné dokumentace,

realizaci a validaci jednotlivých metod a postupů.

 

Při ověřování splnění kritérií založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě zpracování zadaného úkolu, dodržení jednotlivých postupů, kvalitě výstupu i k časovému hledisku zvládání operací.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro chemii, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Synthesia, a. s.