Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Chemický technik pro environment
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Odběry vzorků složek životního prostředí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat metody měření a odběru vzorků znečišťujících látek v životním prostředí, vysvětlit základní pojmosloví Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit postupy odběru vzorků z jednotlivých složek životního prostředí a zadaný vzorek odebrat Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Orientace v platné legislativě vztahující se k prováděným zkouškám

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat standardizované postupy při stanovení požadovaných ukazatelů Písemné a ústní ověření
b Uvést přehled základních norem zabývajících se analýzou odebraných vzorků z jednotlivých složek životního prostředí Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
5

Analýza a hodnocení stavu a úrovně technologických procesů z hlediska dopadů užívaných/vznikajících chemických látek, přípravků a odpadů na životní prostředí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout způsob monitorování znečišťujících látek z jednotlivých technologických procesů Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat nejlepší dostupnou technologii pro zadanou výrobu a uvést příslušnou legislativu Ústní ověření
c Navrhnout obsah hodnoticí zprávy vycházející z údajů zjištěných monitoringem a měřením klíčových technologických postupů a procesů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace ve správném nakládání s nebezpečnými látkami a směsmi v chemickém provozu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat důležité části zákona o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) a zákona o odpadech a o změně některých zákonů ve vazbě na daný chemický provoz Ústní ověření
b Vysvětlit pojmy REACH, CLP Písemné a ústní ověření
c Popsat použití a význam bezpečnostního listu a identifikačního listu nebezpečného odpadu Písemné a ústní ověření
d Popsat hlavní zásady pro poskytování první pomoci při expozici chemickými látkami Ústní ověření
e Připravit základní vstupní údaje pro vypracování bezpečnostního listu na základě technické dokumentace chemického výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Zpracovávání podkladů pro ekologické koncepce a studie u činností náročných na ochranu životního prostředí v návaznosti na dlouhodobý a strategický rozvoj organizace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout koncepci pro vytvoření, zavedení a udržování postupu pro periodické hodnocení souladu činností společnosti s požadavky příslušných právních předpisů, které se vztahují na ochranu životního prostředí Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyjmenovat požadavky kladené systémem environmentálního managementu (EMS) Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Orientace v technikách ochrany životního prostředí při nakládání s chemickými látkami

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést přehled základních technologií na ochranu životního prostředí Písemné a ústní ověření
b Úvést základní právní požadavky na vybrané technologie na ochranu životního prostředí Písemné a ústní ověření
c Navrhnout na zadané emisi znečišťující látky technologii na ochranu životního prostředí v souladu s právními požadavky na ochranu životního prostředí Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v právních předpisech v oblasti životního prostředí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést přehled zákonů týkajících se ochrany životního prostředí Ústní ověření
b Předvést využití informačních zdrojů v oblasti legislativy ochrany životního prostředí Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Měření fyzikálně-chemických veličin v chemických výrobách a laboratořích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit metody terénních měření fyzikálně-chemických veličin složek životního prostředí Písemné a ústní ověření
b Provést terénní měření vybraných ukazatelů znečištění v odpadní vodě Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Kontrola a zabezpečování dodržování pracovní a technologické kázně, předpisů pro BOZP, požární ochranu a pro péči o životní prostředí v chemickém provozu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat požadavky dané systémem managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Ústní ověření
b Identifikovat a vyhodnotit rizika v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti práce Praktické předvedení a ústní ověření
c Identifikovat environmentální aspekty a dopady znečišťujících látek na životní prostředí ze zadané výroby Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v dokumentaci potřebné pro investiční výstavbu v oblasti životního prostředí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit princip integrované prevence a omezování znečištění (IPPC - Integrated Pollution Prevention and Control) Ústní ověření
b Popsat požadavky integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) Ústní ověření
c Vysvětlit předpoklady pro vznik ohlašovacích povinností dle Integrovaného registru znečišťování (IRZ) Ústní ověření
d Popsat proces posuzování vlivů na životní prostředí (EIA-Environment Impact Assesment) a hodnocení územních plánů a koncepcí (SEA - Strategic Environmental Assessment) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Metodické pokyny:

Při ověřování odborných kompetencí bude třeba zadávat úkoly a příklady prověřující širší oblast požadovaných znalostí a dovedností. Zejména se jedná o prokázání schopnosti práce s chemickou legislativou a dalšími normami, práci s technickou dokumentací, přípravu, zpracování a evidenci příslušné dokumentace, realizaci a validaci jednotlivých metod a postupů.

 

U odborné kompetence Odběry vzorků složek životního prostředí, kritérium hodnocení b), autorizovaná osoba zadá vzorek, na základě kterého uchazeč splní dané kritérium hodnocení.

 

U odborných kompetencí Analýza a hodnocení stavu a úrovně technologických procesů z hlediska dopadů užívaných/vznikajících chemických látek, přípravků a odpadů na životní prostředí, kritérium hodnocení b); Kontrola a zabezpečování dodržování pracovní a technologické kázně, předpisů pro BOZP, požární ochranu a pro péči o životní prostředí v chemickém provozu, kritérium hodnocení c), autorizovaná osoba zadá výrobu, na základě které uchazeč splní daná kritéria hodnocení.

 

U odborné kompetence Orientace v technikách ochrany životního prostředí při nakládání s chemickými látkami, kritérium hodnocení b), autorizovaná osoba vybere technologie, na základě kterých uchazeč splní dané kritérium hodnocení. Dále u odborné kompetence Orientace v technikách ochrany životního prostředí při nakládání s chemickými látkami, kritérium hodnocení c), autorizovaná osoba zadá emisi, na základě které uchazeč splní dané kritérium hodnocení.

 

U odborné kompetence Měření fyzikálně-chemických veličin v chemických výrobách a laboratořích, kritérium hodnocení b), autorizovaná osoba vybere ukazatele, na základě kterých uchazeč splní dané kritérium hodnocení.

 

Při ověřování splnění kritérií založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě zpracování zadaného úkolu, dodržení jednotlivých postupů, kvalitě výstupu i k časovému hledisku zvládání operací.

 

V případě ověřování kritérií hodnocení způsobem "písemné a ústní ověření" uchazeč vypracuje písemnou část zkoušky a ústně doplní či dovysvětlí daná kritéria.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro chemii, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Synthesia, a. s.

Střední průmyslová škola chemická Pardubice